Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22/2000 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 237/2004 Sb.

1.5.2004

zákonem č. 354/2003 Sb.

1.1.2004

zákonem č. 262/2001 Sb.

1.8.2001

22

 

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o lihu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999, se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g), stanoveným prováděcím právním předpisem,“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo „normální“ zrušuje.

 

3.

V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Lihovarem nebo zvláštním lihovarem jsou provozovny uvedené v odstavci 1 písm. l) a m), i pokud výrobu nezahájily nebo ji dočasně nebo trvale ukončily.“.

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

4.

V § 3 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: „a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení“.

 

5.

V § 4 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: „a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice“.

 

6.

V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno․“.

 

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

7.

V § 4 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: „Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně ze surovin dodaných pěstiteli.“.

 

8.

V § 5 odstavec 5 zní:

(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatnou rafinaci musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být z rafinačního zařízení odváděny jinam než do chladiče a dále do měřidla, a musí být uzpůsobené k umístění závěr. Výrobní zařízení pro zušlechťování lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.“.

 

9.

V § 6 odst. 1 se slova „ , s výjimkou lihu syntetického technického,“ zrušují.

 

10.

V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Při samostatné rafinaci v lihovarech a zvláštních lihovarech zajišťuje finanční úřad úředními závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.“.

 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

11.

V § 7 odst. 1 úvodní věta a písmeno a) znějí:

(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a upravující líh jsou povinny

a)

měřit veškerý vyrobený a samostatně rafinovaný líh typově schválenými a ověřenými měřidly,6) které stanoví prováděcí právní předpis, a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,“.

 

12.

V § 8 odst. 1 se slova „druhou rektifikaci“ nahrazují slovy „opakovanou rektifikaci“.

 

13.

V § 9 odst. 1 druhá věta zní: „Pověřený zaměstnanec finančního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci.“.

 

14.

V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

zvláštně denaturovaný

1.

syntetický rafinovaný,

2.

syntetický technický,

3.

kvasný,“.

 

15.

§ 12 zní:

§ 12

Uvádění lihu do oběhu

 

(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f) a výrobky obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, prodány, koupeny, odebrány na základě smlouvy o dílo nebo použity ke zpracování u výrobce lihu pouze na základě povolení Ministerstva financí. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.

(2) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje pro líh vyskladněný od výrobce do státních hmotných rezerv9) a pro destiláty a polotovary použité k dalšímu zpracování u téhož výrobce.

(3) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žádost o povolení, kterou dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel podává prostřednictvím finančního úřadu, musí obsahovat

a)

obchodní jméno, místo trvalého pobytu, místo podnikání a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba právnická a neprovádí-li tyto osoby podnikatelskou činnost a nemají přiděleno daňové identifikační číslo, jméno a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, název, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba,

b)

označení druhu lihu nebo označení výrobku obsahujícího líh, množství lihu v měřicích jednotkách a účel použití lihu nebo výrobku obsahujícího líh,

c)

obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání prodávajícího nebo objednatele.

(5) Dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel musí k žádosti přiložit ověřenou kopii živnostenského listu, pokud mu byl vydán, ověřenou kopii zakladatelské listiny, uzavřené společenské smlouvy či jiné listiny, osvědčující existenci právnické osoby, popřípadě ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce, pokud je zapsán v obchodním rejstříku.

(6) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.

(7) Právnické nebo fyzické osoby vyskladňující nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat vyskladněný a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.

 

16.

V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)

používat líh syntetický, líh sulfitový nebo líh kvasný surový k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,“.

 

17.

V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Výrobu průtahových destilátů a výrobu lihových macerátů, digerátů, perkolátů a trestí na destilačním zařízení lze provádět pouze na základě povolení Ministerstva financí, které v povolení zároveň určí způsob zajištění destilačního zařízení a případně způsob zjišťování množství lihu v těchto výrobcích.“.

 

18.

V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „písm. a) bodu 3 a“ zrušují.

 

19.

V § 16 odst. 2 se za slova „Ministerstvu zemědělství“ vkládají slova „a místně příslušnému finančnímu úřadu“.

 

20.

V § 17 odst. 1 písm. c) se slova „nebo § 8“ nahrazují slovy „ , 8 nebo § 13 odst. 4“.

 

21.

V § 17 odst. 1 písm. e) se za slova „ § 7 odst. 1 písm. a) a b)“ vkládají slova „nebo § 13 odst. 1 písm. a) a b)“.

 

22.

V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

uvedené v § 13 odst. 1 písm. c) a d), pokutu až do výše 10 000 000 Kč.“.

 

23.

V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Česká zemědělská a potravinářská inspekce14) (dále jen „inspekce“) uloží právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnosti uvedené v § 13 odst. 2, pokutu až do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním právním předpisem a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku.“.

 

24.

§ 20 včetně nadpisu zní:

§ 20

Vztah ke správnímu řádu a k zákonu

o správě daní a poplatků

 

(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní řád.16)

 

(2) Na úkony a rozhodování územních finančních orgánů a Ministerstva financí podle tohoto zákona se vztahuje zákon o správě daní a poplatků.15)“.

 

25.

V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovem „lihovaru“ vkládají slova „a zvláštního lihovaru“.

 

26.

V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

postup při prodeji nebo dovozu zvláštně denaturovaného lihu denaturovaného lékařským benzinem a určeného pro zdravotnická zařízení a lékárny.“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.