Čekejte, prosím...
A A A
235/2000 Sb. znění účinné od 4. 8. 2000 do 30. 6. 2008

235

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví

a Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 14. července 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu

a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek

nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 22 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 4) zní:

(1) Kvalifikační zkouška1) nahrazující odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných (dále jen „zkouška“) se koná před zkušební komisí ve středních odborných školách2) nebo ve středních odborných učilištích3) (dále jen „vzdělávací zařízení“). Zkouška pro příslušnou řemeslnou živnost se koná ve vzdělávacím zařízení, které je zařazeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení4) a ve kterém je v denním studiu vyučován učební nebo studijní obor shodný s oborem uvedeným v příloze č. 1.

__________

1)

§ 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

2)

§ 16 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3)

§ 9 zákona č. 29/1984 Sb.

4)

§ 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.“.

2.

V § 1 odst. 2 větě první se slova „v Obchodním věstníku“ nahrazují slovy „ve Věstníku vydávaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

3.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 154/1996 Sb.

 

Obsahová náplň kvalifikační zkoušky pro jednotlivé řemeslné živnosti podle § 3 vyhlášky č. 154/1996 Sb.

 

Obor (živnost)

Učební nebo studijní obor (kód, název oboru, zaměření)

Specifický obsah

 

 

 

SKUPINA 101 :

Kovy a kovové výrobky

 

Kovářství

24-34-2 Strojní kovář

 

Zámečnictví

24-64-2 Strojní mechanik

 

 

Strojní mechanička

 

 

zaměření:

 

 

01 stroje a zařízení

 

 

nebo

 

 

24-66-2 Mechanik opravář

 

 

Mechanička opravářka

 

 

zaměření:

 

 

02 stroje a zařízení

 

 

nebo

 

 

24-22-2 Zámečník

 

 

Zámečnice

 

Nástrojařství

24-23-2 Nástrojař

 

 

Nástrojařka

 

Kovoobráběčství

24-33-2 Obraběč kovů

 

 

Obraběčka kovů

 

 

zaměření:

 

 

01 univerzální obrábění

 

Galvanizérství

24-67-2 Upravář kovů

 

 

zaměření:

 

 

02 okovování

 

Smaltérství

24-79-2 Povrchová úprava

činnosti zaměřené na smaltování

Slévárenství

24-10-2 Slévač

 

Modelářství

24-36-2 Modelář

 

SKUPINA 103 :

Motorové a ostatní dopravní prostředky

 

Opravy silničních vozidel

24-66-2 Mechanik opravář

 

 

Mechanička opravářka

 

 

zaměření:

 

 

09 silniční motorová vozidla

 

Opravy karoserií

24-35-2 Klempíř

 

 

zaměření:

 

 

01 strojírenská výroba

 

Opravy ostatních dopravních prostředků

24-66-2 Mechanik opravář

 

 

Mechanička opravářka

 

 

zaměření:

 

 

02 stroje a zařízení

 

 

nebo

 

 

10 kolejová vozidla

 

Opravy pracovních strojů

24-66-2 Mechanik opravář

 

 

Mechanička opravářka

 

 

zaměření:

 

 

02 stroje a zařízení

 

 

nebo

 

 

04 lesní stroje a zařízení

 

 

nebo

 

 

05 zemědělská technika

 

 

rostlinné výroby

 

 

nebo

 

 

06 zemědělská technika

 

 

živočišné výroby

 

 

nebo

 

 

08 renovace zemědělské

 

 

techniky a kovářství

 

 

nebo

 

 

12 důlní stroje a zařízení

 

 

nebo

 

 

24-64-2 Strojní mechanik

 

 

Strojní mechanička

 

 

zaměření:

 

 

01 stroje a zařízení

 

 

nebo

 

 

24-22-2 Zámečník, Zámečnice

 

SKUPINA 104 :

Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky

 

Hodinářství

24-63-2 Hodinář

 

 

Hodinářka

 

SKUPINA 106 :

Zpracování kameniva a zemin, keramika

 

Broušení a leptání skla

27-83-2 Brusič skla

 

 

Brusička skla

 

 

zaměření:

 

 

01 zabrušování a obrušování

 

 

nebo

 

 

02 vybrušování

 

Z racování kamene

36-72-2 Kameník

 

SKUPINA 107 :

Chemická výroba

 

Výroba kosmetických

28-61-2 Provozní chemik

 

přípravků

Provozní chemička

 

 

zaměření:

 

 

02 výroba tuků a kosmetiky

 

SKUPINA 108 :

Potraviny a nápoje

 

Řeznictví a uzenářství

29-68-2 Řezník-uzenář

 

 

Řeznice-uzenářka

 

 

zaměření:

 

 

01 výroba

 

 

nebo

 

 

02 prodej

 

Mlynářství

29-61-2 Mlynář

 

Pivovarnictví a sladovnictví

29-97-2/01 Sladovník-pivovarník

 

 

Sladovnice- pivovarnice

 

Mlékárenství

29-67-2/01 Mlékař, Mlékařka

 

 

zaměření:

 

 

01 výroba

 

 

nebo

 

 

02 prodej

 

Pekařství, cukrářství

29-62-2 Pekař, Pekařka

 

 

29-64-2 Cukrář, Cukrářka

 

 

zaměření:

 

 

01 výroba

 

 

nebo

 

 

02 prodej

 

SKUPINA 109 :

Textilie a oděvy

 

Barvení a chemická úprava

28-73-2 Textilní chemik

 

textilií

Textilní chemička

 

 

zaměření:

 

 

01 úprava textilií

 

 

nebo

 

 

02 barvení textilií

 

SKUPINA 110 :

Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot

 

Zpracování kůží a kožešin

28-74-2 Koželužský chemik

 

 

Koželužská chemička

 

 

zaměření:

 

 

01 zpracování kůže

 

 

nebo

 

 

02 zpracováníkožešinových

 

 

kožek

 

Zpracování gumárenských

28-66-2 Gumař-plastikář

 

směsí

Gumařka-plastikářka

 

 

zaměření:

 

 

01 zpracování kaučuku

 

Truhlářství

33-55-2 Truhlář,Truhlářka

 

 

zaměření:

 

 

01 výroba nábytku

 

 

nebo

 

 

02 dřevěné konstrukce

 

Zlatnictví a klenotnictví

85-45-2 Zlatník a klenotník

 

 

Zlatnice a klenotnice

 

Opravy hudebních nástrojů

33-68-2 Mechanik hudebních

 

 

nástrojů

 

 

Mechanička hudebních

 

 

nástrojů,

 

 

zaměření:

 

 

01 akordeony a foukací

 

 

harmoniky

Obor, ve kterém se

 

nebo

bude konat zkouška

 

02 klávesové nástroje

se stanoví podle

 

nebo

druhu opravovaných

 

03 strunné nástroje

nástrojů

 

nebo

 

 

33-69-2 Mechanik dechových

 

 

a bicích hudebních nástrojů

 

 

Mechanička dechových

 

 

a bicích hudebních nástrojů

 

 

zaměření:

 

 

01 bicí nástroje

 

 

nebo

 

 

02 jazýčkové a retné nástroje

 

 

nebo

 

 

03 nátrubkové nástroje

 

 

nebo

 

 

04 strojiva

 

SKUPINA 112 :

Papírenská a polygrafická výroba

 

Polygrafická výroba

34-51-2 Sazeč, Sazečka

 

 

nebo

 

 

34-53-2 Tiskař na polygrafických

 

 

strojích

 

 

Tiskařka na polygrafických

 

 

strojích

 

 

nebo

 

 

34-53-4 Tiskař na polygrafických

 

 

strojích

 

 

Tiskařka na polygrafických

 

 

strojích

 

 

nebo

 

 

34-70-2 Tiskař na maloofsetových

 

 

stroj ích

 

 

Tiskařka na maloofsetových

 

 

strojích

 

 

nebo

 

 

34-71-2 Reprodukční grafik

 

 

Reprodukční grafička

 

SKUPINA 113 :

Stavebnictví

 

Zednictví

36-61-2 Zedník

 

Tesařství

36-63-2 Tesař

 

Pokrývačství

36-77-2 Pokrývač

 

Klempířství

24-35-2 Klempíř

 

 

02 stavební výroba

 

Štukatérství

36-65-2 štukatér

 

Podlahářství

36-80-2 Podlahář

 

Vodoinstalatérství,

36-78-2 Instalatér

 

topenářství

 

 

Izolatérství

36-76-2 Izolatér

 

Montáž suchých staveb

36-97-2111 Montér suchých staveb

 

Kominictví

36-88-2 Kominík

 

SKUPINA 114 :

Ostatní

 

Čištění textilu a oděvů

28-76-2 Chemik prádelen a čistíren

 

 

Chemička rádelen a čistíren

 

Holičství, kadeřnictví

64-56-2 Kadeřník, Kadeřnice

 

Hostinská činnost

64-90-2 Kuchař-číšník

 

 

Kuchařka-servírka

 

 

zaměření:

 

 

03 pohostinství

 

 

nebo

 

 

64-58-2 Kuchař- číšník pro

 

 

pohostinství

 

 

Kuchařka-servírka pro

 

 

pohostinství

 

 

nebo

 

 

64-44-2 Číšník,servírka

 

 

64-44-4 Číšník, servírka

 

 

nebo

 

 

64-45-2 Kuchař, Kuchařka

 

 

64-45-4 Kuchař, Kuchařka

 

Kosmetické služb

64-46-2 Kosmetička

 

Pedikura, manikura

64-46-2 Kosmetička

 

 

nebo

 

 

se obsah zkoušky stanoví

 

 

v souladu s obsahem rekvalifikačního

 

 

kurzu "Manikura, pedikura" schváleného

 

 

akreditační komisí Ministerstva školství,

 

 

mládeže a tělovýchovy

 

Fotografické služby

64-52-2 Fotograf, Fotografka

 

 

nebo

 

 

64-57-2 Laboratorní práce ve

fotografii

 

Aplikace, výroba a opravy

32-74-2 Obuvník

 

ortopedické obuvi

Obuvnice

 

 

zaměření:

 

 

03 ortopedická obuv․

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Zeman v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

 

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

 

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.