Čekejte, prosím...
A A A
242/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 18/2012 Sb.

1.1.2013

Novelu č. 18/2012 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2013 nelze zapracovat, neboť zákonodárce nevzal v úvahu skutečnost, že zákon č. 344/2011 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2012 změnil celý text ustanovení § 2.

zákonem č. 344/2011 Sb.

1.1.2012

Více...

242

 

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (§ 1-37)

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-4)

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1 podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.

§ 2

Zákon č. 18/2012 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2013 nahrazuje v ustanovení odst. 2 slovo „orgán“ slovem „úřad“. Tuto změnu nelze zapracovat, neboť zákonodárce nevzal v úvahu skutečnost, že zákon č. 344/2011 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2012 změnil celý text ustanovení § 2.

(1)

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je příslušným orgánem podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů1.

(2)

Celní úřad je orgánem provádějícím kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz ekologických produktů ze třetích zemí1.

§ 3

Vymezení pojmů

(1)

V tomto zákoně se rozumí

a)

bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře2 získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropské unie3,

b)

biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a předpisech Evropské unie4, splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5,

c)

ostatním bioproduktem ekologické krmivo6 nebo ekologický rozmnožovací materiál7,

d)

ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního právního předpisu8 a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě,

e)

osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický podnikatel, výrobce biopotravin9, osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu9, výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6 nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu7,

f)

ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým podnikatelem, chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto zákonem,

g)

ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 1, sloužící ekologickému zemědělství.

(2)

Kde se v předpisu Evropské unie1 používá pojmu hospodářský subjekt, rozumí se jím pro účely tohoto zákona osoba podnikající v ekologickém zemědělství.

§ 4

(1)

V ekologickém zemědělství je možné chovat pouze ty druhy hospodářských zvířat,2 které stanoví prováděcí právní předpis.

(2)

Druhy hospodářských zvířat neuvedené v odstavci 1 lze na ekofarmě chovat pouze jako zájmové chovy, které nejsou předmětem podnikání v ekologickém zemědělství. Pokud je chov takových zvířat předmětem podnikání, nesmí být součástí ekofarmy.

(3)

Ustanovení tohoto zákona o ekologickém podnikateli se přiměřeně použijí i na ekologického chovatele včel.

HLAVA II

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (§ 5-18)

§ 5

zrušen

§ 6

Registrace osob podnikajících

v ekologickém zemědělství

(1)

Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství v souladu s předpisy Evropské unie10 (dále jen „žadatel“), podá ministerstvu žádost o registraci; pro žadatele začíná období přechodu na ekologickou produkci60 dnem, kdy byla jeho žádost o registraci doručena ministerstvu.

(2)

Povinnost stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na maloobchodní prodejce, kteří pouze prodávají již balený a označený bioprodukt, biopotravinu nebo ostatní bioprodukt konečnému spotřebiteli, a na osoby, které poskytují v oblasti ekologického zemědělství své služby přeshraničně61.

(3)

Žadatel je povinen uzavřít s osobou pověřenou vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, vybranou ministerstvem podle § 29 (dále jen „pověřená osoba“) smlouvu o kontrolní činnosti podle zvláštního právního předpisu11.

(4)

V žádosti o registraci žadatel uvádí

a)

je-li fyzickou osobou, jméno, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, registrační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62, a cizinec rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,

b)

je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, název obce, její části, název ulice, číslo popisné, a bylo-li přiděleno, i číslo orientační, poštovní směrovací číslo a název obchodní firmy nebo uvede jméno a příjmení, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, adresu místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a údaje týkající se odpovědného zástupce uvedené v písmenu a), registrační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky,

c)

další údaje uvedené v předpisech Evropské unie12

(5)

Žadatel současně s podáním žádosti o registraci doloží potvrzení o vstupní kontrole, kterou provedla pověřená osoba a při které nebylo zjištěno porušení podmínek tohoto zákona a předpisů Evropské unie1, a v případě osoby hodlající hospodařit na ekofarmě také osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zvláštního právního předpisu8. Pověřená osoba je povinna vstupní kontrolu provést nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o kontrolní činnosti.

(6)

Žadatel je povinen pověřené osobě poskytnout o každé ekofarmě, na které bude hospodařit

a)

údaje o hospodářských budovách a provozních zařízeních, které bude užívat k ekologickému zemědělství, podle údajů v katastru nemovitostí13,

b)

označení pozemků a přehledně vyznačené mapy pozemků, na nichž bude ekologicky hospodařit, podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů v souladu se zvláštním právním předpisem14 a jde-li o nezemědělskou půdu ve vztahu k opatřením podle § 10, pak podle údajů v katastru nemovitostí13 a

c)

další údaje uvedené v předpisech Evropské unie12.

(7)

Žadatel je povinen poskytnout ministerstvu a pověřené osobě součinnost za účelem ověření skutečností uvedených v žádosti.

(8)

Pokud žadatel splní požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5, ministerstvo žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o registraci a zapíše osobu podnikající v ekologickém zemědělství na seznam osob podnikajících v ekologickém zemědělství (dále jen „seznam“). Seznam, v případě ekologických podnikatelů i s informací o výměře obhospodařovaných pozemků, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9)

Pokud žadatel požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5 nesplní, ministerstvo žádost o registraci zamítne.

(10)

Vzor žádosti o registraci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

Změny týkající se pozemků

na ekofarmě a ekofarmy

(1)

Dojde-li ke změně výměry pozemků ekofarmy, je ekologický podnikatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu. Ministerstvo provede do 30 dnů od doručení tohoto oznámení příslušnou změnu v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, v souladu se zvláštním právním předpisem14, a v seznamu.

(2)

V případě převodu či přechodu vlastnictví ekofarmy na jinou právnickou či fyzickou osobu, která zemědělsky podniká8, je tato osoba povinna, pokud hodlá nadále na ekofarmě hospodařit v ekologickém zemědělství, podat bez zbytečného odkladu žádost o registraci. Pro náležitosti žádosti, jakož i pro řízení o ní platí § 6 obdobně. Doba trvání přechodného období není změnou vlastnictví ekofarmy dotčena.

§ 8

Zrušení a zánik registrace

(1)

Ministerstvo zruší registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství, jestliže

a)

o to písemně sama požádá, nebo

b)

porušila opakovaně požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie1; za opakované porušení se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona, jímž byla uložena pokuta.

(2)

Ministerstvo též zruší registraci, jestliže

a)

ekologický podnikatel nezíská do 12 měsíců od ukončení období přechodu na ekologickou produkci60 alespoň jedno osvědčení na bioprodukt a v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na bioprodukt za jeden kalendářní rok; tuto dobu může ministerstvo na žádost ekologického podnikatele v odůvodněných případech prodloužit, a to i opakovaně,

b)

výrobce biopotravin9, výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6 nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu7 nezíská do 24 měsíců od registrace alespoň 1 osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt a v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt za jeden kalendářní rok, nebo

c)

smlouva o kontrolní činnosti podle § 6 odst. 3 pozbude platnosti a osoba podnikající v ekologickém zemědělství do 30 dnů ode dne pozbytí platnosti smlouvy neuzavře smlouvu s pověřenou osobou.

(3)

Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství zaniká, jestliže

a)

zemřela,

b)

zanikla, nebo

c)

došlo k převodu či přechodu ekofarmy na jinou osobu a osoba podnikající v ekologickém zemědělství již nehospodaří na jiné ekofarmě.

(4)

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace a v případě zániku registrace ministerstvo neprodleně provede výmaz ze seznamu.

§ 9

Výjimky z pravidel ekologického hospodaření

(1)

Výjimky z pravidel ekologického hospodaření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie63 povoluje ministerstvo na základě žádosti osoby podnikající v ekologickém zemědělství.

(2)

Ministerstvo si může před rozhodnutím o žádosti vyžádat odborné stanovisko pověřené osoby.

(3)

Žádost o povolení výjimky podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí obsahovat odůvodnění nemožnosti plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie1, popis opatření, která žadatel přijme, aby splnil tyto požadavky, a termín, do kterého tato opatření přijme.

(4)

Povolení pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie64 vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě žádosti.

(5)

Žádost o vydání povolení podle odstavce 4 musí kromě obecných náležitostí obsahovat

a)

botanický název druhu osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, popřípadě název odrůdy, na které má být žadateli vydáno povolení,

b)

odůvodnění nemožnosti použít osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál pocházející z ekologického zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1,

c)

množství osiva anebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, na které má být žadateli vydáno povolení.

(6)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je správcem elektronické databáze obsahující seznam odrůd, k nimž jsou na území České republiky k dispozici osiva nebo sadbové brambory získané ekologickým způsobem produkce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů65.

§ 10

Omezení působení škodlivých vlivů

na ekologicky obhospodařované pozemky

Tam, kde sousedí ekologicky obhospodařované pozemky s pozemky, které nejsou obhospodařovány ekologickým způsobem, musí ekologický podnikatel učinit vhodná opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů na jím ekologicky obhospodařované pozemky, a to na nejnižší možnou míru; takovými opatřeními jsou zejména výsadba živých plotů, větrolamů, pásů zeleně, izolačních travnatých pásů nebo zřizování cest.

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

Chov hospodářských zvířat

v ekologickém zemědělství

(1)

Omezenou dobou používání ekologické pastviny hospodářskými zvířaty mimo ekologický chov podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů16 se rozumí doba nejvýše 90 dnů během kalendářního roku.

(2)

Podmínky chovu králíků v ekologickém zemědělství stanoví v souladu s předpisy Evropské unie17 prováděcí právní předpis.

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

HLAVA III

(§ 19)

§ 19

zrušen

HLAVA IV

OSVĚDČOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ BIOPRODUKTU,

BIOPOTRAVINY A OSTATNÍHO BIOPRODUKTU (§ 20-27)

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny

nebo ostatního bioproduktu

(1)

Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu vydá pověřená osoba na žádost do 30 dnů ode dne provedení kontroly, u rostlinných produktů pěstovaných na orné půdě a rostlinných produktů z trvalých kultur nejpozději do sklizně dané plodiny, a to nejméně na 1 kalendářní rok, nejdéle však na 15 měsíců, pokud osoba podnikající v ekologickém zemědělství splnila požadavky tohoto zákona a předpisů Evropské unie1. Tato osvědčení je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna uchovávat po dobu 5 let.

(2)

Odepření vydání osvědčení musí být písemné a odůvodněné a musí být vydáno do 30 dnů ode dne provedené kontroly, u rostlinných produktů nejpozději do sklizně dané plodiny; v případě odepření vydání osvědčení je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna bez zbytečného odkladu předat pověřené osobě originál původního osvědčení.

§ 23

Označování bioproduktu, biopotraviny

nebo ostatního bioproduktu

(1)

Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s předpisy Evropské unie18. Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se na obale označí také grafickým znakem podle odstavce 2.

(2)

Podobu grafického znaku, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt, stanoví prováděcí právní předpis. Tento grafický znak smí být užíván pouze pro účely tohoto zákona nebo předpisů Evropské unie1 a v souladu s nimi.

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

HLAVA V

KONTROLNÍ SYSTÉM (§ 28-34)

§ 28

Dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů Evropské unie1 vykonává ministerstvo.

§ 29

(1)

Ministerstvo může s organizační složkou státu19 uzavřít dohodu20 nebo může na základě výsledků řízení provedeného formou výběru žádosti21 uzavřít s právnickou osobou veřejnoprávní smlouvu, na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další odborné úkony. Pověřená osoba, která je organizační složkou státu, se považuje za kontrolní orgán a pověřená osoba, která je právnickou osobou, se považuje za kontrolní subjekt podle přímo použitelného předpisu Evropské unie66.

(2)

Zaměstnanci pověřené osoby a další osoby, které jsou jí pověřeny prováděním kontroly (dále jen „osoba provádějící kontrolu“) žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv6 nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu7, musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání22 v oboru zemědělství a lesní hospodářství nebo veterinární vědy23 a nejméně 5 let odborné praxe nebo vysokoškolské vzdělání24 příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.

(3)

Osoba provádějící kontrolu žadatele, výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu, musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání22 v oboru zemědělství a lesní hospodářství nebo potravinářství23 a nejméně 5 let odborné praxe nebo vysokoškolské vzdělání24 příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.

(4)

Osoba provádějící kontrolu podle tohoto zákona je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během výkonu kontroly.

(5)

Postup ministerstva při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě státními příslušníky členských států nebo jejich rodinnými příslušníky, upravuje zvláštní právní předpis26.

§ 30

(1)

Smlouvu podle § 29 odst. 1 uzavře ministerstvo na dobu neurčitou. Tato smlouva musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může ministerstvo smlouvu vypovědět, k nimž zejména patří porušení povinnosti pověřené osoby stanovené tímto zákonem. Tím nejsou dotčeny další způsoby ukončení smluvního vztahu s pověřenou osobou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů27.

(2)

Osoba provádějící kontrolu prokáže svoji totožnost a předloží pověření k výkonu kontroly od pověřené osoby.

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 33

Přestupky fyzických osob

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující na ekologickou produkci29,

b)

doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů30,

c)

poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1,

d)

použije produkty a látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů31,

e)

nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů32,

f)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33,

g)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34,

h)

používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů35,

i)

nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů36,

j)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik na ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata a produkty určené ke konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro ekologickou produkci37, nebo

k)

nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů1.

(2)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d),

b)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j),

c)

20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo k).

§ 33a

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů použije osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál nezískaný ekologickým způsobem produkce67,

b)

nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů32,

c)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nezpracuje nebo neuchovává popis hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních33,

d)

jako ekologický podnikatel neoznámí ministerstvu skutečnost podle § 7 odst. 1,

e)

používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů35,

f)

používá vazné ustájení zvířat v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů68,

g)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů chová stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit34,

h)

nezajistí zvířatům podmínky ustájení podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů69,

i)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nezajistí při skladování jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů70,

j)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů neoddělí produkci ekologických krmiv nebo potravin od jiných zpracovávaných krmiv nebo potravin71,

k)

nedodrží pravidla přechodu na ekologickou produkci podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů36,

l)

použije při pěstování rostlin, chovu zvířat a při ekologické produkci potravin produkty a látky v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů72,

m)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů nerozdělí zřetelně zemědělský podnik na ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata a produkty určené ke konvenční produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro ekologickou produkci37,

n)

použije geneticky modifikované organismy nebo produkty získané z geneticky modifikovaných organismů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů73, nebo

o)

nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími ekologickou produkci a označování ekologických produktů1.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující na ekologickou produkci29,

b)

doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů30, nebo

c)

poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1.

(3)

Pověřená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů74,

b)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů neprovádí kontrolu objektivně, účinně a nezávisle75,

c)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů neposkytuje ministerstvu potřebnou součinnost při výkonu jeho pravomoci76, nebo

d)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů při první kontrole řádně neověří u kontrolované osoby celkový popis jednotky nebo činnosti a všech přijatých opatření77.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b)

250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), m), n) nebo podle odstavce 3,

c)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k),

d)

70 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), g) nebo h),

e)

20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) nebo o).

§ 33b

Společné ustanovení k přestupkům

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

§ 34

Zvláštní opatření

(1)

Ministerstvo uloží rozhodnutím zvláštní opatření podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů1 v případě porušení a nesrovnalostí s předpisy78 nebo v případě podezření z porušení a nesrovnalostí s předpisy79.

(2)

Rozklad proti rozhodnutí o zvláštním opatření nemá odkladný účinek.

HLAVA VI

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 35-37)

§ 35

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 4 odst. 1, § 6 odst. 10, § 14 odst. 2 a § 23 odst. 2.

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (§ 38)

§ 38

V sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., se za část XII doplňuje část XIII, která zní:

"ČÁST XIII

Ekologické zemědělství

 

Položka 163

a)

Podání žádosti o registraci ekologického podnikatele pro ekologické zemědělství na ekofarmě

Kč 1 000,-

b)

Podání žádosti o registraci pozemků nově zařazených do přechodného období

Kč 500,-

Poznámka:

Podání žádosti o registraci zpoplatňované podle této položky je upraveno v § 6 odst. 8 a § 9 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (§ 39)

§ 39

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.Poznámky pod čarou:

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách, vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

§ 2e2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

§ 5 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

§ 591 a násl. obchodního zákoníku.

§ 29 odst. 7 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.

§ 29 odst. 7 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.

Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 63 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

§ 2e2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

§ 3a3f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 63 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

§ 3a3f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

§ 2e2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 9 odst. 4, čl. 18, čl. 22 odst. 4, čl. 29 odst. 1, čl. 39, 40, 42, 47, 95 a bod I.I písm. a) přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

§ 13 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Čl. 23 až 26 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 160 odst. 3 správního řádu.

Čl. 2 písm. o) a p) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

§ 8 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

Příloha I oddíl C vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. a vyhlášky č. 144/2003 Sb.

§ 5557 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a o doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

§ 8 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

Příloha I oddíl C vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. a vyhlášky č. 144/2003 Sb.

§ 5557 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a o doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

Vyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství.

Čl. 27 odst. 8 a odst. 9 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 32 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 66, 72 a 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 36 až 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Čl. 12 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 66, 72 a 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 6 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 10 až 15 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 36 až 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 16 odst. 1 a čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 32 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 27 odst. 5 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 27 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 27 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 63 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Čl. 30 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 91 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

2

§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

3

Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

4

Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

5

Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách, vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

6

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

7

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

8

§ 2e2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

9

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

10

Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

11

§ 591 a násl. obchodního zákoníku.

12

Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 63 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

13

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

14

§ 3a3f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

16

Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

17

Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

18

Čl. 23 až 26 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

19

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

20

§ 160 odst. 3 správního řádu.

21
22

§ 8 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

23

Příloha I oddíl C vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. a vyhlášky č. 144/2003 Sb.

24

§ 5557 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a o doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

26

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

Vyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství.

27

Čl. 27 odst. 8 a odst. 9 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

29

Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

30

Čl. 32 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

31

Čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

32

Čl. 66, 72 a 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

33

Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

34

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

35

Čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

36

Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 36 až 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

37

Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

60

Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

61

§ 5 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

62

§ 29 odst. 7 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.

63

Čl. 9 odst. 4, čl. 18, čl. 22 odst. 4, čl. 29 odst. 1, čl. 39, 40, 42, 47, 95 a bod I.I písm. a) přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

64

Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

65

Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

§ 13 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

66

Čl. 2 písm. o) a p) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

67

Čl. 12 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

68

Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 6 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

69

Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 10 až 15 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

70

Čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

71

Čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

72

Čl. 16 odst. 1 a čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

73

Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

74

Čl. 27 odst. 5 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

75

Čl. 27 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

76

Čl. 27 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

77

Čl. 63 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

78

Čl. 30 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

79

Čl. 91 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.