Čekejte, prosím...
A A A
264/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 424/2009 Sb.

1.1.2010

 

264

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. července 2000,

o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 1 zákona:

§ 1

Základními měřicími jednotkami a ostatními jednotkami ve smyslu zákona jsou jednotky uvedené v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Základní měřicí jednotky a ostatní jednotky se neuplatňují u výrobků a zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu před datem účinnosti této vyhlášky, a u součástek nebo částí výrobků a zařízení nutných pro doplnění nebo nahrazení součástek nebo částí těchto výrobků a zařízení.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v.r.

Příloha

JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY; JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK; JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ; JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH; SLOŽENÉ JEDNOTKY

 

1. JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY

 

1.1 Základní jednotky SI

 

Veličina

Jednotka

Název

Značka

Délka

metr

m

Hmotnost

kilogram

kg

Čas

sekunda

s

Elektrický proud

ampér

A

Termodynamická teplota

kelvin

K

Látkové množství

mol

mol

Svítivost

kandela

cd

 

Poznámka:

Definice jednotky termodynamické teploty, uvedená v zákonu, se vztahuje k vodě s izotopickým složením vymezeným těmito podíly látkového množství: 0,00015576 mol2H na mol1H, 0,0003799 mol17O na mol16O a 0,0020052 mol18O na mol16O.

 

(13. CGPM (1967), usnesení 4 a 23. CGPM (2007), usnesení 10).

 

1.1.1 Zvláštní název a značka odvozené jednotky teploty SI pro vyjádření Celsiovy teploty

Veličina

Jednotka

Název

Značka

Celsiova teplota

stupeň Celsia

°C

Celsiova teplota t je definována jako rozdíl t = T – T0 mezi dvěma termodynamickými teplotami T a T0 = 273,15 K. Interval nebo rozdíl teploty může být vyjádřen buď v kelvinech nebo ve stupních Celsia. Jednotka „stupeň Celsia“ je rovna jednotce „kelvin“.

 

1.2 Odvozené jednotky SI

 

1.2.1 Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI

 

Jednotky odvozené systematicky ze základních jednotek SI jsou vyjádřeny jako algebraické výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI s číselným faktorem rovným 1.

 

1.2.2 Odvozené jednotky SI se zvláštními názvy a značkami

 

Veličina

Jednotka

Vyjádření

 

Název

Značka

V jednotkách SI

V základních jednotkách SI

Rovinný úhel

radián

rad

 

m • m-1

Prostorový úhel

steradián

sr

 

m2 • m-2

Kmitočet

hertz

Hz

 

s-1

Síla

newton

N

 

m • kg • s-2

Tlak, napětí

pascal

Pa

N • m-2

m-1 • kg • s-2

Energie, práce, množství tepla

joule

J

N • m

m2 • kg • s-2

Výkon1), zářivý tok

watt

W

J • s-1

m2 • kg • s-3

Množství elektrické energie, elektrický náboj

coulomb

C

 

s • A

Elektrický potenciál, rozdíl elektrických potenciálů, elektrické napětí

volt

V

W • A-1

m2 • kg • s-3 • A-1

Elektrický odpor

ohm

Ω

V • A-1

m-2 • kg • s-3 • A-2

Elektrická vodivost

siemens

S

A • V-1

m-2 • kg-1 • s3 • A2

Elektrická kapacita

farad

F

C • V-1

m-2 • kg-1 • s4 • A2

Magnetický tok

weber

Wb

V • s

m-2 • kg • s-2 • A-1

Magnetická indukce

tesla

T

Wb • m-2

kg • s-2 • A-1

Indukčnost

henry

H

Wb • A-1

m2 • kg • s-2 • A-2

Světelný tok

lumen

lm

cd • sr

cd

Osvětlenost

lux

lx

lm • m-2

m-2 • cd

Aktivita (radionuklidu)

becquerel

Bq

 

s-1

Absorbovaná dávka, měrná (hmotnostní) sdělená energie, kerma, index absorbované dávky

gray

Gy

J • kg-1

m2 • s-2

Dávkový ekvivalent

sievert

Sv

J • kg-1

m2 • s-2

Katalytická aktivita

katal

kat

 

mol • s-1

1) Zvláštní názvy pro jednotku výkonu: název volt-ampér (značka „VA“), je-li použit, vyjadřuje zdánlivý výkon střídavého elektrického proudu, a var (značka „var“), je-li použit, vyjadřuje jalový elektrický výkon. Jednotka var není zahrnuta v usneseních CGPM.

 

Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí jednotek uvedených v bodu 1.

 

Odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí zvláštních názvů a značek uvedených v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity lze vyjádřit jako m-1 • kg • s-1 nebo N • s • m-2 nebo Pa • s.

 

1.3 Předpony a jejich značky používané pro označení určitých dekadických násobků a dílů

Faktor

Předpona

Značka

Faktor

Předpona

Značka

1024

yotta

Y

10-1

deci

d

1021

zetta

Z

10-2

centi

c

1018

exa

E

10-3

mili

m

1015

peta

P

10-6

mikro

μ

1012

tera

T

10-9

nano

n

109

giga

G

10-12

piko

p

106

mega

M

10-15

femto

f

103

kilo

k

10-18

atto

a

102

hekto

h

10-21

zepto

z

101

deka

da

10-24

yokto

y

 

Názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotky hmotnosti se vytvoří připojením předpon ke slovu „gram“ a jejich značek ke značce „g“.

 

Tam, kde jsou odvozené jednotky vyjádřeny ve formě zlomku, lze jejich dekadické násobky a díly označit připojením předpony k jednotce v čitateli nebo ve jmenovateli nebo k oběma těmto částem.

 

Složené předpony, to znamená předpony, které jsou vytvořené sloučením několika výše uvedených předpon, se nesmí používat.

 

1.4 Zvláštní povolené názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotek SI

 

Veličina

Jednotka

Název

Značka

Hodnota

Objem

litr

1 nebo L1)

1l = 1 dm3 = 10-3m3

Hmotnost

tuna

t

1t = 1 Mg = 103 kg

Tlak, napětí

bar

bar2)

1bar = 105Pa

 

1)

Pro jednotku litr je možné použít dvě značky: „l“ nebo „L“. (16. CGPM (1979), usnesení 6).

2)

Jednotka je uvedena v brožuře Mezinárodního úřadu pro váhy a míry mezi jednotkami, které jsou povoleny dočasně.

 

Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1.3 lze použít ve spojení s jednotkami a značkami obsaženými v tabulce bodu 1.4.

 

2. JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK

 

Veličina

Jednotka

Název

Značka

Hodnota

Rovinný úhel

oběh*1)a)

 

1 oběh = 2 π rad

grad* nebo gon*

gon*

1 gon =

π

rad

200

stupeň

°

1° =

π

rad

180

úhlová minuta

'

1' =

π

rad

10800

úhlová vteřina

''

1'' =

π

rad

648000

Čas

minuta

min

1 min = 60 s

hodina

h

1 h = 3 600 s

den

d

1 d=86 400 s

1) Značka (*), která následuje za názvem nebo značkou jednotky, udává, že se tato jednotka neobjevuje v seznamech sestavených CGPM, CIPM nebo BIPM. To platí pro celou tuto Přílohu.

a) Neexistuje žádná mezinárodní značka.

Poznámka: Předpony uvedené v bodě 1.3 se mohou používat pouze ve spojení s názvy „stupeň“ nebo „gon“ a značkou „gon“.

 

3. JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ

 

Veličina

Jednotka

Název

Značka

Definice

Energie

elektronvolt

eV

Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron při průchodu potenciálním rozdílem 1 voltu ve vakuu

Hmotnost

unifikovaná atomová hmotnostní jednotka

u

Unifikovaná atomová hmotnostní jednotka se rovná 1/12 hmotnosti

atomu

nuklidu

12

C

6

Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1․3 lze používat ve spojení s těmito dvěma jednotkami a jejich značkami.

 

4. JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH

 

Veličina

Jednotka

 

Název

Značka

Hodnota

Optická mohutnost optických soustav

dioptrie

 

1 dioptrie = 1 m-1

Hmotnost drahých kovů a kamenů

karát

 

1 metrický karát = 2 • 10-4 kg

Plocha zemědělské půdy a stavebních parcel

ar

a

1 ar= 102 m2

Hmotnost textilní příze a osnovy na jednotku délky

tex

tex

ltex = 10-6 kg • m-1

Tlak krve a jiných tělních tekutin

milimetr rtuti

mmHg

1 mmHg = 133,322 Pa

Plocha účinného průřezu

barn

b

1b=10-28m2

Předpony a jejich symboly uvedené v bodě 1.3 lze používat ve spojení s výše uvedenými jednotkami a značkami s výjimkou milimetru rtuti a jeho značky. Násobek 102 aru se však nazývá „hektar“.

 

5. SLOŽENÉ JEDNOTKY

Kombinací jednotek uvedených v bodu 1 se tvoří složené jednotky.