Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

28/2000 Sb. znění účinné od 1. 6. 2000 do 30. 4. 2004

28

 

ZÁKON

ze dne 18. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 1 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 3) a 3a) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena b) až h) a písmena k) a l) se označují jako písmena i) a j).

 

2.

V § 1 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

nákup uměleckých historických nebo sbírkových předmětů uskutečňovaných na veřejných dražbách podle zvláštního předpisu a nákup knihovních fondů jako celku,4b)“.

 

3.

V § 1 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

plnění veřejné zakázky, které poskytuje v celém rozsahu právnická osoba zřízená za tím účelem zadávajícím ministerstvem, jiným správním úřadem nebo územním samosprávným celkem,“.

 

4.

V § 1 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 4c) zní:

e)

závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky,4c)

4c)

Například § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., § 47 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb., § 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., § 10 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.“.

 

5.

V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až t), která včetně poznámky pod čarou č. 4e) znějí:

k)

nákupy majetku a služeb strategického charakteru schválené vládou České republiky, které souvisí s integrací a členstvím České republiky v Severoatlantické alianci,

l)

zakázky související s poskytováním zahraniční rozvojové a humanitární pomoci vládou České republiky v případech nebezpečí z prodlení,

m)

zakázky na výrobky a služby, jejichž odběratelem je stát a dodavatelem Vězeňská služba České republiky,

n)

nákup cenin, u nichž nelze uplatnit výběr v jejich hodnotě dané zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím cenového orgánu,

o)

přibrání znalce, popř. státního ústavu pro účely soudního řízení nebo správního řízení,4e)

p)

zakázky, jejichž předmětem je vypořádání pohledávek vůči zahraničí, které jsou evidovány ve státních finančních aktivech České republiky a které vznikly z rozhodnutí orgánů státní správy v souvislosti s poskytnutými úvěry, půjčkami, finančními vklady nebo při realizaci vzájemných zúčtovacích vztahů, pokud vláda nerozhodne jinak,

r)

zakázky pro nákup vody, jsou-li zadavateli výrobci, přepravci nebo distributoři pitné vody,

s)

zakázky pro nákup energie nebo paliv pro výrobu energie, jsou-li zadavateli výrobci, přepravci nebo distributoři elektřiny nebo tepla, přepravci nebo distributoři plynu anebo obchodní společnosti provádějící průzkum nebo těžbu ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv,

t)

zakázky upravené jinými procesními pravidly a zadávané na základě zvláštních postupů mezinárodních organizací.

4e)

Například § 105110 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 127 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 36 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).“.

 

6.

V § 2 úvodní část věty a písmeno a) znějí:

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

veřejnou zakázkou úplatná smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb,“.

 

7.

V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 4f) zní:

b)

zadavatelem

1.

ministerstvo, jiný správní úřad, územní samosprávný celek, v případě statutárních měst a hlavního města Prahy též městský obvod a městská část,4c) a jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace, Úřad vlády České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, soudy, státní zastupitelství, státní fondy, Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, České dráhy, jakož i právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, které v souladu s rozpočtovými pravidly hospodaří s prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací, rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů územních samosprávných celků,

2.

výrobce, přepravce nebo distributor pitné vody, elektrické energie, plynu nebo tepla, který je dodavatelem do veřejných sítí, provozovatel veřejných dopravních sítí a poskytovatel služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové nebo autobusové dopravy a lanových drah, provozovatel veřejných telekomunikačních sítí nebo provozovatel telekomunikačních služeb, provozovatel kanalizačních sítí a čističek odpadních vod, pokud poskytuje služby veřejnosti,

3․

obchodní společnost provádějící průzkum nebo těžbu ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv,

4.

provozovatel letišť a přístavů,

5.

zdravotní pojišťovna,4f) nebo

6.

právnická nebo fyzická osoba, která k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle písmene a), použije prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací, rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů územních samosprávných celků,

4f)

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon

č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena c) až m).

 

8.

V § 2 písm. c) bodu 2 se slova „prokáže svoji kvalifikaci v předkvalifikačním řízení“ nahrazují slovy „se účastní předkvalifikačního řízení ( § 21)“.

 

9.

V § 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která zní:

n)

centrální adresou místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem,

o)

správcem centrální adresy osoba organizující za úplatu uveřejnění informací určených tímto zákonem nebo informací dobrovolně poskytnutých zadavateli.“.

 

10.

V § 2a odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

při předkvalifikačním řízení ( § 21),“.

 

V dosavadním písmenu a) se číslovka „21“ zrušuje a dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

 

11.

V § 2a odst. 2 písm. c) se slova „ § 38 odst. 4“ nahrazují slovy „ § 38 odst. 4 a § 49“.

 

12.

V § 2a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) U nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) i tyto jiné osoby.“.

 

13.

V § 2b odst. 1 písm. f) se slova „pojistném na veřejné zdravotní pojištění,5f) na pojistném na sociálním zabezpečení nebo na přípěvku na státní politiku zaměstnanosti.5g)“ nahrazují slovy „pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění5f) nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.5g)“.

 

14.

V § 2b odst. 1 se za písmenem f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

 

g)

který není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek podle § 63.“.

 

15.

V § 2b se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 5h) a 5i) zní: „U organizačních složek podniku5h) zapsaných v obchodním rejstříku se splnění uvedené podmínky vztahuje rovněž na vedoucího organizační složky podniku,5i) která podává nabídku.

 

5h)

§ 7 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

5i)

§ 13 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.„.

 

16.

V § 2b se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5j) zní:

 

(3) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. d) a e) se vztahují též na odpovědného zástupce uchazeče, ustanoveného podle zvláštního právního předpisu.5j)

 

5j)

§ 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).“.

 

17.

V § 2c odst. 1 se slova „k písmenům b) až f)“ nahrazují slovy „o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. b), c), d), e) a f)“.

 

18.

V § 2c odst. 2 písm. a) se slova „podle § 2b odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 2b odst. 1 písm. a)“.

 

19.

Za § 2f se vkládá nový § 2g, který včetně nadpisu zní:

§ 2g

 

Variantní řešení

 

Variantní řešení v nabídce je přípustné, pokud není zadavatelem stanoveno jinak.“.

 

Dosavadní § 2g se označuje jako § 2h.

 

20.

V § 2h odst. 1 se slova „jsou zejména“ nahrazují slovy „musí být“ a za třetí větu se doplňuje tato věta: „Součástí zadávací dokumentace musí být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb.“.

 

21.

V § 2h se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

(3) Zadávací dokumentace pro veřejné stavební zakázky se stanoví v rozsahu projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení, rozšířené o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky.“.

 

22.

V § 3 odstavec 2 zní:

 

(2) Zadavatelé uvedení v § 2 písm. b) bodech 1, 5 a 6 jsou povinni vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího závazku ze smlouvy bez DPH, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, přesáhne 20 mil. Kč a v ostatních případech 5 mil. Kč. „.

 

23.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

(3) Zadavatelé uvedení v § 2 písm. b) bodech 2, 3 a 4 jsou povinni vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího závazku ze smlouvy bez DPH, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, přesáhne 50 mil. Kč a v ostatních případech

a)

18 mil. Kč, jestliže jde o provozovatele telekomunikačních sítí a poskytovatele telekomunikačních služeb,

b)

12 mil. Kč, jestliže jde o ostatní subjekty uvedené v § 2 písm. b) bodech 2, 3 a 4.“.

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

24.

V § 4 odstavec 1 zní:

 

(1) Obchodní veřejnou soutěž, její podmínky, popřípadě změny a zrušení veřejné obchodní soutěže vyhlašuje zadavatel uveřejněním v Obchodním věstníku6) a na centrální adrese.“.

 

25.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

 

l)

podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny.“.

 

26.

V § 5 odst. 2 písm. d) se zrušuje slovo „podrobnou“ a slova „ § 2g“ se nahrazují slovy „ § 2h“.

 

27.

V § 5 odst. 2 se v písmenu g) zrušují slova „na variantní řešení a“.

 

28.

V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h)

minimální požadavky na případná variantní řešení nebo vyloučení možnosti variantního řešení,

i)

podmínky provedení zakázky vázané na kompenzující transakce, jde-li o zakázky pro branné a bezpečnostní účely.“.

 

29.

V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Rozhodne-li se zadavatel pro hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídek ( § 6), uvede jednotlivá kritéria v podmínkách soutěže. Učiní tak v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim přisuzuje.“.

 

30.

§ 6 včetně poznámek pod čarou č. 7), 8) a 9) zní:

§ 6

 

Způsob hodnocení nabídek

 

(1) Hodnocení nabídek se provádí podle výše nabídkové ceny nebo ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s kritérii uvedenými v podmínkách soutěže.

(2) Při hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídky zadavatel přihlédne podle charakteru veřejné zakázky zejména

a)

k době plnění veřejné zakázky,

b)

k technické, jakostní, estetické a funkční charakteristice veřejné zakázky,

c)

k provozním nákladům a požadavkům na údržbu,

d)

k ekologickým parametrům, zejména k volbě nejlepší dostupné technologie a opatřením k postupnému snižování emisí,7) míře únosného zatížení území,8) předcházení znečišťování nebo poškozování životního prostředí,9)

e)

k výši nabídkové ceny,

f)

k hodnotě kompenzující transakce u zakázek, u kterých taková podmínka byla stanovena [ § 5 odst. 2 písm. i)].

(3) Zadavatel je povinen vzít v úvahu všechny varianty, které uchazeč předložil, pokud zadavatel nevyloučil možnost variantního řešení.

7)

§ 6 odst. 5 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

8)

§ 11 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

9)

§ 17 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.„.

 

31.

V § 9 odstavec 1 zní:

 

(1) Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.“.

 

32.

V § 9 odst. 2 se za první větu vkládá nová věta, která zní: „Opožděně podané nabídky zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně uchazeči.“.

 

33.

V § 9 odst. 3 se slova „pomocí více kritérií“ nahrazují slovy „podle ekonomické vhodnosti nabídky“.

 

34.

V § 11 odst. 3 a 4 se číslovka „60“ nahrazuje číslovkou „50“.

 

35.

V § 21 odst. 1 až 4 se slovo „uchazečů“ nahrazuje slovem „zájemců“, slovo „uchazeče“ slovem „zájemce“, slovo „uchazečům“ slovem „zájemcům“ a slovo „uchazeči“ slovem „zájemci“.

 

36.

V § 23 odst. 2 se slova „1 % až 5 %“ nahrazují slovy „0,5 % až 3 %“.

 

37.

V § 24 písm. b) se slova „nebo na zvláštní účet uchazeče, k němuž zadavateli zřídí výhradní dispoziční právo“ zrušují.

 

38.

V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

 

(2) Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek. Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce soutěžní lhůty.“.

 

39.

V § 25 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

 

(7) Zadavatel je povinen uvolnit jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.“.

 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

40.

§ 26 zní:

§ 26

 

Výkon práva z poskytnuté jistoty

 

(1) Poskytnutá jistota, včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč, v rozporu s tímto zákonem nebo s podmínkami soutěže, zrušil nebo změnil nabídku nebo nesplnil povinnost uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v zadávací lhůtě, popřípadě prodloužené zadávací lhůtě.

 

(2) Pokud jistota nepřipadne zadavateli podle odstavce 1, nesmí zadavatel s jistotou disponovat.“.

 

41.

V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se tento text: „a zda byla složena jistota. Další obsah nabídky nesmí komise účastníkům sdělit.“.

 

42.

V § 29 se odstavce 3 a 6 zrušují.

 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

43.

V § 29 odst. 3 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

 

44.

V § 29 odst. 4 se za slovo „úplná“ vkládají slova „nebo že uchazeč nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 2,“ a na konec odstavce 4 se doplňuje tato věta: „Rozhodnutí o vyloučení je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči.“.

 

45.

V § 30 odst. 1 se zrušují slova „a 3“ a číslovka „5“ se nahrazuje číslovkou „4“.

 

46.

V § 31 odstavec 1 zní:

 

(1) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. b) bodu 1, u kterých výše budoucího peněžního závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 20 mil. Kč, budou jmenovány členy komise nejméně tři osoby s příslušnou odbornou způsobilostí. V případě vyššího počtu členů komise bude činit počet odborně způsobilých osob nejméně 60 % z celkového počtu členů komise.“.

 

47.

V § 31 odst. 2 se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. b)“, číslovka „50“ se nahrazuje číslovkou „200“, za slova „odstavce 1“ se vkládá slovo „věcně“ a za slovy „předseda jiného správního úřadu“ se doplňují slova „nebo osoba, která je statutárním orgánem nebo má postavení statutárního orgánu zadavatele“.

 

48.

V § 31 odst. 3 se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. b)“, číslovka „200“ se nahrazuje číslovkou „300“, za slova „na návrh“ se vkládá slovo „věcně“ a za slovy „předsedy jiného správního úřadu“ se doplňují slova „nebo osoby, která je statutárním orgánem nebo má postavení statutárního orgánu zadavatele“.

 

49.

V § 32 odst. 1 druhá věta zní: „O své nepodjatosti učiní člen komise i náhradník písemně čestné prohlášení zadavateli na počátku prvního jednání komise.“.

 

50.

V § 33 odst. 3 druhá věta zní: „Členové komise odůvodní svůj odchylný názor proti názoru většiny v zápisu o jednání.“.

 

51.

V § 34 odstavec 3 zní:

 

(3) Komise může při posuzování a hodnocení nabídek opravit zjevné početní chyby v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu.“.

 

52.

V § 35 odstavec 1 zní:

 

(1) Po posouzení, popřípadě vyřazení nabídek podle § 34 zákona přistoupí komise k hodnocení zbývajících nabídek podle zveřejněného způsobu hodnocení. Na základě hodnocení sestaví komise pořadí nabídek.“.

 

53.

V § 37 odst. 1 písm. h) se za slova „jednotlivých nabídek“ vkládají slova „a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky,“.

 

54.

V § 38 odstavec 4 zní:

 

(4) Vybraného uchazeče je zadavatel povinen vyzvat k předložení dokladů podle § 2c. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření smlouvy, musí ho zadavatel vyloučit ze soutěže a vyzvat dalšího v pořadí, nejvýše však třetího.“.

 

55.

§ 39a zní:

§ 39a

 

(1) Zadavatel je povinen po uplynutí zadávací lhůty na žádost uchazeče vrátit vzorky a ukázky nebo jejich části, které byly součástí nabídky, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti zadavateli.

 

(2) Žádost o vrácení vzorků musí být zadavateli doručena nejpozději do 2 měsíců po uplynutí zadávací lhůty, jinak právo na jejich vrácení zaniká.“.

 

56.

V § 40 odst. 2 se slova „ve smlouvě“ nahrazují slovy „zadavatelem při vyhlášení soutěže“.

 

57.

V § 49 odst. 1 se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“ a za slovem „případech“ se zrušuje čárka a vkládají tato slova: „a nepřesahuje částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3,“.

 

58.

V § 49 odst. 2 se v úvodní části věty slova „ § 3 odst. 2“ nahrazují slovy „ § 49 odst. 1“, na konci písmene c) se doplňují slova „a c), pokud od zrušení soutěže neuplynulo více než 6 měsíců,“ a v písmenu d) se slova „státní tajemství“ nahrazují slovy „ochranu utajovaných skutečností“.

 

59.

V § 49 odstavce 4 až 15 znějí:

 

(4) Výzva k podání nabídky podle odstavce 1 nebo 2 musí shodně pro všechny zájemce obsahovat

 

a)

plnění veřejné zakázky,

b)

požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů ( § 2b),

c)

způsob hodnocení nabídek ( § 6),

d)

lhůtu, po kterou jsou vymezení uchazeči svými nabídkami vázáni.

 

(5) Zadavatel může ve výzvě podle odstavce 1 nebo 2 stanovit další požadavky, které musí být shodné pro všechny zájemce; může rovněž stanovit, že vylučuje možnost variantního řešení.

(6) Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 14 dnů. Prvním dnem této lhůty je den následující po dni doručení výzvy zájemci. V případě zadání veřejné zakázky podle odstavce 2 písm. a) může vláda určit zkrácenou lhůtu. Pro podání nabídek platí § 9 obdobně.

(7) Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, činí nejvíce 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

(8) Při zadání veřejné zakázky výzvou podle odstavce 1 nebo 2 platí obdobně ustanovení § 11 a 36.

(9) Nabídku uchazeče zadavatel posoudí podle § 2c a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči.

(10) Hodnocení nabídek zadavatel provede podle kritérií stanovených v zadání způsobem uvedeným v § 6. Zadavatel je povinen pořídit o posouzení a hodnocení nabídek záznam, ve kterém uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel oznámí všem uchazečům ve lhůtě stanovené v odstavci 7 a zároveň uchazeče poučí o možnosti podat námitky.

(11) Zadavatel je povinen uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to v době, kdy je uchazeč svou nabídkou vázán, pokud si ve výzvě nevyhradil možnost neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

(12) Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 7 je zadavatel povinen na žádost uchazeče vrátit vzorky a ukázky nebo jejich části, které byly součástí jeho nabídky, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti zadavateli.

(13) Zadavatel nesmí vyzývat k podání nabídek opakující se okruh zájemců, jestliže takový postup není odůvodněn charakterem zakázky.

(14) Požaduje-li zadavatel při zadání veřejné zakázky výzvou podle odstavce 1 nebo 2 poskytnutí jistoty, § 23 až 26 se použijí obdobně.

(15) Zadavatel zveřejní na centrální adrese text výzvy k podání nabídky u veřejných zakázek realizovaných podle finančních limitů uvedených v § 49 odst. 1 a na veřejné zakázky realizované podle § 49 odst. 2 písm. a), b) a c).“.

 

60.

V § 49a odst. 1 a v § 49b se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“.

 

61.

V § 49a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: „pokud je již nemá k dispozici.“.

 

62.

V § 49a odst. 3 se první věta zrušuje.

 

63.

V § 49a se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

(4) Zadavatel zveřejní na centrální adrese text výzvy k podání nabídky u veřejných zakázek realizovaných podle § 49a odst. 1 i v případě, že má již k dispozici nabídku od tří zájemců.“.

 

64.

V § 49c se označení paragrafu „2g“ nahrazuje označením „2h“.

 

65.

V § 50 odst. 1 písm. a) se na konci textu doplňují tato slova: „nebo rozhodne-li tak vláda České republiky,“.

 

66.

V § 50 odst. 1 písm. d) se za slova „částečné obnovy“ vkládají slova „rozšíření nebo úpravy“ a v písmenu e) se slova „státní tajemství“ nahrazují slovy „ochranu utajovaných skutečností“.

 

67.

V § 50 odst. 1 písmeno f) zní:

 

f)

plnění do státních hmotných rezerv a nákup ze státních hmotných rezerv, s výjimkou nákupů podle § 1 odst. 2 písm. k).“.

 

68.

V § 50 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

 

69.

V § 52 odst. 1 se v písmenu a) slova „námitek uchazečů vznesených proti úkonům“ nahrazují slovem „úkonů“.

 

70.

V § 53 se odstavec 3 zrušuje.

 

71.

V § 54 se písmeno a) zrušuje.

 

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

 

72.

V § 54 písm. c) a d) se slovo „soutěže“ nahrazuje slovy „zadání veřejné zakázky“.

 

73.

V § 55 první věta zní: „Námitky se podávají písemně a musí být zadavateli doručeny nejpozději do 10 kalendářních dnů po tom, co bylo uchazeči doručeno oznámení o úkonech zadavatele a do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.“.

 

74.

V § 56 odst. 2 se slovo „sedmi“ nahrazuje slovy „10 kalendářních“.

 

75.

V § 56 odstavec 3 zní:

 

(3) O námitkách došlých po uplynutí lhůty stanovené v § 55 statutární orgán zadavatele a u obcí starosta nerozhodne a vrátí je zpět uchazeči.“.

 

76.

V § 56 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

 

(4) Vezme-li uchazeč námitky zpět, zadavatel o nich nerozhoduje.

(5) Před uplynutím lhůty pro podání námitek, a jsou-li námitky podány včas, nesmí zadavatel činit žádné úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky ani uzavřít smlouvu, ani zadání veřejné zakázky zrušit. Podání námitek je povinen oznámit všem uchazečům. Uchazečům se prodlužuje zadávací lhůta nebo lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni ( § 49 odst. 7), až do vyřízení námitek podle odstavců 1 a 2.“.

 

77.

V § 57 v nadpisu a v odstavci 1 se zrušují slova „o námitkách“ a na konci odstavce 1 se doplňuje tato věta: „Návrh lze podat u orgánu dohledu poté, co bylo rozhodnuto o námitkách zadavatelem.“.

 

78.

V § 57 odst. 2 se slovo „sedmi“ nahrazuje slovy „10 kalendářních“ a poslední věta se nahrazuje touto větou: „Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty orgán dohledu zamítne.“.

 

79.

V § 57 odst. 4 ve větě první se za slovy „rozhodnutí o návrhu“ doplní tečka, zbývající část věty se zrušuje a za větu první se vkládá nová věta, která zní: „Před uplynutím lhůty pro podání návrhu, a je-li podán návrh včas, nesmí zadavatel činit žádné úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky ani uzavřít smlouvu nebo zadání veřejné zakázky zrušit.“.

 

80.

V § 57 se doplňuje odstavec 5, který zní:

 

(5) Orgán dohledu je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu a není přitom vázán návrhem uchazeče.“.

 

81.

V § 59 nadpis zní: „Přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky“.

 

82.

V § 59 písm. a) se slova „návrh důvodným“ nahrazují slovy „porušení tohoto zákona“, slova „uložit nové“ se zrušují a za slovem „zakázky,“ se doplňují slova „zruší, nebo“.

 

83.

§ 60 zní:

§ 60

 

Přezkoumání ostatních úkonů zadavatele

 

Je-li podán návrh v ostatních případech, než je uvedeno v § 59, orgán dohledu po jeho přezkoumání rozhodne, že

a)

nedošlo k porušení tohoto zákona, a návrh zamítne, nebo

b)

byl porušen tento zákon, a uloží zadavateli provést nápravu, popřípadě zadání veřejné zakázky zruší.“.

 

84.

Za § 61 se vkládá nový § 61a, který včetně nadpisu zní:

§ 61a

 

Zveřejňování rozhodnutí

 

Orgán dohledu zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí vydaná v uplynulém kalendářním roce ve Sbírce rozhodnutí orgánu dohledu v oblasti zadávání veřejných zakázek a na internetových stránkách orgánu dohledu.“.

 

85.

V § 62 odst. 1 ve větě první se slova „uloží mu“ nahrazují slovy „může mu uložit“, číslice „0,5“ se nahrazuje číslicí „1“, za slovem „zakázky“ se čárka nahrazuje tečkou a slova „nejméně však ve výši 10 000 Kč“ se zrušují.

 

86.

V § 62 odst. 1 ve větě druhé se slova „šesti měsíců“ nahrazují slovy „jednoho roku“.

 

87.

V § 62 odst. 4 ve větě první se slovo „dvou“ nahrazuje slovem „čtyř“.

 

88.

V § 63 odst. 1 se slova „Je-li pravomocně odsouzen pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži18) zaměstnanec uchazeče,“ nahrazují slovy „Je-li zaměstnanec uchazeče pravomocně odsouzen pro trestný čin související se zadáváním veřejné zakázky nebo pro jiný úmyslný trestný čin a vzhledem k povaze veřejné zakázky hrozí obava, že se takový zaměstnanec dopustí stejného nebo obdobného trestného činu,“.

 

89.

V § 63 odst. 2 se slova „pletichy při veřejné soutěži“ nahrazují slovy „uvedeného v odstavci 1“ a za slovo „člen“ se vkládá slovo „statutárního“.

 

90.

V § 64a odst. 2 se za slova „v Obchodním věstníku“ vkládají slova „a na centrální adrese“ a druhá věta zní takto: „Zadavatel je rovněž povinen do 30 dnů od zrušení soutěže uveřejnit v Obchodním věstníku a na centrální adrese oznámení o zrušení soutěže.“.

 

91.

V § 64a odst. 3 se slova „(body 12 až 20)“ zrušují a za slova „v Obchodním věstníku“ se vkládají slova „a na centrální adrese“.

 

92.

V § 64b se za slova „pěti let“ vkládají slova „od uzavření smlouvy nebo od zrušení zadání veřejné zakázky“.

 

93.

V § 64c odst. 1 se za slovo „Zadavatel“ vkládají slova „nebo pověřená osoba“ a za slovo „uchazečů“ se vkládají slova „a zájemců pouze“.

 

94.

Za § 64c se vkládá nový § 64d, který zní:

§ 64d

 

Správce centrální adresy

 

(1) Správcem centrální adresy může být pouze vybraná osoba, jejíž provozní řád s ohledem na potřeby uveřejnění informací podle tohoto zákona schválil na dobu určitou Úřad pro státní informační systém.

(2) Úřad pro státní informační systém může zrušit schválení provozního řádu, jestliže se správce centrální adresy dopustil závažných pochybení, která ohrozila uveřejnění informací podle tohoto zákona.“.

 

95.

V nadpisu § 65 se slovo „Soutěž“ nahrazuje slovy „Veřejná zakázka“.

 

96.

V § 65 odst. 1 se slova „obchodní veřejnou soutěž“ nahrazují slovy „zadání veřejné zakázky“.

 

97.

V § 65 odst. 2 se slova „Při konání obchodní veřejné soutěže“ nahrazují slovy „Při zadávání veřejné zakázky“ a slovo „soutěže“ se nahrazuje slovem „zadání“.

 

98.

V § 65 odst. 3 se slova „obchodní veřejné soutěži“ nahrazují slovy „zadávání veřejné zakázky“ a slovo „soutěže“ se nahrazuje slovem „zadání“.

 

99.

V § 65 odst. 5 se slovo „soutěže“ nahrazuje slovy „veřejné zakázky“.

 

100.

§ 66 zní:

§ 66

 

Zrušení zadání veřejné zakázky

 

(1) Zadavatel je povinen zadání veřejné zakázky zrušit, aniž by si toto právo vyhradil v podmínkách zadání veřejné zakázky, kromě důvodů stanovených v § 34 odst. 6 a v § 48 odst. 1, jestliže

a)

odmítne smlouvu uzavřít uchazeč umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře smlouvu v době, po kterou je svou nabídkou vázán,

b)

v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla veřejná zakázka zadána, které nemohl zadavatel předvídat ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování veřejné zakázky,

c)

v soutěžní lhůtě není podána žádná nabídka.

(2) Právo zadavatele na zrušení zadání veřejné zakázky, které si vyhradil v podmínkách zadání veřejné zakázky, lze uplatnit pouze do doby rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

(3) Zadavatel je povinen oznámit zrušení zadání veřejné zakázky všem zájemcům a uchazečům a nesmí zadat veřejnou zakázku znovu před zrušením původního zadání.“.

 

101.

V § 67 odst. 3 se slova „(např. o koupi najaté věci, o nájmu)“ zrušují.

 

102.

V § 67 odstavec 4 zní:

 

(4) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u zakázek zadávaných jménem Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Českých drah jejich jednotlivými organizačními jednotkami a útvary, které jsou jimi k tomu zmocněny.“.

 

103.

V § 68 se na konci odstavce 2 doplňují tato slova: „nebo osobně proti podpisu doručeny uchazeči“.

 

104.

V § 69 v první větě se slova „sama“ a „soutěže na předmět“ zrušují. Na konci druhé věty se tečka nahrazuje čárkou a vkládají se tato slova: „jehož úředně ověřená kopie musí být součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky.“.

 

105.

Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:

§ 69a

 

Podrobnější podmínky pro zadávání veřejných zakázek v oblasti staveb, v oblasti regenerace (oprav) bytových domů a v oblasti financování úspor energií třetí stranou stanoví vláda nařízením.“.

 

106.

Příloha k zákonu zní:

 

Příloha k zákonu č. 199/1994 Sb.

 

EVIDENČNÍ LIST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

I. Údaje o průběhu zadání veřejné zakázky

1.

Zadavatel - telefon ............................................................................... název ..................................................

adresa

..............................................................................................................................................................

2.

Způsob zadání veřejné zakázky

A

veřejná soutěž B výzva více zájemcům C výzva jednomu zájemci

Při

způsobu zadání A nebo B:

3.

Nejvyšší hodnocená nabídková cena (tis. Kč) .................................................................................................

4.

Nejnižší hodnocená nabídková cena (tis. Kč) .................................................................................................

II.

Údaje o veřejné zakázce

5.

Vybraný uchazeč - IČO ................................................ název ........................................................................

adresa...........................................................................................................................................................

 

6.

Název a předmět zakázky ...............................................................................................................................

-

měrná jednotka ............................................................................................................................................

-

množství měrné jednotky ...............................................................................................................................

7.

Místo a okres plnění - název .............................................................................................................................

kód

................................................................................................................................................................

8.

Cena (tis. Kč) .................................................................................................................................................

9.

Datum uzavření smlouvy o zakázce ................................................................................................................

Název,

podpis a razítko zadavatele:

Poznámka: Byla-li veřejná zakázka zadána jiným způsobem než podle písmene A, uveďte důvody zvoleného způsobu zadání.“.

Čl. II

Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého měsíce ode dne vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.