Čekejte, prosím...
A A A
304/2000 Sb. znění účinné od 7. 9. 2000 do 31. 12. 2006

304

 

ZÁKON

 

ze dne 2. srpna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „střední, plynové a topné oleje“ nahrazují slovy „střední oleje uvedené v podpoložce celního sazebníku1a) 2710 00 59, těžké plynové oleje uvedené v podpoložkách celního sazebníku1a) 2710 00 66, 2720 00 67 a 2710 00 68 a těžké topné oleje uvedené v podpoložkách celního sazebníku1a) 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77 a 2710 00 78“.

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

__________

1a)

Nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).“.

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova „mazací a ostatní oleje“ vkládají slova „uvedené v podpoložkách celního sazebníku1a) 2710 00 81, 2710 00 83 a 2710 00 97“.

3.

V § 2 odst. 2 první věta včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní: „Barvena a značkována nesmějí být, pokud v dalších ustanoveních zákona není stanoveno jinak, paliva a maziva, která mají vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o paliva a maziva uvedená ve zvláštním právním předpisu,1b) polotovary pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, polotovary pro specifické zpracování uvedené v podpoložkách celního sazebníku1a) 2710 00 41, 2710 00 61, 2710 00 71 a 2710 00 81 a polotovary pro chemické zpracování uvedené v podpoložkách celního sazebníku1a) 2710 00 45, 2710 00 65, 2710 00 72 a 2710 00 83․

_____________

1b)

§ 19 odst. 1 písm. c) a d), odst. 2 písm. c), d) a e) zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb.„.

4.

V § 2 odst. 2 větě druhé se slova „u nichž“ nahrazují slovem „protože“.

5.

V § 4 odst. 3 se za slovo „certifikace“ vkládají slova „nebo formou prohlášení o shodě“.

6.

V § 4 odst. 4 se za slova „příslušný certifikát“ vkládají slova „nebo prohlášení o shodě“.

7.

V § 5 odst. 3 písm. a) se slova „koncese udělené“ nahrazují slovy „živnostenského oprávnění“.

8.

V § 5 odst. 3 písm. e) se slova „autorizovanou státní zkušebnou nebo akreditovanou laboratoří ( § 8 odst. 2)“ nahrazují slovy „autorizovanou nebo akreditovanou osobou6)“.

9.

V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Právnické a fyzické osoby, které nakládají s palivy a mazivy, jež nesmějí být barvena a značkována, protože by barvení a značkování mohlo být na závadu pro jejich použití, jsou povinny

a)

v průvodní dokumentaci a dokladech k palivům a mazivům výslovně uvést, že tato paliva a maziva nesmějí být použita pro pohon vznětových motorů,

b)

mít v evidenci dokladů o koupi, distribuci a prodeji těchto paliv a maziv čestné prohlášení kupujícího, že barvení a značkování je na závadu určitého použití paliv a maziv a že neobarvených a neoznačkovaných paliv a maziv nebude použito jako paliva pro vznětové motory nebo k jeho přípravě,

c)

uchovávat pro účely kontroly dokumentaci a doklady k těmto palivům a mazivům po dobu 6 let ode dne výroby, dovozu nebo nabytí těchto paliv a maziv.“.

10.

§ 6a se zrušuje.

11.

V § 7 se písmeno a) zrušuje a dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

12.

V § 7a odst. 2 se slova „v § 7 písm. b) až d)“ nahrazují slovy „v § 7 písm. a) až c)“.

13.

V § 8 odst. 2 se slova „autorizované státní zkušebny a akreditované laboratoře“ nahrazují slovy „příslušné akreditované laboratoře6)“.

14.

V § 9 odst. 1 se slova „ § 5 odst. 1 a 2, § 5 odst. 4“ nahrazují slovy „ § 5 odst. 1, 2, 4 a 5“.

15.

Poznámky pod čarou č. 2a), 3) a 6) zní:

__________

2a)

Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv.

3)

§ 1013 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

6)

Zákon č. 22/1997 Sb.„.

16.

V poznámce pod čarou č. 11) se slova „Zákon č. 30/1968 Sb.„ nahrazují slovy „Zákon č. 22/1997 Sb.„.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

Zeman v. r.