Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

306/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001

Čl. I bod 22, pokud se týká § 4a odst. 2, nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001

Čl. I body 20, 22, pokud se týká § 4a odst. 3, body 25, 28, 33, 36 a 37 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

306

 

ZÁKON

 

ze dne 4. srpna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

(2) Tento zákon se nevztahuje na pokrmy a pitnou vodu. Podmínky výroby a zásobování pitnou vodou a podmínky výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu stanoví zvláštní právní předpis.1a)

_______________

1a)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.“.

2.

V § 2 písm. a) se slova „o léčiva1) a omamné nebo psychotropní látky,2)“ včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) nahrazují slovy „o léčiva1) a omamné nebo psychotropní látky;2) za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace,“.

Poznámky pod čarou č. 1) a 2) znějí:

_______________

1)

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V § 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

c)

potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „potraviny nového typu“) potraviny nebo složky, které se dosud ve významné míře nepoužívaly v České republice pro lidskou spotřebu a které patří do těchto skupin:

1.

potraviny obsahující geneticky modifikované organismy,2a)

2.

potraviny, které byly vyrobeny z geneticky modifikovaných organismů, ale konkrétní potravina je již neobsahuje,

3.

potraviny obsahující novou nebo úmyslně modifikovanou základní molekulární strukturu,

4.

potraviny, sestávající z mikroorganismů, hub nebo řas, nebo jsou z nich izolovány,

5.

potraviny sestávající nebo izolované z rostlin nebo živočichů, s výjimkou rostlin nebo živočichů získaných tradičním postupem šlechtění nebo chovu nebo rozmnožování, a které jsou považovány za zdravotně nezávadné,

6.

potraviny vyrobené dosud nepoužívanými technologickými postupy, které vedou k významným změnám ve struktuře potraviny nebo složení, ovlivňující jejich nutriční hodnotu, metabolismus nebo obsah nežádoucích látek,

______________

2a)

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.“.

Dosavadní písmena c) až u) se označují jako písmena d) až v).

4.

V § 2 písmeno i) zní:

i)

potravními doplňky nutriční faktory (vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky) s významným biologickým účinkem,“.

5.

V § 2 písm. n) se slova „a poskytování služeb společného stravování4)“ včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušují.

6.

V § 2 se na konci textu písmena o) doplňují tato slova: „od data proclení“.

7.

V § 2 písmeno t) zní:

t)

šarží množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek,“.

8.

V § 2 písm. u) se za slovo „nakupuje“ vkládá slovo „, dováží“․

9.

V § 2 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) až z), která znějí:

w)

výživovým tvrzením tvrzení, údaj, znázornění nebo reklamní sdělení, které udává, doporučuje nebo obsahuje údaje o zvláštních výživových vlastnostech potraviny v souvislosti s

1.

energetickou hodnotou, kterou potravina dodává ve snížené nebo zvýšené míře nebo nedodává vůbec,

2.

obsahem živin, které potravina obsahuje, popřípadě obsahuje ve zvýšené nebo snížené míře nebo neobsahuje vůbec;

 

výživovým tvrzením není informace o druhu, množství živin nebo energetické hodnotě,

x)

tvrzením každé konstatování, které tvrdí, naznačuje nebo vede k závěru, že potravina má zvláštní vlastnosti, např. původ, charakter, zpracování, složení, nutriční vlastnosti,

y)

klasifikací jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen „klasifikace jatečných zvířat“) způsob zařazování jatečně upravených těl jatečných zvířat do příslušných tříd jakosti podle stanovených znaků a charakteristik, jejich označení třídou, kontrola úpravy těl nebo půlek a přejímací hmotnosti v teplém stavu v jatečné úpravě,

z)

potravinou neznámého původu potravina, u které nelze prokázat jejího výrobce nebo u dovezené potraviny zemi původu a jejího výrobce.“.

10.

Nadpis pod § 3 zní: „Povinnosti výrobců a dovozců potravin“.

11.

V § 3 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

a)

dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu a skladování potravin a surovin k jejich výrobě a technologické požadavky stanovené tímto zákonem, vyhláškou a zvláštními právními předpisy1a), 7) nebo rozhodnutími příslušných správních úřadů a používat při výrobě tepelně neopracovaných potravin pouze tepelně ošetřené vaječné obsahy,

______________

7)

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

12.

V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „zvláštními zákony6), 7)“ nahrazují slovy „zvláštními právními předpisy1a), 7)“.

13.

V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „vodu a suroviny,“ zrušují.

14.

V § 3 odst. 1 písmeno f) včetně poznámek pod čarou č. 9a) a 9b) zní:

f)

zajistit u vyráběných potravin pravidelnou kontrolu nad dodržováním požadavků stanovených prováděcími právními předpisy a technických požadavků9) na zdravotní nezávadnost a jakost a v době radiační havárie9a) nad dodržováním požadavků na nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené zvláštním právním předpisem,9b) způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou a vést o tom evidenci,

______________

9a)

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9b)

Vyhláška č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.“.

15.

V § 3 odst. 1 písmeno i) zní:

i)

používat při výrobě potravin potravní doplňky, látky přídatné, látky pomocné a látky určené k aromatizaci tak, aby jejich obsah, podmínky a způsob použití ve výrobku odpovídal vyhlášce nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,“.

16.

V § 3 odst. 1 se doplňují písmena j) až m), která znějí:

j)

používat k přímému technologickému zpracování nebo k uchování potravin pitnou vodu;1a) jinou vodu, s výjimkou potravin živočišného původu, může výrobce k těmto účelům používat jen se souhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví. V žádosti o souhlas uvede výsledky šetření jakosti o zdravotní nezávadnosti této vody a zdůvodnění jejího použití. Povinnost používat pitnou vodu se nevztahuje na vodu používanou k dopravě nebo mytí zemědělských produktů a surovin, které jsou dále tepelně zpracovány. Tato voda však nesmí negativně ovlivnit zdravotní nezávadnost potraviny,

k)

dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, čistotu a identitu surovin a látek stanovenou prováděcími právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu vydaným podle tohoto zákona a zvláštním právním předpisem,7)

l)

při použití látek schválených rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 3a dodržovat schválený rozsah značení těchto látek na obalu potraviny,

m)

vést evidenci o provedené ochranné dezinsekci a ochranné deratizaci zaměřené na likvidaci původců nákaz a zvýšeného výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.“.

17.

V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9c) zní:

(2) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace stanovené zvláštními právními předpisy.1a), 7), 9c)

____________

9c)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

18.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Výrobce nebo dovozce smí vyrábět nebo dovážet jen takové potraviny nového typu, které nepředstavují zdravotní nebezpečí pro spotřebitele, neklamou spotřebitele a neliší se od běžných potravin nebo složek potravin, které mají být jimi nahrazeny, a to do té míry, že by jejich běžná spotřeba byla pro spotřebitele nutričně nevýhodná.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

19.

V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

(5) Výrobci a dovozci potravin jsou povinni přizpůsobit zaměření a rozsah výroby nebo dovozu potravin v rámci hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů.10b)

________________

10b)

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Zákon

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Zákon

č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.“.

20.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 10c) zní:

§ 3a

 

Povinnosti výrobců a dovozců některých látek

přídatných, látek pomocných a látek určených

k aromatizaci potravin

 

(1) Výrobce nebo dovozce látek určených k aromatizaci, látek přídatných nebo látek pomocných, které nejsou uvedeny ve vyhlášce a jsou určeny k výrobě potravin, je povinen požádat Ministerstvo zdravotnictví o souhlas k jejich výrobě nebo dovozu. Ministerstvo zdravotnictví může v rozhodnutí10c) stanovit způsob a podmínky použití těchto látek a rozsah jejich označování na vnějších obalech.

(2) Žádost podle odstavce 1 musí obsahovat

a)

specifikaci látky, popřípadě povahu zdroje, který není tradiční,

b)

technologické zdůvodnění,

c)

dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení látky, zejména údaje o toxicitě s důkazem, že neporuší zdravotní nezávadnost potraviny sama či reakcí nebo interakcí s potravinou, obalem nebo jinými látkami, které jsou v potravině obsaženy, a údaje o čistotě látky,

d)

zdůvodnění rozsahu použití látky při výrobě potraviny,

e)

způsob použití látky a její množství použité ve výrobě, popřípadě množství ve výsledném výrobku.

(3) Výrobce nebo dovozce látky uvedené v odstavci 1 je povinen označit na obalu určeném pro výrobce potravin údaje podle § 6 odst. 1 písm. a) až l) a dále údaje o způsobu a podmínkách použití stanovené rozhodnutím podle odstavce 1.

_______________

10c)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

21.

§ 4 zní:

§ 4

 

Ozařování potravin

 

(1) Ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením lze ozařovat pouze potraviny a potravinové suroviny stanovené vyhláškou. Při ozařování těchto potravin a potravinových surovin musí být dodrženy podmínky stanovené vyhláškou. Ostatní potraviny a potravinové suroviny mohou být ozařovány pouze se souhlasem a za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Osoba provádějící ozařování potravin a potravinových surovin ionizujícím zářením musí

a)

být k této činnosti odborně způsobilá,

b)

vést dokumentaci o způsobu ozáření potravin, druhu a množství ozářených potravin a potravinových surovin, označení šarže, objednatele a příjemce ozářených potravin, datu ozáření, obalových materiálech použitých během ozáření, údajích sloužících ke kontrole ozařovacího procesu včetně údajů o průběžné technologické dozimetrické kontrole použité dávky s detaily zahrnujícími limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho povahu, odkaz na validační měření, údaj o zvláštních podmínkách při ozáření (například teplota, interní atmosféra),

c)

dokumentaci podle písmena b) uchovávat po dobu 5 let.

(3) Dovozce může dovážet potraviny a potravinové suroviny ošetřené ionizujícím zářením, pokud

a)

byly ošetřeny ionizujícím zářením v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou,

b)

jsou doprovázeny doklady podle odstavce 2 písm. b).“.

22.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 10d) zní:

§ 4a

 

Klasifikace jatečných zvířat

 

(1) Provozovatel jatek,10d) který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci jatečných zvířat, zejména prasat, skotu a ovcí, způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(2) Klasifikaci jatečných prasat provádějí fyzické nebo právnické osoby způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem zemědělství.

(3) Klasifikaci jatečného skotu a ovcí provádějí fyzické nebo právnické osoby způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem zemědělství.

(4) Předpokladem pro vydání osvědčení podle odstavce 2 nebo 3 je zdravotní způsobilost, nejméně středoškolské vzdělání, 2 roky praxe a úspěšné absolvování odborné přípravy; podrobnosti stanoví vyhláška.

(5) Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek podle odstavce 1.

_______________

10d)

§ 2223 zákona č. 166/1999 Sb.„.

23.

V § 5 písmeno a) včetně úvodní věty zní:

Podnikatel, který uvádí potraviny nebo látky uvedené v § 2 písm. i) až l) do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které

a)

chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu,“.

24.

V § 5 se na konci písmena b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu.“.

25.

V § 6 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 10e) zní:

a)

obchodním jménem výrobce nebo dovozce, popřípadě prodávajícího10e) a jeho sídlem, jde-li o právnickou osobu, a trvalým pobytem nebo místem podnikání, jde-li o fyzickou osobu. U dovážených potravin se uvede země původu nebo vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o skutečném původu nebo vzniku potraviny,

_______________

10e)

§ 2 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

26.

V § 6 odst. 1 písm. c) se za slova v závorce „nebo hmotností“ vkládají slova „ , pokud není stanoveno jinak“.

27.

V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze a u druhů potravin stanovených vyhláškou,“.

28.

V § 6 odst. 1 se na konci písmena f) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: „jde-li o potraviny, u nichž by po otevření obalu spotřebitelem došlo k rychlému poškození jakosti nebo zdravotní nezávadnosti, uvedou se konkrétní podmínky pro uchovávání po otevření obalu u spotřebitele, popřípadě doba spotřeby potraviny,“.

29.

V § 6 odst. 1 se na konci písmena i) doplňují tato slova: „látek určených k aromatizaci a potravních doplňků,“.

30.

V § 6 odst. 1 písmeno l) zní:

l)

údajem o ošetření potraviny nebo potravinové suroviny ionizujícím zářením, a to slovy „ozářeno“ nebo „ošetřeno ionizujícím zářením“; v případě ošetření potraviny nebo potravinové suroviny, která je složkou potraviny, se tento údaj uvede vedle názvu složky potraviny,“.

31.

V § 6 odst. 1 písmeno m) zní:

m)

údajem o výživové (nutriční) hodnotě u potravin, na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení, dále v případech stanovených vyhláškou, popřípadě stanovených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví vydaném podle § 11 odst. 4,“.

32.

V § 6 odst. 1 písm. n) se slova „a to i v případě, že jde o potravinu nebalenou.“ zrušují.

33.

V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno o), které zní:

o)

dalšími údaji podle zvláštního právního předpisu.7)“.

34.

V § 6 odst. 2 se text „nebo e)“ nahrazuje textem „ , e) a o)“.

35.

V § 6 odst. 4 se za slova „musí být údaje“ vkládají slova „podle odstavců 1, 2 a 6“.

36.

V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Potraviny nového typu se na obalu určeném pro spotřebitele označí údaji podle odstavce 1. Dále se na obalu označí

a)

způsob a určení použití v případě, že potravina nového typu se určitou vlastností odlišuje od běžné potraviny stejného názvu,

b)

přítomnost látky, kterou běžná potravina neobsahuje a která může mít vliv na zdraví některých skupin spotřebitelů,

c)

údaj, že potravina obsahuje geneticky modifikované organismy nebo produkty podle zvláštního právního předpisu,2a)

d)

údaj, že potravina byla vyrobena z geneticky modifikovaných organismů, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Podnikatel uvedený v odstavci 1 označí vnější obaly, ve kterých uvádí potravinu do oběhu, zejména obaly přepravní a skupinové, obchodním jménem výrobce nebo dovozce, popřípadě prodávajícího a jeho sídlem, popřípadě trvalým pobytem nebo místem podnikání podle odstavce 1 písm. a), názvem potraviny podle odstavce 1 písm. b), datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti podle odstavce 1 písm. d) a e), údajem o ošetření potraviny ionizujícím zářením podle odstavce 1 písm. l), třídou jakosti, pokud je stanovena vyhláškou, s výjimkou vnějších obalů a způsobu balení, umožňující bez jejich porušení zjistit uvedené údaje přímo na obalu potraviny určeném pro spotřebitele. Datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti se nemusí uvádět na vnějších obalech s potravinami v případech, kdy je tak stanoveno vyhláškou.“.

37.

V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Podnikatel, který uvádí do oběhu potraviny nebalené, je povinen

a)

označit vnější obaly (přepravní, manipulační) údaji podle § 6 odst. 6,

b)

sdělit nebo doložit údaje uvedené v § 6 odst. 1 jinému podnikateli, který uvádí potravinu do oběhu, nebo dalšímu výrobci.“.

38.

V § 8 odst. 2 se text „a l)“ nahrazuje textem „, l) a n)“.

39.

V § 10 odst. 1 se na konci písmena b) vypouští čárka a za slovo „označené“ se doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 11a) znějí: „nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem,11), 11a)

_______________

11a)

§ 46 obchodního zákoníku.“.

40.

V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené zvláštním právním předpisem.9b)“.

41.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen

a)

skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost,

b)

vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin,

c)

uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem,

d)

odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti,

e)

s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny,

f)

potraviny určené pro zvláštní výživu a potraviny nového typu uvádět do oběhu pouze balené.“.

42.

V § 11 odst. 2 písm. a) úvodní větě se slova „při zjištění závad“ zrušují.

43.

V § 11 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 5 doplňují tato slova: „, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené;“.

44.

V § 11 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 1 doplňují tato slova: „nebo neschválené podle § 3a“.

45.

V § 11 odst. 2 písm. b) bod 2 zní:

2.

dosud neuvedené ve vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin [ § 19 písm. a)],“.

46.

V § 11 odst. 2 písm. b) se doplňují body 4 a 5, které znějí:

4.

nového typu,

5.

určené pro zvláštní výživu,“.

47.

V § 11 odst. 2 se na konci písmena b) za slova „a za podmínek“ vkládají slova „stanovených rozhodnutím“.

48.

V § 11 odst. 2 písm. d) se za slovo „prodeji“ vkládají slova „a přepravě“.

49.

V § 11 odst. 3 návětí včetně písmen a) až e) zní:

(3) Žádost o souhlas podle odstavce 2 písm. b) předkládá podnikatel. Žádost musí obsahovat

a)

složení potraviny neuvedené ve vyhlášce, popřípadě povahu zdroje potraviny, který není tradiční,

b)

dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhované potraviny,

c)

technologické zdůvodnění použití látky, neuvedené ve vyhlášce, při výrobě potraviny,

d)

způsob použití potraviny,

e)

u potravin nového typu dokumentaci potvrzující, že jsou splněny požadavky podle § 3 odst. 3,“.

50.

V § 11 odst. 3 se doplňují písmena f) a g), která znějí:

f)

u potravin podle § 2 písm. c) bodu 1 doklad o tom, že předmětný geneticky modifikovaný organismus nebo produkt byl zapsán do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zvláštního právního předpisu,2a)

g)

u potravin podle § 2 písm. c) bodu 2 dokumentaci potvrzující, že potravina byla vyrobena z geneticky modifikovaných organismů, ale že je již neobsahuje.“.

51.

V § 11 odstavec 4 zní:

(4) Ministerstvo zdravotnictví vydá rozhodnutí, v němž může zároveň stanovit podmínky použití potravin uvedených v odstavci 2 písm. b) a způsob a rozsah jejich značení na obalu určeném pro spotřebitele.“.

52.

V § 11 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Je-li při nabízení k prodeji a prodeji potraviny uváděno výživové tvrzení, musí být na vývěsce umístěné na viditelném místě v blízkosti vystavené potraviny uvedená výživová hodnota, pokud již není uvedena na obalu výrobcem potraviny. Rozsah výživového tvrzení, způsob uvádění výživové hodnoty a jejich výpočtu stanoví vyhláška.

(6) Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen zajistit zásobování obyvatelstva potravinami v rozsahu a zaměření stanoveném v rámci hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů.10b)“.

53.

V § 14 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

orgány ochrany veřejného zdraví,1a)“.

54.

V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a písmeno a) zní:

a)

orgány ochrany veřejného zdraví1a)

1.

vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem6) pro poskytování stravovacích služeb,

2.

vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin,1a)“.

55.

V § 16 odst. 1 písm. b) se středník na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní:

3.

nad klasifikací jatečných zvířat prováděnou podle § 4a;“.

56.

V § 16 se doplňuje odstavec 2, který zní:

(2) Odběr a přípravu kontrolních vzorků za účelem zkoušení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny, nejde-li o vzorky pro mikrobiologické zkoušení, zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.“.

57.

V § 17 odst. 1 úvodní věta zní: „Podnikateli, který vyrábí nebo uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který“.

58.

V § 17 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 1 čárka zrušuje a doplňují se tato slova: „nebo § 4a odst. 1,“.

59.

V § 17 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 1 čárka zrušuje a doplňují se tato slova: „a § 3a odst. 1 písm. a) a § 3a odst. 3,“.

60.

V § 17 odst. 4 se slovo „uvádí“ nahrazuje slovem „vyrábí“ a za slova „tabákové výrobky“ se vkládají slova „nebo je uvádí“.

61.

V § 18 úvodní větě se slova „do tří měsíců od účinnosti zákona“ zrušují.

62.

V § 18 písm. a) se za slova „označování potravin“ vkládají slova „včetně potravin nového typu“.

63.

V § 18 se písmeno b) zrušuje.

64.

V § 18 se písmeno c) zrušuje.

65.

V § 18 písmeno j) zní:

j)

pro jednotlivé druhy potravin a tabákových výrobků a v rozsahu stanoveném vyhláškou pro suroviny, ze kterých se potraviny a tabákové výrobky vyrábějí, technické požadavky vztahující se k názvu;“.

66.

V § 18 písm. k) se slova „pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, a tabákových výrobků, které jsou uvedeny v prováděcím předpise, též:“ nahrazují slovy „pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, pro jednotlivé druhy tabákových výrobků a surovin, ze kterých se potraviny vyrábějí, jež jsou uvedeny ve vyhlášce, též:“.

67.

V § 18 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

n)

způsob provádění klasifikace jatečných zvířat a podmínky vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti,

o)

metody zkoušení a způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti, nejde-li o vzorky pro kontrolu plnění mikrobiologických požadavků.“.

68.

V § 19 úvodní větě se slova „do tří měsíců od účinnosti zákona“ zrušují.

69.

V § 19 písm. a) se slova „potravinových surovin a pochutin“ nahrazují slovy „včetně potravin nového typu a surovin“ a slova „a jejich označování na obalech podle § 6 písm. k)“ se nahrazují slovy „jejich označování na obalech podle § 6 odst. 1 písm. k) a označování dalších údajů důležitých z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin“.

70.

V § 19 písmeno c) zní:

c)

potraviny a suroviny, které lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením, podmínky ozařování, druhy záření a nejvyšší přípustné dávky záření a způsob označení na obalu, že potravina nebo surovina byla ozářena,“.

71.

V § 19 se na začátku písmena d) vkládají slova „rozsah výživového tvrzení,“.

72.

V § 19 se na začátku písmena g) vkládá slovo „bližší“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2001 lze používat na obalu potravin určeném pro spotřebitele označení podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. I bodu 22, pokud se týká § 4a odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001, a čl. I bodů 20, 22, pokud se týká § 4a odst. 3, bodů 25, 28, 33, 36 a 37, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.