Čekejte, prosím...
A A A
308/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

Dne 7. září 2000 nabývají účinnosti pouze ustanovení části druhé. Ustanovení části první čl. I bodů 5 a 14 nabývají účinnosti dnem 1. května 2004. Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

308

 

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2000,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon

č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hnojivech (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

2.

V § 2 písm. b) se za slovo „vznikající“ vkládá slovo „zejména“.

3.

V § 2 písm. f) se za slovo „hnojiv,“ vkládají slova „statkových hnojiv,“.

4.

V § 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

5.

V § 3 odst. 1 písm. a) se čárka za slovem „zákona“ nahrazuje středníkem a vkládají se tato slova: „to neplatí, pokud jde o hnojivo splňující podmínky tohoto zákona, které odpovídá typu hnojiva uvedenému ve vyhlášce, o kterém vyhláška stanoví, že je hnojivem ES, a které je slovy „HNOJIVO ES“ označeno,“.

6.

V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo „obchodní“ zrušuje.

7.

V § 4 odst. 6 písm. b) se číslice „12“ nahrazuje číslicí „18“.

8.

V § 4 odst. 10 se za slova „typy hnojiv“ vkládají slova „(včetně hnojiv ES)“.

9.

V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „včetně omezení použití hnojiva pro směsi hnojiv“ zrušují.

10.

V § 5 odstavec 6 zní:

(6) Jestliže ústav vydává rozhodnutí o zrušení registrace hnojiva podle odstavce 4 písm. b), zároveň může stanovit, že hnojivo musí být staženo z oběhu.“.

Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje.

11.

V § 7 odst. 1 písm. f) se slova „popřípadě návod k použití,“ zrušují.

12.

V § 7 odst. 1 písm. g) se slova „obalové jednotky či dodávky“ nahrazují slovy „dodávaného hnojiva“.

13.

Poznámka pod čarou č. 9) zní:

__________

9)

Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, § 9 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

14.

V § 7 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Hnojiva splňující podmínky tohoto zákona, která odpovídají typu uvedenému ve vyhlášce a o kterých vyhláška stanoví, že jsou hnojivy ES, se označují slovy „HNOJIVO ES“.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

15.

V § 8 odst. 1 se za slova „(dále jen „podnikatel v zemědělství“),“ vkládají slova „vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích,“.

16.

V § 8 odst. 3 větě první se slovo „vody“ nahrazuje slovem „vod“.

17.

V § 9 odst. 1 se za slova „Podnikatelé v zemědělství“ vkládají slova „a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích“.

18.

V § 9 odst. 2 úvodní věta zní: „Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích“.

19.

V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

pokud způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku,“.

Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje.

20.

V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo „ohrožujícím“ vkládají slova „pozemky v“.

21.

V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

22.

V § 9 odst. 3 se za slova „vlastníci lesních pozemků“ vkládají slova „hospodařící na těchto pozemcích“.

23.

V § 9 odst. 4 se slova „podle odstavce 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 3“ a za slova „vlastníci lesních pozemků“ se vkládají slova „hospodařící na těchto pozemcích“.

24.

V § 10 odst. 4 věta první zní: „Na vydání pověření se nevztahuje správní řád․13)“.

25.

V § 12 odst. 2 písm. b) se za slova „podnikatelé v zemědělství“ vkládají slova „a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích“.

26.

V § 12 odst. 3 se za slova „podnikatelů v zemědělství“ vkládají slova „a vlastníků lesních pozemků hospodařících na těchto pozemcích“.

27.

V § 13 odst. 1 se za slova „podnikatelům v zemědělství“ vkládají slova „nebo vlastníkům lesních pozemků hospodařícím na těchto pozemcích“.

28.

V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro pomocné látky obdobně.“.

29.

V § 14 odst. 2 se za slova „nebo vlastníku lesních pozemků“ vkládají slova „hospodařícímu na těchto pozemcích“ a slova „podle § 9 odst. 4 a 5“ se nahrazují slovy „podle § 9 odst. 3 a 4“.

30.

V § 14 odst. 3 se za slova „podnikateli v zemědělství“ vkládají slova „nebo vlastníku lesních pozemků hospodařícímu na těchto pozemcích“.

31.

V § 14 odst. 4 písm. b) se za slova „podnikateli v zemědělství“ vkládají slova „nebo vlastníku lesních pozemků“.

32.

V § 16 úvodní větě se slova „§ 7 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 9“, slova „§ 9 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 9 odst. 5“ a v písmenu b) se za slova „typy hnojiv“ vkládají slova „(včetně hnojiv ES)“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou části první čl. I bodů 5 a 14, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.