Čekejte, prosím...
A A A
326/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2015
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 147/2015 Sb.

1.7.2015

vyhláškou č. 193/2001 Sb.

15.6.2001

326

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 11. září 2000

o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel

k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel

a dokladech potřebných k přidělení čísel

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 k provedení § 33 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle § 120 odst. 2 k provedení § 14 odst. 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:

Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy

§ 1

Provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti stanoví obec a hlavní město Praha (dále jen „obec“) jednotně pro celé území obce.

§ 2

(1)

Tabulky s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství v obci se umístí tak, aby byly viditelné.

(2)

Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.

§ 3

Uvádějí-li se názvy ulic a ostatních veřejných prostranství v obci též v jazyce národnostní menšiny,1 je název v jazyce národnostní menšiny umístěn na téže tabulce pod názvem v českém jazyce. Velikost a typ písma jsou ve shodném provedení.

Použití a umístění čísel k označení budov v obci

§ 4

Každá budova2 se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Spojí-li se dvě nebo více budov stavebně v jednu, má tato budova všechna čísla původních budov do nového rozhodnutí obce o přečíslování budov.

§ 5

(1)

Popisná, evidenční a orientační čísla se barevně liší. K číslování se užívá arabských číslic v rozmezí 1 až 9999, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků.

(2)

Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden malý znak české abecedy bez diakritických znamének.

§ 6

(1)

Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná.

(2)

Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným.

§ 7

Náležitosti ohlášení o přečíslování budov

K ohlášení o přečíslování budov, které obec zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu, se přikládá

a)

rozhodnutí obce o přečíslování budov,

b)

srovnávací sestava dosavadních a nových čísel budov, která obsahuje údaje o budově podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

§ 8

zrušen

Závěrečná ustanovení

§ 9

Zrušuje se vyhláška č. 97/1961 Sb․, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000.

Ministr:

Mgr. Gross v. r.Poznámky pod čarou:

§ 29 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Poznámky pod čarou:
1

§ 29 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2

§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).