Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

328/2000 Sb. znění účinné od 15. 9. 2012
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 282/2012 Sb.

15.9.2012

vyhláškou č. 404/2008 Sb.

11.4.2009

328

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. září 2000

o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží,

jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a zákona:

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a stanoví:

a)

požadavky na zhotovení hotově baleného zboží (dále jen „hotové balení“), které dovozce nebo balírna hodlá označovat symbolem „e“ a které obsahuje výrobek určený k prodeji ve stálém jednotkovém jmenovitém množství, jež

1.

se rovná hodnotě předem určené balírnou,

2.

je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti nebo objemu a

3.

není menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l, a

b)

přípustné jmenovité objemy některých kapalných výrobků, které jsou obsaženy v hotovém balení, bez ohledu na to, zda toto hotové balení je anebo není označováno symbolem „e“.

§ 2

zrušen

§ 3

(1)

Symbolem „e“, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis2, lze označit pouze hotové balení, které splňuje požadavky přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2)

Kromě povinnosti podle odstavce 1 hotové balení označené symbolem „e“,

a)

které obsahuje kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovitém objemu výrobku, který je v hotovém balení obsažen, nebo

b)

které obsahuje jiné než kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovité hmotnosti výrobku, který je v hotovém balení obsažen.

Výjimkou jsou případy, kdy to je obchodními zvyklostmi stanoveno jinak.

(3)

U aerosolových rozprašovačů2a se uvede jmenovitý celkový objem nádobky, přičemž tento údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem jmenovitého objemu obsahu. Výrobky, které jsou prodávané v aerosolových rozprašovačích, nemusí být označeny jmenovitou hmotností svého obsahu.

(4)

Hotová balení označená symbolem „e“ musí být podrobena metrologické kontrole za podmínek definovaných v bodě 5 přílohy č. 1 a v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3a

(1)

Kapalné výrobky uvedené v bodě 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, které jsou v hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce, lze uvést na trh, pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých objemech uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce. To platí i pro jednotlivá hotová balení, pokud jsou uváděna na trh jako skupinové balení sestávající ze dvou a více jednotlivých hotových balení.

(2)

V případě hotového balení sestávajícího ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou určena k prodeji jednotlivě, platí jmenovitá množství uvedená v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce pro hotové balení.

(3)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výrobky, které se prodávají v bezcelních prodejnách a jsou určeny ke spotřebě mimo Evropskou unii.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Ministr

doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1

POŽADAVKY NA HOTOVÁ BALENÍ

1.

POŽADAVKY

Hotová balení označená symbolem „e“ podléhající této vyhlášce musí být zhotovena tak, aby dávka kompletních balení splňovala tyto požadavky:

1.1

průměr skutečných obsahů hotových balení v dávce nesmí být menší než jmenovité množství obsahu hotového balení;

1.2

aby byly splněny požadavky zkoušek specifikovaných v příloze č. 2, musí být poměrná část hotových balení, která mají větší zápornou odchylku obsahu než přípustná záporná odchylka obsahu uvedená v bodě 2.4, dostatečně malou částí dávek hotových balení;

1.3

symbolem „e“, jehož specifikace je uvedena v bodě 3.3, nesmí být v dávce opatřeno žádné hotové balení, které vykazuje zápornou odchylku obsahu větší, než je dvojnásobek přípustné záporné odchylky obsahu uvedené v tabulce v bodě 2.4.

 

2.

DEFINICE A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1

Jmenovité množství (jmenovitá hmotnost nebo jmenovitý objem) obsahu hotového balení je údaj o množství výrobku, vyjádřený v jednotkách hmotnosti nebo objemu, který je uveden na hotovém balení, tj. takové množství výrobku, o kterém se předpokládá, že je v hotovém balení obsaženo.

2.2

Skutečný obsah hotového balení je množství (hmotnost nebo objem) výrobku, které hotové balení ve skutečnosti obsahuje. Při všech kontrolních operacích zaměřených na množství výrobku uvedené v jednotkách objemu musí být hodnoty skutečných obsahů měřeny při teplotě nebo korigovány na teplotu 20 °C bez ohledu na to, při jaké teplotě se uskutečňuje vlastní balení nebo kontrola. To neplatí pro zmrazené nebo za velmi nízkých teplot zmrazené výrobky, jejichž množství je uvedeno v jednotkách objemu.

2.3

Záporná odchylka obsahu hotového balení je množství, o které je skutečný obsah hotového balení menší než jmenovité množství obsahu hotového balení.

2.4

Přípustná záporná odchylka obsahu hotového balení se stanoví v souladu s následující tabulkou, v níž je Qn jmenovité množství obsahu hotového balení:

Jmenovité množství Qnv gramech nebo mililitrech

Přípustná záporná odchylka

jako % Qn

v g nebo ml

od

5

do

50

9

-

od

50

do

100

-

4,5

od

100

do

200

4,5

-

od

200

do

300

-

9

od

300

do

500

3

-

od

500

do

1000

-

15

od

1000

do

10 000

1,5

-

Při používání tabulky se hodnoty přípustných záporných odchylek obsahu uvedené v tabulce v procentech po převedení na jednotky hmotnosti nebo objemu zaokrouhlí nahoru na nejbližší desetinu gramu nebo mililitru.

 

3.

NÁPISY A OZNAČENÍ

Veškerá hotová balení připravená podle této vyhlášky musí být opatřena na svém obalu dále uvedenými údaji, které musí být neodstranitelné, snadno čitelné a viditelné na hotovém balení při normálních podmínkách jeho prezentace:

3.1

jmenovitým množstvím (jmenovitá hmotnost nebo jmenovitý objem) obsahu vyjádřeným v kilogramech, gramech, litrech, centilitrech nebo mililitrech a označeným číslicemi, které musí být vysoké:

3.1.1

alespoň 6 mm, pokud je jmenovité množství obsahu větší než 1 000 g nebo 100 cl;

3.1.2

alespoň 4 mm, pokud je jmenovité množství obsahu rovno 1 000 g nebo 100 cl nebo menší, ale větší než 200 g nebo 20 cl;

3.1.3

alespoň 3 mm, pokud je jmenovité množství obsahu rovno 200 g nebo 20 cl nebo menší, ale větší než 50 g nebo 5 cl;

3.1.4

alespoň 2 mm, pokud je jmenovité množství obsahu 50 g nebo 5 cl nebo menší.

Jmenovité množství je následováno symbolem pro použitou jednotku měření nebo tam, kde je to vhodné, názvem jednotky stanoveným zvláštním právním předpisem3;

3.2

značkou nebo nápisem umožňujícím kompetentnímu orgánu identifikovat balírnu nebo osobu, která zabezpečuje, aby balení bylo řádně provedeno, nebo identifikovat dovozce;

3.3

symbolem „e“ vysokým alespoň 3 mm, umístěným ve stejném zorném poli jako údaj jmenovité hmotnosti nebo jmenovitého objemu obsahu; to představuje záruku poskytovanou balírnou nebo dovozcem, že toto hotové balení splňuje požadavky této vyhlášky; jeho grafickou podobu stanovuje zvláštní právní předpis4

 

4.

MĚŘENÍ A KONTROLA

Množství výrobku obsaženého v hotovém balení (dále jen „skutečný obsah“) měří nebo kontroluje balírna nebo dovozce s použitím stanoveného měřidla vhodného k provedení potřebných operací.

Kontrola může být uskutečněna na náhodně odebraných vzorcích statistickou přejímkou.

V případech, kdy se skutečný obsah neměří, musí být prováděná kontrola organizována tak, aby se množství obsahu zajistilo účinným způsobem.

Tato podmínka je splněna, pokud se výrobní kontroly uskutečňují v souladu s postupy uznávanými Českým metrologickým institutem a pokud jsou k dispozici dokumenty obsahující výsledky takových kontrol, aby se prokázalo, že tyto kontroly se všemi korekcemi a nastavováními, které se ukázaly jako nutné, byly provedeny řádným a přesným způsobem.

U výrobků, jejichž množství je uvedeno v jednotkách objemu, je při zhotovení výrobku v hotovém balení jednou z metod pro ověření, že jsou splněny požadavky na měření a kontrolu, použití odměrných obalů typu, který je definován zvláštním právním předpisem5, přičemž tyto obaly jsou plněny za podmínek, které jsou specifikovány v této vyhlášce ave zvláštním právním předpise5.

 

5.

KONTROLY, KTERÉ MUSÍ PROVÁDĚT ORGÁN STANOVENÝ ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM6 V PROSTORÁCH BALÍRNY NEBO DOVOZCE NEBO JEHO ZÁSTUPCE

Kontroly k ověření, že dávky hotových balení vyhovují ustanovením této vyhlášky, se musí provádět příslušným orgánem6 formou statistické přejímky.

Statistická přejímka se musí uskutečnit v souladu se zásadami použitých metod statistické přejímky. Účinnost přejímky musí být srovnatelná s účinností referenční metody specifikované v příloze č. 2.

Pokud se jedná o kritérium minimálního přípustného množství, považuje se přejímací plán za srovnatelný s přejímacím plánem, doporučeným v příloze č. 2, tehdy, jestliže úsečka bodu odpovídajícího hodnotě 0,10 operativní charakteristiky použitého přejímacího plánu (tedy pro pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) se odchyluje od úsečky odpovídajícího bodu operativní charakteristiky přejímacího plánu doporučeného v příloze č. 2 o méně než 15 %.

Pokud jde o kritérium pro kontrolu zaměřenou na střední hodnotu m a založenou na výpočtu směrodatné odchylky s, považuje se přejímací plán za srovnatelný s přejímacím plánem doporučeným v příloze č. 2 tehdy, jestliže se operativní charakteristika použitého přejímacího plánu liší od operativní charakteristiky přejímacího plánu doporučeného v příloze č. 2 -přičemž u obou operativních charakteristik se na osu úseček nanáší (Qn - m)/s, - v bodě s pořadnicí 0,10 (tedy pro pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) o méně než 0,05.

 

Příloha č. 2

REFERENČNÍ METODY

Tato příloha stanoví postupy referenční metody pro aplikaci statistické přejímky dávek hotových balení k ověření, zda jsou splněny požadavky § 3 a bodu 5 přílohy č. 1.

 

1.

POŽADAVKY NA MĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OBSAHŮ VÝROBKŮ V HOTOVÉM BALENÍ

Skutečné obsahy výrobků v hotovém balení se mohou měřit přímo pomocí vah nebo měřidel objemu, nebo v případě kapalin nepřímo vážením hotově baleného výrobku a změřením jeho hustoty.

Nezávisle na použité metodě nesmí být odchylka měření skutečného obsahu výrobků v hotovém balení větší než jedna pětina přípustné záporné odchylky pro jmenovité množství výrobku v hotovém balení.

 

2.

POŽADAVKY NA KONTROLU DÁVEK HOTOVÝCH BALENÍ

Kontrola hotových balení se uskutečňuje statistickou přejímkou a musí být realizována ve dvou částech:

a)

kontrolou skutečných obsahů každého hotového balení ve výběru a

b)

kontrolou založenou na průměrné hodnotě skutečných obsahů hotových balení ve výběru.

Dávka hotových balení se považuje za přijatelnou, jestliže výsledky obou těchto kontrol splňují současně příslušná přejímací kritéria.

Pro každou z těchto kontrol jsou k dispozici dva přejímací plány:

a)

jeden pro nedestruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém nedochází k otevření obalu,

b)

druhý pro destruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém je obal otevřen nebo zničen.

Z ekonomických a praktických důvodů musí být destruktivní zkoušení omezeno na absolutně nezbytné minimum, neboť účinnost přejímací kontroly při destruktivním zkoušení je menší než účinnost přejímací kontroly při nedestruktivním zkoušení.

Proto musí být destruktivní zkoušení použito jen tehdy, když je nedestruktivní zkoušení prakticky neproveditelné. Obecné pravidlo je, že destruktivní zkoušení se nesmí používat pro dávky, které obsahují méně než 100 jednotek.

2.1

Dávky hotových balení

2.1.1

Dávka určená ke kontrole musí obsahovat všechna hotová balení stejného jmenovitého množství, stejného typu a stejné výrobní šarže, která byla zabalena ve stejném místě. Velikost dávky se omezuje na množství, která jsou specifikována v dalším textu.

2.1.2

Tam, kde jsou hotová balení kontrolována na konci balicí linky, počet balení v každé dávce musí být roven maximální hodinové produkci balicí linky bez jakéhokoliv omezení velikosti dávky.

V ostatních případech musí být velikost dávky omezena na 10 000 jednotek.

2.1.3

U dávek, obsahujících menší počet hotových balení než 100, musí nedestruktivní zkoušení, pokud je realizováno, být uskutečněno stoprocentně.

2.1.4

Před realizací zkoušek podle bodů 2.2 a 2.3 se musí náhodným způsobem odebrat z dávky dostatečný počet hotových balení, a to takový, aby se mohla uskutečnit kontrola vyžadující větší výběr. Pro jinou kontrolu se musí potřebný výběr odebrat náhodně z prvního velkého výběru a vzorky se musí označit.

Tato operace označování se musí ukončit před zahájením operací měření.

2.2

Kontrola skutečných obsahů jednotlivých hotových balení

Minimální přijatelný obsah se vypočítá odečtením přípustné záporné odchylky pro dané obsahy od jmenovitého množství hotového balení.

Hotová balení v dávce, jejichž skutečné obsahy jsou menší než minimální přijatelný obsah, se považují za neshodná balení.

2.2.1

Nedestruktivní zkoušení

Nedestruktivní zkoušení musí být provedeno v souladu s přejímacím plánem dvojím výběrem specifikovaným v níže uvedené tabulce.

Počet kontrolovaných hotových balení v prvním výběru musí být roven rozsahu prvního výběru, který je uveden v přejímacím plánu. O dávce hotových balení se rozhodne takto:

2.2.1.1

dávka se pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže počet neshodných balení zjištěný v prvním výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium nebo je menší než toto číslo;

2.2.1.2

dávka se pro účely této kontroly musí zamítnout, jestliže počet neshodných balení zjištěný v prvním výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium neboje větší než toto číslo;

2.2.1.3

o dávce nelze rozhodnout po kontrole prvního výběru a musí se vzít druhý výběr, jestliže počet neshodných balení zjištěný v prvním výběru je mezi číslem udaným jako přejímací kritérium a číslem udaným jako zamítací kritérium.

Neshodné jednotky zjištěné v prvním a v druhém výběru se musí sečíst dohromady a stanovit souhrnný počet neshodných jednotek. O dávce hotových balení se rozhodne takto:

2.2.1.4

po kontrole druhého výběru se dávka pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže je souhrnný počet neshodných jednotek roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium po druhém výběru nebo je menší než toto číslo,

2.2.1.5

po kontrole druhého výběru se dávka pro účely této kontroly musí zamítnout, jestliže je souhrnný počet neshodných jednotek roven číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium po druhém výběru nebo je větší než toto číslo.

Rozsah dávky

Výběry

Přejímací kritérium

Zamítací kritérium

hotových balení

pořadí

rozsah

celkový rozsah

(v počtu neshodných balení ve výběru)

100 až

500

První

30

30

1

3

 

 

Druhý

30

60

4

5

501 až

3 200

První

50

50

2

5

 

 

Druhý

50

100

6

7

3 201 a

více

První

80

80

3

7

 

 

Druhý

80

160

8

9

2.2.2

Destruktivní zkoušení

Destruktivní zkoušení se musí provést v souladu s dále uvedeným přejímacím plánem jedním výběrem a musí se použít jen pro dávky, které mají 100 nebo více jednotek. Počet kontrolovaných hotových balení musí být 20 jednotek. O dávce hotových balení se rozhodne takto:

2.2.2.1

dávka se pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže počet neshodných jednotek zjištěný ve výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium nebo je menší než toto číslo;

2.2.2.2

dávka se pro účely této kontroly musí zamítnout, jestliže počet neshodných jednotek zjištěný ve výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium nebo je větší než toto číslo.

Rozsah dávky hotových balení

Rozsah výběru

Přejímací kritérium

Zamítací kritérium

(v počtu neshodných balení ve výběru)

jakýkoliv počet (≥100)

20

1

2

2.3

Kontrola střední hodnoty skutečných obsahů jednotlivých hotových balení tvořících dávku

2.3.1

Dávka hotových balení se pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže výběrový průměr skutečných obsahů xi zjištěných v n hotových baleních ve výběru je větší než hodnota

V tomto vzorci je:

Qn

jmenovité množství obsahu hotového balení,

n

počet hotových balení ve výběru pro tuto kontrolu,

s

odhad směrodatné odchylky skutečných obsahů v dávce,

t(1-α)

konfidenční úroveň 0,995 Studentova rozdělení při stupni volnosti v = n - 1.

2.3.2

Jestliže je xi naměřená hodnota skutečného obsahu v i-té jednotce ve výběru, který obsahuje n jednotek, potom:

2.3.2.1

výběrový průměr hodnot naměřených ve výběru se získá pomocí vztahu:

2.3.2.2

a odhad směrodatné odchylky s skutečných obsahů balení v dávce pomocí těchto vztahů:

-

součet druhých mocnin naměřených hodnot:

-

druhá mocnina součtu naměřených hodnot:

-

a potom

-

rozdíl součtů:

-

odhad rozptylu skutečných obsahů balení v dávce:

-

odhad směrodatné odchylky skutečných obsahů balení v dávce:

2.3.3

Přejímací a zamítací kritéria pro dávku hotových balení pro kontrolu střední hodnoty:

2.3.3.1

Kritéria pro nedestruktivní zkoušení:

Rozsah dávky

Rozsah výběru

Přejímací kritérium

Zamítací kritérium

100

500 (včetně)

30

≥ Qn - 0,503 s

< Qn- 0,503 s

 

>

500

50

≥ Qn - 0,379 s

< Qn- 0,379 s

2.3.3.2

Kritéria pro destruktivní zkoušení:

Rozsah dávky

Rozsah výběru

Přejímací kritérium

Zamítací kritérium

Jakýkoliv počet (≥100)

20

≥ Qn - 0,640 s

< Qn- 0,640 s

Příloha č. 3

PŘÍPUSTNÉ JMENOVITÉ OBJEMY NĚKTERÝCH KAPALNÝCH VÝROBKŮ OBSAŽENÝCH V HOTOVÝCH BALENÍCH

1. VÝROBKY PRODÁVANÉ PODLE OBJEMU (množství v ml)

Tiché víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto osm jmenovitých množství:

 

ml: 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500

Žluté víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze toto jedno jmenovité množství:

 

ml: 620

Šumivé víno

V rozpětí od 125 ml do 1 500 ml pouze těchto pět jmenovitých množství:

 

ml: 125 - 200 - 375 - 750 - 1 500

Likérové víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých množství:

 

ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500

Aromatizované víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých množství:

 

ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500

Lihoviny

V rozpětí od 100 ml do 2 000 ml pouze těchto devět jmenovitých množství:

 

ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1 000 - 1 500 - 1 750 - 2 000

 

2. DEFINICE VÝROBKŮ

Tiché víno

Víno definované v přímo použitelném předpise Evropské unie7 a uvedené pod kódem nomenklatury KN ex 2204 v přímo použitelném předpise Evropské unie8.

Žluté víno

Víno definované v přímo použitelném předpise Evropské unie9, uvedené pod kódem nomenklatury KN ex 2204 v přímo použitelném předpise Evropské unie8 a s označením původu: „Côtes du Jura“, „Arbois“, „L'Etoile“a „Cháteau-Chalon“ v lahvích definovaných v přímo použitelném předpise Evropské unie10.

Šumivé víno

Víno definované v přímo použitelném předpise Evropské unie11 a uvedené pod číslem 2204 10 v přímo použitelném předpise Evropské unie8.

Likérové víno

Víno definované v přímo použitelném předpise Evropské unie12 a uvedené pod číslem 2204 21 až 2204 29 v přímo použitelném předpise Evropské unie8.

Aromatizované víno

Aromatizované víno, jak je definováno v přímo použitelném předpise Evropské unie13 a uvedené pod číslem 2205 v přímo použitelném předpise Evropské unie8.

Lihoviny

Lihoviny, jak jsou definovány v přímo použitelném předpise Evropské unie14 a uvedené pod číslem 2208 v přímo použitelném předpise Evropské unie8.Poznámky pod čarou:

Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/ /EHS.

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, ve znění vyhlášky č. 424/2009 Sb.

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží.

Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží.

§ 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.

§ 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.

ČI. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem.

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

ČI. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem.

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Bod 3 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů.

ČI. 1 odst. 2 písm. b) a body 15 až 18 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

ČI. 1 odst. 2 písm. b) a bod 14 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

ČI․ 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

ČI. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/ /EHS.

2

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů.

2a

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.

3

Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, ve znění vyhlášky č. 424/2009 Sb.

4

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů.

5

Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží.

6

§ 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.

7

ČI. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem.

8

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

9

ČI. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem.

10

Bod 3 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů.

11

ČI. 1 odst. 2 písm. b) a body 15 až 18 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.

12

ČI. 1 odst. 2 písm. b) a bod 14 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.

13

ČI․ 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.

14

ČI. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.