Čekejte, prosím...
A A A
358/2000 Sb. znění účinné od 12. 11. 2000 do 21. 5. 2001

358

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2000

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:

§ 1

(1)

Toto nařízení upravuje podmínky poskytování

a)

měsíčních odměn a dalších odměn, které náleží za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev obcí,1 uvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,2 uvolněným členům zastupitelstev krajů,3 uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy4 a uvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy5 (dále jen "uvolnění členové zastupitelstev"),

b)

měsíčních odměn a dalších odměn, které lze poskytnout za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev obcí,6 neuvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,7 neuvolněným členům zastupitelstev krajů,8 neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy9 a neuvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy10 (dále jen "neuvolnění členové zastupitelstev").

(2)

Uvolněnými členy zastupitelstev podle odstavce 1 písm. a) se rozumí členové zastupitelstev obcí,1 členové zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,2 členové zastupitelstev krajů,3 členové zastupitelstva hlavního města Prahy4 a členové zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy,5 jestliže jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni z pracovního poměru,11 a dále členové, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva. Neuvolněnými členy zastupitelstev podle odstavce 1 písm. b) se rozumí ostatní členové zastupitelstev.

§ 2

Měsíční odměna

(1)

Měsíční odměnu uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce (dále jen "pevná složka") a příplatek podle počtu obyvatel. Měsíční odměnu uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev krajů tvoří jen pevná složka.

(2)

Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev náleží počínaje dnem kalendářního měsíce, ve kterém složili slib podle zákona; měsíční odměna jim nenáleží ode dne zániku mandátu podle zvláštního právního předpisu12) nebo ode dne jejich rezignace na funkci. Obdobně se postupuje při vyplácení měsíční odměny, kterou je možno poskytnout neuvolněným členům zastupitelstev.

(3)

Příloha č. 1 stanoví

a)

výši pevné složky a výši příplatku podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, které náleží za výkon svěřené funkce uvolněným členům zastupitelstev obcí, uvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a uvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy,

b)

maximální výši pevné složky a maximální výši příplatku podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, které lze poskytnout za výkon svěřené funkce neuvolněným členům zastupitelstev obcí, neuvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a neuvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy.

(4)

Příloha č. 2 stanoví výši pevné složky, která náleží za výkon svěřené funkce uvolněným členům zastupitelstev krajů a maximální výši pevné složky, kterou lze poskytnout za výkon stanovené funkce neuvolněným členům zastupitelstev krajů.

(5)

Příloha č. 3 stanoví výši pevné složky a výši příplatku podle počtu obyvatel hlavního města Prahy, které náleží za výkon svěřené funkce uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy, a maximální výši pevné složky a maximální výši příplatku podle počtu obyvatel hlavního města Prahy, které lze poskytnout za výkon stanovené funkce neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy.

(6)

Uvolněným členům zastupitelstev obcí s pověřeným obecním úřadem a uvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, na jejichž úřady byla statutem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu, náleží zvýšení měsíční odměny o částku 2 000 Kč.

(7)

Nevykonávají-li členové zastupitelstev funkci po celý kalendářní měsíc, vyplatí se jim měsíční odměna ve výši odpovídající počtu dnů skutečného výkonu funkce.

§ 3

Další odměna

(1)

Uvolněným členům zastupitelstev náleží za každé kalendářní pololetí, ve kterém skutečně vykonávali funkci alespoň 90 kalendářních dnů, další odměna, neskončil-li výkon jejich funkce

a)

v prvním pololetí před 31. květnem nebo před 30. červnem, splní-li podmínku výkonu funkce po stanovený počet dní až v červnu,

b)

v druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem, splní-li podmínku výkonu funkce po stanovený počet dní až v prosinci.

(2)

Neuvolněným členům zastupitelstev může být za stejných podmínek jako v odstavci 1 poskytnuta další odměna.

(3)

Do doby uvedené v odstavci 1 se nezapočítává doba, po kterou uvolnění nebo neuvolnění členové zastupitelstev nevykonávali funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství. Doba jiné omluvené nepřítomnosti, po kterou tito členové zastupitelstev nevykonávali svoji funkci, se do této doby započítává v délce nepřesahující 45 kalendářních dnů v kalendářním pololetí.

(4)

V případech, kdy je uvolněným nebo neuvolněným členům zastupitelstev vyplácena odměna při skončení funkčního období,13) další odměna za kalendářní pololetí, v němž končí jejich funkční období, se neposkytne.

(5)

Další odměna, která by jinak náležela uvolněným členům zastupitelstev nebo kterou by jinak bylo možno poskytnout neuvolněným členům zastupitelstev, se neposkytne za kalendářní pololetí, v němž zanikl jejich mandát podle zvláštních právních předpisů12) nebo v němž rezignovali na svoji funkci; to neplatí v případě, že k zániku mandátu nebo k rezignaci na funkci člena zastupitelstva došlo k poslednímu dni kalendářního pololetí.

(6)

Další odměna se poskytuje ve výši měsíční odměny, na kterou uvolněným členům zastupitelstev naposledy vznikl nárok, včetně zvýšení o 2 000 Kč, pokud jim náleží, nebo které byly nebo by mohly být naposledy poskytnuty neuvolněným členům zastupitelstev.

(7)

Další odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstev je splatná v nejbližším dnu stanoveném pro výplatu měsíční odměny po vzniku nároku na další odměnu. Před splněním podmínek nároku na další odměnu stanovených v odstavcích 1 až 5 může obec, kraj, hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytnout nejvýše dvě zálohy na další odměnu, pokud se s členy zastupitelstev dohodnou na jejich vrácení v případě, že jim nárok na další odměnu nevznikne, nebo na vrácení částky, o kterou poskytnuté zálohy překročily výši další odměny.

§ 4

Přechodná ustanovení

(1)

V roce 2000 měsíční odměna podle tohoto nařízení náleží uvolněným členům zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy poprvé za měsíc listopad; stejně se postupuje při vyplacení měsíční odměny, kterou je možno poskytnout neuvolněným členům těchto zastupitelstev.

(2)

Pro vznik nároku na další odměnu uvolněným členům zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy v roce 2000 se započte celková doba výkonu funkce ve druhém pololetí; stejně se postupuje při zápočtu doby výkonu funkce pro účely vyplacení další odměny, kterou je možno poskytnout neuvolněným členům těchto zastupitelstev.

(3)

Uvolněným členům zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy náleží za druhé pololetí v roce 2000 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům těchto zastupitelstev je možno za druhé pololetí v roce 2000 poskytnout další odměnu ve výši poloviny částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout podle tohoto nařízení.

§ 5

Zrušují se:

1.

Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.

2.

Nařízení vlády č. 20/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.

3.

Nařízení vlády č. 130/1998 Sb., kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 1998.

4.

Nařízení vlády č. 23/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb.

5.

Nařízení vlády č. 137/2000 Sb., kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem konání voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.Poznámky pod čarou:

§ 71 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 71 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 46 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

§ 52 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 52 odst. 1 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb․

§ 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 71 odst. 4 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.

§ 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb.

§ 52 odst. 4 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb.

§ 71 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 71 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 46 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

§ 52 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 52 odst. 1 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb․

§ 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

Poznámky pod čarou:
1

§ 71 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2

§ 71 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

3

§ 46 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

4

§ 52 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

5

§ 52 odst. 1 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb․

6

§ 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.

7

§ 71 odst. 4 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

8

§ 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.

9

§ 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb.

10

§ 52 odst. 4 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb.

11

§ 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.