Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

368/2000 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2007
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 257/2004 Sb.

1.5.2004

368

 

ZÁKON

ze dne 14. září 2000,

kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1-3)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o konkursu a vyrovnání (čl. 4)

Čl. IV

V zákoně č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 214/2000 Sb., se v § 32 doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 4d) zní:

"(7) Je-li úpadcem emitent podřízených dluhopisů podle zvláštního právního předpisu,4d) uspokojí se v rozvrhu pohledávky majitelů podřízených dluhopisů z těchto dluhopisů až po uspokojení všech ostatních pohledávek s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti․ Pohledávky z podřízených dluhopisů a ostatní pohledávky, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti, se uspokojí podle svého pořadí.

________________

4d)

§ 21a zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.