Čekejte, prosím...
A A A
427/2000 Sb. znění účinné od 13. 12. 2000 do 31. 12. 2002

427

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 28. listopadu 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné

způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy

a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů

a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti,

(vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 k provedení § 116 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 98 odst. 2 k provedení § 75 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle § 41 odst. 2 k provedení § 23 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, a podle § 120 odst. 2 k provedení § 86 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 345/2000 Sb․, o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), se v § 2 za písmeno dd) doplňuje písmeno ee), které zní:

ee)

prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky,“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Gross v. r.