Čekejte, prosím...
A A A
424/2000 Sb. znění účinné od 13. 12. 2000

424

 

ZÁKON

ze dne 25. října 2000,

kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí

obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky

a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb., se mění takto:

1.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

§ 10a

 

Ustanovení tohoto zákona se nevztahuje na občany narozené po 1․ prosinci 1971.“.

 

2.

V § 11 se zrušují slova „a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2000“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Zeman v. r.