Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

442/2000 Sb. znění účinné od 17. 8. 2013

Ustanovení čl. II nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 227/2013 Sb.

17.8.2013

zákonem č. 127/2002 Sb.

1.5.2002

442

 

ZÁKON

ze dne 27. října 2000,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České národní bance (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se za slova „právnickou osobou“ vkládají slova „ , která má postavení veřejnoprávního subjektu,“.

 

2.

V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

“(3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.1)

______________

1)

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. “.

 

3.

V § 1 odstavec 4 zní:

(4) Česká národní banka hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem.“.

 

4.

§ 2 zní:

§ 2

 

(1) Hlavním cílem České národní banky je zabezpečovat cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

(2) V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka

a)

určuje měnovou politiku,

b)

vydává bankovky a mince,

c)

řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji,

d)

vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice,

e)

provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů.1)

(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných zemí, orgány dohledu nad bankami a finančními trhy jiných zemí a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami a finančními trhy. “.

 

5.

V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna, Česká národní banka předloží nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji. V usnesení Poslanecké sněmovny musí být uvedeno, co má mimořádná zpráva obsahovat.“.

 

6.

V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2, 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí:

(2) Zprávu o měnovém vývoji předkládá Poslanecké sněmovně guvernér České národní banky, který je v tomto případě oprávněn účastnit se schůze Poslanecké sněmovny a musí mu být uděleno slovo.1a)

(3) Poslanecká sněmovna zprávu o měnovém vývoji vezme na vědomí nebo si vyžádá její doplnění.

(4) Vyžádá-li si sněmovna doplnění zprávy, je Česká národní banka povinna do 6 týdnů předložit zprávu doplněnou podle požadavku Poslanecké sněmovny․

_______________

1a)

§ 52 odst. 2 zákona č. 90/1990 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.“.

 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

7.

V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

schvaluje rozpočet pro činnosti vykonávané při zabezpečování hlavního cíle České národní banky a sestavuje návrh provozního a investičního rozpočtu,“.

 

8.

V § 5 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům České národní banky. Těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad zaměstnanců,“.

 

9.

V § 5 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

 

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

 

10.

§ 6 zní:

§ 6

 

(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky.

(2) Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky.

(3) Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy bankovní rady navrhuje vláda.

(4) Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.

(5) Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu 6 roků.

(6) S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance zákonodárného sboru, člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů a výkon samostatně výdělečné činnosti.

(7) Členem bankovní rady může být jmenován občan České republiky, který

a)

je plně způsobilý k právním úkonům,

b)

má ukončené vysokoškolské vzdělání,

c)

je bezúhonný a splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,

d)

je v měnových a bankovních záležitostech uznávanou a zkušenou osobností.

(8) Bezúhonnou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin.

(9) Členové bankovní rady jsou zaměstnanci České národní banky.

(10) Členové bankovní rady nesmějí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činností vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické. Při těchto činnostech a při nevýdělečných činnostech jsou členové povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo využití informací získaných při výkonu funkce člena bankovní rady. Ustanovení § 2 odst. 3 tímto není dotčeno.

(11) Výkon funkce člena bankovní rady končí

a)

uplynutím jeho funkčního období,

b)

dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce a nebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném odvolání nebo vzdání se funkce.

(12) Prezident republiky odvolá člena bankovní rady

a)

při porušení odstavce 6 nebo odstavce 7 písm. c),

b)

dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla způsobilost k právním úkonům omezena.

(13) Prezident republiky může odvolat člena bankovní rady, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců.“.

 

11.

V nadpisu části třetí se na konci doplňují slova „A DALŠÍM ORGÁNŮM“.

 

12.

§ 9 zní:

§ 9

 

(1) Česká národní banka a bankovní rada je při plnění svých úkolů nezávislá na pokynech vlády, prezidenta republiky, Parlamentu, jiných správních úřadů či orgánů územní samosprávy.

(2) Záležitosti týkající se kursového režimu a stanovení inflačního cíle Česká národní banka konzultuje s vládou a na její vyžádání jí předkládá o těchto záležitostech zprávy.“.

 

13.

§ 11 zní:

§ 11

 

(1) Ministr financí nebo jiný pověřený člen vlády je oprávněn zúčastnit se s hlasem poradním zasedání bankovní rady a může jí předkládat návrhy k projednání.

(2) Guvernér České národní banky nebo jím určený viceguvernér je oprávněn zúčastnit se s hlasem poradním schůze vlády.“.

 

14.

V úvodní části § 22 se slova „právním předpisem“ nahrazují slovem „vyhláškami“.

 

15.

V § 23 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

16.

§ 24 zní:

§ 24

 

Česká národní banka stanoví

a)

opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank,

b)

vyhláškou pravidla obezřetného podnikání dalších osob na peněžním trhu a podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu.“.

 

17.

V § 25 odst. 1 se za závorkou čárka nahrazuje tečkou a slova „které se zpravidla neúročí.“ se zrušují.

 

18.

V § 25 odst. 2 se za slovem „bankám“ čárka nahrazuje tečkou a slova „s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.“ se zrušují.

 

19.

V § 25 se odstavec 3 zrušuje.

 

20.

V § 26 odst. 1 se slova „až trojnásobku“ nahrazují slovem „dvojnásobku“.

 

21.

V § 29 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Při poskytnutí tohoto úvěru Česká národní banka požaduje odpovídající zajištění.“.

 

22.

§ 30 zní:

§ 30

 

(1) Česká národní banka vede účty podle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

(2) Česká národní banka nesmí poskytovat návratné finanční prostředky ani jinou finanční podporu České republice ani jejím orgánům, územním samosprávným celkům, veřejnoprávním subjektům a právnickým osobám pod kontrolou státu, územního samosprávného celku nebo veřejnoprávního subjektu, s výjimkou bank, a to ani nákupem dluhopisů od těchto subjektů, jsou-li tyto subjekty jejich emitenty. Stejně tak s těmito subjekty nesmí provádět obchody, v důsledku kterých by mohly vzniknout pohledávky České národní banky vůči těmto subjektům.“.

 

23.

§ 32 zní:

§ 32

 

Česká národní banka může k usměrnění peněžního trhu kupovat a prodávat cenné papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

 

24.

V § 34 odst. 1 se za slova „Česká národní banka může“ vkládají slova „ , za podmínek obvyklých v bankovním sektoru“.

 

25.

V § 34 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Seznam těchto právnických osob zveřejňuje Česká národní banka v roční zprávě o výsledku hospodaření.“.

 

26.

V § 35 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) po dohodě s vládou stanovuje inflační cíl a režim kursu české měny k cizím měnám,“.

 

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

 

27.

V § 36 se písmeno b) zrušuje.

 

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

 

28.

V § 36 písmeno b) zní:

b)

stanoví vyhláškou podmínky pro obchod se zlatem a ostatními devizovými hodnotami a podmínky pro výkon směnárenské činnosti prováděný bankami a jinými osobami podle zvláštního právního předpisu,5)“.

 

29.

V § 38 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Česká národní banka je oprávněna provozovat systémy pro mezibankovní platební styk.“.

 

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

 

30.

V § 38 odst. 2 se slova „právním předpisem“ nahrazují slovem „vyhláškou“.

 

31.

V § 41 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 8) a 9) zní:

(2) Česká národní banka vyžaduje k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady od

a)

bank a poboček zahraničních bank,

b)

jiných osob, které jsou finančními institucemi8) nebo v nichž má banka kvalifikovanou účast9) anebo které disponují informacemi potřebnými pro sestavení platební bilance České republiky.

________________

8)

§ 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1998 Sb.

9)

§ 17a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1998 Sb.“.

 

32.

V § 41 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou okruh jiných osob uvedených v odstavci 2 písm. b) a obsah, formu, termíny a způsob předkládání od nich vyžadovaných informací a podkladů. Česká národní banka stanoví opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky obsah, formu, termíny a způsob předkládání informací a podkladů vyžadovaných od bank a poboček zahraničních bank a závaznou metodiku k sestavování a organizační a komunikační podmínky pro předávání veškerých informací a podkladů.

(4) Pokud předložené informace a podklady neodpovídají stanoveným pravidlům podle odstavce 3 nebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o jejich správnosti nebo úplnosti, je Česká národní banka oprávněna vyžádat si odpovídající upřesnění nebo vysvětlení. Jestliže banka, pobočka zahraniční banky nebo jiná osoba uvedená v odstavci 2 písm. b) požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu4) vůči bankám a pobočkám zahraničních bank a vůči jiným osobám zahrnutým do konsolidačního celku v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě vůči jiným osobám podle § 46.

(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou podmínky pro označování účelu úhrad potřebných pro sestavování platební bilance České republiky.“.

 

33.

Název části deváté zní: DOHLED“.

 

34.

§ 44 včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

§ 44

 

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad

a)

činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a nad bezpečným fungováním bankovního systému (bankovní dohled) podle § 2 odst. 2 písm. d),

b)

činností jiných osob než bank, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů,5)

c)

bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů.

(2) Dohled zahrnuje

a)

posuzování žádostí o udělení licencí a povolení podle zvláštních právních předpisů,9a)

b)

dohled nad dodržováním podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními,

c)

kontrolu dodržování zákonů, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy1) zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných Českou národní bankou,

d)

ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu.4)

________________

9a)

Například zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

35.

V § 45 se slovo „bankovního“ zrušuje.

 

36.

V § 46 odst. 3 písmeno b) zní:

b)

osobám, které porušily povinnosti vyplývající z § 41 odst. 2 až 4,“.

 

37.

§ 47 zní:

§ 47

 

(1) Rozpočet, který se týká činností vykonávaných při zabezpečování hlavního cíle České národní banky, schvaluje bankovní rada.

(2) V části provozních a investičních výdajů hospodaří Česká národní banka podle rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou. Návrh tohoto rozpočtu sestavuje bankovní rada České národní banky a předkládá jej předsedovi Poslanecké sněmovny nejpozději 3 měsíce před začátkem rozpočtového roku.

(3) Odmítne-li Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu České národní banky, je bankovní rada povinna do 6 týdnů předložit návrh doplněný a zpřesněný podle požadavku Poslanecké sněmovny.

(4) Není-li Poslaneckou sněmovnou vysloven souhlas s rozpočtem České národní banky na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době od prvního dne rozpočtového roku do dne schválení rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů rozpočtu České národní banky schváleného pro předchozí rozpočtový rok.

(5) Česká národní banka ze svých výnosů hradí nezbytné náklady na svoji činnost. Vytvořený zisk používá k doplňování rezervního fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku a k ostatnímu použití v rozpočtované výši. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu.

(6) Roční zprávu o výsledku svého hospodaření Česká národní banka předkládá nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku k projednání Poslanecké sněmovně.

(7) Poslanecká sněmovna může zprávu o výsledku hospodaření České národní banky

a)

schválit,

b)

vzít na vědomí, nebo

c)

odmítnout.

(8) Odmítne-li Poslanecká sněmovna zprávu o výsledku hospodaření České národní banky, je Česká národní banka povinna do 6 týdnů předložit zprávu zpřesněnou a doplněnou podle požadavků Poslanecké sněmovny.“.

 

38.

V § 48 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 12a) znějí:

(1) Česká národní banka vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu.12a)

(2) Účetní závěrka České národní banky je ověřována jedním nebo více auditory, kteří jsou určeni po dohodě bankovní rady s ministrem financí.

______________

12a)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

39.

V § 48 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Jakmile je účetní uzávěrka schválena a ověřena auditory, bankovní rada ji předá Poslanecké sněmovně a zveřejní.“.

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

40.

Za § 49 se vkládá nový § 49a, který včetně poznámek pod čarou č. 24) a 25) zní:

§ 49a

Platy, požitky a náhrady

 

(1) Guvernér České národní banky má nárok na plat, další plat, náhradu výdajů, naturální plnění a odchodné jako předseda vlády podle zvláštního právního předpisu.

(2) Viceguvernér České národní banky má nárok na plat, další plat, náhradu výdajů, naturální plnění a odchodné jako místopředseda vlády podle zvláštního právního předpisu.

(3) Ostatní členové bankovní rady České národní banky mají nárok na plat, další plat, náhradu výdajů, naturální plnění a odchodné jako ministr vlády podle zvláštního právního předpisu.24)

(4) Platové poměry ostatních zaměstnanců České národní banky stanoví bankovní rada s přihlédnutím k platovým poměrům zaměstnanců orgánů státní správy,25) je-li vykonávána činnost vzájemně srovnatelná.

_________________

24)

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.

25)

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1c) zní:

(3) Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky, nejedná-li se o činnosti vykonávané při zabezpečování hlavního cíle České národní banky stanoveného zvláštním právním předpisem.1c)

_____________

1c)

§ 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.“.

 

2.

V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Schválený kontrolní závěr neprodleně zasílá prezident Úřadu také České národní bance, je-li kontrolovanou osobou.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti ke dni vstupu České republiky do Evropské unie.

Klaus v. r.

Zeman v. r.