Čekejte, prosím...
A A A
445/2000 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2005
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 107/2004 Sb.

1.5.2004

účinnost omezena nařízením vlády č. 445/2000 Sb. dnem 1. ledna 2006

nařízením č. 107/2004 Sb.

10.3.2004

 

nařízením č. 44/2002 Sb.

1.4.2002

 

Více...

445

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000

o stanovení produkčních kvót mléka

na léta 2001 až 2005

 

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 5 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

§ 1

Toto nařízení stanoví produkční kvóty mléka, podmínky systému produkčních kvót mléka, způsob a podmínky poskytování kompenzačních podpor na vyrovnání újmy způsobené zavedením systému produkčních kvót mléka, minimální cenu a jakostní znaky mléka.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)

mlékem kravské mléko vyrobené na území České republiky splňující požadavky stanovené zvláštními právními předpisy1,

b)

systémem produkčních kvót mléka soubor opatření sloužící ke stabilizaci a regulaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky vymezenými ve zvláštním právním předpisu,1

c)

kvótovým rokem období od 1. dubna do 31. března kalendářního roku,

d)

zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, která vykupuje syrové mléko nebo mléčné výrobky a prodává je zpracované podle zvláštního právního předpisu,2

e)

producentem fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky hospodaří na území České republiky a prodává syrové mléko odbytové organizaci nebo zpracovateli anebo prodává mléko a mléčné výrobky přímo spotřebiteli,

f)

individuální referenční dodávkou objem syrového mléka dodaného producentem odbytové organizaci nebo mlékárně v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000,

g)

celkovou referenční dodávkou celková dodávka syrového mléka od producentů odbytovým organizacím a zpracovatelům v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000,

h)

individuální dodávkovou kvótou mléka objem syrového mléka, který byl přidělen Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond") producentovi pro prodej odbytové organizaci anebo zpracovateli v průběhu kvótového roku,

i)

individuální kvótou přímého prodeje mléka objem mléka a mléčných výrobků přepočtený na ekvivalentní objem syrového mléka, který byl producentovi přidělen Fondem pro prodej přímo spotřebiteli v průběhu kvótového roku,

j)

odbytovou organizací právnická osoba, která vykupuje a prodává neupravené syrové mléko a není zpracovatelem podle písmene d),

k)

rezervou objem mléka určený ke stanovování nových individuálních produkčních kvót mléka nebo ke zvyšování stanovených individuálních produkčních kvót mléka,

l)

národní produkční kvótou součet stanovených individuálních produkčních kvót mléka a rezervy, který se rovná objemu stanovenému v § 14 odst. 1.

§ 3

Stanovení individuálních produkčních kvót mléka

(1)

Výše individuální dodávkové kvóty se stanoví výpočtem podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2)

Výše individuální kvóty přímého prodeje se stanoví v objemu mléka a mléčných výrobků v přepočtu na objem syrového mléka, který producent prodal přímo spotřebiteli v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000.

(3)

Objem mléka a mléčných výrobků individuální kvóty přímého prodeje mléka se přepočte na objem syrového mléka podle koeficientů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4)

Individuální produkční kvótu mléka přidělí Fond producentovi na základě jeho žádosti, která musí být doručena Fondu nejpozději do 31. ledna 2001. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(5)

Fond do 30 dnů ode dne doručení žádosti rozhodne o stanovení individuální produkční kvóty producentovi.

(6)

Není-li v této lhůtě rozhodnuto o stanovení individuální produkční kvóty mléka producentovi, přidělí mu Fond zatímní individuální produkční kvótu mléka ve výši 75 % objemu mléka dodaného odbytové organizaci a zpracovateli a dodaného přímo spotřebitelům v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000.

§ 4

Podání žádosti o zvýšení stávající a přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy

(1)

Žádost o zvýšení stanovené individuální produkční kvóty mléka nebo přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy stanovené na následující kvótový rok žadatel doručí Fondu nejpozději 30 dnů před počátkem kvótového roku. Žádosti doručené po tomto datu se považují za žádosti o zvýšení nebo přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy na bezprostředně následující kvótový rok. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. K žádosti o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka se přiloží doklady o zajištění odbytu na požadované množství individuální produkční kvóty mléka.

(2)

zrušen

(3)

Producent, který nepožádal o přidělení individuální produkční kvóty mléka podle § 3 a zároveň zahájí tržní produkci po 1. lednu 2001, může požádat o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy stanovené podle § 14 na kvótový rok 2001/2002. To platí i pro producenta, který v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000 přerušil tržní produkci syrového mléka na dobu delší 30 dnů.

(4)

Zvýšení stanovené individuální produkční kvóty mléka nesmí přesáhnout 15 % výše individuální produkční kvóty mléka, kterou má producent přidělenou k datu podání žádosti.

§ 5

Rozhodování o žádosti

(1)

Fond rozhoduje o zvýšení stanovené individuální produkční kvóty mléka nebo o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka.

(2)

Fond posoudí, zda žádosti o zvýšení stanovené individuální produkční kvóty mléka a nové žádosti o stanovení individuální produkční kvóty mléka z rezervy splňují náležitosti podle ustanovení § 4, a to ve lhůtě nejpozději 15 dnů před začátkem kvótového roku, na který je žádáno o zvýšení stanovené individuální produkční kvóty.

(3)

Fond uspokojí požadavky žadatelů podle odstavce 2, které ve svém souhrnu přesáhnou objem rezervy určené pro rozdělení v příslušném kvótovém roce (§ 14 odst. 4), poměrně.

(4)

Nová individuální produkční kvóta mléka se stanovuje podmínečně s tím, že žadatel musí prokázat do 90 dnů od počátku kvótového roku, že je producentem mléka. Pokud tuto skutečnost žadatel neprokáže, účinky přidělení individuální produkční kvóty mléka zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli.

§ 6

Snížení individuální produkční kvóty mléka

(1)

Pokud v kvótovém roce producent nevyčerpal individuální produkční kvótu mléka, sníží Fond počínaje kvótovým rokem následujícím po kvótovém roku, kdy ke snížení došlo, jeho individuální produkční kvótu mléka o poměrnou část vypočtenou podle odstavce 2. Fond snížení neprovede, jestliže producentova produkce mléka poklesla v důsledku zásahu vyšší moci a producent tuto skutečnost neprodleně oznámil Fondu.

(2)

Fond sníží producentovi individuální produkční kvótu mléka podle odstavce 1 v objemu o

a)

50 % z nevyčerpané části individuální produkční kvóty mléka, pokud producent vyčerpal individuální produkční kvótu mléka k 31. březnu kalendářního roku na 80 až 90 %,

b)

75 % z nevyčerpané části individuální produkční kvóty mléka, pokud producent vyčerpal individuální produkční kvótu mléka k 31. březnu kalendářního roku na 70 až 79 %,

c)

celou nevyčerpanou část individuální produkční kvóty mléka, pokud producent vyčerpal individuální produkční kvótu mléka k 31. březnu kalendářního roku na méně než 70 %.

(3)

Fond rozhodne o snížení individuální produkční kvóty mléka ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace podle § 11 odst. 1 za poslední kalendářní měsíc kvótového roku.

§ 7

Převod individuálních produkčních kvót mléka

(1)

Převod individuální produkční kvóty mléka je vůči Fondu účinný ode dne, kdy bylo Fondu doručeno písemné oznámení o převodu stanovené kvóty nebo její části na nového nabyvatele. Producentovi, který pokračuje v činnosti producenta, jemuž byla přidělena individuální produkční kvóta mléka, Fond na požádání stanoví novou individuální produkční kvótu mléka ve stejné výši.

(2)

Nabyvatel kvóty má postavení producenta, kterému byla kvóta nebo její část přidělena.

§ 8

Změna individuální dodávkové kvóty nebo její části na individuální kvótu přímého prodeje a naopak

Individuální dodávkovou kvótu nebo její část lze v průběhu kvótového roku změnit na individuální kvótu přímého prodeje a naopak, nejvýše však dvakrát v průběhu kvótového roku a nejpozději 60 dnů před počátkem následujícího kvótového roku. Změna se stává účinnou dnem doručení písemného oznámení producenta Fondu o změně individuální dodávkové kvóty nebo její části na individuální kvótu přímého prodeje a naopak.

§ 9

Kompenzační podpora

(1)

Fond poskytne na základě žádosti producentovi, který má přidělenou individuální produkční kvótu mléka, kompenzační podporu na vyrovnání újmy způsobené zavedením systému produkčních kvót mléka. Žádost o kompenzační podporu žadatel doručí Fondu nejpozději do 28. února příslušného kvótového roku. Fond rozhodne o žádosti nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného kvótového roku. Kompenzační podporu lze poskytnout zálohově. V žádosti producent uvede výši individuální produkční kvóty mléka, kterou ke dní podání žádostí disponuje.

(2)

Kompenzační podpora se stanoví

a)

pro producenta, u něhož podíl výměry jím obhospodařovaných zemědělských pozemků nacházejících se v méně příznivých oblastech vymezených podle zvláštního právního předpisu2a dosahuje alespoň 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných zemědělských pozemků, nebo pro producenta, který je ekologickým podnikatelem,3 v rozmezí od 0,15 do 0,30 Kč za každý litr mléka dodaný v průběhu příslušného kvótového roku odbytové organizaci nebo zpracovateli, případně prodaný přímo spotřebiteli v rámci individuální produkční kvóty mléka; sazbu Fond zveřejní v Obchodním věstníku vždy do 60 dnů po skončení příslušného kvótového roku,

b)

pro ostatní producenty v rozmezí od 0,10 do 0,25 Kč za každý litr mléka dodaný v průběhu příslušného kvótového roku odbytové organizaci nebo zpracovateli, případně prodaný přímo spotřebiteli v rámci individuální produkční kvóty mléka; sazbu Fond zveřejní v Obchodním věstníku vždy do 60 dnů po skončení příslušného kvótového roku.

§ 10

Minimální cena

(1)

Minimální cena se stanoví ve výši 7,60 Kč za litr syrového mléka. Minimální cena nezahrnuje náklady spojené s odběrem a dopravou syrového mléka zpracovateli a nesmí být snížena pod stanovenou úroveň v důsledku uplatnění požadavku na úhradu služeb, nákladů nebo činností ze strany zpracovatele vůči producentovi.

(2)

Minimální cena se vztahuje na veškerý objem syrového mléka splňujícího jakostní znaky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení dodaného

a)

zpracovateli odbytovou organizací nebo producentem v rámci jeho individuální dodávkové kvóty,

b)

odbytové organizaci producentem v rámci jeho individuální dodávkové kvóty․

 

(3)

Hodnoty jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodech 3, 4 a 6 se zjišťují způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu.4

(4)

Minimální cena se při nedodržení některého z jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodech 1, 2, 5 a 6 nevztahuje pouze na denní dodávku syrového mléka, u níž bylo toto nedodržení zjištěno. Při nedodržení jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodech 3 a 4 se minimální cena nevztahuje na dodávku syrového mléka v kalendářním měsíci, ve kterém toto nedodržení zjištěno.

(5)

Hodnoty jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodech 1 až 6 se zjišťují v akreditovaných laboratořích.5

§ 11

Evidence producenta

(1)

Producent zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení.

(2)

Producent uchovává nejméně po dobu pěti let evidenci týkající se jednotlivých kvótových roků v rozdělení na měsíční objemy dodaného mléka v rozdělení na individuální kvótu přímého prodeje a individuální dodávkovou kvótu.

(3)

Producent informuje o výši přidělené individuální dodávkové kvóty a jejích změnách příslušného zpracovatele nebo odbytovou organizaci.

(4)

Producent dodávající v průběhu kvótového roku více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci oznámí Fondu, který zpracovatel nebo odbytová organizace zaplatí případný odvod za překročení individuální dodávkové kvóty.

(5)

Producent informuje Fond o tom, zda dodává mléko jinému zpracovateli nebo odbytové organizaci a v jakém množství; zpracovatele a odbytovou organizaci o tom informuje, pokud by tím nebylo dotčeno obchodní tajemství.6

§ 12

Získávání informací od zpracovatele

(1)

Zpracovatel zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení.

(2)

Zpracovatel zašle Fondu do 40 dnů po uplynutí kvótového roku informaci o

a)

součtu objemu individuálních dodávkových kvót jemu dodávajících producentů k 31. březnu kalendářního roku,

b)

součtu všech dodávek mléka v členění na mléko dodané od producentů, odbytových organizací a jiných zpracovatelů,

c)

součtu dodávek mléka a součtu individuálních dodávkových kvót producentů, kteří překročili individuální dodávkovou kvótu k 31. březnu kalendářního roku,

d)

součtu dodávek mléka a individuálních dodávkových kvót producentů, kteří nepřekročili individuální dodávkovou kvótu k 31. březnu kalendářního roku,

e)

objemu mléka zpracovaného tímto zpracovatelem na základě smluvního vztahu s jiným zpracovatelem.

(3)

Zpracovatel vede seznam dodavatelů mléka a uchovává po dobu nejméně pěti let veškeré údaje podle odstavců 1 a 2.

(4)

Zpracovatel vede oddělenou evidenci pro mléko dodané pouze jemu dodávajícími producenty, pro mléko dodané producenty dodávajícími více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci, pro mléko dodané odbytovými organizacemi, pro mléko dodané jinými zpracovateli a pro mléko v jeho podniku pouze zpracované na základě smluvního vztahu s jiným zpracovatelem.

(5)

Zpracovatel průběžně informuje producenta o naplňování jeho individuální dodávkové kvóty nebo její části a o výši odvodu za překročení jeho individuální dodávkové kvóty.

§ 13

Získávání informací od odbytové organizace

(1)

Odbytová organizace zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 9 k tomuto nařízení.

(2)

Odbytová organizace zašle Fondu do 40 dnů po uplynutí kvótového roku informaci o

a)

součtu objemu individuálních dodávkových kvót jí dodávajících producentů k 31. březnu kalendářního roku,

b)

součtu všech dodávek mléka v členění na mléko dodané od producentů, jiných odbytových organizací a zpracovatelů,

c)

součtu dodávek mléka a součtu individuálních dodávkových kvót producentů, kteří překročili individuální dodávkovou kvótu k 31. březnu kalendářního roku,

d)

součtu dodávek mléka a individuálních dodávkových kvót producentů, kteří nepřekročili individuální dodávkovou kvótu k 31. březnu kalendářního roku.

(3)

Odbytová organizace vede seznam dodavatelů a odběratelů mléka a uchovává po dobu nejméně pěti let veškeré údaje, na něž se vztahuje ohlašovací povinnost.

(4)

Odbytová organizace vede oddělenou evidenci pro mléko dodané pouze jí dodávajícími producenty, pro mléko dodané producenty dodávajícími více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci a pro mléko dodané jinými odbytovými organizacemi nebo zpracovateli.

(5)

Odbytová organizace průběžně informuje producenta o naplňování jeho individuální dodávkové kvóty nebo její části.

§ 14

Národní produkční kvóta a rezerva

(1)

Součet individuálních produkčních kvót mléka v každém kvótovém roce a rezervy se musí rovnat objemu 3,01 mld litrů syrového mléka (národní produkční kvóta).

(2)

Ke dni 1. února 2002 činí výše rezervy 212 mil. litrů syrového mléka.

(3)

Rezerva se zvyšuje o objem mléka, o který byly sníženy individuální produkční kvóty mléka podle § 6, a o objem mléka, který odpovídá novým individuálním produkčním kvótám mléka, jejichž účinky zanikly podle § 5 odst. 4.

(4)

Vláda na návrh ministerstva nejpozději 20 dnů před počátkem každého kvótového roku stanoví poměrnou část rezervy, kterou lze v příslušném kvótovém roce rozdělit mezi žadatele uvedené v § 4 odst. 1. Ministerstvo předloží vládě návrh na základě předpokládané bilance tuzemské produkce, dovozu, vývozu a spotřeby mléka a mléčných výrobků v bezprostředně nadcházejícím kvótovém roce.

§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2005.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1

Způsob výpočtu individuální dodávkové kvóty
Příloha č. 2

Způsob přepočtu mléčných výrobků na objem syrového mléka
Příloha č. 3

Vyor žádosti o přidělení individuální produkční kvóty mléka
Příloha č. 4

Vzor žádosti o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka

Příloha č. 5

zrušena

Příloha č. 6

Jakostní znaky syrového mléka vztahující se k minimální ceně
Příloha č. 7

Vzor měsíční informace producenta mléka o prodeji mléka a mléčných výrobků
Příloha č. 8

Vzor měsíční informace zpracovatele mléka o zpracovaném a prodaném syrovém mléku
Příloha č. 9

Vyor měsíční informace odbytové oganizace o vykoupeném a prodaném syrovém mléku


Poznámky pod čarou:

§ 1 písm. b) vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

§ 1 písm. b) vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

§ g nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí v zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 42 odst. 2 vyhlášky č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

§ 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

§ 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 písm. b) vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

2

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

2a

§ g nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí v zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

3

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 42 odst. 2 vyhlášky č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

5

§ 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

6

§ 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.