Čekejte, prosím...
A A A
474/2000 Sb. znění účinné od 3. 9. 2017 do 30. 9. 2021
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 237/2017 Sb.

3.9.2017

vyhláškou č. 131/2014 Sb.

1.8.2014

vyhláškou č. 271/2009 Sb.

1.9.2009

Více...

474

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 2000

o stanovení požadavků na hnojiva

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:

§ 1

Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a přípustné odchylky

(1)

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech jsou stanoveny v příloze č. 1.

(2)

Přípustné odchylky od hodnot chemických a fyzikálních vlastností hnojiv a přípustné odchylky od hodnot a obsahu jednotlivých součástí hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 2.

(3)

Přípustné odchylky uvedené v příloze č. 2 představují odchylku naměřené hodnoty obsahu živin od její deklarované hodnoty a nelze je použít, pokud jsou obsahy živin uvedenyv příloze č. 3 nebo v označení hnojiva jako minimální nebo maximální. Pokud není uvedeno maximum, mohou naměřené hodnoty obsahu živin překročit přípustnou odchylku.

§ 2

Typy hnojiv

Typy hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 3.

§ 3

Označování hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů

(1)

Balená hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty uváděné do oběhu mají označení uvedené na obalu nebo s obalem spojené; pokud hmotnost balení hnojiva převyšuje 100 kg, stačí uvést označení jen v průvodní dokumentaci.

(2)

Označení živin je stanoveno v příloze č. 4, je slovní a v chemických symbolech.

(3)

Obsah živin u jednosložkových hnojiv musí být v označení hnojiva uveden v procentech hmotnosti jako celé číslo nebo na jedno desetinné místo; pro vícesložková hnojiva v pořadí N, P2O5 (P), K2O (K).

(4)

Formy a rozpustnosti živin musí být v označení hnojiva uvedeny v procentech hmotnosti hnojiva, pokud příloha č. 3 nestanoví jiný způsob.

(5)

Hmotností nebo objemem uváděnými v označení obalové jednotky či dodávky hnojiva se rozumí čistá hmotnost nebo čistý objem hnojiva.

(6)

Ustanovení odstavců 2 až 5 platí pro pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty obdobně.

§ 4

Balení hnojiv

(1)

Hnojiva odpovídající typu stanovenému v příloze č. 3 se uvádějí do oběhu pouze balená, je-li to uvedeno ve sloupci 7 této přílohy.

(2)

Obal nesmí negativně ovlivňovat vlastnosti hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů; obaly musí být uzavřeny tak, aby otevřením byl obal nebouzávěr obalu neopravitelně poškozen.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

1.

Minerální hnojivá, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky

a)

minerální hnojivá s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:

mg/kg P205

mg/kg hnojivá

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

50

15

1,0

20

150

b)

minerální hnojivá s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální hnojivá neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky:

mg/kg hnojivá, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

1)

10

1,0

20

50

c)

minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

1,5

30

0,5

20

50

d)

popele ze samostatného spalování biomasy:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

pau4)

5

50

0,5

20

50

20

 

2.

Organická hnojivá, substráty, statková hnojivá

a)

substráty

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2)

100

1,0

20

100

100

5)

50

300

b)

organická a statková hnojivá se sušinou nad 13 %

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2

100

1,0

20

100

150

20

50

600

c)

organická a statková hnojivá se sušinou nejvýše 13 %

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2

100

1,0

20

100

250

20

50

1200

d)

organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ5))

Salmonella sp.

Escherichia coli nebo enterokoky

(v 50 g vzorku)

(v 1 g - 5 zkoušených vzorků)

negativní

4 vzorky

1 vzorek

103

5 x 103

Metody odběru vzorků a stanovení mikrobiologických analýz budou prováděny podle zásad uvedených v AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008.

 

3.

Organominerální hnojivá

U organominerálních hnojiv podle složení hnojivá a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojivá.

 

Poznámky:

l)

5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.

2)

1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.

3)

5 mg/1 substrátu pro typové substráty 19.1., 19.2. a 19.3. Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.

4)

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno (1,2,3 cdjpyrenu, naftalenu a pyrenu).

5)

kolonie tvořící jednotky.

Příloha č. 2

Přípustné odchylky

1.

Minerální jednosložková hnojivá

 

 

 

a)

dusíkatá hnojivá

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

 

 

 

 

N

MgO

 

 

ledek vápenatohořečnatý

0,4

0,9

 

 

ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský

0,4

 

 

 

síran amonný

0,3

 

 

 

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

0,8

0,9

 

 

ledek amonný

0,8

 

 

 

dusičnan amonný

0,6

 

 

 

směs síranu amonného s dusičnanem amonným

0,8

 

 

 

dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem

1,0

 

 

 

močovina

0,4

 

 

 

močovina se síranem amonným

0,5

 

 

 

kapalná dusíkatá hnojivá, kapalný čpavek

0,6

 

 

 

roztok dusičnanu amonného s močovinou

0,6

 

 

 

ledek vápenatý - suspense

0,4

 

 

 

roztoková dusíkatá hnojivá s močovinoformaldehydem

0,4

 

 

 

suspensní dusíkatá hnojivá s močovinoformaldehydem

0,4

 

 

 

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna forma dusíku, činí přípustná odchylka pro obsah každé formy

dusíku jednu desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.

 

b)

fosforečná hnojivá

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

vodorozpustný podíl

 

 

 

p2o5

p2o5

 

 

 

 

 

 

 

superfosfát, obohacený superfosfát

0,8

0,9

 

 

trojitý superfosfát

0,8

1,3

 

 

dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát

0,8

 

 

 

Thomasova moučka

1,0

 

 

 

surový fosfát částečně obohacený

0,8

0,9

 

 

fosforečnan hlinitovápenatý

0,8

 

 

 

přírodní měkký fosforit

0,8

 

 

 

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného P20s, který se má uvádět. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.

 

c)

draselná hnojivá

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

 

 

 

 

K20

MgO

 

 

surová draselná sůl (kainit)

1,5

0,9

 

 

obohacená surová draselná sůl

1,0

0,9

 

 

chlorid draselný do 55 % K20

1,0

 

 

 

chlorid draselný nad 55 % K20

0,5

 

 

 

chlorid draselný s hořčíkem

1,5

0,9

 

 

síran draselný

0,5

 

 

 

síran draselný s hořčíkem

1,5

0,9

 

 

kieserit se síranem draselným

1,0

0,9

 

d)

hnojivá s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojivá s druhotnými živinami)

Ca

Mg

MgO

S

 

 

chlorid vápenatý - roztok

0,6

 

 

 

 

 

síran hořečnatý

 

 

0,9

1,0

 

 

kieserit

 

 

0,9

1,0

 

 

chlorid hořečnatý - roztok

 

0,5

 

 

 

 

elementární síra

 

 

 

1,0

 

 

síran vápenatý

0,6

 

 

1,0

2.

Minerální vícesložková hnojivá

 

a)

pro jednotlivou živinu

 

 

 

 

dusík

1,1

N

 

 

oxid fosforečný

1,1

P2O5

 

 

oxid draselný

1,1

K20

 

b)

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:

 

 

 

 

hnojivo NP

1,5

 

 

 

hnojivo NK

1,5

 

 

 

hnojivo PK

1,5

 

 

 

hnojivo NPK

1,9

 

 

 

u hnojiv NPK, NP, NK a PK s hořčíkem pro hořčík

0,9

MgO

 

 

u hnojiv NPK, NP, NK a PK s uhličitanem vápenatým pro vápník

3,0

CaC03

 

c)

pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.

 

d)

pro chlorid

0,2

Cl

3.

Hnojivá se stopovými živinami

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

 

 

 

obsah stopových živin přes 2 %

0,4

 

 

 

obsah stopových živin do 2 %

jedna pětina uváděného obsahu

4.

Minerální netypová hnojivá (jednosložková, vícesložková)

 

 

a)

absolutní hodnota v hmotnostních procentech

 

 

 

 

kapalná

pevná

 

 

N

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

 

 

P2O5

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

 

 

K20

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

 

 

CaO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

 

 

MgO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

 

 

S

25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

 

 

Na

25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

 

 

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

 

b)

pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.

5.

Minerální hnojivá vápenatá a hořečnatá

 

 

 

CaO

CaC03

MgO

MgC03

 

a)

vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit, dolomit

 

3,0

 

1,0

 

b)

vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné dolomitické

3,0

 

1,0

 

6.

Organická a organominerální hnojivá

 

 

a)

pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem menším než 3 %

 

 

 

 

dusík

0,2

N

 

 

oxid fosforečný

0,2

p2o5

 

 

oxid draselný

0,2

k2o

 

 

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:

0,5

 

b)

pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem 3% a více

 

 

 

 

dusík

1,0

N

 

 

oxid fosforečný

2,0

P205

 

 

oxid draselný

1,0

k2o

 

 

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:

2,0

 

c)

pro druhotné živiny

 

 

 

CaO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

 

 

MgO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

 

 

S

25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

 

 

Na

25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

Příloha č. 3

Typy hnojiv

Druh hnojiva: 1. Minerální jednosložková hnojiva

a) dusíkatá hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

ledek vápenatý

15 % N

celkový dusík

dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný,

dusičnan vápenatý současně s dusičnanem amonným

může být uváděn obsah dusičnanového a amonného dusíku

dodatečně nepovinné údaje:

 

dusičnanový dusík, amonný dusík

maximální obsah amonného dusíku 1,5 %

1.1.2

ledek vápenato horečnatý

13 % N

dusičnanový dusík,

dusičnanový dusík; obsah hořčí ku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

dusičnan vápenatý; dusičnan horečnatý

 

5 % MgO

hořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

 

 

 

1.1.3

roztok ledku horečnatého

6 % N

dusičnanový dusík

dusičnanový dusík;

dusičnan horečnatý

 

 

9 % MgO

hořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

obsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý;

 

 

minimální hodnota pH 4

 

 

1.1.4

dusičnan sodný

15 % N

dusičnanový dusík

dusičnanový dusík

dusičnan sodný získaný chemickou reakcí

 

1.1.5

ledek chilský

15 % N

dusičnanový dusík

dusičnanový dusík

přírodní dusičnan sodný

 

1.2.1

dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý)

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

kyanamid vápenatý,

 

 

 

 

minimálně 75 % uvedeného dusíku je vázáno jako kyanamid

oxid vápenatý spolu s amonnými solemi, močovina

 

1.2.2

dusíkaté vápno s dusičnanem

18 % N

celkový dusík,

dusík jako celkový;

kyanamid vápenatý, oxid vápenatý, dusičnan, spolu s amonnými solemi, močovina

 

dusičnanový dusík

minimálně 75 % dusíku (po odečtení dusičnanového) vázaného jako kyanamid; obsah dusičnanového dusíku od 1 % do 3 %

 

 

1.3

síran amonný

20 % N

amonný dusík

dusík jako amonný

síran amonný

 

1.4.1

dusičnan amonný

28 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový, obě formy se podílí polovinou na obsahu

dusičnan amonný

hnojivo smí být dodáváno pouze v uzavřených obalech

1.4.2

ledek amonný

20 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový, obě formy se podílí polovinou na obsahu

dusičnan amonný s uhličitanem a síranem vápenatým a horečnatým

hnojivo je možné označil jako ledek amonný s vápencem (dolomitem) jen obsahuje-li kromě dusičnanu amonného uhličitan vápenatý (vápenec), či dolomit, minimálně 20 %; čistota použitých uhličitanů min. 90 %.

1.5

síran amonný s dusičnanem amonným

25 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 5 %

dusičnan amonný,

 

 

síran amonný

 

1.6

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem horečnatým

19 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík;

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový;minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;

dusičnan amonný,

 

 

síran amonný, síran horečnatý

 

5 % MgO

hořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

obsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

 

 

1.7

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem horečnatým

19 %N

celkový amonný a dusičnanový dusík;

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;

dusičnan amonný, amonné a horečnaté sloučeniny (uhličitan hořečnatovápenatý -dolomit, uhličitan horečnatý -magnézii, či síran horečnatý a amonný)

případně se uvádí obsah hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

5 % MgO

hořčík je ve formě soli rozpustné pouze v minerálních kyselinách vyjádřený jako oxid horečnatý

obsah hořčíku je ve formě soli rozpustné v kyselinách vyjádřený jako oxid horečnatý

 

 

1.8

močovina

44 % N

celkový dusík jako močovinový

dusík jako celkový; max. obsah biuretu 1,2%

močovina

 

1.9.1

roztok dusičnanu vápenatého

8 % N

celkový dusík

dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný;amonný dusík nejvýše 1 %

roztok dusičnanu vápenatého ve vodě

případně se uvádí obsah dusičnanového a amonného dusíku

1.9.2

kapalné dusíkaté hnojivo

15 %N

celkový a močovinový dusík; amonný nebo dusičnanový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

dusík jako celkový nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový; maximální obsah biuretu = obsah močovinového dusíku × 0,026

získaný chemickou cestou, či rozpouštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být uvedeno na trh s údajem „s nízkým obsahem biuretu“, nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %

1.9.3

roztok dusičnanu amonného s močovinou

26 % N

celkový, močovinový, amonný, dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový; z celkového dusíku tvoří přibližně polovinu močovinový dusík; maximální obsah biuretu 0,5 %

močovina, dusičnan amonný; vyráběno chemickou cestou nebo získáno rozpouštěním ve vodě

hnojivo může být uvedeno na trh s údajem „s nízkým obsahem biuretu“, nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %

1.10

kapalný amoniak

80 % N

amonný dusík

dusík jako amonný

amoniak

hnojivo může být uvedeno na trh pouze s označením „není vhodné pro povrchovou aplikaci“

1.11

dusičnan horečnatý

10 % N

dusičnanový dusík

dusičnanový dusík;

získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku hexahydrát dusičnanu horečnatého

pokud je uváděn na trh ve formě krystalů, může být připojena poznámka „v krystalické formě“

14 % MgO

hořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

obsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

 

 

1.12

síran amonný s inhibitorem nitrifikace (diky andi amid)

20 % N

celkový dusík amonný, dikyandiamidový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou obsahující síran amonný a dikyandiamid

návod na použití hnojiva s inhibitorem

 

minimální obsah amonného dusíku 18%;minimální obsah dikyandiamidového dusíku: 1,5%

 

 

1.13

dusičnan amonný se síranem amonným s inhibitorem nitrifikace (dikyandiamid)

24 % N

celkový dusík dusičnanový, amonný a dikyandiamidový dusík

dusík jako celkový; minimální obsah dusičnanového dusíku: 3 %;

získaný chemickou cestou obsahující dusičnan amonný a síran amonný a dikyandiamid

návod na použití hnojiva s inhibitorem

 

minimální obsah dikyandiamidového dusíku: 1,5%

 

 

1.14

močovina se síranem amonným

30 % N

celkový dusík amonný, močovinový dusík

dusík jako amonný a močovinový;minimální obsah amonného dusíku: 4 % maximální obsah biuretu: 0,9 %;

získaný chemickou cestou z močoviny a síranu amonného

 

14%SO4-2

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový ani on

minimální obsah síry vyjádřené jako oxid sírový: 12 %

 

 

1.15

močovino-formaldehyd

36 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný reakcí močoviny s formaldehydem obsahující jako hlavní složky molekuly močovinoformaldehydu; polymer

 

močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.);

alespoň 1/5 udávaného obsahu celkového dusíku musí být rozpustná v horké vodě; alespoň 31 % dusíku z močovinoformaldehydu; maximální obsah močovinového dusíku 5 %

 

 

dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě

 

 

 

1.16

dusíkaté hnojivo obsahující krotonyliden-dimočovinu

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový,

získaný chemickou cestou obsahující krotonylidendimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

dusičnanový amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;

alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového anebo močovinového;

 

 

 

alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z krotonyliden-dimočoviny;

 

 

krotonyliden-dimočovinový dusík

 

 

 

 

maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonyliden-dimočovinového dusíku) × 0,026

 

 

1.17

dusíkaté hnojivo obsahující isobutyliden-dimočovinu

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou obsahující krotonyliden-dimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

dusičnanový amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;

alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového anebo močovinového;alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z isobutyliden-dimočoviny; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonyliden-dimočovinového dusíku) × 0,026

 

 

isobutyliden-dimočovinový dusík

 

 

 

1.18

dusíkaté hnojivo obsahující močovino-formaldehyd

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou

 

dusičnanový, amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;

alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového anebo močovinového;

obsahující

 

 

 

Močovinoformaldehyd a jednosložkové dusíkaté

 

 

alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu;

hnojivo ze seznamu dusíkatých

 

močovinoformaldehydový dusík

 

hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě;

močovinoformaldehydový dusík musí obsahovat alespoň 1/5 dusíku rozpustného v horké vodě;maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíku) × 0,026

 

 

dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě

1.19

krotonyliden-dimočovina

28 % N

celkový dusík

celkový dusík;

získaný reakcí močoviny s krotonaldehydem; monomer

 

močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.)

alespoň 25 % dusíku z krotonyliden-dimočoviny;

 

 

 

maximální obsah močovinového dusíku: 3 %

 

 

krotonyliden-dimočovinový dusík

 

 

 

1.20

isobutyliden-dimočovina

28 % N

celkový dusík

celkový dusík;

získaný reakcí močoviny s isobutylaldehydem; monomer

 

močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.)

alespoň 25 % dusíku z isobutyliden-dimočoviny;

 

 

 

maximální obsah močovinového dusíku: 3 %

 

 

isobutyliden-dimočovinovýdusík

 

 

 

1.21

dusičnan vápenatý -suspenze

8 % N

celkový dusík,

dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný; maximální obsah amonného dusíku: 1,0%;

získanýsuspendováním dusičnanu vápenatého ve vodě

Po označení typu může následovat jeden z příslušných údajů:

dusičnanový dusík

 

 

- pro použití na list

14 % CaO

vápník je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý

obsah vápníku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý

 

- pro výrobu živných roztoků a suspenzí

 

 

 

- pro hnojení půdy

1.22

roztokové dusíkaté hnojivo s formaldehydem

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou nebo rozpuštěním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2. 1/1. 2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

dusičnanový, amonný, močovinový a močovinoformaldehydový, pokud jejich obsah je min. 1 %

nejméně jedna třetina obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehy du; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehy dového dusíku) × 0,026

 

 

1․23

suspenzní dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydem

18 % N

celkový dusík

dusík jako celkový;

získaný chemickou cestou nebo suspendováním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2

 

dusičnanový amonný, močovinový a močovinoformald ehydový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

nejméně jedna třetina obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu, z něhož musí být tři pětiny rozpustné v horké vodě; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíku) × 0,026

 

 

dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě;dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě

 

 

 

b) fosforečná hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

2.1.1

Thomasova moučka

10 % P2O5

fosforečnan rozpustný v 2 % kyselině citrónové

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v 2 % kyselině citrónové;

silikofosfát vápenatý; mletá struska obsahující fosfor, získaná při výrobě oceli

výši obsahu fosforu je možné uvést v rozpětí 2 % hmotnostních

prosev:

 

 

96 % částic pod 0,63 mm.

 

 

75% částic pod 0,16 mm

 

 

2.1.2

superfosfát

16 % P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;

monokalcium-fosfát, síran vápenatý; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou

zkušební vzorek 1 g

minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

 

 

2.1.3

obohacený superfosfát

25 % P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;

monokalcium-fosfát, síran vápenatý; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou a fosforečnou

zkušební vzorek 1 g

minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

 

 

2.1.4

trojitý superfosfát

38 % P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;

monokalcium-fosfát, vyrobený z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou fosforečnou

zkušební vzorek 3 g

minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

 

 

2.2

částečně rozložený fosfát, popřípadě obohacený

20 % P2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a ve vodě

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;

mono- a trikalciumfosfát, síran vápenatý; částečný rozklad mletého surového fosfátu kyselinou sírovou nebo fosforečnou

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

minimálně 40 % uvedeného obsahuje rozpustných ve vodě;

 

 

prosev:

 

 

98 % částic pod 0,63 mm,

 

 

90% částic pod 0,16 mm

 

 

2.3

dikalcium-fosfát

38 % P2O5

fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném;

dihydrát dikalciumfosfátu; příprava rozkladem minerálních fosforečnanů

 

prosev:

 

 

98 % částic pod 0,63 mm,

 

 

90% částic pod 0,16 mm

 

 

2.4

kalcinovaný fosfát

25 % P2O5

fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném;

alkalický fosforečnan vápenatý, křemičitan vápenatý;

 

prosev:

 

 

96 % částic pod 0,63 mm,

termický rozklad surového fosfátu s přísadou sloučenin alkálií a křemičité kyseliny

 

75% částic pod 0,16 % mm

 

 

2.5

fosforečnan hlinitovápenátý

30 % P2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v alkalickém citranu amonném (Joulie)

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;min. 75 % uvedeného obsahu je rozpustných v alkalickém citranu amonném;

fosforečnan hlinitovápenátý; termický rozklad surového fosfátu

 

prosev:

 

 

98 % částic pod 0,63 mm,

 

 

90% částic pod 0,16 mm

 

 

2.6

přírodní měkký fosforit

25 % P2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v 2 % kyselině mravenčí

sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;min. 55 % uvedeného obsahu je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí;

trikalcium fosfát a uhličitan vápenatý; mletí měkkého fosforitu

je nezbytné uvést propad sítem 0,063 mm; v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

prosev:

 

 

99 % částic pod 0,125 mm,

 

 

90 % částic pod 0,063 mm

 

 

c) draselná hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

3.1

surová draselná sůl (Kainit)

10 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid drasený

surová draselná sůl (KCl + MgSO4)

 

5 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

 

 

3.2

obohacená surová draselná sůl

18 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný

surová draselná sůl, chlorid draselný (KCl + MgSO4)

obsah ve vodě rozpustného oxidu horečnatého se může uvést pokud jeho obsah je min. 5%

3.3

chlorid draselný

37 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný

chlorid draselný, získaný ze surové soli

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

3.4

chlorid draselný s hořčíkem

37 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný

chlorid draselný, horečnaté soli, získaný ze surové soli za přídavku horečnatých solí

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

5 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý

 

 

3.5

síran draselný

47 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýmaximální obsah chloridů 3 %

síran draselný

obsah chloridů může být uveden

3.6

síran draselný s hořčíkem

22 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draslný

síran draselný, síran horečnatý

obsah chloridů může být uveden

 

hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatý; maximální obsah chloridů 3 %

 

 

8 %, MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatý

 

 

 

3.7

síran draselný s kieseritem

8 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatý;draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný;maximální obsah chloridů 3 %

monohydrát síranu horečnatého, síran draselný;připraveno z kieseritu přídavkem síranu draselného

obsah chloridů může být uveden

6 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

celkem 20%

 

 

 

 

d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

4.1

síran vápenatý

14 % S

sloučeniny síry vyjádřené jako elementární síra

síra ve formě sloučeniny rozpustné v minerálních kyselinách vyjádřená jako elementární síra;

síran vápenatý v různých hydratačních stupních z přírodních nebo průmyslových zdrojů

může být uveden obsah vápníku

25 % CaO

oxid vápenatý

vápník vyjádřený jako oxid vápenatý; propad sítem: 99% pod 10 mm,80 % pod 2 mm

 

 

4.2

chlorid vápenatý - roztok

12 % CaO

obsah vápníku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý

vápník je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý

chlorid vápenatý

značení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

4.3

síra

98 % S

síra vyjádřená jako elementární síra

síra vyjádřená jako elementární síra

síra z přírodních nebo průmyslových zdrojů

 

4.4

kieseritsíran horečnatý

24 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatý

monohydrát síranu horečnatého

může být uváděn obsah síry

54 % SO4-2

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako vodorozpustný síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako vodorozpustný anion síranový

 

 

4.5

hořká sůlsíran horečnatý

15 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatý

hořká sůl, heptahydrát síranu horečnatého

může být uváděn obsah síry

33 % SO4-2

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako anion síranový

 

 

4.6

chlorid horečnatý - roztok

13 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý; maximální obsah vápníku: 2 %

chlorid horečnatý společně s chloridem vápenatým

 

4.7

síran horečnatý - roztok

5 % MgO

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatý

síran horečnatý

může být uveden obsah síry

12 % SO4-2

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako anion síranový

 

 

4.8

hydroxid horečnatý

60 % MgO

celkový oxid horečnatý

celkový oxid horečnatý

získaný chemickou cestou, jehož hlavní složkou je hydroxid horečnatý

 

prosev: 99 % částic pod 0,063 mm

 

 

4.9

hydroxid horečnatý - suspenze

24 % MgO

celkový oxid horečnatý

celkový oxid horečnatý

získaný suspendováním typu 4.8

 

Druh hnojiva: 2. Minerální vícesložková hnojiva

a) NPK hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

5.1

NPK hnojivo

3 % N

dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4; jemnost mletí fosfátu podle tabulky číslo 3

 

ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navazuje 1 g

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 20%

 

 

 

 

5.2

NPK hnojivo

3 % N

dusík ve formách 6 až 9, a také dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 9 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3, 8 a 9

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navazuje 1 g

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 20 %

 

 

 

 

5.3

NPK hnojivo obalované

3 % N

dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením, granulovaný, granule pokryty zdravotně nezávadnou hmotou, nejméně 70 % granulí musí být takto upraveno

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navazuje 1 g

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny

 

 

 

 

draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 20 %

 

 

 

 

5.4

NPK hnojivo - roztokové

2 % N

dusík ve formách 1 až4

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močoviny × 0,026

výrobek získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

3 % P2O5

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

 

 

 

3 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 15 %

 

 

 

 

5.5

NPK hnojivo - suspensní

3 % N

dusík ve formách 1 až4

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močoviny × 0,026;

výrobek získaný chemickou reakcí a vytvořením suspenze ve vodě bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

4 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

 

4 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 20 %

 

 

 

 

5.6

NPK hnojivo obsahující krotonyliden- dimočovinu nebo isobutyliden- dimočovinu nebo močovinoform- aldehyd

5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8;

výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyliden-dimočovinu nebo močovinoformaldehyd

 

 

 

minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě;

 

 

5 % P2O5

fosfor ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navazuje 1 g

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 20 %

 

 

 

 

b) NP hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

6.1

NP hnojivo

3 % N

dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více jak 1 %;

výrobek získaný chemickou cestou či mícháním; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

6.2

NP hnojivo - roztokové

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1%; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku × 0,026

výrobek získaný, chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; vyrobený bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

5 % P2O5

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

6.3

NP hnojivo - suspenzní

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1%; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku × 0,026;

výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“ pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

6.4

NP hnojivo s krotonyliden-dimočovinou nebo isobutyli-dendimočovinou nebo močovinoformaldehydem

5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, zeje nejméně 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6,7 nebo 8;

výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyliden-dimočovinu nebo močovinoformaldehyd

ke stanovení rozpustnosti (2) a (3) se navazuje 1 g

 

 

minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě;

 

 

5 % P2O5

 

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

 

 

živiny celkem 18%

 

 

 

 

c) NK hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

7.1

NK hnojivo

3 % N

dusík ve formách 1 až 5

u forem dusíku 2 až 5 smí být obsah uváděn je-li více než 1 %

produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

7.2

NK hnojivo - roztokové

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 smí být obsah uváděn je-li více než 1 %;nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku × 0,026

produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku;bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 15 %

 

 

 

 

7.3

NK hnojivo suspenzní

3 % N

dusík ve formách 1 až 4

u forem dusíku 2 až 4 smí byl obsah uváděn, je-li vyšší než 1 %;nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku × 0,026

výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem obsah biuretu“ pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 15 %

 

 

 

 

7.4

NK hnojivo s krotonyliden-dimočovinou nebo isobutyliden-dimočovinou nebo močovino-formaldehydem

5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, zeje nejméně 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 neb 8;

výrobek získaný chemickou reakcí; bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu; obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyliden-dimočovinu nebo močovinoformaldehyd

 

 

 

minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě

 

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

d) PK hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

8.1

PK hnojivo

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 9

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 18 %

 

 

 

 

8.2

PK hnojivo - roztokové

5 % P2O5

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

 

produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě, bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 18%

 

 

 

 

8.3

PK hnojivo - suspenzní

5 % P2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky či šlo 4

výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

5 % K2O

vodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný

 

 

 

živiny celkem 18%

 

 

 

 

Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny

a) Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

9.1

Směs stopových živin v pevné formě

Živiny celkem 5 %

celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustného podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustného podílu

Celkový a/nebo vodorozpustný obsah každé stopové živiny

Výrobek získaný smíšením dvou nebo více hnojiv typu 3 b)

Je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

9.2

Směs stopových živin v kapalné formě

Živiny celkem 2 %

celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustné ho podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustného podílu

Celkový a/nebo vodorozpustný obsah každé stopové živiny

Výrobek získaný rozpuštěním a/nebo suspenzí dvou nebo více hnojiv typu 3 b) ve vodě

Je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

b) Hnojiva obsahující pouze jednu stopovou živinu

Bór

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

10.1

kyselina boritá

14 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vyrobená z boritanu působením kyselin

 

10.2

boritan sodný

10 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

boritan sodný

 

10.3

boritan vápenatý

7 % B

bór

bór vyjádřený jako celkový; jemnost mletí 98 % pod 0,063 mm

boritan vápenatý z kolemanitu nebo pandermitu

 

10.4

boretanolamin

8 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vyrobený reakcí kyseliny borité s etanolaminem

 

10.5

bór - roztokové

2 % B

vodorozpustný

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

roztok boretanolaminu, boritanu sodného neb kyseliny borité ve vodě

 

10.6

bór - suspenzní hnojivo

2 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vytvořením suspenze z boretanolaminu, boritanu sodného či kyseliny borité ve vodě

 

Kobalt

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovenu

1

2

3

4

5

6

7

11.1

kobaltová sůl

19 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co

sůl kobaltu

musí být uveden 1 anion soli

11.2

chelát kobaltu

2 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co; minimálně 80 % uvedeného obsahu kobaltu v chelátové formě

chelát kobaltu

musí být uvedeno 1 chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

11.3

kobalt - roztokové hnojivo

2 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co

roztok kobaltové soli neb chelátu kobaltu ve vodě

musí být uveden 1 anion soli; musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Měď

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

12.1

sůl mědi

20 % Cu

vodorozpustná měď

měď vyjádřená jako vodorozpustný Cu

měďnatá sůl

musí být uveden anion použité soli

12.2

oxid méďnatý

70 % Cu

měď

měď uvedená jako celková;jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

oxid měďnatý

 

12.3

hydroxid měďnatý

45 % Cu

měď

měď uvedená jako celková;jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

hydroxid měďnatý

 

12.4

chelát mědi

9 % Cu

vodorozpustná měď

měď vyjádřená jako vodorozpustný Cu; min. 80 % uvedeného obsahu mědi je v chelátové formě

chelát mědi

musí být uvedeno 1 chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

12.5

hnojivo na bázi mědi

5 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková;

směs solí mědi, oxidu měďnatého, hydroxidu nebo chelátu měďnatého a také přídavek

musí být uvedeno chelálotvorné činidlo a podíl z celkového obsahu vázaného v chelátové formě;

 

nezávadného nosiče

může být uveden obsah vodorozpustná mědi, činí-li alespoň 1/4 celkového obsahu

jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

 

 

12.6

měď - roztokové hnojivo

3 % Cu

vodorozpustná měď

měď vyjádřená jako vodorozpustná Cu

rozpuštění soli mědi, či chelátu mědi ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

12.7

oxichlorid mědi

50 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková;

oxichlorid mědi

značení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

1

jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

 

 

12.8

oxichlorid mědi - suspenze

17 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková

suspenze oxichloridu mědi ve vodě

 

Železo

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

13.1

sůl železa

12 % Fe

vodorozpustné železo

železo vyjádřené jako vodorozpustné Fe

sůl dvojmocného železa

musí být uveden 1 anion použité soli; značení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

13.2

chelát železa

5 % Fe

vodorozpustné železo

železo vyjádřené jako vodorozpustné Fe; minimálně 80 % uvedeného obsahu železa musí být v chelátové formě

chelát železa

musí být uvedeno 1 chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

13.3

železo roztokové hnojivo

2 % Fe

vodorozpustné železo

železo vyjádřené jako vodorozpustné Fe

roztok soli železa nebo chelátu železa ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Mangan

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

14.1

sůl manganu

17 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustný Mn

sůl manganu (s dvoj mocným manganem)

musí být uveden 1 anion použité soli

14.2

chelát manganu

5 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustný Mn;

chelát manganu

musí být uvedeno 1 chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

minimálně 80 % uvedeného obsahu manganu musí být v chelátové formě

 

 

14.3

oxid manganu

40 % Mn

mangan

mangan vyjádřený jako celkový; jemnost mletí 80 % částic pod 0,063 mm

oxid manganu

 

14.4

hnojivo na bázi manganu

17 % Mn

mangan

mangan vyjádřený jako celkový

směs soli manganu a oxidu manganu

obsah vodorozpustného manganu je možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu

14.5

mangan - roztokové hnojivo

3 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustný Mn

roztok manganu nebo chelátu manganu ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Molybden

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovenu

1

2

3

4

5

6

7

15.1

molybdenan sodný

35 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustný Mo

molybdenan sodný

 

15.2

molybdenan amonný

50 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustný Mo

molybdenan amonný

 

15.3

hnojivo na bázi molybdenu

35 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustný Mo

směs molybdenanu sodného a molybdenu amonného

 

15.4

molybden roztokové hnojivo

3 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustný Mo

roztok molybdenanu sodného nebo molybdenanu amonného ve vodě

 

Zinek

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

16.1

sůl zinku

15 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustný Zn

sůl zinku

musí být uveden anion použité soli

16.2

chelát zinku

5 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustný Zn

chelát zinku

musí být uvedeno chelátorvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

16.3

oxid zinečnatý

70 % Zn

zinek

zinek vyjádřený jako celkový;jemnost mletí: 80 % částic pod 0,063

oxid zinečnatý

 

16.4

hnojivo na bázi zinku

30 % Zn

zinek

zinek vyjádřený jako celkový

směs soli zinku a oxidu zinečnatého

obsah vodorozpustného zinku je možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu

16.5

zinek - roztokové hnojivo

3 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustný Zn

roztok soli zinku nebo chelátu zinku ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

17.1.1

vápenec

65 % CaCO3 + MgCO3

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3; hořčík vyjádřen v MgCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápenec)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

z toho MgCO3 max. 4,6 % relativních

 

 

 

 

 

 

velikost částic:

 

 

 

 

druh A:částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %;

 

 

 

 

druh B:částice pod 0,5 mm min. 90 %

 

 

17.1.2

dolomitický vápenec

65 % CaCO3 + MgCO3

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomitický vápenec)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

z toho MgCO3 4,6 až 22,9 % relativních

 

hořčík vyjádřen v MgCO3;

 

 

 

 

velikost částic:

 

 

 

 

druh A:částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %;

 

 

 

 

druh B:částice pod 0,5 mm min. 90 %

 

 

17.1.3

vápnitý dolomit

65 % CaCO3 + MgCO3

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápnitý dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

z toho MgCO3 22,9 až 41,2% relativních

 

hořčík vyjádřen v MgCO3;

 

 

 

 

velikost částic:

 

 

 

 

druh A:částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %;

 

 

 

 

druh B:

 

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

 

 

částice pod 0,5 mm min. 90 %

 

 

17.1.4

dolomit

65 % CaCO3 + MgCO3

uhličitan vápenatý a

vápník vyjádřen v CaCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

z toho MgCO3 min.41,2% relativních

uhličitan horečnatý

hořčík vyjádřen v MgCO3;

 

 

 

 

velikost částic:

 

 

 

 

druh A:částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %;

 

 

 

 

druh B:

 

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

 

 

částice pod 0,5 mm min. 90 %

 

 

17.1.5

dolomit

95 % CaCO3 + MgCO3 z toho MgCO3 min. 35,0 % relativních

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3; hořčík vyjádřen v MgCO3;

uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý těžením (bez sušení) uhličitanové horniny (přírodní dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1

velikost částic:

 

 

částice nad 3,15 mm max. 1,0 %;

 

 

částice nad 1,0 mm max. 30 %

 

 

17.2.1

vápno vzdušné bílé

55% CaO + MgO

oxid vápenatý a oxid horečnatý

vápník vyjádřen v CaO;

oxid vápenatý a horečnatý, z přírodní uhličitanové horniny pálením a mletím

Maximální aplikační dávka 1,70 tuny.ha-1.rok-1

z toho MgO max. 7,0 %

 

hořčík vyjádřen v MgO;

 

 

 

 

velikost částic

 

 

 

 

druh A:částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 %;

 

 

 

 

druh B:

 

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

 

 

částice pod 1,0 mm min. 90 %

 

 

17.2.2

vápno vzdušné dolomitické

55% CaO + MgO

oxid vápenatý a oxid horečnatý

vápník vyjádřen v CaO;

oxid vápenatý a horečnatý, z přírodní uhličitanové horniny mletím a pálením

Maximální aplikační dávka 1,70 tuny.ha-1.rok-1

z toho MgO min.. 7,0%

 

hořčík vyjádřen v MgO;

 

 

 

 

velikost částic

 

 

 

 

druh A:částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 %;

 

 

 

 

druh B:

 

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

 

 

částice pod 1,0 mm min. 90 %

 

 

Hnojiva odpovídající typům 17.1.1 - 17.2.2 jsou považována za typová i v granulované formě, pokud se granule po rozmíchání ve vodě rozpadnou na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu.

Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva

typ

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

18.1

organické hnojivo

a) vypuštěno

 

 

 

 

 

 

b) 50 % spalitelných látek

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;

výhradně ze statkových hnojiv, termofilní aerobní fermentací

maximální dávky 10 t/ha za rok

1 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;

 

 

1 % P2O5

celkový fosfor

fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;

 

 

1 % K2O

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině;

 

 

c) 35 %

 

 

výhradně ze statkových hnojiv, zpracování žížalami

 

spalitelných látek

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním; dusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;fosfor hodnocený jako celkový oxid foforečný v sušině; draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině; spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;

 

 

1 % N

celkový dusík

 

 

1 % P2O5

celkový fosfor

 

 

1 % K2O

celkový draslík

 

 

d) 65 % spalitelných látek

 

výhradně z melasy po vydestilování lihu, také „melasové výpalky zahuštěné“

 

3 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;

 

 

8 % K2O

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

 

 

e) digestát 3-13 %

sušina

 

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu

0,3 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku

 

 

f) digestát -fugát

 

 

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, tekutý podíl po separaci, svým charakterem může vykazovat působení minerálního hnojiva

<3 %

sušina

 

 

0,1 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku

 

g) tuhý digestát; digestát separát

 

 

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu; v případě digestátu - separátu se jedná o tuhý podíl po separaci

>13 %

sušina

 

 

0,5 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku

 

 

18.2

organominerální hnojivo

70%spalitelných látek

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;

výhradně z melasy po vydestilování lihu a přidání minerálních hnojiv, také „melasové výpalky zahuštěné obohacené“

 

3 % N

celkový dusík

dusík hodnocenjako celkový dusík v sušině;

 

 

3 % P2O5

celkový fosfor

fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;

 

 

7 % K2O

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

 

 

Druh pomocné látky: 6. Substráty a zeminy

typ

označení typu

součásti určující typ

požadované hodnoty

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

19.1

Substráty množárenské, výsevní a pro rostliny s nízkými nároky na živiny

elektrická vodivost1)

max. 0,35 mS/cm

Seznam povolených surovin:RašelinaUpravená dřevní hmotaRýžové slupkyKakaové slupkyKokosové produkty (např. kokos, vlákna, chipsy)Jíly a jílové minerályExpandované jílyPerlitVermilkulitLávaPemzaMinerální plstiPísekKamenné drtě a moučkyZeminyKůraKompostovaná kůraKompost vzniklý kompostováním výhradně rostlinné hmoty a/nebo statkových hnojivKorekSlámaSuroviny rostlinného původu (len, juta, bavlna, rostlinná vlákna)VápenecGuanoSeparovaný digestát odpovídající typu 18.1.g)

Pro obohacení substrátů a dodání živin je přípustné použít všechna hnojiva a pomocné látky, které je možno uvádět do oběhu v ČR4).

pH2)

5,0-7,5

spalitelné látky ve vys. vzorku

min. 45,0 %

19.2

Substráty pro rostliny se středními nebo vyššími nároky na živiny

elektrická vodivost1)

0,2-0,65 mS/cm

pH2)

5,0-7,5

spalitelné látky ve vys. vzorku

min. 45,0 %

19.3

Substráty pro kyselomilné rostliny

elektrická vodivost1)

max. 0,5 mS/cm

pH2)

3,0-5,5

spalitelné látky ve vysuš, vzorku

min. 45,0 %

19.4

Speciální substráty a zeminy

elektrická

max. 0,4 mS/cm

a) Substráty pro orchideje

vodivost1)

 

pH2)

5,0-7,5

spalitelné látky ve vysuš, vzorku

min. 50,0 %

b) Substráty pro kaktusy, sukulenty a suchomilné rostliny

elektrická vodivost1)

max. 0,5 mS/cm

pH2)

5,0-8,5

spalitelné látky ve vysuš, vzorku

max. 30,0 %

c) Substráty s vyšším podílem minerálních komponentů

elektrická vodivost1)

max. 0,6 mS/cm

pH2)

5,0-7,5

spalitelné látky ve vysuš, vzorku

10,0-50,0 %

d) Zeminy a substráty na bázi minerálních5)

elektrická vodivost1)

max. 0,5 mS/cm

pH2)

5,5-9,0

pH3)

5,0-8,5

spalitelné látky ve vysuš, vzorku

max. 13,0 %

částice nad 31,5 mm

max. 10,0 %

e) Substráty s přídavkem hnojiv s dlouhodobým účinkem6)

zahrnuje typy 19.1-19.4d;hodnoty pH a spalitelných látek odpovídají vždy příslušnému typu

 

1) podle ČSN EN 13038

2) podle ČSN EN 13037 (vodní výluh)

3) podle ČSN EN 10390 (výluh v roztoku CaCl2)

4) podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

5) např. střešní substráty, substráty pro hydroponické pěstování, substráty pro sportovní trávníky

6) nutno deklarovat typ, dávku v kg/m3 substrátu a termín aplikace hnojiva

Pro hnojiva typu 1.1.1-1.23 a 5.1-7.4 se použije tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

Formy dusíku

pořadové číslo

forma

1

celkový dusík 1

2

dusičnanový dusík

3

amonný dusík

4

močovinový dusík

5

kyanamidový dusík 1

6

isobulylidendimočovinový dusík 1

7

močovinoformaldehydový dusík 1

8

krotonylidendimočovinový dusík

9

dikyandiamidový dusík|

Pro hnojiva typu 2.1.1-2.6, 5.1-6.4 a 8.1-8.3 se použijí tabulky č. 2 a 3:

Tabulka č. 2

rozpustnosti fosforečnanů (jako P2O5)

pořadové číslo

forma

1

rozpustný ve vodě jako P2O5

2

rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5

3

rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5

4

rozpustný pouze v minerální kyselině jako P2O5

5

rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5

6

rozpustný v 2 % kyselině citrónové jako P2O5

7

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 75 % je rozpustných v alkalickém citranu amonném (Joulie) jako P2O5

8

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí jako P2O5

9

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí a nejméně 20 % rozpustných ve vodě jako P2O5

10

rozpustný v 2 % kyselině citrónové a v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5

Tabulka č. 3

Jemnost mletí (vyjádřená podsítným podílem)

název

podsítný podíl v hmotnostních %

velikost otvorů síta v mm

fosforečnan hlinitovápenatý

90

0,16

termofosfát

75

0,16

částečně rozložený fosfát

90

0,16

Thomasova moučka

75

0,16

[přírodní měkký fosforit

90

0,063

Pro hnojiva typu 5.1-6.4 a 8.1-8.3 se použije tabulka č. 4:

Tabulka č. 4

Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních vícesložkových hnojiv.

1

2

3

4

5

vícesložková hnojiva s:

k označení typu musí být připojen údaj:

údaj o rozpustnosti podle tab. č. 2 (poř. číslo)

min. hodnota obsahu rozpustnosti v % hmot.

Hnojivo nesmí obsahovat

a) méně než 2 % vodorozpustného fosforečnan jako P2O5

 

2

 

Thomasovu moučku, termofosfát, fosforečnan hlinitovápenatý, částečně rozložený fosfát,

b) 2 a více % vodorozpustného fosforečnan jako P2O5

 

1,3

 

přírodní měkký fosforit

přírodním měkkým fosforitem s vodorozpustným podílem

„přírodní měkký fosforit s vodorozpustným podílem“

9

rozpustnost 1:2

jiné druhy fosfátů

Thomasovou moučkou vedle termofosfátu, monokalciumfosfátu, či dikalciumfosfátu

„s upotřebitelným fosfátem“

10

 

jiné než ve sloupci 1 uvedené druhy fosfátů

dikalciumfosfátem

„s dikalciumfosfátem“

5

 

jiné druhy fosfátů

Pro hnojiva typu 1 až 8.3 se použije tabulka č. 5:

Tabulka č. 5

Přídavek stopových živin k minerálním jednosložkovým a vícesložkovým hnojivům

Stopové živiny smějí být deklarovány pouze v případě, že mají minimálně následující obsah:

pro ornou půdu a pastviny

pro zahradnictví nebo hnojení na list

0,01 % B

0,01 % B

0,002 % Co

0,002 % Co1)

0,01 % Cu

0,002 % Cu

0,5 % Fe

0,02 % Fe

0,1 % Mn

0,01 % Mn

0,001 % Mo

0,001 % Mo

 

0,002 % Zn

Poznámka:

1) Ne pro zahradnictví.

Příloha č. 4

Označení živin

1.

slovně:

chemickým symbolem:

slovně:

chemickým symbolem:

Dusík

N

Anion síranový

SO42-

Fosfor

P

Bór

B

Oxid fosforečný

P2O5

Železo

Fe

Draslík

K

Kobalt

Co

Oxid draselný

K2O

Měď

Cu

Vápník

Ca

Mangan

Mn

Oxid vápenatý

CaO

Molybden

Mo

Uhličitan vápenatý

CaCO3

Zinek

Zn

Hořčík

Mg

Sodík

Na

Oxid hořečnatý

MgO

Síra

S

Uhličitan hořečnatý

MgCO3

 

 

2.

U fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a síry se může uvést v názvu vedle oxidové nebo uhličitanové formy i obsah prvku. Obsahy prvků mají tyto přepočty:

P2O5

0,436

P

(fosfor)

K,0

0,830

K

(draslík)

CaO

0,715

Ca

(vápník)

CaCO3

0,400

Ca

(vápník)

CaCO3

0,560

CaO

(oxid vápenatý)

MgO

0,603

Mg

(hořčík)

MgCO3

0,288

Mg

(hořčík)

MgCO3

0,478

MgO

(oxid hořečnatý)

SO42-

0,333

S

(síra)