Čekejte, prosím...
A A A
474/2000 Sb. znění účinné od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 312/2021 Sb.

1.10.2021

vyhláškou č. 237/2017 Sb.

3.9.2017

vyhláškou č. 131/2014 Sb.

1.8.2014

Více...

474

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 2000

o stanovení požadavků na hnojiva

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:

§ 1

Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a přípustné odchylky

(1)

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při jejich stanovení již byly zohledněny neovlivnitelné chyby vznikající při výrobě, při odběru nebo chemickém rozboru kontrolního vzorku.

(2)

Přípustné odchylky od hodnot chemických a fyzikálních vlastností hnojiv a přípustné odchylky od hodnot a obsahu jednotlivých součástí hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 2.

(3)

Přípustné odchylky uvedené v příloze č. 2 představují odchylku naměřené hodnoty obsahu živin od její deklarované hodnoty a nelze je použít, pokud jsou obsahy živin uvedenyv příloze č. 3 nebo v označení hnojiva jako minimální nebo maximální. Pokud není uvedeno maximum, mohou naměřené hodnoty obsahu živin překročit přípustnou odchylku.

(4)

Aplikovaná dávka mědi, přepočtená na elementární formu, použitými minerálními a organominerálními hnojivy, pomocnými půdními látkami, rostlinnými biostimulanty a substráty může být maximálně 28 kg/ha v průběhu 7 let. Do tohoto limitu se započítává množství mědi vnesené použitými přípravky na ochranu rostlin.

(5)

Podíl odpadů z čistíren odpadních vod v surovinové skladbě konečné šarže hnojiva při výrobě kompostů může být maximálně 40 % hmoty.

§ 2

Typy hnojiv, pomocných půdních látek a substrátů

Typy hnojiv, pomocných půdních látek a substrátů jsou stanoveny v příloze č. 3.

§ 3

Označování hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů

(1)

Označení živin je stanoveno v příloze č. 4, je slovní a v chemických symbolech.

(2)

Obsah živin u jednosložkových hnojiv musí být v označení hnojiva uveden v procentech hmotnosti jako celé číslo nebo na jedno desetinné místo; pro vícesložková hnojiva v pořadí N, P2O5 (P), K2O (K).

(3)

Formy a rozpustnosti živin musí být v označení hnojiva uvedeny v procentech hmotnosti hnojiva, pokud příloha č. 3 nestanoví jiný způsob.

(4)

Hmotností nebo objemem uváděnými v označení obalové jednotky či dodávky hnojiva se rozumí čistá hmotnost nebo čistý objem hnojiva.

(5)

Ustanovení odstavců 1 až 4 platí pro pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty obdobně.

§ 4

zrušen

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech

1.

Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty

a)

minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:

mg/kg P2O5

mg/kg hnojiva

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

50

100

1,0

30

150

b)

minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty:

mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

11

100

1,0

30

100

c)

minerální vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

1,5

100

0,5

30

100

d)

popele ze samostatného spalováni biomasy, produkty získané procesem pyrolýzy:

mg/kg

sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

PAU2

5

100

0,5

30

100

20

 

2.

Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva

a)

substráty

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

nikl

zinek

23

100

1,0

30

100

100

50

300

b)

organická a statková hnojiva se sušinou 13 a více %

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

nikl

zinek

2

100

1,0

30

100

150

50

600

c)

organická a statková hnojiva se sušinou menší než 13 %

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

nikl

zinek

2

100

1,0

30

100

250

50

1200

d)

organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ4)

Salmonella sp.

(v 50 g vzorku - 5 zkoušených vzorků)

Escherichia coli nebo enterokoky

(v 1 g - 5 zkoušených vzorků)

negativní

4 vzorky

1 vzorek

 

102

5x 102

 

3.

Organominerální hnojiva

U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.

Pokud je při výrobě použit popel ze spalování biomasy či produkt získaný procesem pyrolýzy, uplatní se alikvotní limity podle zastoupení jednotlivých složek výrobku.

 

Poznámky:

15 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.

2PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno(1,2,3- cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu).

31 mg/kg sušiny pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.

4kolonie tvořící jednotky.

Metody odběru vzorků a stanovení mikrobiologických analýz budou prováděny podle zásad uvedených v AHEM 7/2001 (Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica) a AHEM 1/2008 (Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica)

Příloha č. 2

Přípustné odchylky od hodnot a obsahu jednotlivých součástí hnojiv

Odchylky uvedené v této příloze jsou zápornými odchylkami v hmotnostních procentech.

Přípustné odchylky od deklarovaného obsahu živin u různých typů hnojiv jsou tyto:

1.

Minerální jednosložková hnojiva

a)

dusíkatá hnojiva

 

N

MgO

ledek vápenatohořečnatý

0,4

0,9

ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský

0,4

 

síran amonný

0,3

 

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

0,8

0,9

ledek amonný

0,8

 

dusičnan amonný

0,6

 

směs síranu amonného s dusičnanem amonným

0,8

 

dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem

1,0

 

močovina

0,4

 

močovina se síranem amonným

0,5

 

kapalná dusíkatá hnojiva, kapalný čpavek

0,6

 

roztok dusičnanu amonného s močovinou

0,6

 

ledek vápenatý - suspenze

0,4

 

roztoková dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem

0,4

 

suspenzní dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem

0,4

 

Pokud je uvedena v označení více než jedna forma dusíku, činí přípustná odchylka pro obsah každé formy dusíku jednu desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmotnostní.

b)

fosforečná hnojiva

 

celkový P 2O5

vodorozpustný podíl P 2O5

superfosfát, obohacený superfosfát

0,8

0,9

trojitý superfosfát

0,8

1,3

dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát

0,8

 

Thomasova moučka

1,0

 

surový fosfát částečně obohacený

0,8

0,9

fosforečnan hlinitovápenatý

0,8

 

přírodní měkký fosforit

0,8

 

Pokud je uvedena v označení více než jedna rozpustnost fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu, nejvýše 2 % hmotnostní. Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného P 2O5 , který musí být uváděn.

c)

draselná hnojiva

 

K 2 O

MgO

surová Draselná sůl (kainit)

1,5

0,9

obohacená surová Draselná sůl

1,0

0,9

chlorid draselný do 55 % K 2 O

1,0

 

chlorid draselný nad 55 % K 2 O

0,5

 

chlorid draselný s hořčíkem

1,5

0,9

síran draselný

0,5

 

síran draselný s hořčíkem

1,5

0,9

kieserit se síranem draselným

1,0

0,9

d)

hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

 

CaO

MgO

S

chlorid vápenatý - roztok

0,8

 

 

síran hořečnatý

 

0,9

1,0

kieserit

 

0,9

1,0

chlorid hořečnatý - roztok

 

0,5

 

elementární síra

 

 

1,0

síran vápenatý

0,8

 

1,0

e)

další složky

chloridy

0,2

Cl -

 

2.

Minerální vícesložková hnojiva

a)

pro jednotlivou živinu

N

1,1

P 2O5

1,1

K 2 O

1,1

b)

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše

hnojivo NP

1,5

hnojivo NK

1,5

hnojivo PK

1,5

hnojivo NPK

1,9

c)

pro obsahy jednotlivých forem dusíku a rozpustnost fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotnostní

d)

další složky

chloridy

0,2

Cl -

e)

druhotné živiny

CaO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

MgO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

S

25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

Na

25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

Obsah vápníku se deklaruje pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

 

3.

Hnojiva se stopovými živinami

stopové živiny s deklarovaným obsahem méně než 2 %

50 % uváděného obsahu

stopové živiny s deklarovaným obsahem 2 % a více

0,4

 

4.

Minerální netypová hnojiva (jednosložková, vícesložková)

a)

 

 

kapalná

pevná

N

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

P 2O5

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

K 2 O

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

CaO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

MgO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

S

25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

Na

25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

Obsah vápníku se deklaruje pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

b)

pro obsahy jednotlivých forem dusíku a rozpustnost fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotnostní.

 

5.

Minerální hnojiva vápenatá a hořečnatá

 

CaO

CaCO 3

MgO

MgCO 3

a)

vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit, dolomit

 

3,0

 

1,0

b)

vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné dolomitické

3,0

 

1,0

 

 

6.

Organická a organominerální hnojiva

a)

pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem menším než 3 %

N

0,2

P 2O5

0,2

K 2 O

0,2

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin

0,5

b)

pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem 3 % a více

N

1,0

P 2O5

2,0

K 2 O

1,0

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu

2,0

c)

pro druhotné živiny

CaO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

MgO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

S

25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

Na

25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

Obsah vápníku se deklaruje pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

Příloha č. 3

Typy hnojiv, pomocných půdních látek a substrátů

1.

Minerální jednosložková hnojiva

a)

dusíkatá hnojiva

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

ledek vápenatý

min. 15 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný dusík;

maximální obsah amonného dusíku 1,5 %

dusičnan vápenatý současně s dusičnanem amonným

může být uváděn obsah dusičnanového a amonného dusíku

1.1.2

ledek vápenatohořečnatý

min. 13 % N

dusičnanový dusík

dusík hodnocený jako dusičnanový dusík

dusičnan vápenatý; dusičnan hořečnatý

 

min. 5 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid hořečnatý

1.1.3

roztok ledku hořečnatého

min. 6 % N

dusičnanový dusík

dusík hodnocený jako dusičnanový dusík

dusičnan hořečnatý rozpuštěný ve vodě

minimální hodnota pH 4

min. 9 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid hořečnatý

1.1.4

dusičnan sodný

min. 15 % N

dusičnanový dusík

dusík hodnocený jako dusičnanový dusík

dusičnan sodný získaný chemickou reakcí

 

1.1.5

ledek chilský

min. 15 % N

dusičnanový dusík

dusík hodnocený jako dusičnanový dusík

přírodní dusičnan sodný

 

1.2.1

dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý)

min. 18 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 75 % uvedeného dusíku je vázáno jako kyanamid

kyanamid vápenatý; oxid vápenatý spolu s amonnými solemi, močovina

 

1.2.2

dusíkaté vápno s dusičnanem

min. 18 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 75 % dusíku vázaného jako kyanamid;

obsah dusičnanového dusíku max. 3 %

kyanamid vápenatý, oxid vápenatý, dusičnan, spolu s amonnými solemi, močovina

 

1.3

síran amonný

min. 20 % N

amonný dusík

dusík hodnocený jako amonný dusík

síran amonný

 

1.4.1

dusičnan amonný

min. 28 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dusičnanový dusík;

dusík hodnocený jako celkový dusík;

nebo jako amonný dusík a dusičnanový dusík, pokud každá z forem se podílí polovinou na celkovém obsahu dusíku

dusičnan amonný s uhličitanem vápenatým, uhličitanem hořečnatovápenatým (dolomit), síranem vápenatým nebo síranem hořečnatým

 

1.4.2

ledek amonný

min. 20 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dusičnanový dusík;

dusík hodnocený jako celkový dusík;

nebo jako amonný dusík a dusičnanový dusík, pokud každá z forem se podílí polovinou na celkovém obsahu dusíku

dusičnan amonný s uhličitanem vápenatým, uhličitanem hořečnatovápenatým (dolomit), síranem vápenatým nebo síranem hořečnatým

hnojivo je možné označit jako ledek amonný s vápencem, s dolomitem nebo se sírou pouze obsahuje-li kromě dusičnanu amonného též uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatovápenatý (dolomit), síran vápenatý nebo hořečnatý min. z 20 %;

čistota použitiých uhličitanů min. 90 %

1.5

síran amonný s dusičnanem amonným

min. 25 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dusičnanový dusík;

dusík hodnocený jako celkový dusík

dusičnan amonný se síranem amonným;

min. 5 % dusičnanového dusíku

 

1.6

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

min. 19 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dusičnanový dusík;

dusík hodnocený jako celkový dusík nebo jako amonný a dusčnanový dusík

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým;

min. 6 % dusičnanového dusíku

 

min. 5 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid hořečnatý

1.7

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

min. 19 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dusičnanový dusík;

dusík hodnocený jako celkový dusík nebo jako amonný a dusičnanový dusík

dusičnan amonný se síranem amonným a hořečnaté sloučeniny (uhličitanem hořečnatovápenatým - dolomit, uhličitan hořečnatý - magnezit či síran hořečnatý)

v označení hnojiva může být uváděn obsah vodorozpustného hořčíku

min. 5 % MgO

celkový hořčík

hořčík ve formě soli rozpustné v minerálních kyselinách hodnocený jako oxid hořečnatý

1.8

močovina

min. 44 % N

močovinový dusík>

dusík hodnocený jako močovinový dusík

močovina

maximální obsah biuretu 1,2 %

1.9.1

roztok dusičnanu vápenatého

min. 8 % N

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík nebo jako amonný a dusičnanový dusík

dusičnan vápenatý rozpuštěný ve vodě; amonný dusík max. 1 %

 

1.9.2

kapalné dusíkaté hnojivo

min. 15 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dusičnanový dusík;

močovinový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový dusík

výrobek získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě;

stálý za atmosferického tlaku;

bez přídavku živin organického původu

maximální obsah biuretu = obsah močovinového dusíku x 0,026;

hnojivo může být označeno údajem "s nízkým obsahem biuretu", pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

1.9.3

roztok dusičnanu amonného s močovinou

min. 26 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dusičnanový dusík;

močovinový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový dusík; z celkového dusíku tvoří min. polovinu močovinový dusík

výrobek získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě;

stálý za atmosferického tlaku;

bez přídavku živin organického původu

maximální obsah biuretu 0,5 %

1.10

kapalný amoniak

min. 80 % N

amonný dusík

dusík hodnocený jako amonný dusík

amoniak

hnojivo musí být označeno údajem "není vhodné pro povrchovou aplikaci"

1.11

dusičnan hořečnatý

min. 10 % N

dusičnanový dusík

dusík hodnocený jako dusičnanový dusík

získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku hexahydrát dusičnanu hořečnatého

hnojivo může býtoznačeno údajem "v krystalické formě" pokud je ve formě krystalů

min. 14 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid hořečnatý

1.12

síran amonný s inhibitorem nitrifikace (dikyandiamid)

min. 20 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dikyandiamidový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. obsah amonného dusíku 18 %;

min. obsah dikyandiamidového dusíku 1,5 %;

získaný chemickou cestou obsahující síran amonný a dikyandiamid

 

1.13

dusičnan amonný se síranem amonným s inhibitorem nitrifikace (dikyandiamid)

min. 24 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

dikyanidiamidový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. obsah dusičnanového dusíku 3 %;

min. obsah dikyandiamidového dusíku 1,5 %

získaný chemickou cestou obsahující dusičnan amonný se síranem amonným a dikyandiamid

 

1.14

močovina se síranem amonným

min. 30 % N

celkový dusík;

amonný dusík;

močovinový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík nebo jako močovinový a amonný dusík;

min. obsah amonného dusíku 4 %

získaný chemickou cestou obsahující močovinu a síran amonný

maximální obsah biuretu 0,9 %

min. 14 % SO 4-2

vodorozpustný síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocené jako vodorozpustný síranový anion

1.15

močovinoformaldehyd

min. 36 % N

celkový dusík;

močovinoformaldehydový dusík rozpustný ve studené vodě;

močovinoformaldehydový dusík rozpustný v horké vodě

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 20 % z celkového obsahu dusíku musí být rozpustné v horké vodě;

min. 33 % z celkového obsahu dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu;

max. 5 % močovinového dusíku;

získaný reakcí močoviny s formaldehydem obsahující jako hlavní složky molekuly močovinoformaldehydu

 

1.16

dusíkaté hnojivo obsahující krotonylidendimočovinu

min. 18 % N

celkový dusík;

krotonylidendimočovinový dusík;

amonný, dusičnanový a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 33 % z celkového obsahu dusíku musí pocházet z krotonylidendimočoviny;

min. 3 % dusíku ve formě amonné, dusičnanové či močovinové

získaný chemickou cestou obsahující krotonylidendimočovinu a dusíkaté jednosložkové hnojivo ze seznamu typových dusíkatých hnojiv, mimo výrobků 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2

maximální obsah biuretu = obsah močovinového a krotoylidendimočovinového dusíku x 0,026

1.17

dusíkaté hnojivo obsahující isobutylidenmočovinu>

min. 18 % N

celkový dusík;

isobutylidendimočoví nový dusík;

amonný, dusičnanový, a močoví nový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 33 % z celkového obsahu dusíku musí pocházet z isobutylidendimočoviny;

min. 3 % dusíku ve formě amonné, dusičnanové či močovinové;

výrobek získaný chemickou cestou obsahující isobutylidendimočovinu a dusíkaté jednosložkové hnojivo ze seznamu typových dusíkatých hnojiv, mimo výrobků 1․2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2

maximální obsah biuretu = obsah močovinového a isobutylidendimočovinového dusíku x 0,026

1.18

dusíkaté hnojivo obsahující močovinoformaldehyd

min. 18 % N

celkový dusík;

močovinoformaldehydový dusík rozpustný ve studené vodě;

močovinoformaldehydový dusík rozpustný v horké vodě;

amonný, dusičnanový a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 33 % z celkového obsahu dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu;

min. 20 % z celkového obsahu dusíku musí být rozpustné v horké vodě;

min. 3 % dusíku ve formě amonné, dusičnanové či močovinové;

výrobek získaný chemickou cestou obsahující močovinoformaldehyd a dusíkaté jednosložkové hnojivo ze seznamu typových dusíkatých hnojiv, mimo výrobků 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2

maximální obsah biuretu = obsah močovinového a močovinoformaldehydového dusíku x 0,026

1.19

krotonylidendimočovina

min. 28 % N

celkový dusík;

krotonylidendimočovinový dusík;

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 25 % z celkového obsahu dusíku musí pocházet z krotonylidendimočoviny;

max. 3 % močovinového dusíku

výrobek získaný chemickou cestou reakcí močoviny s krotonaldehydem

 

1.20

isobutylidendimočovina

min. 28 % N

celkový dusík;

isobutylidendimočovinový dusík;

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 25 % z celkového obsahu dusíku musí pocházet z isobutylidendimočoviny;

výrobek získaný chemickou cestou reakcí močoviny s isobutylaldehydem

 

1.21

dusičnan vápenatý - suspenze

min. 8 % N

celkový dusík

dusičnanový dusík

dusík hodnocený jako celkový dusík

suspenze dusičnanu vápenatého ve vodě

 

min. 14 % CaO

vodorozpustný oxid vápenatý

vápník ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid hořečnatý

1.22

roztokové dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydem

min. 18 % N

celkový dusík;

močovinoformaldehydový dusík;

amonný, dusičnanový, a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 33 % z celkového obsahu dusíku musí pocházet močovinoformaldehydu;

výrobek získaný chemickou rozpuštěním močovinoformaldehydu a dusíkatého jednosložkového hnojiva ze seznamu typových dusíkatých hnojiv, mimo výrobků 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1,4,2

maximální obsah biuretu = obsah močovinového a močovinoformaldehydového dusíku x 0,026

1.23

suspenzní dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydem

min. 18 % N

celkový dusík;

močovinoformaldehydový dusík;

amonný, dusičnanový, a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

dusík hodnocený jako celkový dusík;

min. 33 % z celkového obsahu dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu, z něhož musí být min. 60 % rozpustných v horké vodě

výrobek získaný chemickou cestou suspenzí močovinoformaldehydu a dusíkatého jednosložkového hnojiva ze seznamu typových dusíkatých hnojiv, mimo výrobků 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1 a 1.4.2

maximální obsah biuretu = obsah močovinového a močovinoformaldehydového dusíku x 0,026

Inhibitory nitrifikace a ureázy povolené podle přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti hnojiv mohou být přidány do dusíkatých typů hnojiv v souladu se schváleným rozsahem jejich použití.

b)

fosforečná hnojiva

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určujující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

2.1.1

Thomasova moučka

min. 10 % P 2O5

fosforečnan rozpustný ve 2% kyselině citrónové

sloučeniny fosforu hodnocené jako oxid fosforečný rozpustný ve 2% kyselině citrónové;

prosev:

96 % částic pod 0,63 mm

75 % částic pod 0,16 mm

silikofosfát vápenatý;

mletá struska obsahující fosfor, získaná při výrobě oceli

výši obsahu fosforu lze uvést v rozpětí 2 % hmotnostních

2.1.2

superfosfát

min. 18 % P 2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu hodnocené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;

minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

monokalciumfosfát, síran vápenatý;

vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou

 

2.1.3

obohacený superfosfát

min. 25 % P 2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu hodnocené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;

minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

monokalciumfosfát, síran vápenatý;

vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou

 

2.1.4

trojitý superfosfát

min. 38 % P 2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

sloučeniny fosforu hodnocené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;

minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

monokalciumfosfát;

vyrobený z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou fosforečnou

 

2.2

částečně rozložený fosfát, popřípadě obohacený

min. 20 % P 2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a ve vodě

sloučeniny fosforu hodnocený jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;

minimálně 40 % uvedeného obsahu je rozpustných ve vodě;

prosev

98 % částic pod 0,63 mm,

90 % částic pod 0,16 mm

mono- a trikalciumfosfát, síran vápenatý;

částečný rozklad mletého surového fosfátu kyselinou sírovofosforečnou

 

2.3

dikalciumfosfát

min. 38 % P 2O5

fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném

sloučeniny fosforu hodnocené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném;

prosev:

98 % částic pod 0,63 mm,

90 % částic pod 0,16 mm

dihydrát dikalciumfosfátu; příprava rozkladem minerálních fosforečnanů

 

2.4

kalcinovaný fosfát

min. 25 % P 2O5

fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném

sloučeniny fosforu hodnocené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném;

prosev:

96 % částic pod 0,63 mm,

75 % částic pod 0,16 mm

alkalický fosforečnan vápenatý, křemičitan vápenatý;

termický rozklad surového fosfátu s přísadou sloučenin alkálii a křemičité kyseliny

 

2.5

fosforečnan hlinitovápenatý

min. 30 % P 2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném

sloučeniny fosforu hodnocené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;

min. 75 % uvedeného obsahu je rozpustných v alkalickém citranu amonném; prosev:

98 % částic pod 0,63 mm,

90 % částic pod 0,16 mm

fosforečnan hlinitovápenatý;

termický rozklad surového fosfátu

 

2.6

přírodní měkký fosforit

min. 25 % P 2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a ve 2% kyselině mravenčí

sloučeniny fosforu hodnocené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;

min. 55 % uvedeného obsahu je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí;

prosev:

99 % částic pod 0,125 mm,

90 % částic pod 0,063 mm

trikalcium fosfát a uhličitan vápenatý; mletí měkkého fosforitu

v označení hnojiva musí být uveden propad sítem 0,063 mm

c)

draselná hnojiva

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

3.1

kainit - surová Draselná sůl

min. 10 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid draselný

surová draselná sůl (KCI + MgSO 4 )

 

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocený jako oxid hořečnatý

3.2

obohacená surová Draselná sůl

min. 18 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid draselný

surová draselná sůl (KCI + MgSO 4 ) a chlorid draselný

obsah ve vodě rozpustného oxidu hořečnatého se může uvést, pokud je obsah MgO min. 5 %

3.3

chlorid draselný

min. 37 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid draselný

chlorid draselný získaný ze surové draselné soli

 

3.4

chlorid draselný s hořčíkem

min. 37 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid draselný

chlorid draselný získaný ze surové draselné soli s přídavkem hořečnatých solí

 

min. 5 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocený jako oxid hořečnatý

3.4

síran draselný

min. 47 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid draselný

síran draselný

obsah chloridů může být uveden; obsah max. 3 % chloridů

3.6

síran draselný s hořčíkem

min. 22 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid draselný

síran draselný a síran hořečnatý

obsah chloridů může být uveden; obsah max. 3 % chloridů

min. 8 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocený jako oxid hořečnatý

3.7

síran draselný s kieseritem

min. 6 % K 2 O

vodorozpustný oxid hořečnatý vodorozpustný oxid draselný

draslík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako oxid draselný

monohydrát síranu hořečnatého (Kieserit) s přídavkem síranu draselného

obsah chloridů může být uveden; maximální obsah chloridů 3 %

min. 8 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocený jako oxid hořečnatý

živiny celkem 20 %

 

 

d)

hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

4.1

síran vápenatý

min. 14 % S

celková síra

síra ve formě sloučeniny rozpustné v minerálních kyselinách hodnocená jako celková elementární síra

síran vápenatý v různých hydratačních stupních z přírodních nebo průmyslových zdrojů

 

min. 25 % CaO

celkový oxid vápenatý

vápník hodnocený jako celkový oxid vápenatý

4.2

chlorid vápenatý - roztok

min. 12 % CaO

vodorozpustný oxid vápenatý

vápník ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako vodorozpustný oxid vápenatý

chlorid vápenatý rozpuštěný ve vodě

označení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti hnojiva

4.3

síra

min. 98 % S

celková síra

elementární síra

síra z přírodních nebo průmyslových zdrojů

 

4.4

kieserit - síran hořečnatý

min. 24 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocené jako vodorozpustný oxid hořečnatý

monohydrát síranu hořečnatého

 

min. 54 % SO 4-2

vodorozpustný síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocené jako vodorozpustný síranový anion

4.5

hořká sůl - síran hořečnatý

min. 15 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocené jako vodorozpustný oxid hořečnatý

heptahydrát síranu hořečnatého (hořká sůl)

 

min. 33 % SO 4-2

vodorozpustný síranový aninon

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocené jako vodorozpustný síranový anion

4.6

chlorid hořečnatý

min. 13 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

hořčík ve formě vodorozpustné soli hodnocený jako vodorozpustný oxid hořečnatý; maximální obsah vápníku: 2 %

chlorid hořečnatý společně s chloridem vápenatým rozpuštěný ve vodě

 

4.7

síran hořečnatý - roztok

min. 5 % MgO

vodorozpustný oxid hořečnatý

sloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocené jako vodorozpustný oxid hořečnatý

síran hořečnatý rozpuštěný ve vodě

 

min. 12 % SO 4-2

vodorozpustný síranový anion

sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě hodnocený jako vodorozpustný síranový anion

4.8

hydroxid hořečnatý

min. 60 % MgO

celkový oxid hořečnatý

hydroxid hořečnatý hodnocený jako celkový oxid hořečnatý; prosev: 99 % částic pod 0,063 mm

získaný chemickou cestou, jehož hlavní složkou je hydroxid hořečnatý

 

4.9

hydroxid hořečnatý - suspenze

min. 24 % MgO

celkový oxid hořečnatý

hydroxid hořečnatý hodnocený jako celkový oxid hořečnatý

vodní suspenze z typu 4.8

 

 

2.

Minerální vícesložková hnojiva

a)

NPK hnojiva

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

5.1

NPK hnojivo

min. 3 % N

dusík ve formách 1 až 5

formy dusíku 2 až 5 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení výrobku pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

 

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4;

jemnost mletí fosfátu podle tabulky č. 3

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 20 %

 

 

5.2

NPK hnojivo

min. 3 % N

dusík ve formách 1 až 9

formy dusíku 2 až 9 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení výrobku pouze, je- -li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

 

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3, 8 a 9

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4;

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 20 %

 

 

5.3

NPK hnojivo - obalované

min. 3 % N

dusík ve formách 1 až 5

formy dusíku 2 až 5 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení produktu, pouze je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu; granulované hnojivo; granule musí být pokryty zdravotně nezávadnou hmotou (nejméně 70 % granulí musí být takto upraveno);

 

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 20 %

 

 

5.4

NPK hnojivo

min. 2 % N

dusík ve formách 1 až 4

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení produktu pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026

výrobek získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin organického původu

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

min. 3 % P 2O5

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

min. 3 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 15 %

 

 

5.5

NPK hnojivo - suspenzní

min. 3 % N

dusík ve formách 1 až 4

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení výrobku pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu;

hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

min. 4 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

min. 4 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 20 %

 

 

5.6

NPK hnojivo s krotonyliden dimočovinou nebo isobutylidendimočovinou nebo močovinoformaldehydem

min. 5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení výrobku pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8 (podle tabulky č. 1);

minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné ve vodě

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu; obsahující krotonylidendimočovinu nebo isobutylidendimočovinu nebo močovinoformaldehyd

 

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 20 %

 

 

b)

NP hnojiva

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

6.1

NP hnojivo

min. 2 % N

formách 1 až 5

formy dusíku 2 až 5 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení výrobku pouze, je- -li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

 

min. 4 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

živiny celkem 18 %

 

 

6.2

NP hnojivo - roztokové

min. 3 % N

dusík ve formách 1 až 4

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení výrobku pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %

výrobek získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě;

stálý za atmosférického tlaku;

bez přídavku živin organického původu

nejvyšší obsah biu retu: obsah močovinového dusíku x 0,026;

hnojivo může být označeno údajem

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

 

živiny celkem 18 %

 

 

6.3

NP hnojivo - suspenzní

min. 3 % N

dusík ve formách 1 až 4

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení produktu pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026; hnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %;

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

živiny celkem 18 %

 

 

6.4

NP hnojivo s krotonylidendi močovinou nebo isobutylidendi močovinou nebo močovino- formaldehydem

min. 5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení produktu pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8 (podle tabulky č. 1); minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu; obsahující krotonylidendimočovinu nebo isobutylidendimočovinu nebo močovinoformaldehyd

 

min. 4 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 9

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

živiny celkem 18 %

 

 

c)

NK hnojiva

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

7.1

NK hnojivo

min. 3 % N

dusík ve formách 1 až 5

formy dusíku 2 až 5 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení produktu pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

 

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 18 %

 

 

7.2

NK hnojivo - roztokové

min. 3 % N

dusík ve formách 1 až 4

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení produktu pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 15 %

 

 

7.3

NK hnojivo - suspenzní

min. 5 % K 2 O

dusík ve formách 1 až 4

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení produktu pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku x 0,026

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 15 %

 

 

7.4

NK hnojivo s krotonylidendi- močovinou nebo isobutylidendi- močovinou nebo močovinoformaldehydem

min. 5 % N

dusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5

formy dusíku 2 až 4 (podle tabulky č. 1) smí být uváděny v označení produktu pouze, je-li jejich obsah v hnojivu více než 1 %;

minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8 (podle tabulky č. 1);

minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu; obsahující krotonylidendimočovinu nebo isobutylidendimočovinu nebo močovinoformaldehyd

 

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 18 %

 

 

d)

PK hnojiva

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

8.1

PK hnojivo

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 9

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

 

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 18 %

 

 

8.2

PK hnojivo - roztokové

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

 

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

 

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku jako oxid draselný

živiny celkem 18 %

 

 

8.3

PK hnojivo - suspenzní

min. 5 % P 2O5

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky č. 4

výrobek získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin organického původu

 

min. 5 % K 2 O

vodorozpustný oxid draselný

vodorozpustné sloučeniny draslíku hodnocené jako oxid draselný

živiny celkem 18 %

 

 

 

3.

Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny

a)

Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin

9.1

směs stopových živin v pevné formě

živiny celkem 5 %

celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustného podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustného podílu

celkový a/nebo vodorozpustný obsah každé stopové živiny

výrobek získaný smíšením dvou nebo více hnojiv typu 3 b)

je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

9.2

směs stopových živin v kapalné formě

min. 5 % K 2 Oživiny celkem 2 %

celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustného podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustného podílu

celkový a/nebo vodorozpustný obsah každé stopové živiny

výrobek získaný rozpuštěním a/nebo suspenzí dvou nebo více hnojiv typu 3 b) ve vodě

je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě.

b)

Hnojiva obsahující pouze jednu stopovou živinu

Bór

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

10.1

kyselina boritá

min. 14 % B

vodorozpustný bór

bór hodnocený jako vodorozpustný bór

kyselina boritá vyrobená z boritanu působením kyselin

označení hnojiva musí obsahovat informaci: „Pouze pro profesionální použití“.

10.2

boritan sodný

min. 10 % B

vodorozpustný bór

bór hodnocený jako vodorozpustný bór

boritan sodný

označení hnojiva musí obsahovat informaci: „Pouze pro profesionální použití“.

10.3

boritan vápenatý

min. 7 % B

celkový bór

bór hodnocený jako celkový bór;

min. 98 % částic pod 0,063 mm

boritan vápenatý z kolemanitu nebo pandermitu

 

10.4

boretanolamin

min. 8 % B

vodorozpustný bór

bór hodnocený jako vodorozpustný bór

vyrobený reakcí kyseliny borité s etanolaminem

 

10.5

bór - roztokové hnojivo

min. 2 % B

vodorozpustný bór

bór hodnocený jako vodorozpustný bór

boretanolamin, boritan sodný nebo kyselina boritá rozpuštěná ve vodě

 

10.6

bór - suspenzní hnojivo

min. 2 % B

vodorozpustný bór

bór hodnocený jako vodorozpustný bór

suspenze z boretanolaminu, boritanu sodného nebo kyseliny borité ve vodě

 

Kobalt

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

11.1

kobaltová sůl

min. 19 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt hodnocený jako vodorozpustný kobalt

sůl kobaltu

označení hnojiva musí obsahovat použitý anion soli

11.2

chelát kobaltu

min. 2 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt hodnocený jako vodorozpustný kobalt; min. 80 % z uvedeného obsahu kobaltu musí být v chelátové formě

chelát kobaltu

označení hnojiva musí obsahovat chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

11.3

kobalt - roztokové hnojivo

min. 2 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt hodnocený jako vodorozpustný kobalt

roztok kobaltové soli nebo chelátu kobaltu ve vodě

musí být uveden anion soli; musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Měď

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

12.1

sůl mědi

min. 20 % Cu

vodorozpustná měď

měď hodnocená jako vodorozpustná měď

měďnatá sůl

označení hnojiva musí obsahovat použitý anion soli

12.2

oxid měďnatý

min. 70 % Cu

celková měď

měď hodnocená jako celková měď; min. 98 % částic pod 0,063 mm

oxid měďnatý

 

12.3

hydroxid měďnatý

min. 45 % Cu

celková měď

měď hodnocená jako celková měď;

min. 98 % částic pod 0,063 mm

hydroxid měďnatý

 

12.3

chelát mědi

min. 9 % Cu

vodorozpustná měď

měď hodnocená jako vodorozpustná měď;

min. 80 % uvedeného obsahu mědi musí být v chelátové formě

chelát mědi

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

12.4

chelát mědi

min. 9 % Cu

vodorozpustná měď

měď hodnocená jako vodorozpustná měď;

min. 80 % uvedeného obsahu mědi musí být v chelátové formě

chelát mědi

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

12.5

hnojivo na bázi mědi

min. 5 % Cu

celková měď

měď hodnocená jako celková měď;

min. 98 % částic pod 0,063 mm

směs solí mědi, oxidu měďnatého, hydroxidu nebo chelátu mědi a nezávadného nosiče

v označení hnojiva musí být uvedeno chelálotvorné činidlo a podíl z celkového obsahu vázaného v chelátové formě;

může být uveden obsah vodorozpustné mědi, činí-li alespoň 25 % z celkového obsahu

12.6

měď-roztokové hnojivo

min. 3 % Cu

vodorozpustná měď

měď hodnocená jako vodorozpustná měď

rozpuštění soli mědi, či chelátu mědi ve vodě

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátově formě

12.7

oxychlorid mědi

min. 50 % Cu

celková měď

měď hodnocená jako celková měď;

min. 98 % částic pod 0,063 mm

oxychlorid mědi

označení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

12.8

oxychlorid mědi - suspenze

min. 17 % Cu

celková měď

měď hodnocená jako celková měď

suspenze oxychloridu mědi ve vodě

 

Železo

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

13.1

sůl železa

min. 12 % Fe

vodorozpustné železo

železo hodnocené jako vodorozpustné železo

sůl dvojmocného železa

v označení hnojiva musí být uveden anion použité soli; označení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

13.2

chelát železa

min. 5 % Fe

vodorozpustné železo

železo hodnocené jako vodorozpustné železo; minimálně 80 % uvedeného obsahu železa musí být v chelátové formě

chelát železa

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

13.3

železo roztokové hnojivo

min. 2 % Fe

vodorozpustné železo

železo hodnocené jako vodorozpustné železo

roztok soli železa nebo chelátu železa ve vodě

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Mangan

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

14.1

sůl manganu

min. 17 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan hodnocený jako vodorozpustný mangan

sůl manganu (s dvojmocným manganem)

v označení hnojiva musí být uveden anion použité soli

14.2

chelát manganu

min. 5 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan hodnocený jako vodorozpustný mangan;

min. 80 % uvedeného obsahu manganu musí být v chelátové formě

chelát manganu

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

14.3

oxid manganu

min. 40 % Mn

celkový mangan

mangan hodnocený jako celkový mangan;

min. 80 % částic pod 0,063 mm

oxid manganu

 

14.4

hnojivo na bázi manganu

min. 17 % Mn

celkový mangan

mangan hodnocený jako celkový mangan

směs soli manganu a oxidu manganu

může být uveden obsah vodorozpustného manganu, činí-li alespoň 25 % z celkového obsahu

14.5

mangan - roztokové hnojivo

min. 3 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan hodnocený jako vodorozpustný mangan

roztok manganu nebo chelátu manganu ve vodě

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Molybden

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

15.1

molybdenan sodný

min. 35 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden hodnocený jako vodorozpustný molybden

molybdenan sodný

 

15.2

molybdenan amonný

min. 50 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden hodnocený jako vodorozpustný molybden

molybdenan amonný

 

15.3

hnojivo na bázi molybdenu

min. 35 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden hodnocený jako vodorozpustný molybden

směs molybdenanu sodného a molybdenu amonného

 

15.4

molybden roztokové hnojivo

min. 3 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden hodnocený jako vodorozpustný molybden

roztok molybdenanu sodného nebo molybdenanu amonného ve vodě

 

Zinek

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

16.1

sůl zinku

min. 15 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek hodnocený jako vodorozpustný zinek

sůl zinku

v označení hnojiva musí být uveden anion použité soli

16.2

chelát zinku

min. 5 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek hodnocený jako vodorozpustný zinek

chelát zinku

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

16.3

oxid zinečnatý

min. 70 % Zn

celkový zinek

zinek hodnocený jako celkový zinek;

min. 80 % částic pod 0,063 mm

oxid zinečnatý

 

16.4

hnojivo na bázi zinku

min. 30 % Zn

celkový zinek

zinek hodnocený jako celkový zinek

směs soli zinku a oxidu zinečnatého

obsah vodorozpustného zinku je možné uvést, tvoří-li alespoň 25 % z celkového obsahu

16.5

zinek - roztokové hnojivo

min. 3 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek hodnocený jako vodorozpustný zinek

roztok soli zinku nebo chelátu zinku ve vodě

v označení hnojiva musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

4.

Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

17.1.1

vápenec

65 % CaCO 3 + MgCO3

z toho MgCO 3 max. 4,6 % relativních

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník hodnocen v CaCO 3, hořčík hodnocen v MgCO3;

Velikost částic:

druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %

druh B: částice pod 0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápenec)

Maximální aplikační dávka 3,4 tuny. ha -1. rok-1

Druh B nelze použití pro pneumatické rozmetání autocisternami.

7.1.2

dolomitický vápenec

65 % CaCO 3 + MgCO3

z toho MgCO 3 4,6 až 22,9 % relativních

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník hodnocen v CaCO 3; hořčík hodnocen v MgCO3;

Velikost částic:

druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %

druh B: částice pod 0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomitický vápenec)

Maximální aplikační dávka 3,4 tuny. ha -1. rok-1

Druh B nelze použití pro pneumatické rozmetání autocisternami

17.1.3

vápnitý dolomit

65 % CaCO 3 + MgCO3

z toho MgCO 3 22,9 až 41,2 % relativních

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník hodnocen v CaCO 3;

hořčík hodnocen v MgCO 3;

Velikost částic:

druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %

druh B: částice pod0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápnitý dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,4 tuny. ha -1. rok-1

Druh B nelze použití pro pneumatické rozmetání autocisternami.

17.1.4

dolomit

65 % CaCO 3 + MgCO3

z toho MgCO 3 41,2 % relativních

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník hodnocen v CaCO 3;

hořčík hodnocen v MgCO 3;

Velikost částic:

druh A: částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %

druh B: částice pod0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,4 tuny. ha -1. rok-1

Druh B nelze použití pro pneumatické rozmetání autocisternami.

17.1.5

dolomit

95 % CaCO 3 + MgCO3

z toho MgCO 3 35,0 % relativních

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník hodnocen v CaCO 3;

hořčík hodnocen v MgCO 3;

Velikost částic:

částice nad 3,15 mm max. 1,0 %

částice nad 1,0 mm max. 30 %

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

těžením (bez sušení) z uhličitanové horniny (přírodní dolomit)

Maximální aplikační dávka 3,4 tuny. ha -1. rok-1

17.2.1

vápno vzdušné bílé

55 % CaO + MgO

z toho MgO max. 7,0 %

oxid vápenatý a oxid hořečnatý

vápník hodnocen v CaCO 3;

hořčík hodnocen v MgCO 3

Velikost částic:

druh A: částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 %

druh B: částice pod 1,0 mm min. 90 %

oxid vápenatý a hořečnatý, z přírodní uhličitanové horniny

pálením a mletím

Maximální aplikační dávka 1,7 tuny. ha -1. rok-1

Druh B nelze použití pro pneumatické rozmetání autocisternami.

17.2.2

vápno vzdušné dolomitické

55 % CaO + MgO

z toho MgO max. 7,0 %

oxid vápenatý a oxid hořečnatý

vápník hodnocen v CaCO 3;

hořčík hodnocen v MgCO 3

Velikost částic:

druh A: částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 %

druh B: částice pod 1,0 mm min. 90 %

oxid vápenatý a hořečnatý, z přírodní uhličitanové horniny

pálením a mletím

Maximální aplikační dávka 1,7 tuny. ha -1. rok-1

Druh B nelze použití pro pneumatické rozmetání autocisternami.

17.3

cukrovarnická šáma

max. 42,0 %

vlhkost

neutralizační hodnota v %

CaO hodnocená v sušině

Výrobek z cukrovarnického průmyslu získaný karbonizací za výhradného použití páleného vápna z přírodních zdrojů a obsahující jako hlavní složku jemně mletý uhličitan vápenatý

Maximální aplikační dávka 20 tun. ha -1. rok-1

Hnojiva odpovídající typům 17.1.1 - 17.2.2 jsou považována za typová i v granulované formě, pokud se granule po rozmíchání ve vodě rozpadnou na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušného typu.

5.

Organická hnojiva

Železo

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

18.1

vermikompost

min. 35 %

splatitelné látky

splatitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

Zpracování bioodpadu žížalami

 

Seznam povolených surovin:

statková hnojiva

seno

sláma

tráva

listí

ovoce

zelenina

matolina

ovocné výlisky

rostlinná biomasa

štěpka, piliny a hobliny z chemicky neošetřeného dřeva

použitý kokosový a rašelinový substrát bez obsahu zeminy

cukrovarnické řízky

separát digestátu odpovídající typu 18.6

 

min. 1 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový v sušině

min. 0,7 %

celkový fosfor

fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině

min. 1 %

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

18.2

melasové výpalky

min. 65 %

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

 

 

min. 3 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový v sušině

 

 

min. 8 %

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

 

 

18.3

lihovarnické výpalky

3-13 %

 

sušina

hnojivo vzniklé jako zbytek po vykvašení a vypálení ovoce, jako zbytek po destilaci z odpadních škrobů, jako zbytek po destilaci z výroby lihu z obilovin; hodnota pH je upravena vápněním

 

max. 0,1 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový ve vzorku

max. 0,2 %

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný ve vzorku

6,0 - 8,0

pH

pH ve vodném výluhu

18.4

digestát

3-13 %

sušina

 

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

min. 0,3 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový ve vzorku

18.5

fugát digestátu

méně než 3 %

sušina

 

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, tekutý podíl po separaci, svým charakterem může vykazovat působení minerálního hnojiva

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

min. 0,1 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový ve vzorku

18.6

tuhý digestát

separát digestátu

více než 13 %

sušina

 

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, v případě separátu digestátu se jedná o tuhý podíl po separaci

výhradně z krmiv a statkových hnojiv

min.0,5 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový ve vzorku

18.7

sušený hnůj skotu

min. 85 %

sušina

 

granulovaný nebo peletovaný hnůj skotu

obsah kyseliny močové max. 0,2 % ve vzorku

min. 70 %

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

min. 2 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový v sušině

min. 1 %

celkový fosfor

fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině

min. 2 %

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

18.8

sušený drůbeží hnůj

min. 85 %

sušina

 

granulovaný nebo peletovaný drůbeží hnůj

 

min. 70 %

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

min. 4 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový v sušině

min. 2,5 %

celkový fosfor

fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině

min. 2,5 %

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

18.9

sušený koňský hnůj

min. 85 %

sušina

 

granulovaný nebo peletovaný koňský hnůj

obsah kyseliny močové max. 0,2 % ve vzorku

min. 70 %

spalitelné látky

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

min. 2 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový v sušině

min. 1 %

celkový fosfor

fosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině

min. 2 %

celkový draslík

draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

 

6.

Substráty

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

19.1

Rašelina

max. 0,2 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

 

 

3,0-5,0

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

min. 55 %

spalitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

19.2

Substráty množárenské, výsevní a pro rostliny s nízkými nároky na živiny

max. 0,35 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

Seznam povolených surovin:

Rašelina

Upravená dřevní hmota

Rýžové slupky

Kakaové slupky

Kokosové produkty (např. kokosová vlákna a chipsy)

Jíly a jílové minerály

Expandované jíly

Perlit

Vermikulit

Láva

Pemza

Minerální plsti

Písek

Kamenné drtě a moučky

Zeolit

Zeminy

Kůra

Kompostovaná kůra

Kompost vzniklý kompostováním výhradně rostlinné hmoty a/nebo statkových hnojiv

Korek

Sláma

Suroviny rostlinného původu (len, juta, bavlna, rostlinná vlákna)

Vápenec

Guáno

Separát digestátu odpovídající typu 18.6

Pro obohacení substrátů a dodání živin je přípustné použít všechna hnojiva a pomocné půdní látky, které je možno legálně uvádět do oběhu v České republice.

5,0-7,5

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

min. 45,0 %

splatitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

19.3

Substráty pro rostliny se středními nebo vyššími nároky na živiny

0,2-0,65 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

5,0-7,5

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

min. 45,0 %

splatitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

19.4

Substráty pro kyselomilné rostliny

max. 0,5 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

3,0-5,5

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

min. 45,0 %

splatitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

19.5

Substráty pro orchideje

max. 0,4 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

5,0-7,5

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

min. 50,0 %

spalitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

19.6

Substráty pro kaktusy, sukulenty a suchomilné rostliny

max. 0,5 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

5,0-8,5

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

min. 30,0 %

spalitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

19.7

Substráty s vyšším podílem minerálních komponentů

max. 0,6 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

5,0-7,5

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

10,0-55,0 %

spalitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

19.8

Substráty na bázi minerálních komponentů

max. 0,65 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

5,5-9,0

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

5,0-8,5

pH

pH ve výluhu roztoku CaCl 2 dle ČSN EN 10390

max. 15,0 %

spalitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

19.9

Substráty s přídavkem hnojiv s dlouhodobým účinkem

zahrnuje typy 19.2-19.8; hodnoty pH a spalitelných látek odpovídají vždy příslušnému typu;

nutno uvést název použitého hnojiva, dávku hnojiva na kg/m 3 substrátu a termín aplikace hnojiva.

 

 

19.10

Zeminy

max. 0,5 mS/cm

elektrická vodivost

elektrická vodivost dle ČSN EN 13038

 

 

5,5-9,0

pH

pH ve vodním výluhu dle ČSN EN 13037

5,0-8,5

pH

pH ve výluhu roztoku CaCl 2 dle ČSN EN 10390

max. 15,0 %

spalitelné látky ve vysušeném vzorku

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

 

7.

Pomocné půdní látky

Železo

typ

označení typu

požadovaná hodnota

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

20.1

Technologické vody

max. 1,5 %

sušina

 

vzniklé výhradně při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů, bez přidaných látek

maximální aplikační dávka 50 tun. ha -1. rok-1

max. 0,1 %

celkový dusík

dusík hodnocený jako celkový ve vzorku

 

Pro hnojiva typu 1.1.1 - 1.23 a 5.1 - 7.4 se použije tabulka č. 1:

> Tabulka č. 1

Formy dusíku

pořadové číslo

forma

1

celkový dusík

2

dusičnanový dusík

3

amonný dusík

4

močovinový dusík

5

kyanamidový dusík

6

isobutylidendimočovinový dusík

7

močovinoformaldehydový dusík

8

krotonylidendimočovinový dusík

9

dikyandiamidový dusík

 

Pro hnojiva typu 2.1.1 - 2.6, 5.1 - 6.4 a 8.1 - 8.3 se použijí tabulky č. 2 a 3:

Tabulka č. 2 rozpustnosti fosforečnanů (jako P2O5)

pořadové číslo

forma

1

rozpustný ve vodě jako P 2O5

2

rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P 2O5

3

rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P 2O5

4

rozpustný pouze v minerální kyselině jako P 2O5

5

rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P 2O5

6

rozpustný ve 2% kyselině citrónové jako P 2O5

7

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 75 % je rozpustných v alkalickém citranu amonném (Joulie) jako P 2O5

8

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2% kyselině mravenčí jako P 2O5

9

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2% kyselině mravenčí a nejméně 20 % rozpustných ve vodě jako P 2O5

10

rozpustný ve 2% kyselině citrónové a v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P 2O5

 

Tabulka č. 3

Jemnost mletí (vyjádřená podsítným podílem)

název

podsítný podíl v hmotnostních %

velikost otvorů síta v mm

fosforečnan hlinitovápenatý

90

0,16

termofosfát

75

0,16

částečně rozložený fosfát

90

0,16

Thomasova moučka

75

0,16

přírodní měkký fosforit

90

0,063

 

Pro hnojiva typu 5.1 - 6.4 a 8.1 - 8.3 se použije tabulka č. 4:

Tabulka č. 4

Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních vícesložkových hnojiv.

1

2

3

4

5

vícesložková hnojiva s:

k označení typu musí být připojen údaj:

údaj o rozpustnosti podle tab. č. 2

(poř. číslo)

min. hodnota obsahu rozpustnosti v % hmot.

Hnojivo nesmí obsahovat

a)

méně než 2 % vodorozpustného fosforečnanu jako P 2O5

 

2

 

Thomasovu moučku, termofosfát, fosforečnan hlinitovápenatý, částečně rozložený fosfát

b)

2 a více % vodorozpustného fosforečnanu jako P 2O5

 

1,3

 

přírodní měkký fosforit

přírodním měkkým fosforitem s vodorozpustným podílem

„přírodní měkký fosforit s vodorozpustným podílem“

9

rozpustnost 1:2

jiné druhy fosfátů

Thomasovou moučkou vedle termofosfátu, monokalciumfosfátu, či dikalciumfosfátu

„s upotřebitelným fosfátem“

10

 

jiné než ve sloupci 1 uvedené druhy fosfátů

dikalciumfosfát

„s dikalciumfosfátem“

5

 

jiné druhy fosfátů

 

Pro hnojiva typu 1 až 8.3 se použije tabulka č. 5:

Tabulka č. 5

Přídavek stopových živin k minerálním jednosložkovým a vícesložkovým hnojivům

Stopové živiny smějí být deklarovány pouze v případě, že mají minimálně následující obsah:

pro ornou půdu a pastviny

pro zahradnictví nebo hnojení na list

0,01 % B

0,01 % B

0,002 % Co

0,002 % Co

0,01 % Cu

0,01 % Cu

0,5 % Fe

0,5 % Fe

0,1 % Mn

0,01 % Mn

0,001 % Mo

0,001 % Mo

 

0,002 % Zn

Příloha č. 4

Označení živin

1.

slovně:

chemickým symbolem:

slovně:

chemickým symbolem:

Dusík

N

Anion síranový

SO42-

Fosfor

P

Bór

B

Oxid fosforečný

P2O5

Železo

Fe

Draslík

K

Kobalt

Co

Oxid draselný

K2O

Měď

Cu

Vápník

Ca

Mangan

Mn

Oxid vápenatý

CaO

Molybden

Mo

Uhličitan vápenatý

CaCO3

Zinek

Zn

Hořčík

Mg

Sodík

Na

Oxid hořečnatý

MgO

Oxid sodný

Na2O

Uhličitan hořečnatý

MgCO3

Síra

S

Oxid křemičitý

SiO2

Oxid sírový

SO3

 

2.

U fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a síry se může uvést v názvu vedle oxidové nebo uhličitanové formy i obsah prvku. Obsahy prvků mají tyto přepočty:

P2O5

0,436

P

(fosfor)

K2O

0,830

K

(draslík)

CaO

0,715

Ca

(vápník)

CaCO3

0,400

Ca

(vápník)

CaCO3

0,560

CaO

(oxid vápenatý)

MgO

0,603

Mg

(hořčík)

MgCO3

0,288

Mg

(hořčík)

MgCO3

0,478

MgO

(oxid hořečnatý)

SO42-

0,333

S

(síra)

so3

0,4

S

(síra)

Na2O

0,742

Na

(sodík)

SiO2

0,467

Si

(křemík)