Čekejte, prosím...
67/2000 Sb. znění účinné od 29. 3. 2000

67

 

ZÁKON

ze dne 25. února 2000,

kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb.

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 32 odst. 7 se zrušuje tečka na konci odstavce a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 21a) znějí: „nebo farmových chovů zvěře.21a)

 

21a)

§ 19 odst. 3 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 33 odstavec 3 zní:

 

(3) Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře․ Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.“.

 

3.

V § 54 odst. 1 se slova „Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč podnikateli,28) který při výkonu podnikatelské činnosti“ nahrazují slovy „Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo“.

 

Současně se zrušuje poznámka pod čarou č. 28).

 

4.

V § 54 odst. 1 písmeno c) zní:

 

c)

provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy, nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neoprávněně těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let,“.

 

5.

V § 54 odst. 2 se slova „podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti“ nahrazují slovy „tomu, kdo“.

 

6.

V § 55 odstavec 1 zní:

 

(1) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří

a)

úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,

b)

bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo o omezení odnímají pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo omezují jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

c)

neoprávněně užívají pozemky určené k plnění funkcí lesa způsobem, který znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

d)

provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok,

e)

provedou bez povolení orgánu státní správy lesů těžbu mýtní úmyslnou v porostu mladším než 80 let.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

Zeman v. r.