Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

70/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 257/2004 Sb.

1.5.2004

70

 

ZÁKON

ze dne 1. března 2000,

kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb.,

o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. a zákona č. 105/1995 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „ , které není předmětem burzovního obchodu podle zvláštního zákona1) (dále jen „komodity“)“ nahrazují slovy „(dále jen „komodity“) a s deriváty1) vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodování na komoditní burze, (dále jen „komoditní deriváty“)“.

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

__________

1)

§ 8a odst․ 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) a 1a) se označují jako poznámky pod čarou č. 1a) a 1b), a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

 

2.

V § 2 odst. 1 se za slova „koupě a prodej komodit“ vkládají slova „a komoditních derivátů“.

 

3.

V § 12 odst. 2 písm. l) se za slovo „komodit“ vkládají slova „a komoditních derivátů“.

 

4.

V § 25 odst. 3 se za slovo „komodit“ vkládají slova „a komoditních derivátů“ a za slovo „komoditami“ se vkládají slova „a komoditními deriváty“.

 

5.

V § 26 odst. 1 se slovo „jejichž“ nahrazuje slovy „s komoditními deriváty, pokud“ a za slovo „přijetí“ se vkládají slova „komodit a komoditních derivátů“.

 

6.

V § 26 odstavec 4 zní:

(4) Termínované obchody mohou uzavírat osoby oprávněné k burzovním obchodům.“.

 

7.

V § 27 odst. 5 se za slovo „komodit“ vkládají slova „a komoditních derivátů“.

 

8.

V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo „komoditami“ vkládají slova „a komoditními deriváty“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.