Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

74/2000 Sb. znění účinné od 31. 3. 2000

74

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 17. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky

a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č․ 43/1995 Sb. a vyhlášky č. 98/1996 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"b)

u Kooperativy, pojišťovny, a. s., ostatní zaměstnavatelé.1)

__________

1)

§ 8205d zákoníku práce.".

2.

V § 1 odst. 2 písm. a) se slova "České Kooperativě, družstevní pojišťovně, a. s., nebo Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., ve smyslu odstavce 1" nahrazují slovy "Kooperativě, pojišťovně, a. s.".

3.

V § 12 odst. 5 písmeno b) zní:

"b)

zaměstnavatel příslušný ke Kooperativě, pojišťovně, a. s., na účet číslo 40002-50404-011/0100 Komerční banka, a. s., Praha 1,".

4.

V § 12 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

5.

Příloha č. 1 se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.