Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

103/2001 Sb. znění účinné od 21. 3. 2001

103

 

ZÁKON

ze dne 22. února 2001,

kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „založeného ministerstvem“ zrušují.

 

2.

V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

(2) Podnik má právo hospodařit s majetkem státu.1)

__________

1)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.“.

 

3.

V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Kmenovým jměním podniku je obchodní majetek podniku, s nímž má podnik právo hospodařit při svém vzniku.“.

 

4.

V § 2 odst. 4 se slova „Obchodním jměním“ nahrazují slovem „Jměním“.

 

5.

V § 3 odst. 2 se slovo „zřizovány“ nahrazuje slovem „zakládány“.

 

6.

V nadpisu části druhé se slovo „STÁTNÍHO“ zrušuje.

 

7.

V § 4 odst. 3 písmeno e) zní:

e)

určení a ocenění majetku státu,2) s nímž má podnik právo hospodařit,“.

 

8.

V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

doklad o ocenění majetku, s nímž má podle zakládací listiny podnik právo hospodařit v okamžiku svého založení, provedeném podle zvláštních právních předpisů,2)“.

 

9.

V § 6 odst. 3 písm. e) se slova „k němuž má právo hospodaření“ zrušují.

 

10.

V § 7 odst. 4 se slova „právo hospodaření“ nahrazují slovy „právo hospodařit“.

 

11.

V § 8 odst. 3 druhá věta zní: „Vzájemně se podniky vypořádají v poměru, v jakém na ně přešlo právo hospodařit s majetkem zaniklého podniku.“.

 

12.

V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pro zápis sloučení, splynutí a rozdělení podniku do obchodního rejstříku platí obdobně úprava platná pro obchodní společnosti.“.

 

13.

V § 9 se na konci textu odstavce 3 doplňují tato slova: „s přihlédnutím k vyjádření zakladatele určí způsob stanovení jeho odměny“.

 

14.

V § 9 odst. 6 se slova „§ 7075 obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „úprava platná pro likvidaci obchodní společnosti“.

 

15.

V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ředitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat písemně dozorčí radu o skutečnostech, které si vyžádala, týkají se podniku a jsou v působnosti dozorčí rady podle § 13 odst․ 1.“.

 

16.

V § 15 písmeno e) zní:

e)

může měnit zakládací listinu s výjimkou odnětí majetku, s nímž má podnik právo hospodařit k okamžiku svého založení nebo k okamžiku zápisu změny zakládací listiny do obchodního rejstříku, nestanoví-li tento zákon jinak.“.

 

17.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Obchodním majetkem podniku je souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot státu, s nimiž má podnik právo hospodařit.“.

 

18.

V § 16 odstavec 4 zní:

(4) Nabývá-li podnik majetek od jiné osoby než od státu, nabývá jej pro stát a podniku vzniká právo s tímto majetkem hospodařit.“.

 

19.

V § 16 odstavec 8 zní:

(8) Majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, může zakladatel podniku odejmout pouze v případech a za podmínek stanovených zákonem.“.

 

20.

V § 18 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

(1)Podnik vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.12a) Účetní závěrka podniku musí být ověřena auditorem.13)

__________

12a)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

21.

V § 18 odst. 2 se za slovo „sdělí“ vkládají slova „písemně zakladateli a dozorčí radě“.

 

22.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámek pod čarou č. 17a) a 17b) zní:

§ 20a

 

(1) Před vydáním rozhodnutí o zrušení podniku podle § 20 odst. 4 si soud vyžádá stanovisko zakladatele o současných majetkových a právních poměrech podniku.

(2) Oprávnění zakladatele podle § 20 odst. 2 a 3 není dotčeno, jestliže uplynula lhůta podle § 20 odst. 4 marně proto, že

a)

nebyla dokončena privatizace podniku,

b)

nebylo pravomocně ukončeno správní či soudní řízení, které má zásadní význam pro stanovení majetku, s nímž má podnik právo hospodařit,

c)

nebylo pravomocně ukončeno restituční řízení podle zvláštních právních předpisů,17a)

d)

nemohl být zjištěn nebo oceněn majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, nebo

e)

podnik nesplnil podmínky nezbytné pro jeho zrušení vyplývající ze zvláštních právních předpisů.17b)

(3) Ustanovení odstavce 2 nelze použít, pokud soud již vydal rozhodnutí podle § 20 odst. 4.

__________

17a)

Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

17b)

Například zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.