Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

11/2001 Sb. znění účinné od 11. 1. 2001 do 31. 3. 2002

11

 

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2000,

kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících,

jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,

ve znění pozdějších předpisů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudech a soudcích (čl. 1)

Čl. I

§ 1 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 17/1993 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Soudy České republiky jsou účetními jednotkami.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona č․ 580/1991 Sb., zákona č. 23/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 284/1993 Sb., zákona č. 240/1995 Sb., zákona č. 202/1997 Sb. a zákona č. 215/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 odst. 1 písm. c) se slova „, plní úkoly vyplývající z práva hospodaření s národním majetkem“ zrušují.

 

2.

V § 21 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

stanoví krajským soudům v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního rozpočtu určené na hospodaření krajského soudu a okresních soudů v jeho obvodu minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu,“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

 

3.

V § 23 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

c)

prostředky státního rozpočtu, stanovené správcem kapitoly státního rozpočtu, rozepisuje pro hospodaření krajského soudu a pro hospodaření okresních soudů v jeho obvodu minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly státního rozpočtu,

d)

pro účely rozpočtových opatření a vystavování limitů podle rozpočtových pravidel plní vůči okresním soudům v jeho obvodu funkci správce kapitoly státního rozpočtu,“.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena e) až k).

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státním zastupitelství (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb. a zákona č. 169/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství a krajská státní zastupitelství jsou účetními jednotkami.“.

 

2.

V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo spravedlnosti stanoví krajským státním zastupitelstvím v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního rozpočtu určené na hospodaření krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho obvodu minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.