Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

141/2001 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou části první čl. I bodů 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2001, a části páté čl. VII, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 237/2004 Sb.

1.5.2004

zákonem č. 354/2003 Sb.

1.1.2004

141

 

ZÁKON

ze dne 3. dubna 2001,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZMĚNA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA O ZRUŠENÍ

STÁTNÍHO TABÁKOVÉHO MONOPOLU (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4-5)

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

ZMĚNA ZÁKONA O CENÁCH (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 6 se za slovy „mimořádná tržní situace“ vkládají slova „a pro účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních,2a)“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 2a) zní:

2a)

Část druhá hlava V a část třetí zákona č․ 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb. “.

 

3.

V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)“.

ČÁST PÁTÁ

ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 písm. o) se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu“.

 

2.

V § 45 odstavec 6 zní:

(6) Zůstatky na účtech podle odstavce 5 koncem roku nepropadají. Úroky z těchto účtů jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou části první čl. I bodů 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2001, a části páté čl. VII, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.