Čekejte, prosím...
A A A
177/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 23. 4. 2019
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

177

 

ZÁKON

ze dne 16. května 2001,

kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

(2) Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a pro oblast elektronického podpisu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.1)

__________

1)

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).“.

Dosavadní poznámky č. 1) až 33) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 34), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: „Dále se zákon nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro výkon nezávislého povolání, které není živností ani jiným podnikáním podle zvláštních zákonů,1a) které stanoví povinnost mlčenlivosti.

__________

1a)

Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 14/1993 Sb., zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.“.

 

3.

V § 4 písm. b) se slova „členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích“ nahrazují slovy „členství v odborových organizacích“.

 

4.

V § 5 odst. 2 se tečka na konci písmene e) nahrazuje textem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

pokud je to nezbytné pro výkon oprávněné činnosti politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, církví nebo náboženských společností․“.

 

5.

V § 5 odst. 5 věta druhá zní: „Ze souhlasu musí být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje.“.

 

6.

V § 5 odst. 5 se ve větě třetí tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „pokud se subjekt údajů se správcem výslovně nedohodne jinak.“.

 

7.

V § 5 odst. 5 se v poslední větě slovo „uschovat“ nahrazuje slovem „prokázat“.

 

8.

V § 5 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

(7) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 6, může tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto podmínek:

a)

údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje,

b)

údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb,

c)

subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas.

(8) Jiný správce, kterému byly předány údaje podle odstavce 7, nesmí tyto údaje předávat jiné osobě.

(9) Nesouhlas se zpracováním podle odstavce 7 písm. c) musí subjekt údajů učinit písemně. Správce je povinen informovat každého správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, o tom, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním.

(10) Za účelem vyloučení možnosti, že jméno, příjmení a adresa subjektu údajů budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb, je správce oprávněn dále zpracovávat pro svoji vlastní potřebu jméno, příjmení a adresu subjektu údajů přesto, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas podle odstavce 6.“.

 

9.

V § 9 se v návětí za slova „je možné zpracovávat,“ vkládá slovo „jen“.

 

10.

V § 9 písm. c) se na konci doplňuje slovo „nebo“.

 

11.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Správce je před zahájením zpracování osobních údajů povinen subjekt údajů řádně a včas písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny či komu jsou určeny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy.“.

 

12.

V § 11 odstavec 4 zní:

(4) Jestliže správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, je povinen bezodkladně poskytnout subjektu údajů na základě písemné žádosti informace o tom, kdo správci osobní údaje poskytl (zdroj osobních údajů).“.

 

13.

V § 11 odst. 5 se v návětí slova „Údaje podle odstavce 1“ nahrazují slovy „Informace podle odstavců 1 až 4“.

 

14.

V § 11 odst. 5 písm. b) se za slovo „zákon“ doplňují slova „nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů“.

 

15.

V § 11 odst. 5 se tečka na konci písmene c) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

zpracovává výlučně zveřejněné osobní údaje, nebo

e)

zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů podle § 5 odst. 5 a § 9 písm. a).“.

 

16.

V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Správce nemusí splnit informační povinnost podle § 11 odst. 1 v případě, že tyto informace jsou součástí poučení podle právního předpisu.“.

 

17.

V § 12 odst. 2 se slova „tento zákon nebo zvláštní“ včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušují.

 

18.

V § 18 písm. b) se za slovo „zákonem“ doplňují slova „nebo kterých je třeba k uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů“.

 

19.

V § 18 se na konci písmene b) tečka nahrazuje textem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

prováděné politickými stranami, politickými hnutími, odborovými organizacemi, církvemi, náboženskými společnostmi, občanskými sdruženími, popřípadě jinými právnickými osobami nevýdělečné povahy, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, pokud zpracovávají osobní údaje o svých členech a tyto údaje slouží pro jejich vnitřní potřebu.“.

 

20.

V § 27 odst. 2 se tečka na konci písmene f) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:

g)

tak stanoví zvláštní zákon.24a)

__________

24a)

Zákon č. 227/2000 Sb.“.

 

21.

V § 27 odst. 6 se na konci doplňují slova „nebo předávání vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána“.

 

22.

V § 29 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

vydává prováděcí právní předpisy podle zvláštního zákona,24a)“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

 

23.

V § 30 odstavec 1 zní:

(1) Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměstnanci.“.

 

24.

V § 30 odst. 3 se slova „předsedu Úřadu, inspektory a zaměstnance“ nahrazují slovy „zaměstnance Úřadu“.

 

25.

V § 46 odst. 1 se slova „uloženou mu podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „stanovenou tímto zákonem při zpracování osobních údajů“.

 

26.

V § 46 odst. 2 se slova „uložené mu tímto zákonem“ nahrazují slovy „stanovené tímto zákonem při zpracování osobních údajů“.

 

27.

V § 47 odst. 2 se slova „do 1 roku od účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2001“.

 

28.

V § 47 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) V případě, že kontrolující zjistí porušení povinnosti podle odstavce 2, ustanovení § 46 odst. 1 a 2 se v takovém případě do 31. prosince 2002 nepoužijí.“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.