Čekejte, prosím...
A A A
196/2001 Sb. znění účinné od 2. 11. 2016 do 31. 12. 2020
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 338/2016 Sb.

2.11.2016

 

vyhláškou č. 162/2016 Sb.

7.6.2016

 

vyhláškou č. 432/2013 Sb.

1.1.2014

 

Více...

196

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 29. května 2001

o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

Část první

Obecná ustanovení (§ 1-2)

§ 1

[Činnost notáře]

(1)

Notář vykonává notářskou činnost,1 poskytuje právní pomoc,2 vykonává správu majetku3 a vykonává jinou činnost4 za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.

(2)

V odměně je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře.

§ 2

[Nárok na náhradu]

V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci, výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas. Nárok na náhradu hotových výdajů má notář rovněž v souvislosti s prováděním úkonů v řízení o pozůstalosti.

Část druhá

Odměna notáře za notářskou činnost (§ 3-9)

§ 3

Výše odměny

(1)

Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti (dále jen "úkon") určené pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu předmětu úkonu (dále jen „tarifní hodnota“).

(2)

Předmětem úkonu se rozumí smlouva nebo jiné právní jednání, osvědčení právního jednání nebo jiné právní skutečnosti anebo přijetí peněz nebo cenných papírů do notářské úschovy. Jde-li o úkon o několika předmětech úkonu (dále jen „úkon složený“), považuje se za předmět úkonu jen ten předmět úkonu, pro který je za úkon stanovena nejvyšší odměna.

(3)

Tarifní hodnotou je hodnota věci, která je předmětem předmětu úkonu, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Hodnotou věci se rozumí její obvyklá cena, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

(4)

V odměně je započtena právní porada spojená s rozborem věci, provede-li notář úkon, jehož se porada týká.

(5)

Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Za úkony v příloze neuvedené se výše odměny stanoví podle sazby za úkony v příloze uvedené, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

§ 4

[Pojem a specifikace]

(1)

Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, tarifní hodnotou je kupní cena. Je-li kupní cena podstatně nižší než hodnota věci, která je předmětem koupě, je tarifní hodnotou hodnota této věci.

(2)

Je-li předmětem úkonu směnná smlouva, tarifní hodnotou je hodnota té věci, která má vyšší hodnotu než věc, za kterou je věc s vyšší hodnotou směňována.

(3)

Je-li předmětem úkonu zástavní smlouva, tarifní hodnotou je výše dluhu, který má být zástavním právem zajištěn. Je-li hodnota zastavované věci nižší než výše dluhu, je tarifní hodnotou hodnota této věci.

(4)

Je-li předmětem úkonu statut svěřenského fondu, tarifní hodnotou je hodnota majetku, který tvoří svěřenský fond.

(5)

Je-li předmětem úkonu přijetí peněz do notářské úschovy, tarifní hodnotou je výše přijaté peněžní částky.

(6)

Je-li předmětem úkonu právní jednání obsahující ujednání o opětujícím se plnění, považuje se za tarifní hodnotu součet hodnot těchto plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za tarifní hodnotu pětinásobek hodnoty ročního plnění. Obdobně se postupuje, je-li předmětem úkonu právní jednání o právech, která lze vykonávat opětovně.

§ 4a

(1)

Je-li předmětem předmětu úkonu peněžitá pohledávka, tarifní hodnotou je její výše.

(2)

Je-li předmětem předmětu úkonu cenný papír, tarifní hodnotou je jeho jmenovitá hodnota, je-li na něm uvedena. Je-li předmětem předmětu úkonu hromadná listina, tarifní hodnotou je součet jmenovitých hodnot cenných papírů, které nahrazuje.

§ 5

[Další specifikace]

(1)

Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu valné hromady nebo schůze právnické osoby (dále jen „valná hromada“), považuje se za tarifní hodnotu předmět návrhu na rozhodnutí, o kterém bylo na valné hromadě rozhodováno, byl-li vyjádřen v penězích. Bylo-li na valné hromadě rozhodováno o více návrzích na rozhodnutí, pro účel stanovení výše odměny je rozhodující návrh na rozhodnutí, v jehož důsledku se stanoví nejvyšší odměna.

(2)

Je-li předmětem úkonu rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo rozhodnutí společníka nebo akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, platí obdobně odstavec 1.

(3)

Je-li předmětem úkonu právní jednání o založení nebo o zrušení s likvidací obchodní společnosti, družstva nebo nadace, anebo osvědčení těchto právních skutečností, považuje se za tarifní hodnotu výše základního kapitálu, jde-li o obchodní společnost nebo družstvo, a výše nadačního kapitálu, jde-li o nadaci.

(4)

Je-li předmětem úkonu dohoda akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu akciové společnosti v částce určené valnou hromadou, považuje se za tarifní hodnotu jmenovitá hodnota všech takto upsaných akcií.

(5)

Je-li předmětem úkonu projekt přeměny, rozhodnutí o přeměně obchodní korporace nebo osvědčení takového rozhodnutí, je tarifní hodnotou výše přecházejícího jmění. Mění-li obchodní korporace svou právní formu, považuje se za tarifní hodnotu výše jejího jmění. Nedochází-li při přeměně k ocenění jmění posudkem znalce, je tarifní hodnotou vlastní kapitál zanikající obchodní korporace nebo obchodní korporace, která mění svou právní formu.

§ 6

[Další specifikace]

(1)

Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu slosování, považuje se za tarifní hodnotu

a)

úhrnná cena předpokládaných výher u loterií,

b)

úhrnná cena výher u tombol,

c)

herním plánem stanovený podíl herní jistiny pro úhrnnou cenu výher u číselných loterií,

d)

úhrnná výše vkladů u sázkových her,

e)

úhrnná hodnota oznámené úplaty za vylosované akcie.7

(2)

Je-li předmětem úkonu osvědčení vyhodnocení soutěží, anket či jiných akcí o ceny, považuje se za tarifní hodnotu úhrnná hodnota cen, k jejichž zaplacení nebo vydání se pořadatel zavázal.

(3)

Je-li předmětem úkonu protestace směnky nebo šeku, považuje se za tarifní hodnotu peněžitá částka8 uvedená na protestovaném cenném papíru.

(4)

Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu dražby, považuje se za tarifní hodnotu částka, za kterou byl předmět dražby vydražen.

(5)

Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu zjišťování obsahu nabídek ve veřejné soutěži, je tarifní hodnotou hodnota nejvyšší nabídky.

§ 7

Částečná odměna

(1)

Notáři náleží poměrná část odměny za provedenou část úkonu, jestliže úkon zůstal nedokončen bez jeho zavinění nebo jestliže provedená část nedokončeného úkonu účastníkovi přinesla prospěch.

(2)

Odměna náleží též jinému notáři za sepsání pokračování v notářském zápisu.9 Odměna náleží též jinému notáři za sepsání dodatku k protokolu o notářské úschově o schválení obsahu tohoto protokolu. Sepsal-li dodatek k protokolu o notářské úschově týž notář, který sepsal protokol o notářské úschově, odměna za sepsání dodatku je obsažena v odměně za přijetí peněz do notářské úschovy.

§ 8

Vady úkonu

(1)

Notáři nenáleží odměna za úkon, který jeho zaviněním trpí neodstranitelnými vadami, jež mají za důsledek neplatnost právního jednání.

(2)

Notáři nenáleží odměna za úkon, kterým odstranil jím zaviněné vady úkonu.

§ 9

Zvýšení odměny

(1)

Notář může odměnu přiměřeně zvýšit nejvýše o 100 %

a)

jestliže v úkonu jde o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou anebo je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka,

b)

u úkonu složeného, nejde-li o osvědčení průběhu valných hromad ,

c)

jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů v době od 18.00 hodin do 6.00 hodin nebo ve dnech pracovního klidu,10

d)

jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář, kromě úkonů, u nichž z povahy věci vyplývá, že se obvykle provádějí mimo kancelář.

(2)

Jednotlivé důvody zvýšení odměny podle odstavce 1 se navzájem nevylučují.

(3)

Na zvýšení odměny podle odstavců 1 a 2 musí notář žadatele o úkon včas upozornit. Neučiní-li tak, nemůže po provedení úkonu zvýšenou odměnu požadovat.

Část třetí

Odměna notáře za poskytování právní pomoci a za výkon správy majetku (§ 10)

§ 10

[Odkaz]

Výše a způsob určení odměny notáře za poskytování právní pomoci a za výkon správy majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11 Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci a výkon správy majetku.

Část čtvrtá

Odměna notáře za výkon jiné činnosti (§ 11-15a)

Hlava I

Odměna notáře jako soudního komisaře (§ 11-14)

§ 11

[Paušální částka]

(1)

Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o pozůstalosti, (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí 400 Kč, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

(2)

Předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, činí odměna notáře jako soudního komisaře 2 500 Kč․

§ 12

[Základ]

(1)

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

(2)

Provádí-li se řízení o pozůstalosti o majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.

(3)

Je-li obvyklá cena aktiv pozůstalosti nižší než součet poloviny obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela a obvyklé ceny majetku, který náležel výhradně zůstaviteli, je základem odměny notáře jako soudního komisaře tento součet.

(4)

Provádí-li se řízení o pozůstalosti za tím účelem, aby nabyl dědictví následný dědic, je základem odměny notáře jako soudního komisaře obvyklá cena aktiv pozůstalosti, která následný dědic nabude.

(5)

Je-li v řízení o pozůstalosti nařízena likvidace pozůstalosti, je základem odměny notáře jako soudního komisaře výtěžek zpeněžení majetku tvořícího likvidační podstatu.

§ 13

[Sazba]

(1)

Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, činí

z prvních 100 000 Kč základu

2,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu

1,2 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu

0,9 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu

0,5 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu

0,1 %,

nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

(2)

Provedl-li notář pověřený úkony v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař úkony uvedené v § 14 odst. 1 nebo v § 15 odst. 2, odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří součet částky vypočtené nebo stanovené podle odstavce 1, případně podle § 11 odst. 2 nebo podle § 13a a částky vypočtené podle § 14 odst. 1 nebo stanovené v § 15 odst. 2.

(3)

Provádí-li se řízení podle § 12 odst. 2 nebo podle § 12 odst. 4 a obvyklá cena majetku, který se nově objevil, nebo majetku, který má následný dědic nabýt, činí méně než 1 000 Kč, odměna notáře jako soudního komisaře činí dvě třetiny obvyklé ceny takového majetku.

§ 13a

(1)

Odměna, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 5, činí

z prvních 100 000 Kč základu

20 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu

12,5 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu

1,7 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu

1,2 %,

nejméně však 3 000 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

(2)

Je-li jmenován likvidační správce, činí odměna notáře jako soudního komisaře jednu čtvrtinu z odměny vypočtené podle odstavce 1. Jestliže notář před jmenováním likvidačního správce prováděl úkony likvidace, náleží mu také poměrná část z odměny vypočtené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří v takovém případě součet částky vypočtené podle věty první a částky vypočtené podle věty druhé.

§ 14

[Navýšení a rozdělení]

(1)

Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři jako část odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části prováděného na místě samém, která činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl.

(2)

Odměna notáře jako soudního komisaře za vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického osvědčení činí 500 Kč.

(3)

Odměna notáře jako soudního komisaře za prodloužení doby platnosti ověřené kopie evropského dědického osvědčení, anebo vydání nové ověřené kopie evropského dědického osvědčení činí 100 Kč.

(4)

Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 včetně případné odměny stanovené a vypočtené podle odstavce 1 až 3 lze přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém nebo použitím cizího práva nebo jazyka. Odměnu stanovenou a vypočtenou podle odstavce 1 nelze zvýšit pro provedení úkonů na místě samém.

(5)

Bylo-li v řízení o pozůstalosti činno více notářů nebo pokud notář provedl jen některé úkony v řízení o pozůstalosti, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo vypočtené podle § 13 nebo 13a, popřípadě zvýšené podle odstavce 4, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Došlo-li ke zrušení pověření notáře, nemá tento notář právo na odměnu.

Hlava II

Odměna notáře za zjištění stavu a obsahu závěti (§ 15)

§ 15

[Odměna soudního komisaře]

(1)

Nestanoví-li tato vyhláška jinak, odměna za zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo o jiných právních jednáních, které mají význam pro nabytí pozůstalosti, je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře. Provádí-li zjištění stavu a obsahu listin podle věty první jiný notář než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.

(2)

Provádí-li se zjištění stavu a obsahu listiny podle odstavce 1 veřejně, náleží za takové zjištění notáři, který je soudním komisařem, odměna ve výši 500 Kč; jinému notáři náleží odměna ve výši 1 500 Kč.

Hlava III

Odměna notáře za výkon další jiné činnosti (§ 15a)

§ 15a

[Odměna notáře.]

Pro stanovení výše odměny notáře za výkon další jiné činnosti se použije obdobně ustanovení § 3, pro částečnou odměnu notáře ustanovení § 7, pro vady úkonu ustanovení § 8 a pro zvýšení odměny notáře ustanovení § 9.

Část pátá

Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas (§ 16-21)

Hlava I

Náhrada hotových výdajů (§ 16-19)

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností

§ 16

[Předmět náhrady]

Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

§ 17

[Paušální částka]

(1)

Notář se může se žadatelem dohodnout na paušální částce jako úhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s prováděním úkonu. Žadatel pak nemůže požadovat při vyúčtování specifikaci těchto hotových výdajů a notář nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena, pokud se nedohodnou jinak.

(2)

Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady zvláštním právním předpisem.16

§ 18

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytovánímprávní pomoci a správou majetku

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci a správou majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11

§ 19

Hotové výdaje v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře

(1)

Hotovými výdaji vynaloženými v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti jsou zejména náklady spojené s doručováním písemností, platby za získání informací o majetku, za získání údajů z informačních systémů, za zjištění stavu a obsahu listiny podle § 15 jiným notářem a cestovní výdaje.

(2)

Výše náhrady cestovních výdajů se stanoví podle zvláštního právního předpisu16.

Hlava II

Náhrada za promeškaný čas (§ 20-21)

§ 20

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s notářskou činností

Náhrada za promeškaný čas náleží notáři při úkonech, prováděných na jiném místě než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas strávený čekáním na provedení úkonu z důvodů na straně žadatele. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

§ 21

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku

Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem správy majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11

Část šestá

Odměna a náhrada hotových výdajů správce pozůstalosti (§ 22-24)

Hlava I

Odměna správce pozůstalosti (§ 22-23a)

§ 22

[Základ odměny]

Základem odměny správce pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, k jejichž správě byl správce pozůstalosti ustanoven. Ustanovení § 12 odst. 2 platí obdobně.

§ 23

[Doba výkonu správy majetku]

Pokud správce pozůstalosti vykonává správu aktiv pozůstalosti nebo jejich části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 13 odst. 1 a 3. Vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.

§ 23a

[Zvýšení odměny]

Odměnu vypočtenou podle § 23 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce pozůstalosti při správě pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.

Hlava II

Hotové výdaje správce pozůstalosti (§ 24)

§ 24

[Náhrada výdajů]

(1)

Správce pozůstalosti má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při správě pozůstalosti.

(2)

Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem16.

Část sedmá

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY (§ 24a)

§ 24a

[Výše odměny]

(1)

Notářské komoře České republiky (dále jen „Komora“) náleží odměna za provedení zápisu nebo změny zápisu zástavního práva v Rejstříku zástav na základě žádosti orgánu veřejné moci ve výši 600 Kč. Odměnu platí orgán, který podle 35h notářského řádu požádal o provedení zápisu nebo změny zápisu v Rejstříku zástav.

(2)

Komoře za sdělení osobě, která prokáže právní zájem na tom, zda je či není evidována listina o právním jednání zůstavitele pro případ smrti a je-li evidována, u kterého notáře je uložena, náleží odměna ve výši 500 Kč.

(3)

Komoře za založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a za zápis stanovených údajů do rejstříku tohoto seznamu náleží odměna ve výši 1 000 Kč.

(4)

Komoře náleží paušální náhrada hotových výdajů od orgánu veřejné moci za poskytování údajů z Rejstříku zástav tomuto orgánu prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu ve výši 225 060 Kč zpětně za kalendářní rok, kdy byly údaje poskytovány, popřípadě v poměrné výši z této částky odpovídající počtu kalendářních měsíců, kdy byly údaje poskytovány, nebo v poměrné výši z této částky, pokud byly údaje poskytovány více orgánům veřejné moci.

Část osmá

Ustanovení společná,

přechodná a závěrečná (§ 25-28)

§ 25

[Zaokrouhlení]

Základ odměny podle této vyhlášky se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a odměna na celé desetikoruny nahoru.

§ 26

[Přechodné ustanovení]

Za úkony notáře provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží notáři odměna a náhrady podle dosavadního právního předpisu.

§ 26a

[Výše náhrady za 2002 a 2003]

(1)

Na náhradu hotových výdajů, které Komoře vzniknou za roky 2002 a 2003 v souvislosti se záznamem zástavního práva v Rejstříku zástav na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, které bylo Komoře soudem nebo správním úřadem zasláno, nebo v souvislosti se změnou údajů v Rejstříku zástav, uhradí Ministerstvo financí Komoře částku 1 500 000 Kč.

(2)

Komoře náleží jednorázová náhrada hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav orgánu veřejné moci ve výši 1 125 300 Kč. Tuto náhradu poskytne orgán veřejné moci, kterému byl přístup zvláštním zákonem zřízen jako prvnímu; pokud byl přístup takto zřízen více orgánům veřejné moci současně, poskytnou tuto náhradu v poměrné výši.

§ 27

[Zrušovací ustanovení]

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.

§ 28

[Účinnost]

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Ministr:

JUDr. Bureš v. r.

Příloha

Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné činnosti

Oddíl I

Odměna notáře podle tarifní hodnoty

 

Položka A

 

Za sepsání notářského zápisu o právním jednání , s výjimkou položky D, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 2 000 Kč a v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty

2,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty

1,2 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,6 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,3 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,2 %,

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,1 %,

z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,05 %,

nejméně 1 000 Kč.

 

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

 

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady ........................... 3 000 Kč,

a jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně .... 4 000 Kč;

jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně ............ 10 000 Kč.

 

Za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, jestliže notář, který notářský zápis sepsal, provede na žádost a na jeho podkladě zápis společnosti do obchodního rejstříku ....... 2 000 Kč.

Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně ..... 2 000 Kč;

za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně ..... 1 000 Kč;

za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu, jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně ..... 1 000 Kč.

 

 

Položka B

 

1.

Za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

a)

jde-li o osvědčení o průběhu valných hromad osob nebo o osvědčení slosování nebo o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí, použije se položka A,… 2 000 Kč.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady…3 000 Kč;

jde-li o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí…5 000 Kč.

b)

jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se položka A a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny… nejméně 800 Kč.

 

2.

Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo ustavujících orgánů zakládaných právnických osob včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu a jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty

2,5 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty

1,5 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,8 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,4 %,

zpřebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,2 %,

zpřebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,1 %,

z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,05 %,

nejméně 2 500 Kč.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady....... 3 000 Kč; jde-li o notářský zápis o rozhodnutí o přeměně právnické osoby, 12 000 Kč.

 

3.

Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty

1,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty

0,5 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,3 %,

z přebývající částky až do 7 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,1 %,

nejméně 2 000 Kč.

Částka nad 7 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

 

Položka C

 

Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty

1,2 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty

0,6 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,4 %,

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,2 %,

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,1 %,

nejméně 1000 Kč.

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady… 1 500 Kč.

Přijímá-li notář do notářské úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.

 

Oddíl II

Odměna notáře stanovená pevnou sazbou

 

Položka D

 

1.

Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění ... 1 500 Kč.

2.

Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho opatrovníkem ... 500 Kč.

3.

Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti ... 1 500 Kč.

4.

Za sepsání notářského zápisu o odvolání právních jednání uvedených v bodech 1 až 3 ... 500 Kč.

5.

Za vydání notářského zápisu o závěti nebo o dovětku ... 500 Kč.

6.

Za sepsání notářského zápisu o plné moci, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu ... 1 000 Kč.

 

Položka E

 

1.

Za sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal… 300 Kč.

2.

Za sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem… 1 000 Kč.

3.

Za sepsání dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu o notářské úschově jiným notářem než tím, který přijímá peníze nebo cenný papír do notářské úschovy ... 1 000 Kč.

 

Položka F

 

Za osvědčení o předložení listiny… 600 Kč.

 

Položka G

 

Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu… 600 Kč.

 

Položka H

 

1.

Za ověření shody opisu nebo kopie (dále jen „opis“) s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje… 30 Kč.

2.

Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině… 30 Kč.

 

Položka I

 

1.

Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru… 800 Kč.

2.

Jde-li o přijetí cenného papíru do úschovy, použije se položka C.

 

Položka J

 

1.

Za vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu… 200 Kč;

obsahuje-li tento výpis z notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy… 30 Kč.

2.

Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu… 100 Kč.

3.

Obsahuje-li stejnopis notářského zápisu podle bodu 2 opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy… 30 Kč.

 

Položka K

 

1.

Za vydání opisu notářského zápisu, za každou započatou stranu textu notářského zápisu… 30 Kč.

2.

Za ověření opisu notářského zápisu a jeho vydání za každou započatou stranu textu notářského zápisu ... 50 Kč.

 

Položka L

 

Za vydání opisu protestní listiny, nebo výpisu z protestní listiny nebo za vydání opisu, nebo výpisu z knihy protestů, za každou započatou stranu textu… 100 Kč.

 

Položka M

 

1.

Za zápis do Rejstříku zástav… 200 Kč.

2.

Za zápis do Rejstříku zástav a za úhrn úkonů potřebných k zápisu, není-li zápis prováděn notářem na podkladě notářského zápisu o právním jednání, který sepsal ... 1 500 Kč.

3.

Za zápis změny zápisu v Rejstříku zástav nebo za provedení výmazu z Rejstříku zástav a úhrn ostatních úkonů potřebných k provedení zápisu změny nebo výmazu ... 500 Kč.

4.

Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení ... 200 Kč.

 

Položka N

 

1.

Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li zápis ujednán ve smlouvě o manželském majetkovém režimu ... 200 Kč.

2.

Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li prováděn na žádost manželů ... 1 000 Kč.

3.

Za vydání opisu smlouvy nebo rozhodnutí soudu ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, anebo za vydání potvrzení ... 300 Kč.

 

Položka O

 

1.

Za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení změny zápisu ... 100 Kč.

2.

Za vydání opisu nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti ... 150 Kč.

 

Položka P

 

Za zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu ... 100 Kč.

 

Položka Q

 

1.

Za sepsání a vydání osvědčení o splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na přeshraniční přeměně (dále jen „osvědčení o přeshraniční přeměně“)… 40 000 Kč.

2.

Za sepsání a vydání osvědčení o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do veřejného rejstříku (dále jen „osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny“)… 40 000 Kč.

3.

Za sepsání a vydání osvědčení o pro zápis přeshraniční přeměny notářem, který sepsal a vydal osvědčení o přeshraniční přeměně všem českým zúčastněným korporacím… 10 000 Kč.

 

Položka R

 

Za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku ... 1 000 Kč.

 

Položka S

 

Za zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených se zápisem ... 300 Kč.

 

Položka T

 

Za sepsání veřejné listiny o identifikaci… 1 000 Kč.

 

Položka U

 

1.

Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku (dále jen „oznámení o výhradě“) ... 1 000 Kč.

2.

Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení o výhradě, jestliže bylo oznámení o výhradě učiněno do protokolu ... 2 000 Kč.

 

Položka V

 

1.

Za sepsání a vydání osvědčení o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek předepsaných pro založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí… 40 000 Kč.

2.

Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí… 40 000 Kč.

3.

Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí notářem, který sepsal a vydal osvědčení při založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí… 10 000 Kč.

4.

Za sepsání a vydání osvědčení o provedení všech úkonů a o splnění formalit a podmínek před přemístěním zapsaného sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti ... 10 000 Kč.

5.

Za sepsání a vydání osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku přemístění sídla zahraniční právnické osoby do České republiky nebo osvědčení pro přemístění sídla české obchodní společnosti nebo družstva do zahraničí ... 15 000 Kč.

 

Položka W

 

Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy… 50 Kč.

 

Položka X

 

Za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy (českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT… 50 Kč.

 

Položka Y

 

Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů… 100 Kč.

 

Položka Z

 

Za provedení autorizované konverze dokumentu za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu… 30 Kč.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl. II zákona č. 432/2013 Sb.1.1.2014


Poznámky pod čarou:

§ 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

§ 3 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

§ 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.

§ 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 554/2004 Sb.

Článek I § 1 bod 2 a § 75 bod 2 a článek II § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.

§ 62 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

2

§ 3 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

3

§ 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.

4

§ 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 554/2004 Sb.

7
8

Článek I § 1 bod 2 a § 75 bod 2 a článek II § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.

9

§ 62 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.

10
11

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

16

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.