Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

259/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 353/2001 Sb.

5.10.2001

259

 

ZÁKON

ze dne 26. června 2001

o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha,

státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM NA

ÚHRADU ZTRÁTY KONSOLIDAČNÍ BANKY

PRAHA, STÁTNÍHO PENĚŽNÍHO ÚSTAVU,

ZA ROK 1999 (čl. 1-2)

Čl. I

(§ 1-2)

§ 1

Státní dluhopisový program

(1)

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999.

(2)

Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 36 089 210 000 Kč.

(3)

Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 45 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4)

O prostředky získané emisí dluhopisů podle tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu v rozpočtovaném roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity․ O toto překročení se v příslušném rozpočtovaném roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

§ 2

Ministerstvo financí převede prostředky získané z tohoto dluhopisového programu ve prospěch účtu Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 362/2000 Sb. , kterým

se mění zákon č. 591/1992 Sb. , o cenných

papírech, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony (čl. 3)

Čl. III

V zákoně č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se v čl. II v bodech 10 a 11 slova "ve lhůtě 1 roku" nahrazují slovy "ve lhůtě 18 měsíců".

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTEM

DRUHÉ A TŘETÍ (čl. 4)

Čl. IV

1.

Pokud o povolení k některé z činností uvedených v § 45 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, žádá obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, nevztahují se na něj ustanovení § 45 odst. 3 a § 46c odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb. Tím není dotčeno ustanovení čl. II bodu 10 písm. a) a b) zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění tohoto zákona, ani ustanovení bodu 2.

2.

Obchodník s cennými papíry, který ke dni účinnosti tohoto zákona nemá vydány akcie v zaknihované podobě, je do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona povinen uvést podobu svých akcií do souladu s požadavkem § 45 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost uvedenou v § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, nebo činnost svojí povahou obdobnou na základě povolení uděleného podle § 45 zákona č. 591/1992 Sb. do 31. prosince 2000, je oprávněn v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí Komise o jeho žádosti o udělení povolení k výkonu činnosti podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., podané nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost uvedenou v § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. nebo činnost svojí povahou obdobnou uplynutím této lhůty zaniká.

ČÁST PÁTÁ

(čl. 5)

Čl. V

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.