Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

316/2001 Sb. znění účinné od 7. 9. 2001 do 31. 12. 2009

316

 

ZÁKON

ze dne 8. srpna 2001,

kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 30 odst. 5 se slovo "pravomocného" zrušuje.

 

2.

V § 30 odst. 5 písm. a) se za slova "s výjimkou" vkládají slova " oprávnění podat opravný prostředek proti rozhodnutí ministerstva, kterým se zavádí nucená správa v pojišťovně nebo zajišťovně a".

 

3.

V § 30 odst. 10 písmeno c) zní:

"c)

vstupem pojišťovny nebo zajišťovny do likvidace nebo prohlášením konkurzu na pojišťovnu nebo zajišťovnu․".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Rozhodnutí ministerstva, kterým se zavádí nucená správa v pojišťovně nebo zajišťovně a které nenabylo v době do nabytí účinnosti tohoto zákona právní moci, se řídí dosavadní právní úpravou.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.