Čekejte, prosím...
A A A
418/2001 Sb. znění účinné od 9. 7. 2021 do 31. 12. 2021
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 264/2021 Sb.

9.7.2021

vyhláškou č. 461/2017 Sb.

1.7.2018

vyhláškou č. 365/2014 Sb.

1.1.2015

Více...

418

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 19. listopadu 2001

o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

Část první

Obecná ustanovení (§ 1-10)

Hlava I

Úvodní ustanovení (§ 1-6b)

§ 1

Provádění úkonů

(1)

Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor (dále jen "exekutor"). Za podmínek stanovených zákonem může tyto úkony provádět též exekutorský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutorský koncipient. Úkony, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel, může za podmínek stanovených zákonem provádět též vykonavatel exekutora. Další zaměstnance může exekutor pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

(2)

Úkony se provádějí podle okolností případu v takové době, kdy se dá nejspíše předpokládat dosažení výsledku. Tyto úkony lze provádět i mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu.

(3)

Má-li být úkon proveden ve vojenském objektu nebo v objektu ozbrojeného sboru nebo zpravodajské služby, musí si k tomu exekutor předem vyžádat svolení příslušného velitele nebo ředitele.

(4)

Úkon, který má být proveden v budovách a místnostech osob, které požívají diplomatické výsady a imunity, může být proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní právo. O provedení úkonu musí exekutor včas vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí a požádat je o vyslání zástupce k takovému úkonu.

(5)

Exekutor je oprávněn učinit opatření, jichž je třeba k zachování pořádku a k nerušenému výkonu exekuce. Dojde-li při provádění exekuce k napadení exekutora, případně k jiné situaci, která znemožňuje provedení úkonu, upustí se od dalšího provádění úkonu a učiní se o tom záznam ve spise; exekutor určí nový termín a místo provedení úkonu. Jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,1 může exekutor požádat příslušný policejní orgán o poskytnutí ochrany.

§ 2

Protokol

(1)

O každém úkonu provedeném v rámci exekuční činnosti sepíše exekutor protokol. Byl-li úkon učiněn v písemné formě a listina, v níž je úkon zachycen, je založena do spisu, protokol se nevyhotovuje.

(2)

V protokolu se uvede

a)

označení exekutorského úřadu a spisová značka,

b)

označení oprávněného a povinného,

c)

místo, čas a předmět úkonu,

d)

jména a příjmení zaměstnanců exekutora, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších osob, které byly při úkonu přítomny, pokud bylo možno zjistit jejich totožnost,

e)

stručné vylíčení průběhu úkonu, zejména obsah návrhů, které byly při něm podány.

(3)

Protokol musí být sepsán bezprostředně po skončení úkonu, pokud možno ještě na místě úkonu. Protokol podepíše exekutor, dále přítomní účastníci, jejich přítomní zástupci a ti, kteří potvrzují příjem peněz nebo jiných věcí, a osoby přibrané k úkonu. Protokol podepíší i ti, jejichž prohlášení je nutno v protokolu uvést.

(4)

Jestliže se přítomný účastník nebo jeho zástupce vzdálí před podpisem protokolu, poznamená se tato skutečnost v protokolu. Pokud někdo z těch, kteří by měli protokol podepsat, podpis odmítne, poznamená se to v protokolu s uvedením důvodů, pokud byly sděleny.

(5)

Výjimečně může být protokol sepsán dodatečně podle poznámek učiněných při úkonu. Takový protokol exekutor podepíše sám a v protokolu uvede důvod, proč byl sepsán dodatečně. Takto nelze postupovat, má-li být protokolem osvědčen příjem peněz nebo jiných věcí nebo má-li protokol podepsat osoba přibraná k úkonu nebo ten, jehož prohlášení je třeba uvést v protokolu.

§ 3

(1)

Při provádění exekuce exekutor poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých se exekuce týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

(2)

Exekutor vyhotoví vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí nebo že usnesení o odkladu exekuce a zastavení exekuce, exekuční příkaz a příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyly právní moci, a doručí je.

§ 4

Součinnost třetích osob

(1)

V žádosti o součinnost s peněžním ústavem exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících údajů o majetku povinného:

a)

čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich druh,

b)

čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identifikátory,

c)

aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách,

d)

informaci o vedení předchozích exekucí či jiných omezeních,

e)

změny na účtech za období posledních 90 dnů zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu z účtu,

f)

informaci o dalším majetku, který peněžní ústav povinnému spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschován.

(2)

Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3)

Má-li povinný pronajatou u peněžního ústavu bezpečnostní schránku, uvede peněžní ústav v odpovědi namísto údajů podle odstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnostní schránce a místo, kde se nachází.

(4)

Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí i na zjištění údajů o majetku manžela povinného obdobně.

§ 5

Prohlášení o majetku povinného

(1)

Exekutor je oprávněn

a)

nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného, nebo

b)

považuje-li to za účelné, předvolat povinného a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku.

(2)

Pokud exekutor zvolí postup podle odstavce 1 písm. b), pak ohledně prohlášení o majetku postupuje přiměřeně podle § 260a odst. 2 až § 260h občanského soudního řádu. Ustanovení § 260b odst. 1 se nepoužije. Exekutor též nepoučuje povinného o následcích, jestliže prohlášení bude odmítnuto nebo jestliže v něm budou uvedeny nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.

§ 5a

(1)

Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2)

Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, a datového souboru, kterým peněžní ústav sděluje exekutorovi čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se vztahují zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, a označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5b

(1)

Vyrozumění o zahájení exekuce a základní informaci o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce vyhotoví exekutor s použitím vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2)

Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech je určena pouze povinnému, kterému ji exekutor zasílá spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce. V exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva se základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech povinnému nezasílá.

(3)

Vyžaduje-li to konkrétní exekuční řízení, může exekutor písemnost vyhotovit odchylně od vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Náklady exekuce a náklady oprávněného

(1)

V exekučním příkazu uvede exekutor způsob exekuce určený k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budou případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymoženy náklady exekuce a náklady oprávněného.

(2)

Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyto pravděpodobné náklady uvedl.

(3)

Jestliže se náklady exekuce nebo náklady oprávněného po vydání příkazu podle odstavce 1 zvýší nebo vzniknou další náklady, vydá exekutor další příkaz k úhradě nákladů exekuce.

§ 6a

Exekutor zajistí, aby poté, co zastupování začalo, byly jeho zástupci předány spisy, plnění vymožená v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a registry, případně razítko a pečetidlo.

§ 6b

Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zákona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním účtu.

Hlava II

Doručování (§ 7-10)

§ 7

zrušen

§ 8

(1)

Soud může podle § 76 odst. 1 zákona pověřit doručením písemnosti jen exekutora, který byl jmenován do obvodu okresního soudu, v němž má být doručení provedeno, nebo exekutora, který má sídlo v obci, v níž má být doručení provedeno.

(2)

Má-li být písemnost soudu podle odstavce 1 doručena v obvodu jiného okresního soudu, pověří exekutora doručením písemnosti na žádost příslušného soudu soud, v jehož obvodu má být doručení provedeno. Dožádanému soudu se zašle spolu se žádostí rovněž písemnost, která má být doručena.

(3)

Písemnost soudu uvedenou v odstavcích 1 a 2 může soudní exekutor doručovat jen sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).

§ 9

Doručování písemností exekutora

(1)

Vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí, a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

(2)

Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému a povinnému. Po nabytí právní moci se příkaz k úhradě nákladů exekuce doručuje osobám podle odstavce 1.

(3)

Vyrozumění o tom, že usnesení o odkladu exekuce nebo o zastavení exekuce nabylo právní moci, doručuje exekutor těm, jimž se vyrozumění o odkladu nebo zastavení výkonu rozhodnutí doručuje podle občanského soudního řádu.

§ 10

Společné ustanovení o doručování

(1)

Při doručování se postupuje podle občanského soudního řádu a vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy2. Provádí-li doručení exekutor, má přitom stejná práva a povinnosti, jaké tyto právní předpisy přiznávají a ukládají soudu nebo soudnímu doručovateli; totéž platí, provádí-li se doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek. Ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu platí i pro písemnosti exekutora obdobně.

(2)

Použije-li exekutor k doručení písemnosti provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek, odpovídá za doručení stejně, jako kdyby je provedl sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).

Část druhá

Postup exekutora při exekuční a další činnosti (§ 10a-18)

§ 10a

(1)

Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvolacímu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, předloží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisový přehled.

(2)

Vzory předkládacích zpráv pro předkládání věcí soudu jsou upraveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Je-li soudu předkládána věc, k níž není v příloze č. 4 k této vyhlášce upraven vzor předkládací zprávy, použijí se vzory uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce obdobně.

(3)

Učiní-li exekutor po postoupení spisu soudu v exekučním řízení další úkon, informuje o tomto úkonu soud, případně mu zašle stejnopis rozhodnutí.

§ 10b

[Elektronický spis]

(1)

Elektronický spis se soudu předkládá v jednom adresáři, který může být komprimován do formátu zip či rar.

(2)

Elektronický spis se předkládá na pevném datovém nosiči.

(3)

Každý dokument je uložen v samostatném souboru. Jednotlivé soubory se ukládají v následujících formátech:

a)

soubory obsahující textové dokumenty a doručenky ve formátu pdf nebo zfo,

b)

soubory obsahující elektronickou poštu ve formátu EML,

c)

soubory obsahující obrázky (fotografie) ve formátu jpg, jpeg nebo jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), png (Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image File Format) anebo gif (Graphics Interchange Format),

d)

soubory obsahující videonahrávky ve formátu mpeg1 nebo mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

e)

soubory obsahující audiozáznam ve formátu wav (Waveform Audio Format), mp2 nebo mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

(4)

Odchozí dokumenty exekutor či jeho pověřený zaměstnanec opatří zaručeným elektronickým podpisem. Autorizovaná konverze se provede u příchozích dokumentů, které jsou důležité pro vedení exekuce, zejména u rozhodnutí soudu, opravných prostředků, procesních podání účastníků a plných mocí.

(5)

Název souboru v adresáři je totožný s názvem dokumentu ve spisovém přehledu a obsahuje číslo jednací (pořadové číslo úkonu).

(6)

Název souboru s doručenkou obsahuje vedle názvu dokumentu i jméno adresáta.

§ 10c

(1)

K adresáři s elektronickým spisem se připojí soubor se spisovým přehledem. Tento soubor obsahuje spisovou značku exekutora, spisovou značku soudu, pod kterou příslušný soud pověřil exekutora provedením exekuce, označení oprávněného, povinného a exekučního titulu, popřípadě souvislost s jiným spisem, údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje podle uvážení exekutora; je-li exekučním titulem ukládáno peněžité plnění, uvede se výše tohoto plnění. Týká-li se řešená věc vymáhaného plnění, předkládá se k adresáři i soubor obsahující finanční přehled.

(2)

Exekutor předkládá elektronický exekuční spis

a)

se spisovým přehledem, který obsahuje čísla jednací (pořadová čísla úkonu), výstižné názvy dokumentů a odkazy na všechny soubory s jednotlivými odchozími či příchozími dokumenty (§ 10b odst. 4 a 5), nebo

b)

se spisovým přehledem, který umožňuje přímý přechod na jednotlivé soubory s dokumenty a doručenkami (interaktivní spisový přehled); přímým přechodem se rozumí kliknutí na název dokumentu ve spisovém přehledu.

(3)

Spisový přehled a jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky.

§ 10d

Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání spisů Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů.

§ 10e

(1)

Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje doložku právní moci exekutor.

(2)

Vede-li exekutor elektronický spis, uchová originál rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího soudu, protokol o hlasování v zalepené obálce, popřípadě další listiny postoupené odvolacím nebo dovolacím soudem v pomocném listinném spise. V elektronickém spise učiní exekutor odkaz na takový pomocný listinný spis.

§ 11

Nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak, použijí se pro postup exekutora při provádění jednotlivých způsobů exekuce přiměřeně ustanovení části deváté oddílu druhého až pátého vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.3

Exekuce k vymožení peněžitého plnění

§ 12

Požádá-li o to při provádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy, oprávněný nebo povinný a není-li exekuce prováděna ve prospěch více oprávněných, určí exekutor, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena.

§ 13

Povolí-li soud nebo exekutor při provádění exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu odklad exekuce a bylo-li peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením exekuce, neprovede peněžní ústav exekuci, dokud mu nebude exekutorem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen, nebo v případě, že soud nebo exekutor povolil odklad exekuce podle § 54 odst. 3 zákona, vyrozumění, že doba odkladu uplynula.

§ 14

zrušen

§ 15

(1)

Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.

(2)

Zlato v jiné podobě než světově obchodovatelných slitcích, jiné drahé kovy a drahé kameny odhadne znalec. Exekutor je následně prodá v dražbě jako jiné movité věci.

§ 16

Dražební jednání při provádění exekuce prodejem nemovité věci a prodejem obchodního závodu může řídit jen exekutor nebo kandidát; jednotlivé úkony při jednání, jimiž se nerozhoduje, může na základě pověření exekutora provést jiný zaměstnanec exekutora; řídí se přitom pokyny exekutora nebo kandidáta․

§ 16a

Dražba nemovité věci provedená elektronicky

(1)

Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na adrese internetové stránky, na které se dražba bude konat, exekutor zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, a oznámení, která další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovité věci váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovité věci z exekuce.

(2)

Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou

a)

před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po prokázání totožnosti platným úředním průkazem,

b)

úředně ověřeným podpisem, nebo

c)

uznávaným elektronickým podpisem.

(3)

Každý dražitel je v dražbě navenek označen identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

(4)

Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.

(5)

Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

(6)

Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

(7)

O provedené dražbě se pořizuje záznam, ve kterém se uvedou

a)

údaje podle § 2 odst. 2 písm. a) až c),

b)

stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle odstavce 1,

c)

seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným identifikátorem podle odstavce 3,

d)

přehled učiněných příhozů s uvedením částky, času a osoby, která příhoz učinila,

e)

údaje o skutečnostech podle odstavce 6.

§ 16b

Dražba movitých věcí provedená elektronicky

Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 16a obdobně.

§ 17

Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění

Pokuty uložené při exekuci provedením prací nebo výkonů podle § 351 občanského soudního řádu připadají státu a povinný je vždy povinen pokuty zaplatit na účet exekučního soudu; o tom musí být exekutorem poučen.

§ 18

Dobrovolná dražba

(1)

Na dražební jednání při provádění dražby movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí se vztahuje ustanovení § 16 a 16a.

(2)

Výtěžek dražby se vyplatí navrhovateli.

Část třetí

Účinnost (§ 19)

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Bureš v. r.

Příloha č. 1

Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a odpověď na žádost o součinnost

Tato příloha stanovuje definici datových struktur, formátů dotazů a odpovědí, jakož i pravidel jejich výměny.

 

I. PRAVIDLA STANDARDIZOVANÉ VÝMĚNY DAT

 

1. Obecná pravidla

a)

Jedná se o výměnu dat typu dotaz/odpověď (request/response), kde dotaz je vytvářen Exekutorem a odpověď dotazovanou Bankou.

b)

Datový formát Dotazu/Odpovědi bude využívat syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language)

c)

V jednom souboru dávky Dotazů a Odpovědí je pouze jedna struktura uvozená jednou hlavičkou obsahující jednu dávku s více Dotazy

d)

Soubor je kódován v UTF-8

e)

Řádky souboru jsou odřádkovány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně posledního řádku

f)

Řádky XML struktury mohou, ale nemusí být strukturovány

g)

Soubor musí mít uvozující XML hlavičku „<? xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“ ?>„ + odřádkování

h)

Přípona souboru vždy „. xml“

i)

Standardizovanou formu nelze použít pro Dotazy na subjekty bez IČO nebo RČ (Dotazy jsou elektronicky zasílány samostatně, bez použití standardizované datové struktury)

j)

Datový soubor s Dotazem exekutora musí splňovat všechny definované podmínky Definice dotazu XSD uvedené níže ve výpisu definičního souboru

k)

Datový soubor s odpovědí na výzvu musí splňovat všechny definované podmínky Definice odpovědi XSD uvedené níže ve výpisu definičního souboru

l)

Soudní exekutoři požadují elektronickou cestou výhradně informace potřebné k provedení konkrétní exekuce.

m)

Datový soubor s odpovědí neobsahuje zrušené a úvěrové účty

n)

Na každý Dotaz Exekutora generuje dotazovaná Banka právě jednu Odpověď, tj. i v případě, že se např. v Odpovědi vrací údaje o více účtech Subjektu, je Odpověď jedna, obsahující více příslušných položek.

o)

Odpověď na Dotaz vždy obsahuje všechny informace z Dotazu

Nelze-li Dotaz vyřídit z věcného hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpověď obsahovat příslušné datové struktury odpovědi (čísla účtů atd.).

p)

Pokud vznikne při zpracování očekávaná i neočekávaná chyba technického charakteru (špatně forma XML, verze), bude Odpovědí informace o chybě a zpracování Dotazu jako celku se v tomto případě odmítne.

q)

V případě evidované duplicity Subjektů k danému RČ nebo IČO v databázi Banky bude odpověď obsahovat informaci, upozorňující na nejednoznačnou identifikaci Subjektu. Exekutorský úřad po obdržení Odpovědi s uvedenou chybou postupuje tak, že zašle bance dodatečný písemný dotaz s upřesňujícími informacemi, potřebnými pro správný výběr Subjektu. Banka vytvoří písemnou odpověď, kterou zasílá mimo systém standardizované výměny.

r)

V případě, jde-li o Dotaz na účet vedený pro více osob, z nichž každá má postavení majitele účtu (spolumajitelé), bude v Odpovědi Banky generována zpráva o této skutečnosti.

 

2. Způsob předávání dat

a) Žádost o součinnost zasílá exekutor bance prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) případně jiným způsobem na základě dohody s Bankou.

b) V předmětu zprávy obsahující Žádost o součinnost a v předmětu odpovědi na součinnost bude vždy uveden text „XMLEXE SOUC“.

3. Povinné náležitosti žádosti o součinnost

a) Průvodní dopis

b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí dotazu

 

4. Povinné náležitosti odpovědi na žádost o součinnost

a) Průvodní dopis

b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí odpovědi

 

II. NÁZVY DATOVÝCH SOUBORŮ

 

1. Datový soubor s žádostí o součinnost má vždy příponu „xml“, jeho název je tvořen z těchto částí:

 

Pořadí

Část

Délka

Popis

1

„EU“

2

zkratka pro „exekutorský úřad“

2

Kód EU

3

Číslo dotazujícího se EU

3

Kód zaměstnance

3

Jedinečný kód odpovědného zaměstnance Exekutora v rámci exekutorského úřadu

4

„_“

1

Oddělovač

5

Datum vytvoření

6

Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD

6

„_“

1

Oddělovač

7

Pořadové číslo souboru

3

Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EU, kódu odpovědného zaměstnance EU a data vytvoření souboru

8

„_“

1

Oddělovač

9

„dot“

3

Identifikace typu souboru - dávka Dotazů

10

„.xml“

4

Přípona indikující formát souboru -XML.

 

2. Datový soubor s odpovědí banky na žádost o součinnost má vždy příponu „xml“, jeho název je tvořen z těchto částí:

 

Pořadí

Část

Délka

Popis

1

„EU“

2

zkratka pro „exekutorský úřad“.

2

Kód EU

3

Číslo dotazujícího se EU.

3

Kód zaměstnance

3

Jedinečný kód odpovědného zaměstnance v rámci exekutorského úřadu

4

„_“

1

Oddělovač

5

Datum vytvoření

6

Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD

6

„_“

1

Oddělovač

7

Pořadové číslo souboru

3

Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EU, kódu odpovědného zaměstnance a data vytvoření souboru

8

„_“

1

Oddělovač

9

Kód Banky

4

Kód Banky,která vygenerovala dávku Odpovědí

10

„_“

1

Oddělovač

11

„odp“

3

Identifikace typu souboru - dávka Odpovědí

12

„.xml“

4

Přípona indikující formát souboru -XML.

 

III. PRAVIDLA PLNĚNÍ POLÍ DATOVÝCH SOUBORŮ

 

1. Datový soubor žádosti o součinnost obsahuje elementy a atributy označené „I“

2. Datový soubor odpovědi na žádost o součinnost obsahuje elementy a atributy označené „I“ a „O“

3. Nepovinné elementy a atributy jsou označeny znaky „*)“

4. Pokud banka nesděluje některý z údajů, které Odpověď na Dotaz Typu 02 obsahuje navíc oproti Odpovědi na Dotaz Typu 01, uvede tuto skutečnost přímo v konkrétním poli Odpovědi.

5. Najeden Dotaz Typu 01,02 je jedna Odpověď obsahující více položek.

6. U Dotazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pro právnickou osobu) nebo jen RČ (pro osobu fyzickou i fyzickou-podnikatele).

 

Element / Atribut

Typ dotazu

01

02

Vyzva / Vygeneroval

I*)

I*)

Vyzva / Odpovedel

O

O

Vyzva / EUrad

I*)

I*)

Vyzva / Banka

O

O

Vyzva a / CJVyzvy

I

I

Vyzva a / TypDotazu

I

I

Subjekt / ID

I

I

Subjekt / TypID

I

I

Subjekt / CJEU

I

I

Subjekt / Nazev

I

I

Subjekt / Dokument

I

I

Subjekt / Zprava

O

O

Prilohy / Priloha

O*)

O*)

Ucet / CisloUctu

O

O

Účty / MenaUctu

O

O

Účty / TypUctu

O

O

Účty / Zustatek

O

O

Účty / DatumZustatku

O

O

Transakce / Datum

 

O

Transakce / Castka

 

O

Transakce / Popis

 

O

Exekuce / VystavceEP

O

O

Exekuce / DatumEP

O

O

Exekuce / CisloJednaci

O

O

Exekuce / Blokace

O

O

VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky

 

O

VkladniKnizka / DatumZustatku

 

O

VkladniKnizka / IDVkladniKnizky

 

O

Cenny Papir / Emitent

 

O

Cenny Papir / PocetCP

 

O

CennyPapir / DatumStavuCP

 

O

Safesové schránky / CisloSchranky

 

O

Safesové schránky / Ulice

 

O

Safesové schránky / Mesto

 

O

Safesové schránky / PSC

 

O

 

IV. POPIS ELEMENTŮ A ATRIBUTŮ DATOVÝCH SOUBORŮ

 

Element / Atribut

Popis

Vyzva

Kořenový element

Vyzva / Vygeneroval

Jméno/Kód zaměstnance exekutorského úřadu, který soubor vytvořil

Vyzva / EUrad

Číselný kód exekutorského úřadu, případně doplněný na 3 místa nulami zleva

Vyzva / Banka

4 místný číselný kód banky

Vyzva / CJVyzvy

Číslo jednací výzvy, pod kterým ji eviduje exekutorský úřad

Vyzva / TypDotazu

Typ dotazu 01 nebo 02, dle požadavku na požadovaný rozsah odpovědi (viz kap. 3 této Přílohy)

Vyzva / Subjekty

 

Subjekty / Subjekt

 

Subjekt / ID

Rodné nebo identifikační číslo osoby prověřovaného subjektu uvedené bez mezer, pomlček, lomítek apod. v délce 8-10 číslic.

Subjekt / TypID

Typ identifikátoru, přípustné hodnoty pouze „RČ“ a „IČO“.

Subjekt / CJEU

Číslo jednací případu/exekuce, pod kterým jej eviduje exekutorský úřad

Subjekt / Nazev

Název prověřovaného subjektu

Subjekt / Zprava

Zpráva banky obsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k poskytování informací o konkrétním subjektu. Přípustné hodnoty: 001 Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dokument, 003 Nejednoznačná identifikace Subjektu, 000 Doplnění volného textu (např. poznámky)

Subjekt / Prilohy

 

Prilohy / Priloha

Přesný název souboru obsahujícího Přílohu k součinnosti, který je zaslán stejnou datovou zprávou spolu s datovým souborem odpovědi.

Subjekt / Ucty

 

Ucty / Ucet

 

Ucet / CisloUctu

Šestnáctimístné číslo účtu bez pomlček a mezer případně doplněné na 16 míst nulami zleva.

Ucet / MenaUctu

ISO kód měny účtu

Ucet / TypUctu

B - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladový účet, T -Termínovaný vklad, X – Chráněný účet

Ucet / Zůstatek

Zůstatek v měně účtu

Ucet / DatumZustatku

Datum zůstatku účtu

Ucet / TransakceUctu

 

TransakceUctu / Transakce

Do odpovědi banka připojí informace o transakcích za období posledních 3 měsíců. Pokud by počet transakcí přesahoval 100, bude uvedeno pouze posledních 100 transakcí.

Transakce / Datum

Datum transakce

Transakce / Castka

Částka transakce

Transakce / Popis

Doplňující informace k transakci

Ucet / ExekuceUctu

 

ExekuceUctu / Exekuce

 

Exekuce / VystavceEP

Výstavce exekučního příkazu

Exekuce / DatumEP

Datum zadání exekučního příkazu

Exekuce / CisloJednaci

Číslo jednací exekučního příkazu

Exekuce / Blokace

Nařízená výše blokace

Subjekt / Schranky

 

Schranky / Schranka

 

Schranka / CisloSchranky

Identifikace bezpečnostní schránky

Schranka / Ulice

Ulice, kde se schránka nachází

Schranka / Mesto

Město, kde se schránka nachází

Schranka / PSC

Směrovací číslo, kde se schránka nachází

Subjekt / VkladniKnizky

 

VkladniKnizky / VkladniKnizka

 

VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky

Zůstatek vkladní knížky v CZK

VkladniKnizka / DatumZustatku

Datum zůstatku vkladní knížky

VkladniKnizka / IDVkladniKnizky

Identifikátor vkladní knížky

Subjekt / CennePapiry

 

CennePapiry / CennyPapir

 

Cenny Papir / Emitent

ISIN emitenta

CennyPapir / PocetCP

Počet cenných papírů

CennyPapir / DatumStavuCP

Datum, ke kterému je informace sdělována

Příloha č. 2

Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce

Tato příloha stanoví definici dat obsažených v datovém souboru doprovázejícím běžně vydaný exekuční příkaz nebo vyrozumění o provedení exekuce, stejně tak pravidla pro samotné předávání dat.

1. Obecná pravidla k datovým souborům

a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).

b) Soubor je kódován v UTF-8.

c) U názvů elementů a atributů je nutné rozlišovat velká a malá písmena.

d) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - příjemci postihované dávky, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).

e) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):

epdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml

název datového souboru s vyrozuměním o provedení exekuce:

vpdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml

f) Datový soubor je vždy odesílán společně v rámci jedné datové zprávy s elektronickým vyhotovením exekučního příkazu, případně vyrozuměním o provedení exekuce.

g) Příjemce datového souboru přiloženého k exekučnímu příkazu zašle odesílateli zpět datovou zprávu libovolného formátu, obsahující alespoň informace o vymáhaných povinnostech (tak jak budou odesílatelem specifikovány podle bodu 3 písm. i) této přílohy) a číslo jednací listiny, jejíž přijetí potvrzují.

h) Datový soubor vyhovuje xsd definici, kterou zveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

2. Způsob předávání dat

Při vyhotovení exekučního příkazu exekutor přiloží datový soubor a v rámci jedné zprávy odešle prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).

 

3. Struktura datového souboru k exekučnímu příkazu

a) Datový soubor obsahuje právě jeden element exPrikaz.

b) Kořenový element exPrikaz povinně obsahuje podelementy hlavicka, ucastnici, postizena_davka, povinnosti a vyplata.

c) Element hlavička popisuje základní údaje o exekučním příkazu, může obsahovat exekucni_tituly a povereni_ex, a dále tyto elementy s daty:

 

Element

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

spzn_predcisli

String

10

ANO

Číslo exekutora

spzn_kmen

String

60

ANO

Označení rejstříku „EX“ následované pořadovým číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního roku oddělené lomítkem

spzn_koncovka

String

10

ANO

Číslo listu

exekutor_ic

String

10

ANO

Identifikační číslo exekutora

exekutor_jmeno

String

100

ANO

Jméno exekutora

exekutor_prijmeni

String

100

ANO

Příjmení exekutora

ep_vydan

Date

 

ANO

Datum vydání exekučního příkazu

ep_pravni_moc

Date

 

NE

Datum nabytí právní moci exekučního příkazu

druh_pohledavky

DruhPohledavky

10

ANO

Druh pohledávky podle bodu 5 (přednostní nebo nepřednostní)

soubor_ep

String

150

ANO

Název souboru s vyhotovením exekučního příkazu (v datové zprávě)

zpusob_odectu

DruhOdectu

10

ANO

Způsob odečtu podle bodu 5 (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet)

castka_odectu

Decimal

 

NE

Případná srážená částka (je-li uveden způsob odečtu „s odečtem“)

doh_vyse_srazky

Decimal

 

NE

Dohodnutá výše srážky

predani_prvni_platce

Date

 

NE

Den doručení exekučního příkazu prvnímu plátci mzdy

 

d) Nepovinný element exekuční tituly popisuje tituly, na základě kterých byl exekutor pověřen, obsahuje prázdné elementy titul (alespoň jeden) s těmito atributy:

Atribut

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

cis

Integer

 

ANO

Pořadové číslo exekučního titulu

cj

String

50

ANO

Číslo jednací exekučního titulu

druh

String

50

NE

Druh exekučního titulu

vydal

String

200

ANO

Popis subjektu, který vydal exekuční titul

pm

Date

 

ANO

Datum nabytí právní moci exekučního titulu

vykonatelnost

Date

 

ANO

Datum vykonatelnosti exekučního titulu

 

e) Nepovinný element povereni_ex nesoucí informace o pověření exekutora příslušným soudem, obsahuje prázdné elementy povereni (alespoň jeden) s těmito atributy:

Atribut

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

cj

String

50

ANO

Číslo jednací pověření exekutora

vydal

String

200

ANO

Soud, který pověření vydal

vydano

date

 

ANO

Datum vydání pověření

 

f) Element ucastnici obsahuje data o účastnících exekučního řízení a dalších subjektech. Obsahuje prázdné elementy ucastnik s těmito atributy:

Atribut

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

druh

DruhUcastnika

1

ANO

Druh účastníka podle bodu 5 (povinný, oprávněný, manžel, zástupce)

cis

Integer

 

ANO

Pořadové číslo účastníka

nadr

Integer

 

NE

Vazba zástupce na pořadové číslo účastníka

pfo

DruhOsoby

1

ANO

Druh osoby podle bodu 5 (právnická, fyzická osoba)

firma

String

150

NE

Obchodní firma subjektu

jmeno

String

100

NE

Jméno fyzické osoby

prijmeni

String

100

NE

Příjmení fyzické osoby

titulpred

String

35

NE

Titul před jménem

titulza

String

50

NE

Titul zájmenem

narozen

Dae

 

NE

Datum narození fyzické osoby

identifikator

String

20

NE

Hodnota identifikátoru osoby

druh_id

DruhIdentifikatoru

5

NE

Druh identifikátoru osoby (rodné číslo, IČO, případně další)

 

Pravidla pro označování osob:

U osob je uveden identifikátor a jeho druh, tedy rodné číslo nebo IČO.

Osoby jsou očíslovány v atributu cis, případné právní nebo jiné zastoupení je vyjádřeno v atributu nadr, kde je označen subjekt, ke kterému se zastoupení váže (hodnota jeho atributu cis). V elementu musí být dostatek údajů k jednoznačné identifikaci osoby, je tedy nutno dodržet tato pravidla:

 

Právnická osoba je označena s pomocí IČO a obchodní firmy.

Fyzická osoba je označena s pomocí:

Jména, příjmení a rodného čísla

nebo Jména, příjmení a IČO

nebo Jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu, případně pobytu

g) Je-li potřeba doplnit adresu subjektu, obsahuje element ucastnik prázdný element adresa s následujícími atributy:

 

Atribut

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

ulice

String

100

NE

Název ulice

cp

String

10

NE

Číslo popisné

co

String

10

NE

Číslo orientační

ce

String

10

NE

Číslo evidenční

obec

String

450

ANO

Název obce

psc

String

60

ANO

Poštovní směrovací číslo

stat

String

3

ANO

Stát, 3 písmenný kód podle ISO 3166-1 alpha-3

kod_adresy

String

50

NE

Případný kód adresního místa podle RUIAN

 

Pravidla pro označení adresy:

Adresa je validní, obsahuje-li tyto informace:

číslo popisné nebo číslo orientační nebo evidenční číslo a název obce a případně ulice, je-li adresní místo v nějaké ulici a poštovní směrovací číslo

 

h) Element postizena_davka obsahuje jeden prázdný element davka, v kterém je pomocí atributu plátce označen plátce dávky a pomocí atributu příjemce označen pořadovým číslem (atribut cis elementu ucastnik) ten účastník řízení, který vystupuje v roli povinného a je příjemcem postihovaného příjmu nebo dávky.

 

Atribut

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

plátce

DruhPlatce

4

ANO

Označení plátce srážené dávky („CSSZ“, „UP“)

prijemce

Integer

 

ANO

Číselné označení příjemce srážené dávky (atribut „cis“ u subjektu)

 

i) Element povinnosti popisuje povinnosti vymáhané v rámci exekučního řízení, a tedy i výši pohledávky, která je vymáhána exekučním příkazem. Element povinnosti může obsahovat atributy:

Atribut

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

aktualni_vyse

Decimal

 

NE

Aktuální hodnota vymáhané povinnosti

k_datu

Date

 

NE

Datum, ke kterému je aktuální hodnota vyjádřena

 

Element povinnosti dále obsahuje alespoň jeden prázdný podelement povinnost s těmito atributy:

 

Atribut

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

cis

Integer

 

ANO

Pořadové číslo povinnosti

nadr

Integer

 

NE

Vazba příslušenství k jiné povinnosti (atribut „cis“)

druh

DruhPovinnosti

 

ANO

Druh vymáhané povinnosti podle bodu 5

castka

Decimal

 

NE

Částka vymáhané povinnosti, případně základ u příslušenství

mena

String

3

ANO

Měna vymáhané povinnosti (podle číselníku ČNB BA0010)

interval

DruhUroceni

 

NE

Interval u opakovaných plnění, případně u příslušenství (týdenní, denní, měsíční, roční - podle bodu 5)

proc

Decimal

 

NE

Procento pro výpočet ze základu

od

Date

 

NE

Den, od kdy je povinnost počítána (u příslušenství, případně opakovaného plnění)

do

Date

 

NE

Den, do kdy povinnost trvá, pokud není uvedeno, u příslušenství platí trvání do okamžiku zaplacení hlavní povinnosti

repo

Boolean

 

NE

Příznak výpočtu úroku s pomocí REPO sazby (v atributu „proc“ je poté uveden počet procentních bodů, o které je příslušná REPO sazba zvýšena)

max

Decimal

 

NE

Maximální výše příslušenství v daném intervalu „max_interval“

min

Decimal

 

NE

Minimální výše příslušenství v daném intervalu „min_interval“

max_interval

DruhUroceni

 

NE

Časový interval pro určení maximální částky příslušenství

min_interval

DruhUroceni

 

NE

Časový interval pro určení minimální částky příslušenství

popis

String

255

NE

Popis povinnosti (především pro druh „jine“)

 

Pravidla pro vyplňování atributů elementu povinnost:

Jednotlivé povinnosti jsou očíslovány v atributu cis, případně je-li povinnost příslušenstvím jiné povinnosti, nebo z ní jinak vychází, je to vyjádřeno v atributu nadr, kde je označena povinnost, ke které se váže (hodnota jejího atributu cis).

V atributu druh se nachází právě jedna z možných hodnot, podle kterých se mění požadavky na specifikaci dané povinnosti:

 

Druh

Nutné atributy

Jistina,

dluznevyzivne,

dluzne osetrovne

mena, castka

opakovane_plneni,

bezne_vyzivne,

bezne_osetrovne

mena, castka, interval

urok_z_prodleni

mena, zaklad, proc, interval, od

poplatek_z_prodleni

mena, zaklad, proc, interval, od

Urok

mena, zaklad, proc, interval, od

smluvni_pokuta

mena, castka, nebo zaklad, procč, interval, od

naklady_predch_riz

mena, castka

Naklady_odv_riz

mena, castka

naklady_pr_zast

mena, castka

naklady_ex

mena, castka

Jiné

Popis

j) Element vyplaty obsahuje informace o bankovním nebo jiném spojení, kam má být odesíláno vymožené plnění, obsahuje jeden element vyplata s těmito atributy:

 

Atribut

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

ucet

String

34

ANO

Číslo účtu pro výplatu vymoženého plnění

banka_kod

String

5

ANO

Kód banky

banka

String

200

NE

Název banky

ss

Integer

 

NE

Specifický symbol platby

vs

Integer

 

ANO

Variabilní symbol platby

IBAN

String

34

NE

Kód IBAN

bic

String

40

NE

Kód BIC

stat

String

3

NE

Stát, 3 písmenný kód dle ISO 3166-1 alpha-3

id_banky

Integer

 

NE

Identifikátor banky

pobocka

String

250

NE

Název pobočky banky, u které je účet zřízen

mesto

String

250

NE

Město sídla banky

 

4. Struktura datového souboru k vyrozumění o provedení exekuce / právní moci exekučního příkazu

a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element vyrozumeni.

b) Kořenový element vyrozumění povinně obsahuje elementy hlavicka_ep, exekutor a subjekt_srazky.

c) Element hlavicka_ep a obsahuje informace o datu provedení exekuce, nebo o datu nabytí právní moci exekučního příkazu (nastane-li tento okamžik po datu, ke kterému může být exekuce provedena) ve smyslu § 46 odst. 6 zákona:

 

Element

Datový typ

Rozsah

Povinná položka

Popis

spzn_predcisli

String

10

ANO

Číslo exekutora

spzn_kmen

String

60

ANO

Označení rejstříku „EX“ následované pořadovým číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního roku oddělené lomítkem

spzn_koncovka

String

10

ANO

Číslo listu

spzn_cl_ep

String

3

ANO

Číslo listu exekučního příkazu, který nabyl právní moci

datum_vydáni

Date

 

ANO

Datum vydání vyrozumění

exekutor_ic

String

8

ANO

IČO exekutora

ep_vydan

Date

 

ANO

Datum vydání exekučního příkazu

ep_pravni_moc

Date

 

ANO

Datum nabytí právní moci exekučního příkazu

vp_soubor

String

150

ANO

Název souboru dokumentu s vyrozuměním

 

Pravidla pro vyplňování elementu hlavicka_ep:

Elementy spzn_predcisli, spzn_kmen, spzn_koncovka a ep_vydan slouží pro identifikace jednotlivého exekučního příkazu, následně musí být vyplněno datum v elementu ep_pravni_moc. Element vp_soubor obsahuje název souboru, který tento datový soubor doprovází.

 

d) Element subjekt_srazky obsahuje informace o osobě, vůči níž je vedena exekuce srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu. Strukturou dat i pravidly pro vyplnění se element přesně shoduje s elementem ucastnik z bodu 3 písm. f), případně může obsahovat podelement adresa s uvedením adresy ve struktuře podle bodu 3 písm. g), je-li to potřeba pro ztotožnění osoby.

 

5. Speciální datové typy

a)

Datový typ DruhPohledavky může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 12 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

PREDNOSTNI, NEPREDNOSTNI

b)

Datový typ DruhUcastnika označuje postavení účastníka v exekučním řízení, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: P - povinný, M - manžel povinného, O - oprávněný, PZ - právní zástupce, OZ - obecný zmocněnec, ZZ - zákonný zástupce

c)

Datový typ DruhOsoby označuje status osoby, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: P - právnická osoba, F - fyzická osoba

d)

Datový typ DruhPovinnosti označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 20 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: jistina, opakovane_plneni, bezne_vyzivne, dluzne_vyzivne, bezne_osetrovne, dluzne_osetrovne, urok_z_prodleni, poplatek_z_prodleni, urok, smluvni_pokuta, naklady_predch_riz, naklady_pr_zast, naklady_odvolaci_riz, naklady_ex, jine

e)

Datový typ DruhUroceni označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: D - denní, T - týdenní, M - měsíční, R - roční

f)

Datový typ DruhIdentifikatoru označuje identifikátor účastníka, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, a to RC nebo ICO. V případě zavedení jiného vhodného obecně užívaného identifikátoru, může být seznam rozšířen.

g)

Datový typ DruhPlatce označuje plátce srážené dávky, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: CSSZ, UP

h)

Datový typ DruhOdectu označuje způsob odečtu (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet), může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 15 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: bezny, s_odectem, bez_odectu, cela_davka.

 

6. Běžné datové typy

a)

Datový typ String odpovídá alfanumerickému řetězci, o maximální délce určené sloupcem „Rozsah“ tabulkách popisujících jednotlivé elementy a atributy.

b)

Datový typ Integer odpovídá celému číslu.

c)

Datový typ Decimal odpovídá desetinnému číslu, desetinná část je oddělena znakem tečka.

d)

Datový typ Boolean odpovídá výčtovému typu s přípustnými hodnotami 0 a 1 (případně true a false).

e)

Datový typ Date odpovídá zápisu data v pořadí rok, měsíc a den (RRRR-MM-DD).

Příloha č. 3

Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce

a)

Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).

b)

Soubor je kódován v UTF-8.

c)

Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - majiteli účtu, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).

d)

Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):

 

EU_[číslo_exekutora]_EP_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml

název datového souboru s vyrozuměním o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 exekučního řádu:

EU_[číslo_exekutora]_PM_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml

 

TYPY DATOVÝCH SOUBORŮ

 

1. Datový soubor Definiční struktura exekučního příkazu a jeho změny

 

• Definuje jednoduché i komplexní datové typy

Jednoduché datové typy

Jednoduché datové typy

 

název

datový typ

rozsah

hodnota

Popis

NeprazdnyRetezec

string

 

 

Neprázdný řetězec, délka větší či rovnající se 1

PrazdnyElement

string

0

 

Prázdný řetězec

KodMeny

string

3

 

Kód měny, pouze 3 velká písmena

KodStatu

string

2

 

Kód státu, pouze 2 velká písmena

NumerickyRetezec

string

 

 

Pouze číslice

CisloEvidencni

string

 

 

„E" a čísla

TelefonniCislo

string

13

 

Telefonní číslo ve tvaru

+XXX XXXXXXXXX

TypVystavce

string

 

SOUDNI_EXEKUTOR - soudní exekutor

Číselník typů výstavců.

Podporované hodnoty:

KodVystavce

string

3

 

3 číslicový kód výstavce exekučního příkazu

PlatebniSymbol

string

10

 

1 až 10 čísel

IC

string

8

 

Identifikační číslo exekutora

StatusMajitele

string

 

POVINNY

P - Povinný

 

 

 

MANŽEL KA

M - Manžel/manželka

 

 

 

SPOLUDLUŽNÍK

S - Spoludlužník

 

Komplexní datové typy

Element Common/CisloUctu

 

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

predcisli

String

6

Ne

Předčíslí čísla účtu

cisloUctu

String

10

Ano

Číslo účtu

kodBanky

String

4

Ano

Kód banky

 

Element Common/IdentifikaceDokumentu

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

spisovaZnacka

NeprazdnyRetezec

 

Ano

ID exekučního případu, např. 067 EX 1243/13

poradoveCislo

NeprazdnyRetezec

 

Ano

jednoznačné ID dokumentu v rámci jednoho případu

 

Element Common/Ucet

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

cisloUctu

CisloUctu

 

Ano

Číslo účtu ve tvaru PPPPPP-CCCCCCCCCC/KKKK resp. CCCCCCCCCC/KKKK

poradi

positive integer

 

Ne

Pořadí bude doplněno pouze v případě, zeje povinný majitelem účtu. Pořadí účtů povinných musí být unikátní i v případě více povinných (povinný - 1, Manžel - 2, Povinný - 3, 4, atd.).

 

Element Common/Adresa

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

ulice

NeprazdnyRetezec

 

Ne

Ulice, nepovinný údaj

budova/cisloPopisne

NumerickyRetezec

 

Ne

Určení budovy. Všechny elementy jsou nepovinné, ale alespoň jedno z cisloPopisne, cisloOrientacni,

budova/cisloOrientacni

NeprazdnyRetezec

 

Ne

budova/cisloEvidencni

CisloEvidencni

 

Ne

CisloEvidencni musí být vyplněno. Jediná povolená kombinace 2 hodnot je vyplnění cisloPopisne a cisloOrientacni.

obec

NeprazdnyRetezec

 

Ano

Město nebo obec

psc

String

5

Ano

PSC

stat

KodStatu

 

Ano

Dvouznakový kód státu dle ISO 3166-1; Česká republika: CZ

 

Element Common/JmenoPrijmeni

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

jmeno

NeprazdnyRetezec

 

Ano

Jméno osoby

prijmeni

NeprazdnyRetezec

 

Ano

Příjmení osoby

 

Element Common/Osoba

Element Common/ZastupitelnaOsoba popisuje osobu (libovolného typu - fyzická, FOP, právnická), která může být zastupována jinou osobou, opět libovolného typu.

 

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

osoba

Osoba

 

Ano

 

zastupce

Osoba

 

Ne

 

 

Element Common/KontaktniOsoba

 

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

jmenoPrijmeni

JmenoPrijmeni

 

Ne

Jméno a příjmení kontaktní osoby

funkce

NeprazdnyRetezec

 

Ne

Funkce osoby v organizaci/úřadě

telefon

TelefonniCislo

 

Ne

Telefon kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (+420775332675)

 

Element Common/MajitelUctu

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

osoba

ZastupitelnaOsoba

 

Ano

 

status

StatusMajitele

 

Ano

Status majitele účtu - (P)ovinný / (M)anžel/ka / (S)poludlužník

ucet

Ucet

 

Ano

Účty osoby - majitele

 

Element Common/FyzickaOsoba popisuje fyzickou osobu. Identifikace: alespoň jedno z: {rodné číslo (preferované), datum narození} je povinné

 

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

rodneCislo

String

10

Ne

Rodné číslo osoby ve formátu 8752025403 resp. 470328688 (bez lomítka). Rodné číslo a datum narození jsou nepovinné, ale alespoň jedno musí být uvedeno. V opačném případě je zpráva nevalidní.

datumNarozeni

Date

 

Ne

Datum narození osoby ve formátu yyyy-mm-dd, např. 1987-02-02

jmenoPrijmeni

JmenoPrijmeni

 

Ano

Jméno a příjmení fyzické osoby

bydliste

Adresa

 

Ano

Adresa bydliště osoby

telefon

TelefonniCislo

 

Ne

Kontaktní telefon na osobu

 

Element Common/FyzickaOsobaPodnikatel

 

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

IC

Simple

 

Ano

IČ fyzické osoby - podnikatele

jmenoPrijmeni

JmenoPrijmeni

 

Ne

Jméno a příjmení fyzické osoby podnikatele ("FOP"). Jméno a příjmení a název jsou nepovinné, ale alespoň jedno musí být uvedeno. V opačném případě je zpráva nevalidní.

nazev

NeprazdnyRetezec

 

Ne

Obchodní firma FOP

sidlo

Adresa

 

Ano

Sídlo FOP

telefon

TelefonniCislo

 

Ne

Kontaktní telefon na FOP

 

Element Common/PravnickaOsoba

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

IC

Simple

 

Ano

IC právnické osoby

nazev

NeprazdnyRetezec

 

Ano

Název právnické osoby

sidlo

Adresa

 

Ano

Adresa (sídlo) právnické osoby

kontakt

KontaktniOsoba

 

Ne

Kontaktní osoba v právnické osobě, mělo by se to řídit především metadaty a ČJ a proto není nezbytně nutné pracovat s kontaktní osobou v rámci organizace/úřadu.

 

Element Common/Vystavce

Element

datový typ

rozsah

povinná

popis

PravnickaOsoba

 

 

Ano

 

typVystavce

TypVystavce

 

Ano

Typ výstavce. Podporované hodnoty:

SOUDNI_EXEKUTOR - soudní exekutor

kodVystavce

KodVystavce

3

Ano

3 číslicový kód výstavce exekučního příkazu

 

2. Datový soubor Elektronický exekuční příkaz

• Substituční skupina Common.xsd

Element elektronickyPrikaz definuje strukturu údajů elektronického příkazu, dle specifikace výstavce pro banku.

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

identifikace

IdentifikaceDokumentu

 

Ano

Identifikační údaje exekučního příkazu

datumVydani

Date

 

Ano

Datum vydání exekučního příkazu ve formátu yyyy-mm-dd, např. 2014-04-05. Mandatorní údaj, pro zpracování nemá význam

obecneUdaje

zakladniMena

 

Ano

Obecné údaje exekučního příkazu

vystavce

Výstavce

 

Ano

Výstavce exekučního příkazu

majitelUctu

MajitelUctu

 

Ano

Majitelé a jejich účty

opravneny

ZastupitelnaOsoba

 

Ano

Oprávněný - účastník (účastníci) exekučního řízení, v jehož prospěch je toto vedeno

pohledavka

Pohledávka

 

Ano

Pohledávka v exekuci

 

Element elektronickyPrikaz/obecneUdaje/zakladniMena popisuje kód měny.

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

SystemVypoctu

String

 

Ano

Kód měny dle ISO 4217.

Mandatorní údaj, měna by měla odpovídat měně hlavní pohledávky. Další propočty jsou právě v této měně. Česká koruna: CZK

J

ednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu pro výpočet systému úroků.

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

zakladniMena

KodMeny

4

Ano

Systém výpočtu úroků

 

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

Perioda

String

4

Ano

Perioda vyplácení pravidelné částky

 

Element elektronickyPrikaz/Pohledavka popisuje základní strukturu pohledávky.

element

datový typ

Rozsah

povinná

popis

id

positive integer

 

Ano

Jednoznačný identifikátor položky - důležité pro identifikaci v případě změny

castka

Decimal

 

Ano

Jistina, základ pro výpočet úroku, pevná částka

mena

KodMeny

 

Ano

Měna pohledávky

typ

TypPohledavky

 

Ano

Určuje, o jaký typ položky jde - 4 základní typy, Jistina, Jistina s úrokem, Samostatný úrok, Opakující se pevná částka.

poradi

positive integer

 

Ano

Priorita/Pořadí - Priorita pro výpočet při placení

platebniUdaje

PlatebniUdaje

 

Ano

Platební údaje pro úhradu pohledávky

 

Element elektronickyPrikaz/PlatebniUdaje definuje platební údaje pro úhradu pohledávky.

element

datový typ

rozsah

povinná

Popis

ucetPrijemce

CisloUctu

 

Ano

Účet, na který má být pohledávka uhrazena

variabilniSymbol

PlatebniSymbol

 

Ne

Variabilní symbol pro úhradu pohledávky

specifickySymbol

PlatebniSymbol

 

Ne

Specifický symbol pro úhradu pohledávky

 

Element elektronickyPrikaz/TypPohledavky určuje, o jaký typ položky jde - 4 základní typy, Jistina, Jistina s úrokem, Samostatný úrok, Opakující se pevná částka.

element

datový typ

rozsah

povinná

Popis

Jistina

PrazdnyElement

 

Ano

 

pravidelnaCastka

PravidelnaCastka

 

Ano

 

jistinaVcetneUroku

UrocenyTyp

 

Ano

 

samostatnyUrok

UrocenyTyp

 

Ano

 

 

Element elektronickyPrikaz/UrocenyTyp definuje výši pohledávky, která se pravidelně navyšuje úročením. Výsledná částka se omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

element

datový typ

rozsah

povinná

Popis

systemVypoctuUroku

SystemVypoctu

 

Ano

Určuje systém (periodu) výpočtu úroků

urokovaSazba

Decimal

 

Ano

Sazba vyjádřená v procentech, v případě výpočtu dle ŘEPO sazby pak výše odchylky od ŘEPO sazby (Ano pouze v případě, že vyžadují úročení)

datumOd

Date

 

Ano

Počátek periody pro výpočet úroku

datumDo

Date

 

Ne

Konec periody pro výpočet úroku; nevyplněno znamená "do splacení"

Min

Decimal

 

Ne

Minimální zasílaná částka

Max

Decimal

 

Ne

Maximální zasílaná částka

 

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu definuje výčet možných period výpočtu úroků.

hodnota

Popis

U0001

Denní

U0007

Týdenní

U0014

Čtrnáctidenní

U0100

Měsíční

U0300

Čtvrtletní

U0600

Pololetní

U1200

Roční

R0001

ŘEPO - FIX

R0002

Řepo - pohyblivá

 

Element elektronickyPrikaz/PravidelnaCastka definuje výši pohledávky, která se pravidelně navyšuje o danou pevnou částku. Výsledná částka se omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

element

datový typ

rozsah

povinná

Popis

perioda

Perioda

 

Ano

Perioda navyšování pohledávky

datumOd

Date

 

Ano

Počátek období pro začátek výpočtu výše pohledávky

datumDo

Date

 

Ne

Konec období pro výpočet výše pohledávky

min

Decimal

 

Ne

Minimální zasílaná částka

max

Decimal

 

Ne

Maximální zasílaná částka

 

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda výčtem definuje vyplácení pravidelné částky

hodnota

Popis

U0001

Denní

U0007

Týdenní

U0014

Čtrnáctidenní

U0100

Měsíční

U0300

Čtvrtletní

U0600

Pololetní

U1200

Roční

R0001

ŘEPO - FIX

R0002

Řepo - pohyblivá

 

3. Datový soubor Právní moc

• Substituční skupina Common.xsd

• Kořenový element pravniMoc

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

identifikace

IdentifikaceDokumentu

 

Ano

Identifikační údaje právní moci

datumVydani

Date

 

Ano

Datum nabytí právní moci ve formátu yyyy-mm-dd, např. 2014-04-05. Mandatorní údaj, pro zpracování nemá význam

exekucniPrikaz

IdentifikaceDokumentu

 

Ano

Identifikace exekučního příkazu, ke kterému se váže právní moc

neucetniData

NeucetniDataEP

 

Ne

Neúčetní data EP v rozsahu Povinný, Oprávněný a Výstavce EP shodně s Exekučním příkazem. Pouze pro účely konverze datového souboru na textový dokument. Při elektronickém zpracování nebudou tato neúčetní data zpracovávána.

 

Element pravniMoc /NeucetniDataEP

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

vystavce

PravnickaOsoba

 

Ano

Výstavce exekučního příkazu

majitelUctu

MajitelUctu

 

Ano

Majitelé a jejich účty

opravneny

ZastupitelnaOsoba

 

Ano

Oprávněný - účastník (účastníci) exekučního řízení, v jehož prospěch je toto vedeno

 

4. Datový soubor Odpověď banky

• Substituční skupina Common.xsd

 

Element Odpoved je abstraktní (obecný) typ pro odpovědi. Vždy je nutné použít konkrétní typ (nevalidniSoubor/validniSoubor).

element

datový typ

rozsah

povinná

popis

nevalidniSoubor

String

 

Výběr

Pokud se nepodaří validovat soubor, identifikuje se názvem.

validniSoubor

IdentifikaceDokumentu

 

Výběr

Pokud se podaří validovat soubor, identifikuje se číslem jednacím (spisová značka + pořadové číslo listu).

idPridelenoBankou

String

 

Ne

ID přiděleno bankou -použité pro zpětnou identifikaci

datumVydaniBankou

Date

 

Ano

Datum zpracování v bance

kodPrijeti

String

 

Ano

Obecný kód vyjadřující, zda banka dokument přijala ke zpracování nebo jej odmítla. Kód vyjadřující vlastní výsledek zpracování je dále v odpovědi (v elementu pro konkrétní typ dokumentu, na který banka odpovídá).

zprava

String

 

Ne

Libovolný text, který si banka přeje sdělit

 

Element Odpoved/OdpovedNaPravniMoc popisuje speciální typ odpovědi - odpověď na přijetí právní moci. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď, avšak rozšíření je prázdné.

element

datový typ

rozsah

povinná

Popis

Odpoved

 

 

Ano

 

 

Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz je speciální typ odpovědi - odpověď na exekuční příkaz. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď o informace týkající se pouze zpracování exekučního příkazu.

element

datový typ

Rozsah

povinná

Popis

Odpoved

 

 

Ano

 

kodZpracovaniEP

KodZpracovaniEP

 

Ano

Specifický kód zpracování exekučního příkazu

zpracovaniUctu

ZpracovaniUctu

 

Ano

Výsledek zpracování na konkrétním účtu

 

Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz/ZpracovaniUctu/cisloUctu

element

datový typ

rozsah

povinná

Popis

predcisli

string

 

Ne

Předčíslí účtu

cisloUctu

string

10

Ano

Číslo účtu

kodBanky

string

4

Ano

Kód banky

 

Element Odpoved/NeuspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o neúspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o informace týkající se pouze neúspěšného zpracování, avšak rozšíření je prázdné.

element

datový typ

rozsah

povinná

Popis

 

ZpracovaniUctu

 

 

Ano

 

 

Element Odpoved/UspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o úspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o informace týkající se pouze úspěšného zpracování, kdy byl účet nalezen a je možné k němu poskytnout informace.

 

element

datový typ

Rozsah

povinná

Popis

ZpracovaniUctu

 

 

Ano

 

beznyZustatek

String

 

Ano

Částka zůstatku na účtu by měla být konečná ke dni uvedenému v datu. Pokud je běžný zůstatek záporný, uvádí se 0.

mena

KodMeny

 

Ano

Měna účtu

predchoziEP

Boolean

 

Ano

Indikace předchozích EP na účtu

vysePredchozichEP

Decimal

 

Ne

Zbývající výše všech vymáhaných pohledávek doručených D-l a starších. Uvádí se v měně účtu. Povinné, pokud je predchoziEP = true.

stavKeDni

Date

 

Ano

Udává, k jakému datu se vztahuje běžný zůstatek a suma předchozích exekucí.

 

Jednoduché datové typy

element

datový typ

hodnota

Popis

KodPrijetiDokumentu

String

001

Dokument přijat ke zpracování

 

String

500

Dokument odmítnut - nesplňuje formální kritéria. Neprošel validačními kritérii nebo jej např. nelze naparovat na odkazovaný dokument.

 

String

999

Obecná zpráva (v poli Zpráva) - v případě, že se nejedná o odpověď na konkrétní dokument

KodZpracovaniEP

string

010

EP zpracován, banka jej dále eviduje (detaily blokací jsou sděleny u jednotlivých účtů)

 

String

510

EP odmítnut, banka jej zpracovala, ale dále jej neeviduje

KodZpracovaniUctu

String

011

Blokace na účtu provedena

 

String

511

Účet nenalezen

 

String

512

Účet ukončen

 

String

513

Daný typ účtu nepodléhá režimu PPzU

Příloha č. 4

Vzory předkládacích zpráv

číslo jednací 00 EX 00/00-0

 

PŘEDLOŽENÍ VĚCI

k rozhodnutí o odvolání

 

Krajskému soudu v

 

Spisová značka soudního exekutora:

 

Spisová značka soudu: nepředchází

 

Účastníci řízení:

a)

oprávněný:

b)

povinný:

 

1)

Napadené rozhodnutí: č.j. 00 EX 00/00-00

 

2)

Odvolání podal: X

Odvolání (bylo - nebylo) podáno osobou k tomu oprávněnou.

Odvolání je založeno na čl.

 

3)

Napadené rozhodnutí bylo doručeno:

a) odvolateli: dd.mm.rrrr

b) ostatním účastníkům řízení: dd.mm.rrrr Odvolání (bylo - nebylo) podáno včas.

 

4)

Odvolání bylo soudnímu exekutorovi doručeno (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr

5)

Odvolání (bylo - nebylo) doručeno ostatním účastníkům.

Vyjádření ostatních účastníků k odvolání (bylo - nebylo) podáno.

 

6)

Odvolání (má - nemá) vady, které by bránily v pokračování.

Popis postupu při odstranění vad:

 

7)

Odvolání (je - není) přípustné.

 

Příloha:

1) spisový přehled

2) spis

 

V X, dne dd.mm.rrrr

titul, jméno a příjmení soudního exekutora

 

číslo jednací 00 EX 00/00-0

PŘEDLOŽENÍ VĚCI

k rozhodnutí o návrh na zastavení (odklad)

 

Okresnímu soudu v

 

Spisová značka soudního exekutora:

 

Spisová značka soudu:

 

Účastníci řízení:

a)

oprávněný:

b)

povinný:

 

1)

Návrh na zastavení (odklad) exekuce podal: X

Návrh (byl - nebyl) podán osobou k tomu oprávněnou. Návrh je založen na čl.

 

2)

Návrh byl soudnímu exekutorovi doručen (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr

Návrh (byl - nebyl) podán včas.

 

3)

Návrh (byl - nebyl) doručen ostatním účastníkům.

Vyjádření ostatních účastníků k návrhu (bylo - nebylo) podáno. Ostatní účastníci nevyjádřili s návrhem souhlas.

 

4)

Ostatní účastníci (předložili - nepředložili) listiny podle § 55 odst. 2.

Listiny jsou založeny na čl.

 

5)

Návrh (má - nemá) vady, které by bránily v pokračování.

Popis postupu při odstranění vad:

 

6)

Vyjádření exekutora k odkladu:

Exekutor nevyhověl návrhu na odklad.

 

Příloha:

1)

spisový přehled

2)

spis

 

V X, dne dd.mm.rrrr

titul, jméno a příjmení soudního exekutora

 

číslo jednací 00 EX 00/00-0

 

PŘEDLOŽENÍ VĚCI

k rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

 

Okresnímu soudu v

 

Spisová značka soudního exekutora:

 

Spisová značka soudu:

 

Účastníci řízení:

a)

oprávněný:

b)

povinný:

 

1)

Napadené rozhodnutí: č.j. 00 EX 00/00-00

 

2)

Námitky podal: X

Námitky (byly - nebyly) podány osobou k tomu oprávněnou. Námitky jsou založeny na čl.

 

3)

Napadené rozhodnutí bylo doručeno:

a) oprávněnému: dd.mm.rrrr

b) povinnému: dd.mm.rrrr Doručenky jsou založeny na čl.

 

4)

Námitky byly soudnímu exekutorovi doručeny (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr

Námitky (byly - nebyly) podány včas.

 

5)

Námitky (byly - nebyly) doručeny ostatním účastníkům.

Vyjádření ostatních účastníků k námitkám (bylo - nebylo) podáno.

 

6)

Námitky (mají - nemají) vady, které by bránily v pokračování.

Popis postupu při odstranění vad:

 

7)

Vyjádření exekutora:

Exekutor námitkám nevyhověl.

 

8)

Námitky (jsou - nejsou) přípustné.

 

Příloha:

1) spisový přehled

2) spis

 

V X, dne dd.mm.rrrr

titul, jméno a příjmení soudního exekutora

Příloha č. 5

Vzory písemností v exekučním řízení

Seznam vzorů písemností:

 

1.

vzor vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech,

2.

vzor výzvy ke splnění vymáhané povinnosti,

3.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

4.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu,

5.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

6.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky,

7.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (vydání nebo dodání movitých věcí),

8.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti, komplementáře v komanditní společnosti nebo účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, není-li jejich podíl převoditelný),

9.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, je-li jejich podíl převoditelný),

10.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem movitých věcí,

11.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí,

12.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením obchodního závodu,

13.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce správou nemovité věci,

14.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění,

15.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce vyklizením,

16.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce odebráním věci,

17.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné movité věci),

18.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné nemovité věci),

19.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (rozdělení společné věci jinak než prodejem),

20.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (provedení práce, kterou může vykonat někdo jiný než povinný),

21.

vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (nezastupitelné jednání),

22.

vzor exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva,

23.

vzor příkazu k úhradě nákladů exekuce.

 

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
znění čl. II zákona č. 149/2013 Sb.1.7.2013
Čl. III 436/2009 Sb.1.1.2010


Poznámky pod čarou:

§ 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.

§ 28a28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.

2

§ 28a28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

3

Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.