Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

440/2001 Sb. znění účinné od 28. 2. 2003 do 31. 12. 2013
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 50/2003 Sb.

1.1.2001

440

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 30. listopadu 2001

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

 

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:

§ 1

Základní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen "škoda na zdraví"), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen "odškodnění").

§ 2

Odškodnění bolesti

(1)

Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen "poškozený"). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

(2)

Pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze posuzovanou škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat.

§ 3

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

(1)

Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen "následky"). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

(2)

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.

(3)

Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.

Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

§ 4

(1)

Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.1 Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.

(2)

Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době stabilizace bolesti.

(3)

První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.

(4)

Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní škoda na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

§ 5

(1)

Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.

(2)

Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.

(3)

Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.

§ 6

(1)

Pokud škoda na zdraví

a)

vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,

b)

vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,

c)

vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.

(2)

Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu.

§ 7

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

(1)

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku.

(2)

Hodnota 1 bodu činí 120 Kč.

(3)

Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud2 výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.

§ 8

Lékařský posudek

(1)

Lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

a)

zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání,3

b)

vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.3

(2)

Lékařský posudek se vydává

a)

u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,

b)

u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek.

(3)

Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.

(4)

Pokud se na léčení poškozeného podílelo více zdravotnických zařízení, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud jde o nemoc z povolání, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání.3

(5)

V lékařském posudku se vždy uvádí

a)

postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení,

b)

položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,

c)

odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách této vyhlášky.

(6)

Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Zrušují se:

1.

vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,

2.

vyhláška č. 84/1967 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,

3.

vyhláška č. 76/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.,

4.

vyhláška č. 54/1993 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Příloha č. 1

Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Kód

Klasifikace poškození zdraví

počet bodů

S00

Povrchní poranění hlavy

 

S000

Povrchní poranění vlasové části hlavy (1 % tělesného povrchu)

2

S001

Kontuze očního víčka a periokulární krajiny

5

S002

Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny

5

S003

Povrchní poranění nosu

5

S004

Povrchní poranění ucha

5

S005

Povrchní poranění rtu a dutiny ústní

5

S007

Mnohočetná povrchní poranění hlavy součet bodů přísl.položek, nejvýše však 15 bodů

S008

Povrchní poranění jiných částí hlavy

5

 

 

 

S01

Rána hlavy

 

S0100

Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti á 1 cm

1

S0101

- pronikající ke kosti á 1 cm

2

S0110

Rána očního víčka a periokulární krajiny

15

S0111

- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky

30

S0112

- s porušením slzných cest

40

S012

Rána nosu

7

S013

Rána ucha

7

S014

Rána tváře a temporomandibulární krajiny

5

S0150

Rána rtu

5

S0151

Rána dutiny ústní

7

5017

Mnohočetné rány hlavy součet bodů přísl.položek, nejvýše však 80 bodů

 

 

S02

Zlomenina kostí lebky a obličeje

 

50200

Zlomenina lebeční klenby-fissura

10

S0201

- imprese

30

S0202

- tříštivá

40

S0203

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S0210

Zlomenina lebeční spodiny

100

S0220

Zlomenina nosních kostí

20

S0221

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S023

Zlomenina spodiny očnice

20

S0240

Zlomeniny horní čelisti

40

S0241

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S025

Ztráta zubu

10

S0260

Zlomenina dolní čelisti

20

S0261

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S027

Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů přísl.položek, nejvýše však 250 bodů

S028

Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. lícní kost)

10

 

 

 

S03

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy

 

S030

Vymknutí čelisti

30

S031

Vymknutí chrupavky přepážky nosní

10

S032

Dislokace zubu

10

S034

Podvrtnutí a namožení čelisti

5

 

 

 

S04

Poranění mozkových nervů

 

S040

Poranění nervu a drah zrakového nervu

100

S041

Poranění okohybného nervu

70

5042

Poranění kladkového nervu

40

5043

Poranění trojklaného nervu

70

5044

Poranění odvádějícího nervu

40

S045

Poranění lícního nervu

70

S046

Poranění sluchového nervu

100

S047

Poranění postranního smíšeného systému

70

S048

Poranění jiných mozkových nervů

30

 

 

 

S05

Poranění oka a očnice

 

S050

Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa

20

S0510

Kontuze očního bulbu a tkání očnice

15

S0511

- s krvácením do přední komory nebo sklivce

30

S0512

- s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis)

50

S0513

- se změnou polohy nebo poraněním čočky

90

S0514

- s odchlípením sítnice

100

S052

Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně

150

S053

Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně

120

S0540

Pronikající rána očnice bez cizího tělesa

30

S0541

Pronikající rána očnice s cizím tělesem

50

S0550

Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikající bělimou

65

S0551

- pronikající rohovkou

80

S0552

- komplikovaná poraněním čočky

100

S0553

- pronikající krajinou řasnatého tělesa

110

S0554

- komplikovaná odchlípením sítnice

150

S0560

Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou

40

S0561

- pronikající rohovkou bez zasažení čočky

60

S0562

- pronikající rohovkou s postižením čočky

90

S0563

- pronikající krajinou řasnatého tělesa

80

S0564

- komplikovaná odchlípením sítnice

120

S0565

- komplikovaná výhřezem očních tkání

150

S057

Avulze - vytržení - oka

200

S0580

Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia phatoelectrica

10

S0581

cizí tělísko zaseknuté do rohovky

15

S0582

hluboká nepronikající rána rohovky

30

S0583

popálení obou víček II.-III. stupně

30

S0584

popálení nebo poleptání epitelu rohovky

20

S0585

popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou

70

S0586

poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/

100

S0587

poleptání rohovky vedoucí k její perforaci

150

S0590

Poúrazový a sekundární glaukom

100

S0591

Poúrazový vřed rohovky

130

S0592

Poúrazová (pooper.) endophtalmitis

130

 

 

 

S06

Nitrolební poranění

 

S060

Otřes mozku lehký

20

 

- těžký

60

S061

Traumatický otok (edém) mozku

120

S062

Difúzní axonální poranění mozku

500

S063

Ložiskové poranění mozku

120

S064

Epidurální krvácení

150

S065

Úrazové subdurální krvácení

150

S066

Úrazové subarachnoidální krvácení

200

S067

Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní

400

S068

Jiná nitrolební poranění

200

S07

Drtivé poranění hlavy

 

 

 

 

S070

Rozdrcení obličeje

600

S071

Rozdrcení lebky

600

S078

Rozdrcení jiných částí hlavy

600

 

 

 

S08

Traumatická amputace části hlavy

 

S080

Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu

40

S081

Traumatická amputace ucha

60

S088

Traumatická amputace jiné části hlavy

40

 

 

 

S09

Jiná a neurčená poranění hlavy

 

S090

Poranění ductus paroticus

60

S092

Traumatická ruptura ušního bubínku

60

 

 

 

S10

Povrchní poranění krku

 

S100

Zhmoždění (kontuze) krku

10

S101

Jiná povrchní poranění krku

10

S107

Mnohočetná povrchní poranění krku součet bodů

přísl.položek

 

S108

Povrchní poranění jiných částí krku

10

 

 

 

S11

Rána krku

 

S110

Rána postihující hrtan a průdušnici

150

S111

Rána postihující štítnou žlázu

100

S112

Rána postihující hltan a krční části jícnu

100

S1180

Rána krku povrchní á 1 cm

2

S1181

- hluboká á 1 cm

3

 

 

 

S12

Zlomenina krční páteře

 

S1200

Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace

150

S1201

- s dislokací

250

S1202

- otevřená (např. střelné poranění) připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S1210

Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace

50

S1211

- s dislokací

100

S1212

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškozeníměkkých tkání

S127

Mnohočetné zlomeniny krční páteře součet bodů přísl.položek, nejvýše však 300 bodů

S128

Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)

80

S129

Zlomenina transverzálního nebo spinózního výběžku

20

 

 

 

S13

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku

 

S130

Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky

100

S131

Vymknutí krčního obratle

150

S132

Vymknutí jiných neurčených částí krku

50

S134

Podvrtnutí a natažení krční páteře

20

S135

Pohmoždění hlubších struktur krčních

25

 

 

 

S14

Poranění nervů a míchy v úrovni krku

 

S1400

Otřes krční míchy

60

S1401

Otok (edém) krční míchy

120

S1402

Kontuze krční míchy

320

S1403

Transverzální léze krční míchy

600

S1420

Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen)

320

S1421

Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen)

130

S143

Poranění pažní pleteně

200

S144

Poranění periferních nervů krku

20

S145

Poranění krčních sympatických nervů

60

 

 

 

S15

Poranění krevních cév v úrovni krku

 

S150

Poranění krční tepny

100

S151

Poranění vertebrální tepny

100

S152

Poranění zevní hrdelní žíly

15

S153

Poranění vnitřní hrdelní žíly

25

S157

Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů přísl. položek, nejvýše však 200 bodů

S158

Poranění jiných krevních cév v úrovni krku

20

 

 

 

S16

Poranění svalu a šlachy v úrovni krku

20

 

 

 

S17

Drtivé poranění krku

 

S170

Drtivé poranění hrtanu a průdušnice

150

S178

Drtivé poranění jiných částí krku (decollement+ztrátové poranění)

80

 

 

 

S19

Jiná a neurčená poranění krku

 

S197

Mnohočetná poranění krku součet bodů přísl. položek

 

 

 

S20

Povrchní poranění hrudníku

 

S200

Zhmoždění (kontuze) prsu ženy

30

5201

Povrchní poranění prsu (1 % tělesného povrchu )

2

S202

Zhmoždění stěny hrudníku

10

S203

Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1 % tělesného povrchu)

2

S204

Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku

10

S207

Mnohočetná povrchní poranění hrudníku součet bodů přísl. položek

 

 

 

 

S21

Otevřená rána hrudníku

 

S2100

Rána prsu do 5 cm délky

5

S2101

- nad 5 cm délky

10

S2110

Rána stěny hrudníku povrchní á 1 cm

2

S2111

- hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm

3

S2112

- hluboká pronikající do dutiny á 1 cm

5

S217

Mnohočetné rány hrudní stěny součet bodů přísl. položek

 

 

 

S22

Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře

 

S2200

Zlomenina hrudního obratle bez posunu

50

S2201

- s posunem

100

52202

- tříštivá

150

S2203

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S221

Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře součet bodů přísl.položek, nejvýše však 350 bodů

S2220

Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná

30

S2221

- dislokovaná

60

S2222

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S2230

Zlomenina žebra

15

S2231

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S224

Mnohočetné zlomeniny žeber součet bodů přísl.položek

S225

Prolomený hrudník s respirační insuficiencí

100

S228

Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků

20

 

 

 

S23

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku

 

S230

Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky

100

S231

Vymknutí hrudního obratle

150

S233

Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse)

25

 

 

 

S24

Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku

 

S2400

Otřes hrudní míchy

60

S2401

Otok (edém) hrudní míchy

100

S2402

Kontuze hrudní míchy

200

S2403

Transverzální léze hrudní míchy

400

S242

Poranění nervového kořene hrudní míchy

110

S243

Poranění periferních nervů hrudníku

80

S244

Poranění hrudních sympatických nervů

50

S25

Poranění krevních cév hrudníku

 

S250

Poranění hrudní aorty

250

S251

Poranění podklíčkové tepny

100

S252

Poranění horní duté žíly

250

S253

Poranění podklíčkové žíly

100

S254

Poranění plicních krevních cév

150

S255

Poranění mezižeberních krevních cév

40

S257

Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku součet bodů přísl.položek, nejvýše však 500 bodů

S258

Poranění ductus thoracicus

50

 

 

 

S26

Poranění srdce

 

S2600

- s hemoperikardem peneirující

250

S2601

- s hemoperikardem nepenetrující

200

S2680

- s arytmiemi

150

S2681

- bez arytmií

120

 

 

 

S27

Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů

 

S270

Traumatický pneumotorax

70

S271

Traumatický hemotorax

70

S272

Traumatický tenzní pneumotorax

100

S2730

Kontuze plic

100

S2731

Lacerace plic

150

S274

Poranění průdušky

100

S275

Poranění hrudní části průdušnice

100

S276

Poranění pohrudnice

20

S277

Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů součet bodů přísl.položek, nejvýše však 300 bodů

5278

Poranění bránice

100

 

 

 

S28

Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku

 

S280

Rozdrcený hrudník součet bodů přísl.položek, nejvýše však 450 bodů

S281

Traumatická amputace prsu

60

 

 

 

S29

Jiná a neurčená poranění hrudníku

 

S290

Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku

30

 

 

 

S30

Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve

 

S300

Zhmoždění dolní části zad a pánve

20

S301

Zhmoždění břišní stěny

20

S302

Zhmoždění zevních pohlavních orgánů

50

S307

Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve součet bodů přísl.položek, nejvýše však 70 bodů

S308

Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve

 

 

(1% tělesného povrchu)

2

 

 

 

S31

Rána břicha, dolní části zad a pánve

 

S3100

Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm

2

S3101

- hluboká á 1 cm

3

S3110

Rána břišní stěny povrchní á 1 cm

2

S3111

- hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm

3

S3112

- hluboká pronikající do dutiny á 1 cm

5

S312

Rána pyje

 

S313

Rána šourku a varlat

30

S314

Rána pochvy a vulvy

30

S317

Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve součet bodů přísl.položek, nejvýše však 60 bodů

 

 

 

S32

Zlomenina bederní páteře a pánve

 

S3200

Zlomenina bederního obratle bez posunu

50

S3201

- s posunem

100

S3202

- tříštivá

150

S3203

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S3210

Zlomenina kosti křížové

150

S3211

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S3220

Zlomenina kostrče

50

S3221

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S3230

Zlomenina kyčelní kosti

150

S3231

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S3240

Zlomenina acetabula jednoduchá

60

S3241

- komplikovaná

160

S3242

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S3250

Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)

40

S3251

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S3270

Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu

160

S3271

- s instabilitou pánevního kruhu

200

S328

Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků

20

S329

Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů součet bodů přísl. položek, nejvýše však 250 bodů

 

 

S33

Vymknutí, podvrhnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve

S330

Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky

100

S331

Vymknutí bederního obratle

100

S332

Vymknutí kloubu sakroiliakálního

100

S333

Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve

35

S334

Traumatická ruptura spony stydké

50

S335

Podvrtnutí a natažení bederní páteře

20

S336

Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu

20

 

 

 

S34

Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

 

S3400

Otřes bederní míchy

60

S3401

Otok (edém) bederní míchy

100

S3402

Kontuze bederní míchy

200

S3403

Transverzální léze bederní míchy

400

S342

Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře

60

S343

Poranění caudy equiny

120

S344

Poranění lumbosakrální pleteně

120

S345

Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů

60

S346

Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve

30

S348

Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad

 

 

a pánve

20

 

 

 

S35

Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

 

S350

Poranění břišní aorty

250

S351

Poranění dolní duté žíly

250

S352

Poranění břišní nebo mezenterické tepny

130

S353

Poranění vrátnice nebo slezinné žíly

130

S354

Poranění krevních cév ledviny

130

S355

Poranění kyčelních krevních cév

130

S357

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve součet bodů přísl.položek, nejvýše však 500 bodů

S358

Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

60

 

 

 

S36

Poranění nitrobřišních orgánů

 

S3600

Kontuze sleziny

60

S3601

Ruptura sleziny

120

S3602

Lacerace sleziny

180

S3610

Kontuze jater nebo žlučníku

60

S3611

Ruptura jater nebo žlučníku

120

S3612

Lacerace jater nebo žlučníku

180

S3613

Poranění žlučových cest

180

S3620

Kontuze slinivky břišní

60

S3621

Ruptura slinivky břišní

120

S3622

Lacerace slinivky břišní

180

S3623

Poranění ductus pancreaticus

180

S363

Poranění žaludku (perforace)

100

S364

Poranění tenkého střeva

80

5365

Poranění tračníku

100

5366

Poranění konečníku

100

S367

Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů součet bodů přísl.položek

S368

Poranění jiných nitrobřišních orgánů

80

 

 

 

S37

Poranění pánevních orgánů

 

S3700

Kontuze ledviny (poúrazová hematurie)

60

S3701

Ruptura parenchymu ledviny

120

53702

Lacerace ledviny

180

53703

Poranění dutého systému ledviny

180

S371

Poranění močovodu

80

S372

Poranění močového měchýře

80

S3730

Pohmoždění močové trubice

60

S3731

Částečná ruptura močové trubice

80

S3732

Lacerace močové trubice

120

S374

Poranění adnex

80

S3760

Kontuze dělohy

80

S3761

Ruptura dělohy

160

S377

Mnohočetná poranění pánevních orgánů

součet bodů přísl.položek

 

 

S38

Rozdrcení a traumatická amputace částí břicha, dolní části zad a pánve

S380

Rozdrcení zevních pohlavních orgánů

součet bodů přísl.položek

S382

Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů

200

 

 

S39

Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve

S390

Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve

40

S397

Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S40

Povrchní poranění ramene a paže

 

S400

Zhmoždění ramene a paže

15

S407

Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže

součet bodů přísl.položek

S408

Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného povrchu)

2

 

 

 

S41

Rána ramene a paže

 

S4100

Rána ramene povrchní á 1 cm

2

S4111

- pronikající ke kosti á 1 cm

S

S4110

Rána paže (nadloktí)povrchní á 1 cm

2

S4111

- pronikající ke kosti š 1 cm

5

S417

Mnohočetné rány ramene a paže součet bodů přísl.položek

 

 

S42

Zlomenina ramene a paže

 

S4200

Zlomenina klíční kosti bez dislokace

20

S4201

- s dislokací

40

S4202

- tříštivá

60

S4203

- nitrokloubní

80

S4204

Zlomenina klíční kosti otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S4210

Zlomenina lopatky bez posunu

20

S4211

- s posunem

40

S4212

- tříštivá

60

S4213

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S4220

Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace

30

S4221

- s dislokací

60

S4222

- tříštivá

80

S4223

- nitrokloubní

100

S4224

- otevřená připočítat bodové ohodnoceni rány v místě a poškození měkkých tkání

S4230

Zlomenina diafýzy pažní kosti bez dislokace

40

S4231

- s dislokací

80

S4232

- tříštivá

100

S4233

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S4240

Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace

30

S4241

- s dislokací

60

S4242

- tříštivá

80

S4243

- nitrokloubní

100

S4244

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S427

Mnohočetné zlomeniny klíční kostí, lopatky a pažní kosti součet bodů přísl. položek

 

 

S43

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence

S430

Vymknutí ramenního kloubu

30

S431

Vymknutí akromioklavikulárního kloubu

30

S432

Vymknutí sternoklavikulárního kloubu

30

S434

Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu

10

S435

Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu

10

S436

Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu

10

 

 

 

S44

Poranění nervů v úrovni ramene a paže

 

S4400

Přerušení loketního nervu v úrovni paže

120

S4401

Natažení loketního nervu

20

S4410

Přerušení středního nervu v úrovni paže

130

S4411

Natažení středního nervu

30

S4420

Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže

140

S4421

Natažení vřetenního nervu

40

S4430

Přerušení ramenního nervu

110

S4431

Natažení ramenního nervu

20

S444

Poranění svalově kožního nervu

50

S445

Poranění kožního citlivého nervu v úrovni ramene a paže

50

S447

Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže

součet bodů přísl.položek

S448

Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže

30

 

 

 

S45

Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže

 

S450

Poranění podpažní tepny

60

S451

Poranění pažní tepny

60

S452

Poranění podpažní nebo pažní žíly

60

S453

Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže

10

S457

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže součet bodů přísl. položek

 

 

 

S46

Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže

 

S460

Poranění šlachy manžety rotátorů ramene

30

S461

Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu

30

S462

Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu

30

S463

Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu

30

S467

Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže součet bodů přísl. položek

S468

Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže

30

 

 

 

S47

Drtivé poranění ramene a paže

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S48

Traumatická amputace ramene a paže

 

S480

- v ramenním kloubu

250

S481

- v úrovni mezi ramenem a loktem

200

S49

Jiná a neurčená poranění ramene a paže

 

S497

Mnohočetná poranění ramene a paže

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S50

Povrchní poranění lokte a předloktí

 

S500

Zhmoždění lokte

20

S501

Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí

20

S507

Mnohočetná povrchní poranění předloktí

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S51

Rána předloktí

 

S5100

Rána předloktí povrchová á 1 cm

1

S5101

- pronikající ke kosti á 1 cm

3

5517

Mnohočetné otevřené rány předloktí

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S52

Zlomenina lokte a předloktí

 

S5200

Zlomenina horního konce loketní kosti bez dislokace

30

S5201

- s dislokací

60

S5202

- tříštivá

90

S5203

- Zlomenina horního konce kosti loketní nitrokloubní

100

S5204

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S5210

Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez dislokace

30

S5211

- s dislokací

60

S5212

- tříštivá

90

S5213

- nitrokloubní

100

S5214

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S5220

Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace

20

S5221

- s dislokací

40

S5222

- tříštivá

60

S5223

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S5230

Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace

20

S5231

- s dislokací

40

S5232

- tříštivá

60

S5233

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S524

Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní

součet bodů přísl.položek

S5250

Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez dislokace

20

S5251

- s dislokací

40

S5252

- tříštivá

60

S5253

- nitrokloubní

70

S5254

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S5260

Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu

30

S5261

- s posunem

60

S5262

- tříštivá

90

S5263

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S527

Mnohočetné zlomeniny předloktí součet bodů přísl. položek

 

 

S53

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte

 

S530

Vymknutí hlavičky kosti vřetenní

30

S531

Vymknutí lokte, NS

30

S532

Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu

30

S533

Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu

30

S534

Podvrtnutí a natažení lokte

10

S535

Bolestivá pronace u dětí

10

 

 

 

S54

Poranění nervů předloktí

 

55400

Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí

60

S5401

Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí

20

S5410

Přerušení středního nervu v úrovni předloktí

80

55411

Natažení středního nervu v úrovni předloktí

20

55420

Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí

80

S5421

Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí

20

S543

Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí

20

S547

Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí

součet bodů přísl․položek

S548

Poranění jiných nervů v úrovni předloktí

20

 

 

 

S55

Poranění krevních cév v úrovni předloktí

 

S550

Poranění loketní tepny v úrovni předloktí

10

S551

Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí

10

S552

Poranění žíly předloktí

5

S557

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí součet bodů přísl.položek

 

 

 

S56

Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí

 

S560

Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí

40

S561

Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí

40

S562

Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí

40

5563

Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí

40

S564

Poranění svalu a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí

40

S565

Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí

40

S567

Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí součet bodů přísl.položek

 

 

 

S57

Drtivé poranění předloktí

 

S570

Drtivé poranění lokte

150

S578

Drtivé poranění jiných části předloktí

100

 

 

 

S58

Traumatická amputace předloktí

 

S580

Traumatická amputace v úrovni lokte

150

S581

- v úrovni mezi loktem a zápěstím

100

 

 

 

S59

Jiná a neurčená poranění předloktí

 

S597

Mnohočetná poranění předloktí

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S60

Povrchní poranění zápěstí a ruky

 

S600

Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu

5

S601

- s poškozením nehtu

10

S602

Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky

10

S607

Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S61

Rána zápěstí a ruky

 

S610

Rána prstu ruky bez poškození nehtu á 1 cm

1

S611

- s poškozením nehtu á 1 cm

2

S617

Mnohočetné rány zápěstí a ruky

součet bodů přísl.položek

S618

Rána jiných částí zápěstí a ruky á 1 cm

2

 

 

 

S62

Zlomenina zápěstí a ruky

 

S6200

Zlomenina kosti člunkové bez posunu

30

S6201

- s posunem

60

S6202

- tříštivá

90

S6203

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S6210

Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu

20

S6211

- s posunem

40

S6212

- tříštivá

60

S6213

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S6220

Zlomenina první záprstní kosti bez posunu

20

S6221

- s posunem

40

S6222

- tříštivá

60

S6223

- nitrokloubní

70

S6224

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S6230

Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu

15

S6231

- s posunem

30

S6232

- tříštivá

45

S6233

- nitrokloubní

50

S6234

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S624

Mnohočetná zlomenina záprstních kostí

součet bodů přísl.položek

S6250

Zlomenina palce ruky bez posunu

15

S6251

- s posunem

30

S6252

- tříštivá

45

S6253

- nitrokloubní

50

S6254

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S6260

Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu

10

S6261

- s posunem

20

S6262

- tříštivá

30

S6263

- nitrokloubní

40

S6264

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S627

Mnohočetné zlomeniny prstů ruky

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S63

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky

S630

Vymknutí zápěstí

30

S631

Vymknutí prstu (ruky)

20

S632

Mnohočetná vymknutí prstů ruky

součet bodů přísl.položek

S633

Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu

20

S634

Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky

20

S635

Podvrtnutí a natažení zápěstí

10

S636

Podvrtnutí a natažení prstu ruky

10

 

 

 

S64

Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky

 

S6400

Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky

60

S6401

Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky

20

S6410

Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí

60

S6411

Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí

20

S6420

Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky

60

S6421

Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí

20

S6430

Přerušení prstního nervu palce ruky

30

S6431

Natažení prstního nervu palce ruky

10

S6440

Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky

20

S6441

Natažení prstního nervu jiného prstu ruky

10

S647

Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstí

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S65

Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky

 

S650

Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky

10

S651

Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky

10

S652

Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku

10

S653

Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku

10

 

 

 

S66

Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky

 

S660

Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky

40

S661

Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky

40

S662

Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky

40

S663

Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky

40

S664

Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky

40

S665

Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky

40

S666

Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky

součet bodů přísl.položek

S667

Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky

součet bodů přísl.položek

S668

Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky

40

 

 

 

S67

Drtivé poranění zápěstí a ruky

 

S670

Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky

75

S678

Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky

50

 

 

 

S68

Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky

 

S680

Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná)

80

S681

Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná)

40

S682

Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky

(úplná, částečná)

součet bodů přísl.položek

S683

Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky

součet bodů přísl.položek

S684

Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí

100

S688

Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky

80

 

 

 

S69

Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky

 

S697

Mnohočetná poranění zápěstí a ruky

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S70

Povrchní poranění kyčle a stehna

 

S700

Zhmoždění (kontuze) kyčle

15

S701

Zhmoždění stehna

15

S707

Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna

(1 % tělesného povrchu)

2

 

 

 

S71

Rána kyčle a stehna

 

S7100

Rána kyčle povrchní á 1 cm

2

S7101

- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm

3

S7102

- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm

5

S7110

Rána stehna povrchní á 1 cm

2

S7111

- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm

3

S7112

- hluboká pronikající ke kosti š 1 cm

5

S717

Mnohočetné rány kyčle a stehna

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S72

Zlomenina stehenní kosti

 

S7200

Zlomenina horního konce stehenní kosti bez dislokace

70

S7201

- s dislokací

140

S7202

- tříštivá

200

S7203

- otevřená připočítat bodové ohodnoceni rány v místě a poškození měkkých tkání

S7230

Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace

80

S7231

- s dislokací

160

S7232

- tříštivá

220

S7233

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S7240

Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez dislokace

70

S7241

- s dislokací

140

S7242

- tříštivá

200

S7243

- nitrokloubní

220

S7244

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S727

Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti

součet bodů přísl.položek

S728

Zlomenina trochanteru (izolovaně)

60

 

 

 

S73

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle

 

S730

Vymknutí kyčle

100

S731

Podvrtnutí a natažení kyčle

35

 

 

 

S74

Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna

 

S740

Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna

120

S741

Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna

120

S742

Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna

25

S747

Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna

součet bodů přísl.položek

S748

Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna

25

S75

Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna

 

S750

Poranění stehenní tepny

40

S751

Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna

30

S752

Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna

10

S757

Poranění mnohočetných krevní.ch cév v úrovni kyčle a stehna

součet bodů přísl. položek

S758

Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna

10

S76

Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna

 

S760

Poranění svalu a šlachy kyčle

30

S761

Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu

50

S762

Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna

20

S763

Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna

20

S764

Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna

20

S767

Poranění mnočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna

součet bodů přísl. položek

 

 

 

S77

Drtivé poranění kyčle a stehna

 

S770

Drtivé poranění kyčle

300

S771

Drtivé poranění stehna

200

S772

Drtivé poranění kyčle i stehna

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S78

Traumatická amputace kyčle a stehna

 

S780

Traumatická amputace v kyčelním kloubu

350

S781

Traumatická amputace mezi kyčli a kolenem

250

S79

Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna

 

S797

Mnohočetná poranění kyčle a stehna

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S80

Povrchní poranění bérce

 

S800

Zhmoždění kolena

10

S801

Zhmoždění jiných a neurčených části bérce

10

S807

Mnohočetná povrchní poranění bérce

součet bodů přísl.položek

S808

Jiná povrchní poranění bérce (1 % tělesného povrchu)

2

 

 

 

S81

Rána bérce

 

S8100

Rána bérce a kolena povrchní á 1 cm

2

S8101

- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm

3

S8102

- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm

5

S817

Mnohočetné rány bérce

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S82

Zlomenina bérce, včetně kotníku

 

S8200

Zlomenina čéšky bez dislokace

30

S8201

- s dislokací

60

S8202

- tříštivá

90

S8203

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S8210

Zlomenina horního konce holenní kosti bez dislokace

60

S8211

- s dislokací

120

S8212

- tříštivá

I80

S8213

- nitrokloubní

220

S8214

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S8220

Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace

70

S8221

- s dislokací

140

S8222

- tříštivá

210

S8223

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S8230

Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace

50

S8231

- s dislokací

100

S8232

- tříštivá

150

S8233

- nitrokloubní

200

S8234

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S8240

Zlomenina samotné kosti lýtkové

20

S8241

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S8250

Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace

80

S8251

- s dislokací

100

S8252

- tříštivá

150

S8253

Zlomenina vnitřního kotníku otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S8260

Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace

60

S8261

- s dislokací

100

S8262

- tříštivá

130

S8263

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S827

Mnohočetné zlomeniny bérce součet bodů přísl.položek

S828

Zlomeniny jiných částí bérce

80

 

 

 

S83

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena

 

S830

Vymknutí čéšky

50

S831

Vymknutí kolena

70

S832

Čerstvé poranění menisku

70

S833

Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena

60

S8340

Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální vaz kolena

40

S8341

Přerušení kolaterálního vazu kolena

70

S8350

Podvrtnutí a natažení zkříženého vazu kolena

40

S8351

Přerušení zkříženého vazu kolena

70

S836

Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena

40

S837

Poranění mnohočetných struktur kolena součet bodů přísl.položek, nejvýše však 150 bodů

 

 

 

S84

Poranění nervů v úrovni bérce

 

S8400

Natažení nervu tibiálního bérce

20

S8401

Přerušení nervu tibiálního bérce

50

S8410

Natažení nervu peroneálního bérce

20

S8411

Přerušení nervu peroneálního bérce

70

S842

Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce

30

S847

Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce

součet bodů přísl. položek

S848

Poranění jiných nervů bérce

30

 

 

 

S85

Poranění krevních cév bérce

 

S850

Poranění podkolenní tepny

40

5851

Poranění holenní tepny (přední, zadní)

20

S852

Poranění tepny lýtkové

20

5853

Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce

10

5854

Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce

5

S855

Poranění podkolenní žíly

20

S857

Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce

součet bodů přísl.položek

S858

Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce

5

 

 

 

S86

Poranění svalu a šlachy bérce

 

S860

Poraněni Achillovy šlachy

70

S861

Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce

40

S862

Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce

30

S863

Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce

30

S867

Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce

součet bodů přísl.položek

S868

Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce

30

 

 

 

S87

Drtivé poranění bérce

 

S870

Drtivé poranění kolena

200

S878

Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce

130

 

 

 

S88

Traumatická amputace bérce

 

S880

Traumatická amputace v úrovní kolena

250

S881

- mezi kolenem a kotníkem

180

 

 

 

S89

Jiná a neurčená poranění bérce

 

S897

Mnohočetná poranění bérce

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S90

Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním

 

S900

Zhmoždění kotníku

20

S901

Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu

5

S902

- s poškozením nehtu

10

S903

Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem

5

S907

Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním

součet bodů přísl. položek

S908

Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu)

2

 

 

 

S91

Rána kotníku a nohy

 

S9100

Rána povrchní nepronikající ke kosti á 1 cm

1

S9101

- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm

2

S917

Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním

součet bodů přísl. položek

 

 

 

S92

Zlomenina nohy pod kotníkem

 

S9200

Zlomenina patní kosti bez dislokace

50

S9201

- s dislokací

100

S9202

Zlomenina patní kosti tříštivá

150

S9203

- otevřená připočítat bodové hodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S9210

Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace

40

S9211

- s dislokací

100

S9212

- tříštivá

150

S9213

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S9220

Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace

25

S9221

- s dislokací

50

S9222

- tříštivá

100

S9223

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S9230

Zlomenina zanártní kosti bez dislokace

25

S9231

- s dislokací

40

S9232

- tříštivá

50

S9233

- nitrokloubní

70

S9234

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S9240

Zlomenina palce nohy bez dislokace

20

S9241

- s dislokací

40

S9242

- tříštivá

60

S9243

- nitrokloubní

60

S9244

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S9250

Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace

5

S9251

- s dislokací

10

S9252

- tříštivá

15

S9253

- nitrokloubní

15

S9254

- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S927

Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S93

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním

 

S930

Vymknutí kotníku

100

S931

Vymknutí prstu nohy

20

S932

Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním

60

S933

Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem

50

S934

Podvrtnutí a natažení kotníku

10

S935

Podvrtnutí a natažení prstu nohy

5

 

 

 

S94

Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem

 

S940

Poranění zevního plantárního nervu

30

S941

Poranění vnitřního plantárního nervu

30

S942

Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním

30

S943

Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním

20

S947

Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

S948

Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním

20

 

 

 

S95

Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním

 

S950

Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem

5

S951

Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem

5

S957

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S96

Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním

 

S960

Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni

 

 

kotníku a nohy pod ním

40

S961

Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním

30

S962

Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním

40

S967

Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním

součet bodů přísl.položek

S968

Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním

30

 

 

 

S97

Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním

 

S970

Drtivé poranění kotníku

130

S971

Drtivé poranění prstu nohy

30

S978

Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním

součet bodů přísl.položek

 

 

 

S98

Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním

 

S980

Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku

160

S981

- jednoho prstu nohy

50

S982

- dvou nebo více prstů nohy

součet bodů přísl. položek

S983

- jiných částí nohy pod kotníkem

100

 

 

 

S99

Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním

 

S997

Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním

součet bodů přísl. položek

 

 

 

T17

Cizí těleso v dýchacím ústrojí

 

T170

Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách

10

T171

- v hltanu

20

T172

- v hrtanu

20

T173

- v průdušnici

30

T174

- v průdušce

50

T178

- v jiných a více částech dýchacího ústrojí

součet bodů přísl. položek

 

 

 

T18

Cizí těleso v trávicím ústrojí

 

T180

Cizí těleso v ústech

5

T1810

- v jícnu - odstraněné endoskopicky

30

T1811

- odstraněné operací

60

T1820

- v žaludku - odstraněné endoskopicky

30

T1821

- odstraněné operací

60

T183

- v tenkém střevě

80

T184

- v tračníku

80

T185

- v řiti a konečníku

60

 

 

 

T19

Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí

 

T1900

Cizí těleso v močové trubici - odstraněné endoskopicky

20

T1901

- odstraněné operací

40

T1910

Cizí těleso v močovém měchýři - odstraněné endoskopicky

20

T1911

- odstraněné operací

60

T192

- ve vulvě a pochvě

30

T1930

- v děloze

30

T 2700

Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně

150

T 2701

- těžkého stupně .

400

T 271

- s plícemi

600

T 280

Popálenina úst a hltanu

200

T 281

- jícnu

400

 

T31

Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně postižení

 

 

I. st.

II. st.

III. st.

T310

méně než 0,25 % povrchu těla

0

5

15

T3101

0,25 % – méně než 1 % povrchu těla

5

10

75

T311

1 % – méně než 5 % povrchu těla

25

50

150

T312

5 % – méně než 10 % povrchu těla

50

100

300

T313

10 % – méně než 20 % povrchu těla

100

200

600

T314

20 % – méně než 30 % povrchu těla

150

300

900

T315

30 % – méně než 40 % povrchu těla

200

400

1200

T316

40 % – méně než 50 % povrchu těla

250

500

1500

T317

50 % – méně než 60 % povrchu těla

300

600

1800

T318

60 % – méně než 70 % povrchu těla

350

700

2100

T319

70 % a více povrchu těla

400

800

2400

Příloha č. 2

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů

Položka

Klasifikace poškození zdraví

počet bodů

01

Hlava a smyslové orgány

 

0110

Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže

150

0111

- úplná u ženy

450

0112

- částečná u muže

120

0113

- částečná u ženy

360

0120

Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2

75

0121

v rozsahu 2-10 cm2

210

0122

v rozsahu větším než 10 cm2

360

013

Postkomoční syndrom

70 - 200

014

Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy

500 - 3000

015

Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy

900

016

Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo

jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací

(ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm )

500 - 1500

017

Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu ( např. fantomové bolesti po amputacích)

210

0180

Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně

150

0181

- těžkého stupně

600

019

Traumatické postižení trojklanného nervu

150 - 350

0200

Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst,

omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy

lehkého stupně

200

0201

- středně těžkého stupně

400

0202

- těžkého stupně

600

021

Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea)

300

022

Ztráta chuti (čichu}

200 - 500

023

Ztráta hrotu nosu

250

0240

Ztráta nosu bez zúžení průduchů

450

0241

Ztráta nosu se zúžením průduchů

550

025

Deformace nosu

200

027

Perforace nosní přepážky

50 - 80

03

Zrak

 

0310

Stav po vynětí oka

500

0311

- u dítěte do 15 let

700

032

Ztráta zraku - dle tabulky 1

 

0330

Ztráta čočky u vidoucího oka

 

 

- kompenzována artefakií, věk nad 50 let

100

0331

- kompenzována artefakií, věk do 50 let

300

0332

- kompenzována kontaktní čočkou

400

0333

- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí

500

0334

- u dítěte do 15 let

700

0335

- nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti

 

0340

Traumatická porucha postavení očí

 

 

- s dvojitým viděním svisle

600

0341

- s dvojitým viděním vodorovně

400

0342

- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu

200

035

Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.

 

0360

Porušení průchodnosti slzných cest

 

 

- v oblasti horního víčka

50

0361

- v oblasti dolního víčka nebo níže

200

037

Chybné postavení řas ( trichiasa)

100

038

Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka

100

039

Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí

 

0391

Deformace očnice

180

0392

Deformace víček

170

0393

Deformita oka (mimo změn zomice)

160

0400

Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 45 let

300

0401

- ve věku nad 45 let

100

0402

- ve věku nad 60 let

0

0403

- u dítěte do 15 let

500

041

Poúrazový lagoftalmus

210

042

Ptóza horního víčka kryjící zomici

400

05

Sluch

 

0510

Ztráta jednoho boltce

210

0511

- obou boltců

340

052

Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový

300

0530

Deformace boltce lehkého stupně

170

0531

- těžkého stupně

350

0540

Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně

100 - 200

0541

- těžkého stupně

200 - 400

0542

- velmi těžkého stupně

400 - 800

0550

Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně

200 - 400

0551

- těžkého stupně

400 - 800

0552

- velmi těžkého stupně

800 -1500

0560

Hluchota jednostranná

500 - 1000

0561

- oboustranná

3000

0562

- ztráta sluchu druhého ucha

2500

0570

Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu)

100 - 500

0571

Neurotizující tinitus

100 - 300

 

 

 

06

Poškození chrupu, jazyka, krku

 

0610

Ztráta jednoho zubu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)

15

0612

- více zubů

násobek 15

0613

Odlomení korunkové části jednoho zubu

10

0615

- více zubů

násobek 10

062

Ztráta jazyka

1000

063

Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi

200

0640

Poškožení hlasu částečná ztráta

200 - 700

0641

- úplná ztráta (afonie)

1500

0642

ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí

(včetně jazyka)

300 - 1000

0643

Porucha řeči centrálního původu po úrazu

1000 - 2000

0650

Zúžení hrtanu lehkého stupně

150 - 300

0651

- středně těžkého stupně

300 - 600

0652

- těžkého stupně

600 - 1500

0653

Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou

800

07

Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha

 

0710

Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a

stěny hrudní lehkého stupně

150

0711

- středně těžké stupně

300

0712

- těžké stupně

600

0713

Jiné následky poranění plic - jednostranné

500

0714

- oboustranné

1100

0720

Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně

200

0721

- středně těžkého stupně

500

0722

- těžkého stupně

1000

073

Píštěl jícnu

300

0740

Poúrazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně

100

0741

- lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění

200

0742

- středně těžkého stupně

150

0743

- středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění

300

0744

- těžkého stupně

200

0745

- těžké stupně s příznaky kořenového dráždění

400

0750

Poúrazová - paraparéza

600

0751

- kvadruparéza

1500

0752

- paraplegie

2800

0753

- kvadruplegie

3000

0754

- hemiparéza

800

0755

- hemiplegie

2600

0756

- monoparéza

300

0757

- monoplegie

1400

 

 

 

08

Břicho, pánev, zažívací orgány

 

081

Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu

250

082

Porušení funkce zažívacích orgánů

200 - 550

083

Ztráta sleziny

300

084

Sterkorální píštěl

500 - 700

085

Nedomykavost řitních svěračů

700

 

 

 

09

Močové a pohlavní orgány

 

091

Ztráta jedné ledviny

400

0920

Porucha močení následkem poranění močových orgánů - lehkého

stupně

150

0921

- středně těžkého stupně

300

0922

- těžkého stupně

500

093

Píštěl močového měchýře nebo močové roury

700

094

Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin

S00

095

Hydrokéla poúrazová

50

0960

Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku

200

0961

Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo

poškození jiného původu) do 45 let muže nebo

obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) do 40 let ženy

1200

0962

- od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy

600

0963

- nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy

300

0970

Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace

pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk do 45 let

1200

 

0971

- od 45 do 70 let

600

0972

- nad 70 let

300

0980

Ztráta jednoho prsu u žen do 45 let

800

0981

- od 45 do 70 let

500

0982

- nad 70 let

250

0983

Ztráta obou prsů u žen do 45 let

1200

0984

- od 45 do 70 let

700

0985

- nad 70 let

300

0990

Výhřez pochvy a dělohy poúrazový

400

0991

Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky

páteře a s poruchou funkce dolních končetin

800

 

- u žen do 45 let

 

0992

- u žen starších 45 let

600

0993

- u mužů

600

0994

Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity

300

0995

Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24 do dokončeného

36 týdne gravidity

600

 

10

Horní končetina

 

101

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu

nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem

Dominantní

nedomin.

 

- s pahýlem nevhodným k protézování

2000

1800

 

- s pahýlem vhodným k protézování

1400

1200

1020

Poškození ramene - úplná ztuhlost

600

500

1021

omezení pohyblivosti ramenního kloubu

(i po poranění svalů paže) těžkého stupně

400

350

1022

- středního stupně

300

250

1023

- lehkého stupně

200

150

1030

Pakloub kosti pažní

600

550

1031

Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti

500

450

104

Habituální vykloubení ramene

450

400

1050

Nenapravitelné vykloubení

 

 

 

- sternoklavikuláního kloubu

300

300

1051

- akromioklavikulárního kloubu

600

550

1060

Poškození loketního kloubu - úplná ztuhlost

500

450

1061

- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně

350

300

1062

- středního stupně

300

250

1063

- lehkého stupně

250

200

1070

Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost

450

400

1071

- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně

400

350

1072

- středního stupně

350

300

1073

- lehkého stupně

300

250

1080

Pakloub obou kostí předloktí

500

450

1081

Pakloub vřetenní kosti

350

300

1082

Pakloub loketní kosti

300

250

109

Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí

400

350

110

Viklavý loketní kloub

500

450

1110

Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu

1300

1200

1111

Ztráta ruky v zápěstí

1200

1100

1112

- Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)

1100

1050

1113

Ztráta prstů ruky s výjimkou palce

1050

1000

112

Úplná ztuhlost zápěstí

400

350

113

Pakloub člunkové kosti

200

150

1140

Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně

300

250

1141

- středního stupně

250

200

1142

- lehkého stupně

200

150

1150

Ztráta palce včetně záprstní kosti

700

650

1151

- obou článků

600

550

1152

- koncového článku

450

400

1160

Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce

400

350

1161

- základního kloubu palce

350

300

1162

- karpometakarpálního kloubu palce

450

400

1163

- všech kloubů palce

600

550

117

Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině

150

100

1180

Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně

500

450

1181

- středního stupně

400

350

1182

- lehkého stupně

300

250

1190

Ztráta ukazováku se záprstní kostí

500

450

1191

- všech tří článků

400

350

1192

- dvou článků

300

250

1193

- koncového článku

200

150

1200

Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů

350

300

1201

- dvou kloubů

250

200

1202

- jednoho kloubu

150

100

1203

Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně

400

350

1204

- středního stupně

300

250

1205

- lehkého stupně

200

150

1210

Ztráta prstu (III., IV., nebo V.) se záprstní kostí

300

250

1211

- všech tří článků

250

200

1212

- dvou článků

200

150

1213

- jednoho článku

150

100

1220

Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) všech tří kloubů

200

150

1221

- dvou kloubů

100

50

1222

Porucha úchopové funce prstu (III. IV. nebo V.)

50

50

123

Obrna pažního nervu (axilárního)

S00

400

124

Obrna vřetenního nervu

700

600

125

Obrna středního nervu

600

500

126

Obrna loketního nervu(obdobně nervus musculocutaneus)

600

500

127

Obrna celé pleteně pažní

1400

1200

 

 

 

 

13

Dolní končetina

 

 

131

Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi

 

 

 

kyčelním a kolenním kloubem

 

 

 

- s pahýlem nevhodným k protézování

 

2000

 

- s pahýlem vhodným k protézování

 

1400

132

Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze

 

1200

133

Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti

 

700

1340

Zkrácení jedné dolní končetiny o 2 - 4cm

 

100

1341

- o 4-6cm

 

300

1342

- o 6 a více cm

 

500

135

Deformity stehenní kosti

 

400

136

Úplná ztuhlost kyčelního kloubu

 

1000

1370

Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně

 

800

1371

- středního stupně

 

600

1372

- lehkého stupně

 

400

 

138

Úplná ztuhlost kolenního kloubu

800

1390

Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně

800

1391

- středního stupně

600

1392

- lehkého stupně

400

140

Viklavost kolenního kloubu

800

141

Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách

700

142

Trvalé následky po poranění měkkého kolena

700

1430

Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem

 

 

- s pahýlem nevhodným k protézování

1300

 

- s pahýlem vhodným k protézování

1000

1431

Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem

 

 

- s pahýlem nevhodným k protézování

1400

 

- s pahýlem vhodným k protézování

1100

144

Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce

1000

145

Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce

500

146

Poúrazové deformity kostí bérce

700

147

Ztráta nohy v hlezenném kloubu

1000

148

Ztráta chodidla v Chopartově kloubu

900

149

Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu

700

150

Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu - v příznivém postavení

600

 

- v nepříznivém postavení

900

1510

Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně

800

1511

- středního stupně

600

1512

- lehkého stupně

400

152

Úplná ztráta pronace a supinace nohy

500

1530

Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně

300

1531

- středního stupně

200

1532

- lehkého stupně

100

154

Viklavost hlezenného kloubu

500

155

Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna

400

156

Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy

300

1570

Ztráta všech prstů nohy

700

1571

- obou článků palce včetně záprstní kosti

700

1572

- obou článků palce

600

1573

- koncového článku palce

200

1574

- malíku

150

1575

- II., III. nebo IV. prstu

100

158

Úplná ztuhlost palce nohy

200

159

Omezení pohyblivosti palce nohy

100

160

Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní

 

 

končetiny

350 - 600

161

Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny

200

162

Obrna sedacího nervu

900

163

Obrna stehenního nervu

900

164

Obrna holenního nervu

500

165

Obrna lýtkového nervu

700

 

 

 

17

Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech

 

171

Rozsáhlé plošné jizvy

100 - 400

172

Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé ) obličeje, krku, rukou (viditelné partie těla)

100 - 400

173

Keloidní jizvy ( s tendencí k růstu a recidivující )

100 - 400

174

Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)

900

 

 

 

18

Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu

 

180

Toxické poškození jater ( subchronická hepatitis)

300 - 500

181

Chronický atrofický zánět sliznice nosní

200

182

Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu

300 - 600

 

 

 

19

Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu

 

 

Omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10 - 15

 

 

1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

 

Zraková

ostrost

6/6

6/9

6/12

6/18

6/24

6/30

6/36

6/60

3/60

1/60

0

6/6

0

60

120

220

330

440

550

650

750

850

1 000

6/9

60

120

220

330

440

550

650

750

850

980

1 100

6/12

120

220

330

440

550

650

750

850

980

1 100

l 300

6/18

220

330

440

550

650

750

850

980

1 100

1 300

1 550

6/24

330

440

550

650

750

850

980

1 100

1 300

1 550

1 800

6/30

440

550

650

750

850

980

1 100

1 300

1 550

1 800

2 050

6/36

550

650

750

850

980

1 100

1 300

1 550

1 800

2050

2 300

6/60

650

750

850

980

1 100

1 300

1 550

1 800

2 050

2 300

2 500

3/60

750

850

980

1 100

1 300

1 550

1 800

2 050

2 300

2 500

2700

1/60

850

980

1 100

1 300

1 550

1 800

2 050

2 300

2 500

2 700

2 850

0

1 000

1 100

1300

1 550

1 800

2 050

2 300

2 500

2 700

2 850

3 000

 

2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

 

Stupeň zúžení

(stupně)

POSTIŽENÍ

 

 

jednoho oka

obou očí zhruba

jediného vidoucího

 

stejně

oka

60

150

300

1 000

50

250

700

1 250

40

350

1 100

1 450

30

500

1500

1 850

20

700

2 000

2 250

10

850

2 500

2 650

5

950

2 800

2 800

 

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

 

3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole

 

HEMIANOPSIE

BODY

homonymní levostranná

1 000

homonymní pravostranná

1 200

binasální

300

bitemporální

1 500

oboustranná horní

300

oboustranná dolní

1 000

nasální jednostranná

150

temporální jednostranná

600

horní jednostranná

150

dolní jednostranná

400

nasální kvadrantová horní

100

nasální kvadrantová dolní

150

temporální kvadrantová horní

150

temporální kvadrantová dolní

300

Příloha č. 3

Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolání

počet bodů

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 

1-55

Nemoc z chemické látky dle položky

30 - 600

 

Zhoubný nádor z chemické látky dle položky

1000

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

 

1.

Nemoc způsobená ionizujícím zářením

100 - 600

 

 

 

2.

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

50 - 300

 

 

 

5.

Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem

50 - 600

 

 

 

6.

Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními

30 -150

 

 

7.

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových

 

neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

 

 

Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 

 

Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými

 

iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření,

 

odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 

 

poškození středního nervu na nedominantní HK

30 - 130

 

poškození středního nervu na dominantní HK

50 - 150

 

poškození loketního nervu na nedominantní HK

30 - 130

 

poškození loketního nervu na dominantní HK

50 - 150

 

9.

Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z

 

dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

 

poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK

30 - 100

 

poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK

50 - 150

 

poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK

30 - 100

 

poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK

40 - 120

 

poškození svalů na nedominantních HK

30 - 100

 

poškození svalů na dominantní HK

40 - 120

 

poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině

50 - 200

 

poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině

30 - 150

 

poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách

30 - 200

 

 

10.

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

 

poškození loketního nervu na nedominantní HK

30 - 130

 

poškození loketního nervu na dominantní HK

50 - 150

 

poškození středního nervu na nedominantní HK

30 - 130

 

poškození středního nervu na dominantní HK

50 - 150

 

poškození vřetenního nervu na nedominantní HK

30 - 130

 

poškození vřetenního nervu na dominantní HK

50 - 150

 

poškození holenního nervu

30 - 150

 

poškození lýtkového nervu

30 - 150

 

 

 

11.

Nemoci tíhových váčků z tlaku

30 -150

 

 

 

12.

Poškození menisku

30 - 250

 

 

Kapitola III. Nemoci z povolání tykající se dýchacích cest a plic

 

1.

Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného

 

 

krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)

 

 

a) s typickými rtg znaky prašných změn

100 - 300

 

b) komplikované formy nebo ve spojeni s aktivní tuberkulózou

 

 

(mykobakteriózou)

300 - 600

 

c) s přihlédnutím k dynamice vývoje

0

 

 

 

2.

Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobné prachem azbestu

 

 

a) azbestóza

100 - 600

 

b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí

100 - 400

 

c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

1000

 

d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury

1000

 

 

 

3.

Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování

 

 

tvrdokovů

100 - 600

 

 

 

4.

Pneumokonióza ze svařování

100 - 200

 

 

 

5.

Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu,

 

 

cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu

 

 

nebo oxidu titaničitého

100 - 600

 

 

 

6.

Rakovina plic z radioaktivních látek

1000

 

 

 

7.

Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

1000

 

 

 

8.

Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

1000

 

 

 

9.

Exogenní alergická alveolitida

100 - 600

 

 

 

10.

Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích

 

 

astma průduškové (bronchiále)

100 - 600

 

alergická rýma (rinitida)

50 - 200

 

 

 

11.

Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu,

 

 

konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny

30 - 400

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

 

1.

Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

 

mírné formy, malý rozsah (několik ložisek}

30 - 200

 

mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého

 

 

rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy

 

 

velké intenzity i menšího rozsahu

200 - 400

 

střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace) (pozn. při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)

400 - 600

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

 

1.

Nemoci přenosné a parazitární

50 - 600

 

 

 

2.

Nemoci přenosné ze zvířat na člověka bud' přímo nebo prostřednictvím přenašečů

50 - 600

 

 

 

3.

Tropické nemoci přenosné a parazitární

50 - 600

Příloha č. 4

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolání

počet bodů

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 

1 - 55 Nemoc z chemické látky dle položky

100 - 3000

Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy

Nervový systém

 

toxické poškození centrálního nervového systému

 

(pozn.: jde především o difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)

- lehké poruchy

200 - 600

- středně těžké poruchy

600 - 1200

- těžké poruchy

1200 - 2000

- zvláště těžké poruchy

2000 - 2900

toxické poškození periferního nervového systému

 

(jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulopatickými či myopatickými)

- lehké poruchy

100 - 600

- středně těžké poruchy

600 - 1200

- těžké poruchy

1200 - 2000

Játra

 

toxická poškození

 

- jaterní poškození s minimální poruchou funkcí

100 - 400

- lehké poruchy

400 - 800

- středně těžké poruchy

800 - 1500

- těžké poruchy

1500 - 2500

stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze

2500 - 3000

nádory jater

 

- po stabilizaci stavu

2000 - 2800

- nevyléčitelné formy

3000

Ledviny

 

toxické poškození

 

postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie)

100 - 400

postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně

400 - 800

- středně těžkého stupně

800 - 1500

- těžkého stupně

1500 - 2500

úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)

2500 - 3000

nádory ledvin

 

po stabilizaci stavu

2000 - 2800

nevyléčitelné formy

3000

Krev

 

toxické poškození

 

panmyelopatie

200 - 3000

- mírné panmyelopatie s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy

200 - 800

- středně těžká panmyelopatie s trombocytopenií a se středně těžce

vyjádřenými klinickými projevy

800 - 1500

- těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)

1500 - 2500

- tento stav s přechodem do leukemie

2500 - 3000

anemie (různé formy)

200 - 3000

- lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost)

200 - 800

- středně těžká anemie

800 -1500

- těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti

1500 - 2500

- progredující, neléčitelné formy anemie

2500 - 3000

leukemie

400 - 3000

- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi

400 - 800

- s mírnými laboratorními a klinickými projevy

800 - 1500

- s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující, nevyléčitelné formy

1500 - 3000

Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými

 

plyny, parami a dýmy

 

perforace nosní přepážky

50 - 80

úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu

200 - 500

Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic

 

dráždivými plyny, parami a dýmy

 

poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně

200 - 800

- středně těžkého stupně

800 - 1800

- těžkého stupně

1800 - 2400

zvlášť těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání

2400 - 3000

Nádory dýchacích cest a plic

 

rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu

 

- po stabilizaci stavu

2000 - 2800

- nevyléčitelné formy

3000

rakovina plic

 

- po stabilizaci stavu

2000 - 2800

- nevyléčitelné formy

3000

Nádory močového měchýře

 

po odstranění nádoru v časném stadiu

900 - 1800

- v pozdním stadiu

1800 - 2800

nevyléčitelné formy

3000

Nádory prostaty

 

po odstranění nádoru v časném stadiu

900 - 1800

- v pozdním stadiu

1800 - 2800

nevyléčitelné formy

3000

Nádory kůže

 

po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu

200 - 800

metastazující formy nádoru se závažnou prognózou

2000 - 3000

 

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

 

1.

Nemoc způsobená ionizujícím zářením

 

 

útlum krvetvorby

 

 

mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy

200 - 800

 

středně těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se středně

těžce vyjádřenými klinickými projevy

800 - 1500

 

 

těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)

1500 - 2500

 

tento stav s přechodem do leukemie

2500 - 3000

 

leukemie

 

 

chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy

nebo v remisi

400 - 800

 

 

- s mírnými laboratorními a klinickými projevy

800 - 1500

 

- s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující formy

1500 - 3000

 

rakovina kůže

 

 

po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu

200 - 800

 

metastazující formy se závažnou prognózou

2000 - 3000

 

zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením

100 - 600

 

výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené-se systémovými nebo

 

 

lokalizovanými

200 - 1200

 

zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace

 

 

- po stabilizaci stavu

2000 - 2800

 

- nevyléčitelné formy

3000

 

 

 

2.

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

 

 

zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením

100 - 600

 

 

 

3.

Zákal čočky způsobený tepelným zářením

100 - 600

 

 

 

4.

Porucha sluchu způsobená hlukem

 

 

základ 800 bodů a za každých 5% celkové ztráty sluchu dle Fowlera

 

 

nad limit přidat 100 bodů

800 - 2000

 

tinitus

100 - 300

 

 

 

5.

Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem

200 - 2900

 

(následky cévních mozkových příhod hodnotit analogicky s následky poškození CNS

způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením

kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování,

následky poškození plic analogicky např. s toxickým poškozením plic)

 

 

 

 

 

 

6.

Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními

 

 

vazospastické stadium na nedominanťaí ruce

100 - 200

 

vazospastické stadium na dominantní ruce

150 - 250

 

vazoparalytické stadium na nedominantní ruce

200 - 350

 

vazoparalytické stadium na dominantní ruce

250 - 400

 

 

7.

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 

Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými

iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření,

odpovídající nejméně středně těžké poruše

 

poškození loketního nervu na nedominantní HK

150 - 250

 

poškození loketního nervu na dominantní HK

200 - 350

 

poškození středního nervu na nedominantní HK

150 - 250

 

poškození středního nervu na dominantní HK

200 - 350

 

 

 

8.

Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

 

aseptické nekzózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK

50 - 150

 

aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK

100 -200

 

artróza loketního kloubu na nedominantní HK

100 -350

 

artróza loketního kloubu na dominantní HK

200 -450

 

artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK

70 - 200

 

artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK

100 -250

 

 

9.

Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

 

poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK

100 - 200

 

poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK

150 - 300

 

poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK

70 - 200

 

poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK

100 - 250

 

poškození svalů na nedominantní HK

100 - 200

 

poškození svalů na dominantní HK

150 - 300

 

artróza loketního kloubu na nedominantní HK

100 - 3S0

 

artróza loketního kloubu na dominantní HK

200 - 450

 

artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK

70 - 200

 

artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK

100 - 250

 

artróza ramenního kloubu na nedominantní HK

150 - 450

 

artróza ramenního kloubu na dominantní HK

200 - S00

 

pes transversoplanus a halux valgus

100 - 600

 

artróza hlezenného kloubu

100 - 600

 

(poznámka: poslední dvě položky se mohou vyskytovat u tanečníků –tanečnic špičkového baletu)

 

10.

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

 

poškození loketního nervu na nedominantní HK

150 - 250

 

poškození loketního nervu na dominantní HK

200 - 350

 

poškození u středního nervu na nedominantní HK

150 - 250

 

poškození středního nervu na dominantní HK

200 - 350

 

poškození vřetenního nervu na nedominantní HK

150 - 250

 

poškození vřetenního nervu na dominantní HK

200 - 350

 

poškození holenního nebo lýtkového nervu

200 - 350

 

 

 

11.

Nemoci tíhových váčků

50 - 250

 

 

 

12.

Poškození menisku

 

 

trvalé následky po vynětí menisků na jednom kolenním kloubu při dobré

 

 

stabilitě

100 - 300

 

- při středně těžké poruše funkce kolenního kloubu

300 - 500

 

- při těžké poruše funkce kolenního kloubu

500 - 1000

 

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

1.

Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou

a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO

b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO

c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p2, ql, rl a výše dle klasifikace ILO

 

 

silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno

 

 

s přihlédnutím k dynamice vývoje)

300 - 600

 

silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy

 

 

nebo s lehkou poruchou funkcí plicních

600 - 1000

 

silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně

 

 

těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či

 

 

pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou

 

 

funkcí plicních

1000 - 2000

 

silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou

 

 

poruchou funkcí plicních nebo silikóza plic komplikovaná

 

 

či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se středně těžkou

 

 

poruchou funkcí plicních

2000 - 2800

 

silikóza plic komplikovaná nebo pneumokonióza uhlokopů

 

 

komplikovaná s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí

 

 

k pravostrannému srdečnímu selhávání

2800 - 3000

 

silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s

 

 

aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou}

900 - 3000

 

(poznámka: přihlíží se k rozsahu prašných změn a závažnosti specifického procesu)

 

 

 

 

2.

Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu

 

a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO

b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí

c) mezofeliom pohrudnice nebo pobřišnice

d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

 

 

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních

600 - 1000

 

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou

 

 

funkcí plicních

1000 - 2000

 

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních

2000 - 2800

 

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí

 

 

plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání

2800 - 3000

 

mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

 

 

po stabilizaci stavu

2000 - 2800

 

nevyléčitelné formy

3000

 

rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

 

 

po stabilizaci stavu

2000 - 2800

 

nevyléčitelné formy

3000

 

 

3.

Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

 

pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou funkcí plicních

600 - 1000

 

- se středně těžkou poruchou

1000 - 2000

 

- s těžkou poruchou

2000 - 2800

 

pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou funkcí plicních

 

 

vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhává.ní

2800 - 3000

 

 

4.

Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2,

 

r2 a výše dle klasifikace ILO

 

 

pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s

 

 

mírnou poruchou

200 - 800

 

výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou

 

 

poruchou plicních funkcí

800 -1 500

 

(poznámka: vzhledem k tomu, že pneumokonióza ze svařování není

 

 

způsobena fibrózou, bude porucha plicních funkcí zpravidla

 

 

podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou)

 

 

 

 

5.

Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu,

 

 

barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia; antimonu nebo oxidu

 

 

titaničitého

400 - 3000

 

(podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou z

 

 

běžnějších nosologických jednotek uvedených v tabulce. Přihlédnout

 

 

k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.)

 

 

 

 

6.

Rakovina plic z radioaktivních látek

 

 

po stabilizaci stavu

2000 - 2800

 

nevyléčitelné formy

3000

 

 

 

7.

Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

 

 

po stabilizaci stavu

2000 - 2800

 

nevyléčitelné formy

3000

 

 

 

8.

Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních