Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

487/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002

487

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 20. prosince 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.,

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákoníku práce:

Čl. I

Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb. a vyhlášky č․ 74/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.

2.

V § 16 se číslo „25“ nahrazuje číslem „13,5“.

3.

V příloze č. 2 ve sloupci označeném „Z vyměřovacího základu v “ se číslo „12“ nahrazuje číslem „50,4“, číslo „7“ se nahrazuje číslem „9,8“, číslo „6“ se nahrazuje číslem „8,4“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „7“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4,2“, číslo „2“ se nahrazuje číslem „2,8“, číslo „7,5“ se nahrazuje číslem „10,5“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5,6“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud bylo na pojistném za 1. čtvrtletí roku 2002 zaplaceno přede dnem 1. ledna 2002 méně, než je stanoveno touto vyhláškou, zaměstnavatel pojistné doplatí do 31. ledna 2002 do výše stanovené v čl. I; bylo-li toto pojistné zaplaceno v částce vyšší, než je výše pojistného za 1. čtvrtletí roku 2002 stanovená podle čl. I, pojišťovna zaměstnavateli přeplatek bez zbytečného odkladu vrátí.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.