Čekejte, prosím...
A A A
482/2001 Sb. znění účinné od 18. 10. 2016
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 323/2016 Sb.

18.10.2016

 

482

 

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2001,

kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 6/1993 Sb․, o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 36 písm. a) se slovo „ostatními“ zrušuje.

 

2.

V § 36 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

3.

V § 36 písm. c) se slova „devizová povolení“ nahrazují slovy „devizové licence a zvláštní povolení“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.