Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

495/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002 do 31. 10. 2021

495

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2001,

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

 

Vláda nařizuje podle § 133a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

§ 1

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1 stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „ochranné prostředky“), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

§ 2

Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou

a)

běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,

b)

výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů,2

c)

speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách,

d)

výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,3

e)

sportovní výstroj a vybavení,

f)

ochranné prostředky určené pro sebeobranu,

g)

prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti․

§ 3

(1)

Ochranné prostředky musí

a)

být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b)

odpovídat podmínkám na pracovišti,

c)

být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d)

respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

(2)

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

(3)

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

(4)

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

§ 4

(1)

Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2)

Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení.

§ 5

(1)

K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem.

(2)

Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, případně regenerační krémy a masti.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.

Například vyhláška č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě.

Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.

2

Například vyhláška č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě.

3

Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb.