Čekejte, prosím...
A A A
59/2001 Sb. znění účinné od 19. 2. 2001 do 31. 12. 2006

59

 

ZÁKON

ze dne 10. ledna 2001,

kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 se slova „pro své území“ nahrazují slovy „v přenesené působnosti“.

 

2.

V § 25 odst. 2 větě druhé se slova „územní plán obce nebo regulační plán“ nahrazují slovy „územně plánovací dokumentaci“.

 

3.

V § 30 větě první se slova „pořídil územně plánovací dokumentaci“ nahrazují slovy „je příslušný k pořízení územně plánovací dokumentace“.

 

4.

V § 31 odst. 1 se slova „schválil původní územně plánovací dokumentaci“ nahrazují slovy „je příslušný ke schválení územně plánovací dokumentace“.

 

5.

V § 44 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: „při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby [§ 46a odst. 1 a § 46a odst. 3 písm. b)].“.

 

6.

V § 78 odstavec 1 zní:

(1) Účastníky kolaudačního řízení jsou

a)

stavebník,

b)

vlastník stavby,

c)

uživatel (provozovatel), je-li v době zahájení řízení znám,

d)

vlastník pozemku, na kterém je kolaudovaná stavba umístěna, pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno․“.

 

7.

V § 80 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „U liniových staveb s velkým počtem účastníků řízení stavební úřad uvědomí účastníky o zahájení kolaudačního řízení veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní před konáním místního šetření.“.

 

8.

V § 82 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Kolaudační rozhodnutí se oznámí stejným způsobem, jakým bylo oznámeno zahájení kolaudačního řízení.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

v z. Buzková v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.