Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

105/2002 Sb. znění účinné od 29. 3. 2002 do 31. 3. 2012

105

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, se mění takto:

1.

§ 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

§ 1

 

Znalecká komise ustavená jako poradní orgán ministra zdravotnictví nebo orgánu kraje v přenesené působnosti (dále jen „krajský úřad“)1) posuzuje jednotlivé případy, u nichž vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví, (dále jen „případ“).

__________

1)

§ 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

§ 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku.

2.

V § 2 odst. 2 se slova „Ředitel vybrané nemocnice“ nahrazují slovem „Krajský úřad“.

3.

V § 2 odst. 2 se slova „uvedeném v příloze, která je součástí této vyhlášky“ nahrazují slovem „kraje“.

4.

V § 3 odst. 1 se slova „ředitel vybrané nemocnice“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

5.

V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

lékař určený

1.

Ministerstvem zdravotnictví, pokud jde o ústřední znaleckou komisi,

2.

krajským úřadem, pokud jde o územní znaleckou komisi,“.

6.

V § 3 odstavec 4 zní:

(4) Komise k jednání přizve

a)

právníka s praxí v oblasti zdravotnictví, a je-li to třeba, i jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví,3)

b)

odborníka pro technická zařízení, jestliže při výkonu zdravotní péče bylo použito technické zařízení a je-li podezření, že je příčinná souvislost mezi případem a použitím technického zařízení,

c)

osobu, jíž se projednávaný případ týká, popřípadě též osobu, která podala podnět k posouzení případu, a to pokud je to třeba k posouzení věci․“.

7.

V § 3 odst. 5 se za slova „v odstavci 4“ vkládají slova „písm. a) a b)“.

8.

V § 4 odst. 1 se věta prvá nahrazuje větou „Činnost komise a její jednání řídí předseda, kterým je u ústřední znalecké komise lékař uvedený v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1, a u územní znalecké komise lékař uvedený v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2.“.

9.

V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

(4) Podkladem pro činnost komise jsou především údaje ze zdravotnické dokumentace8a) týkající se případu.

__________

8a)

§ 67b odst. 10 písm. g) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 260/2001 Sb.“.

10.

V § 4 odst. 7 se slova „řediteli vybrané nemocnice“ nahrazují slovy „krajskému úřadu a kopii zápisu Ministerstvu zdravotnictví“.

11.

V § 5 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Krajský úřad sdělí Ministerstvu zdravotnictví, jaká opatření k nápravě skutečností zjištěných územní znaleckou komisí (§ 4 odst. 6) byla učiněna.“.

Dosavadní text § 5 se označuje jako odstavec 2.

12.

V § 5 se slova „vybraná nemocnice“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

13.

V § 6 se slova „hradí vybraná nemocnice z příspěvku zřizovatele“ nahrazují slovy „se hradí z rozpočtu kraje“.

14.

Příloha k vyhlášce č. 221/1995 Sb. se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.