Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

137/2002 Sb. znění účinné od 15. 4. 2002

137

 

ZÁKON

ze dne 15. března 2002,

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o metrologii (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odstavec 6 zní:

(6) Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných měřidel mohou zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo prostřednictvím Českého metrologického institutu nebo střediska kalibrační služby nebo u jiných uživatelů měřidel, kteří mají příslušné hlavní etalony navázané na etalony Českého metrologického institutu, středisek kalibrační služby nebo na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní.“.

2.

V § 6 odst. 2 se věty druhá a třetí nahrazují těmito větami: „Zjišťuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud měřidlo splňuje požadavky stanovené vyhláškou nebo, pokud se na něj vyhláška nevztahuje, splňuje požadavky českých technických norem.“.

3.

V § 8 odst. 3 se slovo „platnosti“ nahrazuje slovem „vlastností“.

4.

V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Pro ověřování stanovených měřidel nebo kalibraci hlavních etalonů se používají certifikované referenční materiály. Pokud nelze z technických důvodů použít certifikované referenční materiály, je možno použít ostatní referenční materiály.“.

5.

V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou těchto způsobů․ Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

6.

V § 9 odst. 5 se za slovo „kalibraci“ vkládá slovo „pracovního“ a slova „stanovených schématem návaznosti“ se nahrazují slovy „návaznosti měřidel“.

7.

§ 9a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

§ 9a

Hotově balené zboží označené symbolem „e“ a lahve

používané jako odměrné obaly pro hotově balené zboží

 

(1) Hotově baleným zbožím označeným symbolem „e“ se pro účely tohoto zákona rozumí zboží určené k prodeji a umístěné do obalu bez přítomnosti spotřebitele, jehož množství obsažené v obalu, zejména objem nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu, kterou nelze změnit bez otevření nebo zjevného porušení obalu.

(2) Balírny a dovozci hotově baleného zboží jsou oprávněni uvést do oběhu2) zboží s označením „e“, pokud

a)

mají zaveden systém kontroly správnosti množství, zajišťující splnění požadavků stanovených vyhláškou včetně průkazné evidence četnosti a výsledků měření, písemně oznámí Českému metrologickému institutu uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu a současně předají Českému metrologickému institutu dokumentaci obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží v balení,

b)

je dodržena hodnota jmenovitého obsahu a řady jmenovitých množství obsahu hotově baleného zboží v případech stanovených vyhláškou,

c)

jsou dodrženy dovolené odchylky obsahu hotově baleného zboží stanovené vyhláškou,

d)

jsou uvedeny na obalech hotově baleného zboží údaje stanovené vyhláškou.

(3) Metrologickou kontrolu hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ ke zjištění, zda jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 2, provádí Český metrologický institut; v případě splnění podmínek vydává osvědčení, jehož náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou, při opakovaných kontrolách vystavuje protokol potvrzující platnost osvědčení. Český metrologický institut je oprávněn odebírat za náhradu od balíren nebo dovozců hotově baleného zboží potřebné vzorky. Za odebrané vzorky se poskytne náhrada ve výši prodejní ceny. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí balírna nebo dovozce písemně vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, pokud hotově balené zboží nebo lahve nesplňují požadavky stanovené vyhláškou.

(4) Výrobci lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží (dále jen „lahve“) jsou oprávněni označit je symbolem „3“, pokud

a)

mají osvědčení o metrologické kontrole lahví vydané Českým metrologickým institutem, kromě případů stanovených v § 12 odst. 1; způsob a metody metrologické kontroly stanoví ministerstvo vyhláškou,

b)

jsou dodrženy dovolené odchylky objemu lahví,

c)

uvádí na lahve identifikační označení stanovené vyhláškou ministerstva.

(5) Metrologickou kontrolu lahví ke zjištění, zda jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 4, provádí Český metrologický institut.

__________

2)

§ 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.“.

8.

V § 12 odst. 1 se za slova „orgánem jiného státu“ vkládají slova „nebo zahraniční doklad o metrologické kontrole hotově baleného zboží, popřípadě lahví“, za slova „nebo schválení“ se vkládají slova „či metrologické kontrole hotově baleného zboží, popřípadě lahví“ a za slova „těmto osvědčením“ se vkládají slova „nebo dokladům“.

9.

V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Nelze-li použít předchozí ustanovení, může Úřad na odůvodněnou žádost výrobce, dovozce nebo uživatele měřidla přiznat metrologickým úkonům provedeným v zahraničí stejnou účinnost jako metrologickým úkonům provedeným podle tohoto zákona, a to formou uznání platnosti zahraničních dokumentů a značek.“.

10.

V § 12 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje tato věta: „Ministerstvo stanoví vyhláškou zásady týkající se zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.“.

11.

V § 13 odst. 1 se na konci písmene f) doplňují slova „při výkonu kontroly postupuje podle zvláštního právního předpisu;2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a) zní:

__________

2a)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a) a 2b), včetně odkazů na ně, se označují jako poznámky pod čarou č. 2b) a 2c).

12.

V § 14 odst. 1 se za slova „hotově baleného zboží a“ vkládají slova „lahví a“.

13.

V § 16 odst. 1 větě první se za slova „stanovených měřidel“ vkládají slova „nebo certifikaci referenčních materiálů“, za slovo „kvalifikace“ se vkládá slovo „odpovědných“ a za slovo „osobou2b)“ se doplňují slova „nebo osvědčením o odborné způsobilosti vydaným Úřadem“.

14.

§ 21 včetně nadpisu zní:

§ 21

Úřední měření

 

Úřad může v případech hodných zvláštního zřetele autorizovat subjekt na jeho žádost k výkonu úředního měření ve stanoveném oboru měření po prověření úrovně jeho technického a metrologického vybavení. Podmínkami výkonu je používání měřidel, u nichž je zajištěna metrologická návaznost, certifikát odborné způsobilosti úředního měřiče vydaný akreditovanou osobou2b) nebo osvědčení o odborné způsobilosti vydané Úřadem a dohled prováděný Českým metrologickým institutem. Úředním měřením se rozumí metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter veřejné listiny. Jeho náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti stanovené zákonem nebo podmínky stanovené v rozhodnutí o autorizaci, Úřad rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní nebo zruší. Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

15.

V § 23 odst. 1 písm. d) se za slovem „opravil“ slovo „měřidlo“ zrušuje a vkládají se slova „nebo provedl montáž měřidla“.

16.

V § 23 odst. 1 písm. g) se slova „použil ke kalibraci hlavního etalonu referenční materiál bez certifikátu nebo“ zrušují.

17.

V § 23 odst. 1 se na konci písmene h) doplňují slova „nebo označil lahve symbolem „3“ v rozporu s povinnostmi uvedenými v § 9a“.

18.

Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

§ 24b

 

Ustanovení tohoto zákona týkající se schválení typu a prvotního ověření se nepoužijí, pokud zvláštní právní předpis5) stanoví jinak.

__________

5)

Například nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.“.

19.

V § 27 se slova „§ 9a odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 9a odst. 2 až 4, § 12 odst. 3“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy

v oblasti technické normalizace, metrologie

a státního zkušebnictví (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1, 2 a 3 se slovo „hospodářství“ nahrazuje slovy „průmyslu a obchodu“.

2.

V § 2 se čárka za písmenem b) nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

3.

§ 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 119/2000 Sb. (čl. 3)

Čl. III

Na konci textu čl. V zákona č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., se doplňují tato slova: „nebo dnem, kdy vstoupí v platnost příslušná sektorová příloha Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, bude-li tento den dřívější“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.