Čekejte, prosím...
A A A
209/2002 Sb. znění účinné od 1. 8. 2002 do 13. 4. 2009

209

 

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2002,

kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 41 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, a o změně zákona č. 165/1998 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ustanovení § 3 odst․ 1 písm. d) a § 8 odst. 5 se při zápisu do seznamu auditorů nepoužijí u toho, komu Komora vydala oprávnění vykonat odbornou zkoušku podle zákona č. 524/1992 Sb. a kdo složí auditorskou zkoušku nejpozději do 31. 12. 2003.“.

Čl. II

Posuzování podmínek pro zápis do seznamu auditorů v době od 1. ledna 2001 do dne účinnosti tohoto zákona se řídí ustanovením tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce ode dne vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.