Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

228/2002 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004

Zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.

Čl. I body 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 až 18, 21 až 26, 29, 30, 32, 34, 43 a 51 a čl. III nabývají účinnosti 4.6.2002

Čl. I bod 27 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

228

 

ZÁKON

ze dne 9. května 2002,

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb.,

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

(zákon o soudech a soudcích)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o advokacii (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 6/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným

a)

advokáti,

b)

fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru a které v tomto státě získaly oprávnění poskytovat právní služby (dále jen „domovský stát“) pod profesním označením svého domovského státu oznámeným ve sdělení Ministerstva spravedlnosti vyhlášeném ve Sbírce zákonů, (dále jen „evropský advokát“).“.

 

2.

V § 3 odst. 3 se slova „(§ 5 odst. 3)“ nahrazují slovy „(§ 5a odst. 2)“.

 

3.

V § 5 odst. 1 se slova „na žádost“ nahrazují slovy „na základě písemné žádosti“.

 

4.

V § 5 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova „nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů“.

 

5.

V § 5 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

6.

Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5g, které znějí:

§ 5a

 

(1) Komora zapíše na základě písemné žádosti po složení slibu do seznamu advokátů každého, kdo splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g) a

a)

prokáže, že je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 v jiném státě za podmínek slučitelných s tímto zákonem, a

b)

složí uznávací zkoušku (§ 54 odst. 3).

(2) Advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů podle odstavce 1, je oprávněn poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního.

 

§ 5b

 

(1) Komora zapíše na základě písemné žádosti po složení slibu do seznamu advokátů evropského advokáta, který splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g) a který prokáže, že

a)

poskytoval v České republice bez podstatnějších přerušení právní služby jako usazený evropský advokát (§ 35l odst. 1) po dobu alespoň tří let,

b)

právní služby podle písmena a) poskytoval v oblasti práva České republiky.

(2) Prokáže-li žadatel o zápis do seznamu advokátů, který nesplňuje podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. b), v pohovoru před tříčlennou komisí jmenovanou předsedou Komory, že jeho znalosti o právu České republiky a stavovských předpisů, jakož i zkušenosti získané v průběhu dosavadního poskytování právních služeb jsou dostatečné k výkonu advokacie, může Komora splnění této podmínky zcela nebo zčásti prominout.

 

§ 5c

 

Komora zapíše na základě písemné žádosti po složení slibu do seznamu advokátů státního příslušníka některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru, který splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g) a který

a)

prokáže, že splnil podmínky profesního vzdělání a praxe stanovené v tomto státě k získání oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b), a

b)

složí zkoušku způsobilosti (§ 54 odst. 2).

 

§ 5d

 

Komora vydá advokátovi, který byl zapsán do seznamu advokátů, po uhrazení poplatku, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 5 000 Kč, osvědčení o zápisu do seznamu advokátů; v osvědčení Komora vyznačí omezení rozsahu poskytování právních služeb podle § 5a odst․ 2.

 

§ 5e

 

Zápis do seznamu advokátů zaznamená Komora v seznamu advokátů bez odkladu, nejpozději do jednoho týdne od vydání osvědčení podle § 5d.

 

§ 5f

 

Advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů podle § 5a, je oprávněn požádat o nový zápis do seznamu advokátů podle § 5 nebo § 5c, pokud splní podmínky pro zápis do seznamu advokátů uvedené v těchto ustanoveních.

 

§ 5g

 

Tomu, kdo prokáže právní zájem, Komora osvědčí, zda splňuje podmínky pro zápis do seznamu advokátů podle § 5 písm. b), c) a h).“.

 

7.

V § 6 odst. 2 se za slova „právního čekatele státního zastupitelství“ doplňují slova „ , notářského kandidáta“, za slovo „exekutora“ se doplňují slova „ , exekutorského kandidáta“ a za slova „Nejvyššího soudu“ se doplňují slova „anebo Nejvyššího správního soudu“.

 

8.

§ 7 zní:

§ 7

 

(1) Komora umožní do devíti měsíců od doručení písemné žádosti vykonat po uhrazení poplatku, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 5 000 Kč, (dále jen „poplatek za zkoušku“)

a)

advokátní zkoušku (§ 54 odst. 1) každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) až d),

b)

zkoušku způsobilosti (§ 54 odst. 2) státnímu příslušníkovi některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru, který prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g) a v § 5c písm. a),

c)

uznávací zkoušku (§ 54 odst. 3) každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) a d) až g) a v § 5a odst. 1 písm. a).

(2) Komora vyrozumí uchazeče o tom, zda splňuje podmínky pro vykonání zkoušky podle odstavce 1 nejpozději do čtyř měsíců po doručení žádosti o vykonání zkoušky.

(3) Ten, kdo při některé ze zkoušek uvedených v odstavci 1 neuspěl, může do jednoho měsíce ode dne jejího konání požádat písemně Komoru, aby mu umožnila její opakování. Komora opakování zkoušky po uhrazení poplatku za zkoušku umožní, a to tak, aby se opakovaná zkouška konala nejdříve po uplynutí doby šesti měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl. Zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.

(4) Ten, kdo při některé ze zkoušek uvedených v odstavci 1 neuspěl a nepodal ve lhůtě podle odstavce 3 žádost o její opakování, anebo ten, kdo při některé ze zkoušek uvedených v odstavci 1 neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat další žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí doby tří let ode dne konání zkoušky, při které naposledy neuspěl. Ten, kdo takto požádá o vykonání advokátní zkoušky, musí dále prokázat, že v posledních třech letech před podáním žádosti vykonával alespoň po dobu dalších dvou let právní praxi advokátního koncipienta; jinak platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

(5) Komora umožní do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů složení slibu každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 písm. a) až h) nebo v § 5a až 5c. Komora zapíše žadatele do seznamu advokátů ke dni složení slibu nebo k pozdějšímu dni uvedenému v žádosti, nepřesahuje-li doba mezi složením slibu a tímto dnem tři měsíce; jinak Komora žádost zamítne s tím, že uznání jiné zkoušky nebo uznání jiné praxe podle § 6 anebo prominutí podmínky pro zápis do seznamu advokátů podle § 5b odst. 2 pozbývají platnosti.“.

 

9.

V § 7b odst. 1 písm. g) se slova „následujícího po měsíci“ zrušují.

 

10.

V § 8 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

 

11.

V § 8 odst. 2 se slova „§ 5 odst. 1 písm. a), b) nebo d) anebo v § 5 odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 5 písm. a), b) nebo d) anebo v § 5a odst. 1 písm. a)“.

 

12.

§ 10 zní:

§ 10

 

(1) Dojde-li u advokáta, který byl zapsán do seznamu advokátů podle § 5a, k pozastavení či zániku oprávnění poskytovat právní služby v cizině, pozastaví mu Komora výkon advokacie podle tohoto zákona, popřípadě jej ze seznamu advokátů vyškrtne.

(2) Komora informuje bez odkladu v potřebném rozsahu příslušný orgán cizího státu o pozastavení výkonu advokacie advokátovi, který byl zapsán do seznamu advokátů podle § 5a, jakož i o vyškrtnutí tohoto advokáta ze seznamu advokátů.

(3) Byl-li pozastaven výkon advokacie advokátovi, který byl zapsán do seznamu advokátů podle § 5b, anebo byl-li tento advokát ze seznamu advokátů vyškrtnut, informuje Komora bez odkladu v potřebném rozsahu o těchto skutečnostech orgán domovského státu, od něhož získal oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b) (dále jen „příslušný orgán domovského státu“).

(4) Komora informuje bez odkladu v potřebném rozsahu příslušný orgán členského státu Evropské unie nebo členského státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, ve kterém advokát zapsaný do seznamu advokátů podle § 5 nebo § 57 poskytuje právní služby v postavení obdobném usazenému evropskému advokátovi podle tohoto zákona, o pozastavení výkonu advokacie tomuto advokátovi, jakož i o vyškrtnutí tohoto advokáta ze seznamu advokátů.“.

 

13.

V § 15 odst. 7 se slova „§ 19 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 1 písm. a) a c)“.

 

14.

V § 21 odst. 10 se slova „k informování orgánu v cizím státě podle § 35d“ nahrazují slovy „ke splnění informační povinnosti podle § 10 odst. 2 až 4, § 35d a § 35r odst. 1, 2 a 4“.

 

15.

V § 22 odstavec 2 zní:

(2) Způsob určení odměny a náhrad advokáta, popřípadě i jejich výši stanoví Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory vyhláškou.“.

 

16.

V § 27 odst. 1 větě druhé se slovo „ustanoví“ nahrazuje slovem „určí“.

 

17.

V § 27 odst. 2 větě první se slovo „ustanovený“ nahrazuje slovem „určený“ a slovo „ustanovení“ se nahrazuje slovem „určení“.

 

18.

V § 35b v úvodní větě se slova „se hledí,“ nahrazují slovy „se pro účely kárného řízení hledí,“.

 

19.

§ 35d zní:

§ 35d

 

(1) Komora informuje bez odkladu v potřebném rozsahu příslušný orgán cizího státu o zahájení a o výsledku kárného řízení proti advokátovi, který byl zapsán do seznamu advokátů podle § 5a.

(2) Komora informuje bez odkladu v potřebném rozsahu příslušný orgán členského státu Evropské unie nebo členského státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, ve kterém advokát zapsaný do seznamu advokátů podle § 5 nebo § 57 poskytuje právní služby v postavení obdobném usazenému evropskému advokátovi podle tohoto zákona, o zahájení a výsledku kárného řízení proti tomuto advokátovi.“.

 

20.

Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisů zní:

ČÁST TŘETÍ

EVROPSKÝ ADVOKÁT

 

HLAVA PRVNÍ

 

Hostující evropský advokát

 

§ 35f

 

Hostujícím evropským advokátem je evropský advokát, který poskytuje právní služby na území České republiky dočasně nebo příležitostně.

 

§ 35g

 

Hostující evropský advokát je povinen používat při poskytování právních služeb profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) s uvedením příslušného orgánu domovského státu; toto označení musí být vyjádřeno v oficiálním jazyku nebo v jednom z oficiálních jazyků domovského státu.

 

§ 35h

 

(1) Hostující evropský advokát nemůže být členem sdružení (§ 14) ani společníkem společnosti (§ 15).

(2) Hostující evropský advokát není oprávněn účastnit se sněmu a nemůže být volen do orgánů Komory.

 

§ 35i

 

(1) Při poskytování právních služeb spočívajících v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, je hostující evropský advokát povinen dodržovat povinnosti, které jsou stanoveny právním nebo stavovským předpisem pro advokáty, jakožto zástupce účastníků v tomto řízení. Pokud tyto předpisy některou otázku neupravují, je hostující evropský advokát povinen dodržovat povinnosti, které jsou stanoveny právními, stavovskými nebo jinými předpisy domovského státu o poskytování právních služeb (dále jen „předpisy domovského státu“).

(2) Při poskytování jiných právních služeb, než které jsou uvedeny v odstavci 1, je hostující evropský advokát povinen dodržovat povinnosti, které jsou stanoveny předpisy domovského státu. Pokud předpisy domovského státu některou otázku neupravují, použijí se při poskytování právních služeb hostujícím evropským advokátem ustanovení § 3 odst. 1 a 2, § 16, 17, § 18 odst. 1, § 19 až 21, § 22 odst. 1, § 24 odst. 1 a 2, § 25, 26 a 28, jakož i ustanovení zvláštních právních předpisů, pokud upravují poskytování právních služeb advokáty.

(3) Ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů uvedená v odstavci 2 se při poskytování právních služeb hostujícím evropským advokátem nepoužijí, pokud dodržování povinností jimi stanovených nelze po hostujícím evropském advokátovi vzhledem ke všem okolnostem, a zejména ke skutečnosti, že se jedná o dočasné nebo příležitostné poskytování právních služeb, rozumně požadovat; to však neplatí o povinnostech uvedených v § 16, 17, § 19 až 21 a § 24 odst. 1 a 2.

 

§ 35j

 

(1) Poskytuje-li hostující evropský advokát na území České republiky právní služby bez podstatnějších přerušení po dobu jednoho měsíce, je povinen oznámit Komoře adresu místa v České republice pro doručování písemností Komory, včetně rozhodnutí přijatých orgány Komory v řízeních podle tohoto zákona. Pokud hostující evropský advokát tuto povinnost nesplní, Komora písemnost uloží s tím, že účinky doručení písemnosti (rozhodnutí) nastávají třetím dnem po uložení; to platí i v případě písemností, které mají být doručeny do vlastních rukou hostujícího evropského advokáta.

(2) Poskytuje-li hostující evropský advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, je povinen ustanovit advokáta jako svého zmocněnce pro doručování písemností (dále jen „zmocněnec pro doručování“); ustanovení § 35p tím není dotčeno. Hostující evropský advokát je povinen oznámit soudu nebo jinému orgánu adresu sídla zmocněnce pro doručování při prvním úkonu, který vůči němu učiní; soud nebo jiný orgán zasílá písemnosti, včetně rozhodnutí, na adresu sídla zmocněnce pro doručování. Pokud hostující evropský advokát tuto povinnost nesplní, soud nebo jiný orgán písemnost uloží s tím, že účinky doručení písemnosti (rozhodnutí) nastávají třetím dnem po uložení; to platí i v případě písemností, které mají být doručeny do vlastních rukou hostujícího evropského advokáta.

 

§ 35k

 

(1) Pokud je o to požádán, je hostující evropský advokát povinen prokázat Komoře, soudu nebo jinému orgánu příslušným dokladem nebo doklady vydanými v domovském státě své oprávnění poskytovat v domovském státě právní služby pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b) (dále jen „průkaz oprávnění“); průkaz oprávnění musí být hostujícím evropským advokátem předložen s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

(2) Dokud hostující evropský advokát nesplní povinnost podle odstavce 1, není oprávněn právní služby dále poskytovat.

 

HLAVA DRUHÁ

 

Usazený evropský advokát

 

§ 35l

 

(1) Usazeným evropským advokátem je evropský advokát, který je zapsán do seznamu evropských advokátů vedeného Komorou.

(2) Usazený evropský advokát je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky soustavně.

 

§ 35m

 

(1) Komora zapíše evropského advokáta do seznamu evropských advokátů do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o zápis, ke které musí být přiloženy

a)

doklad o tom, že evropský advokát je státním příslušníkem některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru,

b)

průkaz oprávnění (§ 35k odst. 1) ne starší než tři měsíce,

c)

doklad o splnění povinnosti podle § 24 odst. 3.

(2) Komora evropského advokáta do seznamu evropských advokátů nezapíše, pokud mu bylo uloženo kárné opatření dočasného zákazu poskytování právních služeb (§ 35q odst. 2) a ode dne, kdy rozhodnutí o uložení tohoto kárného opatření bylo vykonáno, neuplynula doba alespoň jednoho roku.

(3) Komora vydá evropskému advokátovi, který byl zapsán do seznamu evropských advokátů, po uhrazení poplatku, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 5 000 Kč, osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů.

(4) Zápis do seznamu evropských advokátů zaznamená Komora v seznamu evropských advokátů bez odkladu, nejpozději do jednoho týdne, a informuje o něm v téže lhůtě v potřebném rozsahu příslušný orgán domovského státu.

(5) Předseda Komory usazeného evropského advokáta rozhodnutím vydaným v řízení podle § 55 ze seznamu evropských advokátů vyškrtne

a)

nesplnil-li některou z povinností podle § 35n odst. 6,

b)

zaniklo-li jeho oprávnění poskytovat v domovském státě právní služby pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b),

c)

přestal-li být státním příslušníkem některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru,

d)

z důvodů uvedených v § 7b odst. 1 písm. e) a f) a v § 8 odst. 1 písm. b) až d).

(6) Usazený evropský advokát,

a)

který zemřel, je vyškrtnut ze seznamu evropských advokátů ke dni úmrtí,

b)

který byl prohlášen za mrtvého, je vyškrtnut ze seznamu evropských advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,

c)

kterému bylo uloženo kárné opatření dočasného zákazu poskytování právních služeb (§ 35q odst. 2), je vyškrtnut ze seznamu evropských advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o uložení tohoto kárného opatření,

d)

který podal Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu evropských advokátů, opatřenou úředně ověřeným podpisem, je vyškrtnut ze seznamu evropských advokátů uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla tato žádost Komoře doručena.

(7) V případě vyškrtnutí usazeného evropského advokáta ze seznamu evropských advokátů se použijí přiměřeně ustanovení § 7b odst. 2 a § 8 odst. 2 a 3.

 

§ 35n

 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro usazeného evropského advokáta přiměřeně ustanovení tohoto zákona a stavovských předpisů o právech a povinnostech advokátů, popřípadě ustanovení zvláštních právních předpisů, pokud stanoví práva a povinnosti advokátů v souvislosti s výkonem advokacie.

(2) Usazený evropský advokát je povinen používat při poskytování právních služeb profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b); toto označení musí být vyjádřeno v oficiálním jazyku nebo v jednom z oficiálních jazyků domovského státu. K tomuto označení je usazený evropský advokát povinen uvádět odkaz na jeho zápis do seznamu evropských advokátů.

(3) Usazený evropský advokát je oprávněn uvádět ke svému označení podle odstavce 2 i dodatek vyjadřující skutečnost, že v domovském státě, popřípadě i v jiných cizích státech poskytuje právní služby společně s jinými osobami jako účastník (společník) sdružení nebo právnické osoby obdobné sdružení nebo společnosti podle tohoto zákona (§ 14 a 15).

(4) Usazený evropský advokát může být členem sdružení (§ 14) nebo společníkem společnosti (§ 15).

(5) Usazený evropský advokát má právo účastnit se sněmu; nemůže však být volen do orgánů Komory.

(6) Usazený evropský advokát je povinen předložit Komoře nejpozději do 30. listopadu každého kalendářního roku

a)

průkaz oprávnění (§ 35k odst. 1) ne starší než tři měsíce,

b)

doklad o splnění povinnosti podle § 24 odst. 3 pro následující kalendářní rok.

(7) Sídlo usazeného evropského advokáta (§ 13) se zapisuje do seznamu evropských advokátů.

(8) Usazený evropský advokát se může v rámci svého oprávnění dát zastoupit osobami uvedenými v § 26.

(9) Ustanovení § 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 se použije v případě vyškrtnutí usazeného evropského advokáta ze seznamu evropských advokátů.

 

HLAVA TŘETÍ

 

Společná ustanovení

 

§ 35o

 

Evropský advokát je oprávněn poskytovat právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, a to i v těch případech, kdy zvláštní právní předpis stanoví, že účastník řízení musí být zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníka řízení může být jen advokát.

 

§ 35p

 

(1) Poskytuje-li evropský advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, a stanoví-li zvláštní právní předpis, že účastník musí být v tomto řízení zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníka může být jen advokát, je evropský advokát povinen ustanovit advokáta po dohodě s klientem jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, které budou v řízení řešeny, (dále jen „konzultant“); konzultantem může evropský advokát ustanovit i zmocněnce pro doručování podle § 35j odst. 2.

(2) Evropský advokát je povinen oznámit soudu nebo jinému orgánu adresu sídla konzultanta při prvním úkonu, který vůči němu učiní; dokud evropský advokát tuto povinnost nesplní, není oprávněn právní služby dále poskytovat.

(3) Nerozhodne-li soud nebo jiný orgán jinak, je konzultant oprávněn být přítomen se souhlasem evropského advokáta při všech úkonech, u kterých je oprávněn být přítomen jako zástupce (obhájce) evropský advokát.

(4) Ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy upravující řízení před soudy nebo jinými orgány.

(5) Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost evropského advokáta za škodu podle § 24 odst. 1 a 2, ani jeho kárná odpovědnost (§ 35q odst. 1).

 

Kárná odpovědnost a kárné řízení

 

§ 35q

 

(1) Evropský advokát je kárně odpovědný podle části druhé hlavy čtvrté tohoto zákona.

(2) Evropskému advokátovi lze v kárném řízení uložit kárná opatření uvedená v § 32 odst. 3 písm. a) až c) a kárné opatření dočasného zákazu poskytování právních služeb na dobu jednoho roku až pěti let. Na rozhodnutí o uložení kárného opatření dočasného zákazu poskytování právních služeb se použijí přiměřeně ustanovení § 35a odst. 3 a § 35b písm. c).

 

§ 35r

 

(1) Komora informuje v potřebném rozsahu příslušný orgán domovského státu o skutečnosti, že předseda kontrolní rady hodlá zahájit proti evropskému advokátovi kárné řízení.

(2) Nebylo-li možné splnit informační povinnost podle odstavce 1 z důvodu nebezpečí z prodlení nebo bylo-li kárné řízení zahájeno na základě kárné žaloby podané ministrem spravedlnosti, je Komora povinna informovat bez odkladu v potřebném rozsahu příslušný orgán domovského státu o zahájení kárného řízení proti evropskému advokátovi.

(3) V kárném řízení proti evropskému advokátovi si kárný senát nebo odvolací senát před rozhodnutím ve věci samé zpravidla vyžádá jako jeden z podkladů pro rozhodnutí i vyjádření příslušného orgánu domovského státu.

(4) Komora informuje bez odkladu v potřebném rozsahu příslušný orgán domovského státu o výsledku kárného řízení proti evropskému advokátovi.“.

Dosavadní části třetí až šestá se označují jako části čtvrtá až sedmá.

 

21.

V § 37 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova „nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů“.

 

22.

V 37 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: „Zápis do seznamu advokátních koncipientů zaznamená Komora v seznamu advokátních koncipientů bez odkladu, nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu.“.

 

23.

V § 37 odst. 4 písm. b) se slova „následujícího po měsíci“ zrušují.

 

24.

V 37 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

kdo byl zapsán do seznamu advokátů, je vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů dnem zápisu do seznamu advokátů.“.

 

25.

V § 37 odst. 5 se část věty první před středníkem nahrazuje touto částí věty: „Advokátnímu koncipientovi, který podal Komoře písemnou žádost o pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta opatřenou úředně ověřeným podpisem, je pozastaven výkon právní praxe advokátního koncipienta uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla tato žádost Komoře doručena“.

 

26.

V § 37 odst. 6 se za slova „pozastavení výkonu“ vkládá slovo „právní“.

 

27.

V § 40 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Komora vykonává veřejnou správu na úseku advokacie; při výkonu veřejné správy postupuje Komora podle tohoto zákona a podle správního řádu.15)“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

28.

V § 41 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

zkušební komisi pro advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky (dále jen „zkušební komise České advokátní komory“).“.

 

29.

V § 42 odstavec 5 zní:

(5) Sněm je schopný se usnášet bez ohledu na počet přítomných advokátů. Usnesení sněmu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných advokátů. Při volbě členů a náhradníků orgánů Komory rozhoduje počet hlasů odevzdaných přítomnými advokáty jednotlivým kandidátům.“.

 

30.

V § 44 odstavec 3 zní:

(3) Představenstvu přísluší rozhodovat o

a)

vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle § 8 odst. 1 písm. a) a c),

b)

vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 3 z důvodu nesplňování podmínky uvedené v § 37 odst. 1 písm. c),

c)

pozastavení výkonu advokacie podle § 9 odst. 2 písm. a) a c),

d)

pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta podle § 37 odst. 5 z důvodů uvedených v § 9 odst. 2 písm. a) a c).“.

 

31.

V § 44 odst. 4 písmeno f) zní:

f)

vyjadřovat se ke zkušebnímu řádu pro advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky (dále jen „advokátní zkušební řád“),“.

 

32.

V § 45 odstavec 2 zní:

(2) Předsedovi Komory přísluší rozhodovat

a)

o určení advokáta podle § 18 odst. 2,

b)

o určení zástupce advokáta podle § 27 odst. 1,

c)

o určení nástupce advokáta § 27 odst. 4,

d)

o vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle § 8 odst. 1 písm. b), d) a § 10 odst. 1,

e)

o vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 3 z důvodu nesplňování podmínek uvedených v § 37 odst. 1 písm. a), b), d) a e),

f)

o pozastavení výkonu advokacie podle § 9 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 1,

g)

o pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta podle § 37 odst. 5 z důvodu uvedeného v § 9 odst. 2 písm. b),

h)

v dalších věcech stanovených tímto zákonem.“.

 

33.

V § 45 odstavec 3 zní:

(3) Předseda Komory provádí záznamy v seznamu advokátů, v seznamu advokátních koncipientů, v seznamu sdružení a veřejných obchodních společností vykonávajících advokacii a v seznamu evropských advokátů.“.

 

34.

V § 50 odst. 2 se slova za středníkem „ustanovení § 247250k občanského soudního řádu se použijí přiměřeně“ zrušují a středník se nahrazuje tečkou.

 

35.

V § 52 odst. 1 se slova „zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky“ nahrazují slovy „advokátní zkušební řád“.

 

36.

V § 52 odstavec 2 zní:

(2) Ministr spravedlnosti jmenuje členy zkušební komise České advokátní komory, a to nejméně jednu třetinu jejích členů na návrh Komory a jednu třetinu jejích členů na návrh Nejvyššího soudu.“.

 

37.

Za § 52 se vkládá nový § 52a, který zní:

§ 52a

 

Ministerstvo spravedlnosti oznamuje sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b).“.

 

38.

V § 53 odstavec 1 zní:

(1) Stavovské předpisy upravují otázky svěřené jim tímto zákonem; dále se jimi upravují

a)

poplatek za zkoušku a podrobnosti o jejím placení,

b)

poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů a podrobnosti o jejich placení,

c)

podrobnosti o provádění plateb advokátů a usazených evropských advokátů podle § 30 odst. 1,

d)

pravidla vydávání Věstníku,

e)

podrobnosti o jednotlivých způsobech výkonu advokacie,

f)

podrobnosti o poskytování právních služeb advokáty, popřípadě advokátními koncipienty,

g)

podrobnosti o poskytování právních služeb evropskými advokáty,

h)

podrobnosti o právech a povinnostech advokátů, advokátních koncipientů a evropských advokátů, které jsou stanoveny tímto zákonem, vyjma práv a povinností v kárném řízení a v řízení podle § 55 a 55a,

i)

podrobnosti o právech a povinnostech advokátů, advokátních koncipientů a evropských advokátů, které jsou stanoveny zvláštním právním předpisem, pokud souvisejí s výkonem advokacie.“.

 

39.

V § 53 odst. 3 se slova „advokáty a advokátní koncipienty“ nahrazují slovy „advokáty, advokátní koncipienty a evropské advokáty“.

 

40.

V § 53 odstavec 4 zní:

(4) Stavovské předpisy uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou závazné také pro žadatele o umožnění vykonání advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo uznávací zkoušky.“.

 

41.

V § 54 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Zkouškou způsobilosti se ověřují znalosti uvedené v odstavci 1, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že žadatel o její vykonání již v některém z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru splnil podmínky k tomu, aby v tomto státě získal oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b). Zkoušku způsobilosti lze vykonat pouze v jazyce českém nebo slovenském.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

42.

V § 54 odstavec 4 zní:

(4) Podrobnosti o advokátní zkoušce, zkoušce způsobilosti a uznávací zkoušce stanoví advokátní zkušební řád (§ 52 odst. 1).“.

 

43.

V § 55 odstavec 4 zní:

(4) V řízeních ve věcech, v nichž přísluší rozhodovat představenstvu (§ 44 odst. 3), se vždy nařídí ústní jednání.“.

 

44.

§ 55b zní:

§ 55b

 

Ten,

a)

kdo nebyl ve lhůtách stanovených tímto zákonem zapsán do seznamu advokátů, do seznamu advokátních koncipientů nebo do seznamu evropských advokátů,

b)

komu nebylo do jednoho týdne po splnění podmínek stanovených tímto zákonem vydáno osvědčení o zápisu do seznamu advokátů nebo osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů,

c)

komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno vykonat advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti nebo uznávací zkoušku,

d)

komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno složení slibu,

e)

o němž nebyl ve lhůtě stanovené tímto zákonem proveden v seznamu advokátů, v seznamu advokátních koncipientů nebo v seznamu evropských advokátů záznam uvedený v § 55c odst. 1 písm. a) nebo d),

f)

o němž byl v rozporu s tímto zákonem proveden v seznamu advokátů, v seznamu advokátních koncipientů nebo v seznamu evropských advokátů záznam uvedený v § 55c odst. 1 písm. b) nebo c),

je oprávněn obrátit se na soud, aby o jeho právu rozhodl.

(2) Spory o plnění závazků vzniklých na základě povinností uvedených v § 30 odst. 1 projednává a rozhoduje soud.“.

 

45.

§ 55c zní:

§ 55c

 

(1) Záznamem v seznamu advokátů, v seznamu advokátních koncipientů nebo v seznamu evropských advokátů se rozumí vyznačení následujících skutečností:

a)

zápis do seznamu advokátů, do seznamu advokátních koncipientů nebo do seznamu evropských advokátů,

b)

vyškrtnutí ze seznamu advokátů, ze seznamu advokátních koncipientů nebo ze seznamu evropských advokátů,

c)

pozastavení výkonu advokacie nebo pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta,

d)

zánik pozastavení výkonu advokacie nebo zánik pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta,

e)

další skutečnosti stanovené stavovským předpisem.

(2) Komora uveřejňuje záznamy podle odstavce 1 písm. a) až d) ve Věstníku.“.

 

46.

§ 55d zní:

§ 55d

 

(1) Seznam advokátů, seznam advokátních koncipientů a seznam evropských advokátů jsou veřejnými seznamy; každý do nich může v sídle Komory nahlédnout a pořizovat si z nich výpisy.

(2) Seznam advokátů, seznam advokátních koncipientů a seznam evropských advokátů obsahují tyto osobní údaje advokátů, advokátních koncipientů nebo evropských advokátů:

a)

jméno a příjmení,

b)

rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,

c)

adresu bydliště a sídla.

(3) Osvědčení podle § 5g a § 27 odst. 2, osvědčení o zápisu do seznamu advokátů, osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů, jakož i výpisy ze seznamu advokátů, ze seznamu advokátních koncipientů a ze seznamu evropských advokátů vydané Komorou jsou veřejnými listinami.“.

 

47.

V § 55e odstavec 1 zní:

(1) Písemnosti určené advokátovi nebo usazenému evropskému advokátovi doručuje Komora do jeho sídla; ustanovení § 14 odst. 3 a § 15 odst. 5 tím nejsou dotčena. Písemnosti určené hostujícímu evropskému advokátovi doručuje Komora do místa uvedeného v § 35j odst. 1. Písemnosti určené advokátnímu koncipientovi doručuje Komora do sídla advokáta, k němuž je advokátní koncipient v pracovním poměru; je-li advokátní koncipient v pracovním poměru ke společnosti (§ 15), doručuje Komora písemnosti advokátnímu koncipientovi do sídla této společnosti nebo do sídla kteréhokoliv advokáta, který je jejím společníkem.“.

 

48.

V § 55e odst. 2 se za slova „kárná žaloba,“ vkládají slova „předvolání účastníka kárného řízení k jednání,“ a slova „advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi“ se nahrazují slovy „advokátovi, advokátnímu koncipientovi nebo evropskému advokátovi“.

 

49.

V § 55e odst. 4 se slova „advokát nebo advokátní koncipient“ nahrazují slovy „advokát, advokátní koncipient nebo usazený evropský advokát“.

 

50.

V § 55e se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Předchozími odstavci není dotčeno ustanovení § 35j odst. 1 věta druhá.“.

 

51.

§ 56 včetně poznámek pod čarou č. 17), 17a) a 17b) zní:

§ 56

 

(1) Advokát je oprávněn spravovat cizí majetek, včetně výkonu funkce správce konkursní podstaty podle zvláštních právních předpisů.17)

(2) Ustanovení části druhé hlav druhé a třetí tohoto zákona se použijí pro činnost advokáta podle odstavce 1, jakož i pro další činnosti advokátů vykonávané podle zvláštních právních předpisů17a) přiměřeně. Advokát však nemá povinnost mlčenlivosti podle § 21 ohledně skutečností, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce správce konkursní podstaty; ustanovení zvláštních právních předpisů17b) o povinnosti mlčenlivosti správce konkursní podstaty tím nejsou dotčena.

__________

17)

§ 8 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

17a)

Například § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 70 odst. 3 obchodního zákoníku, § 9 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 103/2001 Sb., § 50 odst. 3 a 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2829 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

17b)

§ 8 odst. 8 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

O nový zápis do seznamu advokátů podle § 5f může požádat i advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů po složení uznávací zkoušky podle dosavadních předpisů.

2.

K vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle § 7b odst. 1 písm. g) na základě žádosti, která došla České advokátní komoře přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dojde po uplynutí doby stanovené dosavadními předpisy.

3.

K vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů podle § 37 odst. 4 písm. b) na základě žádosti, která došla České advokátní komoře přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dojde po uplynutí doby stanovené dosavadními předpisy.

4.

Řízení ve věcech uvedených v § 55 odst. 1 větě první, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán České advokátní komory příslušný podle dosavadních předpisů.

5.

Zkušební komise pro advokátní a uznávací zkoušky jmenovaná podle dosavadních předpisů se považuje za zkušební komisi České advokátní komory podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudech a soudcích (čl. 3)

Čl. III

V příloze č. 5 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se doplňuje bod 3, který zní:

3.

Krajský soud České Budějovice – pobočka v Táboře.

V obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích se do 31. prosince 2006 zřizuje pobočka v Táboře.

Sídlem pobočky je město Tábor.“.

ČÁST TŘETÍ

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona (čl. 4)

Čl. IV

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost, s výjimkou čl. I bodů 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 až 18, 21 až 26, 29, 30, 32, 34, 43 a 51 a čl. III, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a čl. I bodu 27, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.