Čekejte, prosím...
A A A
241/2002 Sb. znění účinné od 16. 8. 2007 do 14. 4. 2015
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 209/2007 Sb.

16.8.2007

 

vyhláškou č. 39/2006 Sb.

1.3.2006

 

241

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. června 2002

o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory,

a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

 

Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví vodní nádrže a vodní toky, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory,1 a rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě.

§ 2

Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory

Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na vodních nádržích a na vodních tocích nebo jejich úsecích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Rozsah užívání povrchových vod k plavbě

§ 3

(1)

Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona, je možná plavba těchto plavidel rychlostí vyšší než 25 km/hod. pouze v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce a ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu. Mimo úseky povrchových vod uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce je možná pouze plavba při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby).

(2)

Vodní lyžování a jiné obdobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem lze provozovat pouze na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, za podmínky dobré viditelnosti, v době od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin a mimo dny pracovního klidu.

§ 4

(1)

Na povrchových vodách, označených odpovídajícími plavebními znaky, na nichž není plavba plavidel se spalovacími motory podle § 7 odst. 5 zákona nebo podle § 2 této vyhlášky zakázána, se plavba plavidel určených pro plavbu v kluzu a provoz vodních skútrů umožňuje jen v období od 15. září do 15. června v době od 9 do 19 hodin.

(2)

Na vodních nádržích uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná veřejná vodní doprava podle § 35 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor.

(3)

Povrchové vody nelze užívat k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.2 Plavidla se během této povodňové aktivity musí nacházet v chráněných místech a musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich uvolnění.

§ 5

Malá plavidla podléhající evidenci1 mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku.

§ 6

Omezení podle § 3 až 5 se nevztahuje na

a)

plavidla Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil České republiky, Policie České republiky a správců vodních toků, pokud jsou použita ke služebním účelům,

b)

plavidla složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací,

c)

plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi.

§ 7

Podmínky užívání povrchových vod k plavbě

Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže je

a)

jako palivo použit bezolovnatý benzin, nafta, nebo plyn,3

b)

k mazání dvoudobého spalovacího motoru použit olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Schling v.r.

Příloha č. 1

Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

Tabulka č. 1 – Vodní nádrže

č.

hydrologické číslo povodí

název vodní nádrže

vodní tok

okres

1

1-03-03-025

Seč

Chrudimka

Chrudim

2

1-03-03-025

Padrty (Seč II)

Chrudimka

Chrudim

3

1-03-03-031

Práčov (Křížanovice II)

Chrudimka

Chrudim

4

1-03-05-021

Pařížov

Doubrava

Chrudim

5

1-01-01-005

Labská

Labe

Trutnov

6

1-01-01-067

Les Království

Labe

Trutnov

7

1-02-01-011

Pastviny I.

Divoká orlice

Ústí nad Orlici

8

1-02-01-011

Pastviny II.

Divoká Orlice

Ústí nad Orlici

9

2-04-07-004

Mšeno

Mšenský potok

Jablonec nad Nisou

10

2-04-07-016

Bedřichov

Černá Nisa

Liberec

11

2-04-07-014

Harcov

Harcovský potok

Liberec

12

2-04-07-027

Fojtka

Fojtka

Liberec

13

2-04-07-029

Mlýnice

Albrechtický potok

Liberec

14

1-02-01-076

Ivanské jezero

Javornický potok

Rychnov nad Kněžnou

15

1-15-05-005

Hranice(Studánka)

Rokytnice

Cheb

16

1-13-01-066

Jesenice

Odrava

Cheb

17

1-13-02-021

Březová

Teplá

Karlovy Vary

18

1-13-02-114

Kadanň

Ohře

Chomutov

19

1-13-02-121

Nechranice

Ohře

Chomutov

20

1-14-01-007

Újezd

Bílina

Chomutov

21

1-14-01-014

Zaječice

Hutní potok

Chomutov

22

1-14-01-018

Jiřetín II

Loupnice

Most

23

1-06-01-121

Lipno II.

Vltava

Český Krumlov

24

1-07-03-020

Ježkov

Žirovnice

Pelhřimov

25

1-07-03-035

Zhejral

Studený potok

Jihlava

26

1-07-04-075

Jordán

Košinský potok

Tábor

27

1-08-05-099

Chotobuš

Kotenčický potok

Příbram

28

1-09-01-001

Pilská

Sázava

Žďár n/Sázavou

29

1-09-01-004

Strž

Stržský p.

Žďár n/Sázavou

30

1-09-02-033

Sedlice

Želivka

Pelhřimov

31

1-09-02-035

Vřesník

Želivka

Pelhřimov

32

1-09-02-068

Trnávka

Trnava

Pelhřimov

33

1-09-02-108

Němčice

Sedlický potok

Benešov

34

1-10-02-108

Č.Údolí

Radbuza

Plzeň - město

35

1-11-01-036

Klabava

Klabava

Rokycany

36

1-11-04-014

Jince

Ohrazenický p.

Příbram

37

1-11-04-026

Záskalská

Červený potok

Beroun

38

1-11-04-026

Dráteník

Červený potok

Beroun

39

1-11-04-054

Suchomasty

Suchomastský potok

Beroun

40

4-10-02-047

Nemilka

Nemilka

Šumperk

41

4-11-02-037

Potštát

Velička

Přerov

42

4-16-01-047

Pístov soustava rybníků

Koželužský potok

Jihlava

43

4-16-01-056

Bítovčice

Křenický potok

Jihlava

44

4 -21-08-064

Štítná

Zelenský potok

Zlín

45

4-21-08-062

Šanov

Rokytenka

Zlín

46

4-10-02-070

Moravská Třebová

Třebůvka

Svitavy

47

4-11-01-094

Horní Bečva

Rožnovská Bečva

Vsetín

48

4-11-01-088

Bystřička

Bystřička

Vsetín

49

4-12-01-057

Plumlov

Hloučela

Prostějov

50

4-13-01-103

Luhačovice

Luhačovický potok

Zlín

51

4-14-03-009

Jevišovice

Jevišovka

Znojmo

52

4-17-01-001

Nové Mlýny II

Dyje

Břeclav

53

4-15-02-020

Křetínka

Křetínka

Blansko

54

2-03-01-060

Olešná

Olešná

Frýdek-Místek

55

2-03-01-032

Baška

Baštice

Frýdek-Místek

56

4-16-01-105

Mohelno

Jihlava

Třebíč

57

4-10-01-061

Dlouhé stráně

Desná

Šumperk

58

1-06-02-039

Husinec

Blanice

Prachatice

59

1-07-02-016

Cep

zatop. těžební jáma

Jindřichův Hradec

60

1-07-02-075 až 077

Vlkov

zatop. těžební jáma

Tábor

61

2-02-02-055

Slezská Harta

Moravice

Bruntál

 

Tabulka č. 2 – Úseky vodních toků

Poř. č. toku

Název toku a lokalita určující počátek - není-li uvedena je počátkem pramen vodního toku

Číslo hydrolog. pořadí ukončujícího profilu toku

Ukončující profil toku – název lokality

1

2

3

4

1

Labe

1-01-01-061

jez Debrné

2

Úpa

1-01-02-055

jez Temný důl

3

Metuje

1-01-03-049

jez pevný Nové Město n.M.

 

Divoká Orlice

1-02-01-050

jez pevný Kostelec n.O.

5

Tichá Orlice

1-02-02-059

jez Ústí nad Orlicí-Kerhartice

6

Orlice

1-02-03-005

ústí do Labe

7

Loučná

1-03-02-062

jez Zámrsk

8

Chrudimka

1-03-03-031

vyr.nádrž Práčov

9

Doubrava

1-03-05-045

jez „Zámecký“ Žleby

10

Cidlina

1-04-04-015

kam.most Libice n.C.

11

Jizera

1-05-01-054

ústí Olešky Semily

12

Jizera (od Benátek nad Jizerou)

1-05-03-013 až 015

Sojovice

13

Lomnický potok

1-13-02-030

Stanovice

14

Libocký potok

1-13-01-080

Horka

15

Libava

1-13-01-084

Libavské Údolí

16

Rolava

1-13-01-157

Chaloupky

17

Teplá

1-13-02-001

Podhora

18

Pramenský potok

1-13-02-008

Mnichov

19

Ohře

1-13-02-121

úsek VD Nechranice - jez Stranná (vodárenský odběr prostřednictvím PVN - ÚV Velebudice)

20

Rybný potok (Gottleuba)

1-15-02-020

státní hranice

21

Přísečnice

1-15-03-017

silniční most na silnici II/224 (před nádrží Přísečnice)

22

Černá Voda

1-15-03-021

Černý Potok

23

Flájský potok

1-15-03-029

Fláje

24

Moravice

2-02-02-065

Kružberk

25

Ostravice

2-03-01-015

Šance

26

Morávka

2-02-01-042

Morávka

27

Lomná

2-03-03-008

Horní Lomná

28

Černý potok

2-04-04-056

Velký Kraš

29

Černá Nisa

2-04-07-016

Bedřichov

30

Kouba

4-02-02-010

státní hranice

31

Morava

4-10-01-027

Hanušovice

32

Desná

4-10-01-065

pod Hučivou Desnou

33

Nemilka

4-10-02-047

Nemilka

34

Oslava

4-10-03-051

Dlouhá Loučka

35

Stanovnice

4-11-01-018

Karolinka

36

Juhyně

4-11-02-010

Rajnochovice

37

Velička

4-11-02-041

Olšovce

38

Velká Haná

4-12-02-003

Hamiltony

39

Malá Haná

4-12-02-008

Opatovice

40

Fryštácký potok

4-13-01-032

Fryšták

41

Dřevnice

4-13-01-015

Slušovice

42

Kolelač

4-13-01-087

Bojkovice

43

Ludkovický potok

4-13-01-106

Ludkovice

44

Velička

4-13-02-037

Javorník

45

Ochoz (Řečice)

4-14-01-030

Nová Říše

46

Pstruhový potok (Pstruhovec)

4-14-01-065

Landštejn

47

Svratka

4-15-01-037

Vír

48

Bělá

4-15-02-050

Boskovice

49

Maršovský potok

4-16-01-028

Hubenov

50

Brtnice

4-16-01-072

Střížov

51

Oslava

4-16-02-093

Čučice

52

Kyjovka

4-17-01-068

Koryčany

53

Vlára

4-21-08-057

Vlachovice

54

yje (česko-rakouská st. hranice)

4-14-02-001

Znojmo

55

Svratka (od v. díla Brněnská)

4-15-01-147 až 153

Brno, jez Kamenný mlýn

56

Malše

1-06-02-035

VN Římov

57

Blanice

1-08-03-025

VN Husinec

58

Vltava

1-06-01-063

VN Lipno I

59

Lužnice

1-07-03-078

v CHKO Třeboňsko

60

Otava

1-08-03-099

Václavský jez v Písku

Příloha č. 2

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod

1.

Labe: od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

2.

Vltava: od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,

3.

Úsek Vltavy, kde je plavba rychlostí vyšší než 25 km/h možná za podmínky souhlasu ústředního vodoprávního úřadu pro jednotlivá plavidla:

a)

od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most),

b)

od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140,

c)

od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov).

Příloha č. 3

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod., při stanoveném poměru výkonu motoru či motorů a výtlaku plavidla

Vltava:

a)

od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,

b)

od říčního kilometru 159,90 (Orlík nad Vltavou, Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov); v úseku od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 179 pouze v období od 1. června do 31. října.

Příloha č. 4

Vodní nádrže, kde se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná pouze veřejná vodní doprava a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor

č.

hydrologické číslo povodí

název vodní nádrže

vodní tok

okres

1.

1-06-01-115

Lipno I

Vltava

Český Krumlov

2

4-14-02-051

Vranov

Dyje

Znojmo

3

4-14-03-072

Nové Mlýny I

Dyje

Břeclav

4

1-10-01-174

Hracholusky

Mže

Plzeň sever, Tachov

5

1-14-03-067

Máchovo jezero

Robečský potok

Česká Lípa

6

4-15-01-147

Brněnská

Svratka

Brno-město

7

4-17-01-011

Nové Mlýny III

Dyje

BřeclavPoznámky pod čarou:

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

Vyhláška č. 344/1991 Sb․, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

2

Vyhláška č. 344/1991 Sb․, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.

3

Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.