Čekejte, prosím...
A A A
282/2002 Sb. znění účinné od 28. 6. 2002

282

 

ZÁKON

ze dne 30. května 2002,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu

se státní podporou (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. a zákona č. 188/1999 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 až 3 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1) a 2) znějí:

§ 1

 

(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) a závazky vyplývajícími z členství České republiky ve Světové obchodní organizaci1) státní podporu vývozu poskytovanou formou pojištění vývozních úvěrových rizik, podpořeného financování a úhrady úrokových rozdílů.

(2) Pojištěním vývozních úvěrových rizik se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik,

b)

pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik,

c)

pojištění investic českých právnických osob v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození,

d)

pojištění proti ztrátám vývozců spojeným s přípravou a realizací obchodních činností,

e)

pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu,

f)

pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu,

g)

pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění,

h)

zajišťovací činnost2) vůči zahraničním úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle písmen a), b) a f) v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb dovozci uskutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách.

(3) Podpořeným financováním se pro účely tohoto zákona rozumí krátkodobé a dlouhodobé financování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování a krátkodobé a dlouhodobé poskytování finančních služeb souvisejících s vývozem za podmínek tohoto zákona formou

a)

refinančních úvěrů bance vývozce na financování vývozu, bance vývozce a bance výrobce na financování výroby pro vývoz, bance investora na financování investice, bance vývozce na projektové financování a přímých úvěrů vývozci nebo zahraniční osobě na financování vývozu, vývozci a výrobci na financování výroby pro vývoz, investorovi na financování investice a vývozci na projektové financování,

b)

finančních služeb souvisejících s vývozem, které zahrnují především

1.

bankovní záruky,

2.

otevírání akreditivů a platební styk a zúčtování,

3․

zajišťovací operace,

4.

financování místních nákladů v zemi sídla nebo trvalého pobytu dovozce.

(4) Úhradou úrokových rozdílů se pro účely tohoto zákona rozumí poskytování dotace na krytí části úrokových rozdílů vzniklých vývozcům z nižších úrokových výnosů jimi poskytovaných dodavatelských úvěrů se splatností delší než dva roky ve srovnání s úrokovými náklady vývozců, spojenými s financováním těchto úvěrů.

 

§ 2

Vymezení pojmů

 

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

bankou investora banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce,1b) která poskytuje investorovi nebo zahraniční osobě úvěr související s investicí,

b)

bankou výrobce banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce,1b) která poskytuje výrobci úvěr související s výrobou zboží nebo s poskytováním služeb určených pro následný vývoz,

c)

bankou vývozce banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce,1b) která poskytuje vývozci nebo zahraniční osobě úvěr související s vývozem,

d)

dodavatelským úvěrem poskytnutí časového odstupu mezi splněním závazku vývozce a povinností dovozce zaplatit vývozci za jeho plnění poskytnuté dovozci vývozcem podle smlouvy o vývozu,

e)

dovozcem zahraniční osoba, která uskutečňuje dovoz z České republiky,

f)

financováním výroby pro vývoz financování výroby zboží a služeb před uskutečněním jejich vývozu,

g)

finančními službami souvisejícími s vývozem činnosti vykonávané Českou exportní bankou, a. s., (dále jen „exportní banka“) na základě bankovní licence podle zvláštního zákona,1b) které souvisejí s vývozem,

h)

finančními trhy domácí a zahraniční peněžní a kapitálové trhy,

i)

finančními zdroji finanční prostředky získané především vydáním dluhopisů, prodejem dluhopisů nebo na základě smluv o úvěru,

j)

hodnotou vývozu cena sjednaná ve smlouvě o vývozu,

k)

investicí finanční prostředky nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty nebo majetková práva vynaložená na dobu nejméně tří let právnickou osobou se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, za účelem založení, získání nebo zvýšení podílu v právnické osobě se sídlem mimo území České republiky nebo za účelem rozšíření podnikání této právnické osoby,

l)

investorem právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku a která vynakládá investici,

m)

kapitálovými trhy domácí a zahraniční trhy se splatností poskytovaných finančních zdrojů delších než jeden rok,

n)

komerčním rizikem riziko nezaplacení pohledávky z vývozního úvěru zahraničním soukromoprávním dlužníkem z důvodu její platební neschopnosti nebo platební nevůle,

o)

místními náklady výdaje na služby a zboží, které je nutné vynaložit v zemi konečného určení vývozu v souladu se smlouvou o vývozu nebo smlouvou mezi dovozcem a zahraniční osobou, buď pro uskutečnění vývozu nebo pro dokončení projektu nebo díla, na kterém se vývozce účastní v souvislosti se smlouvou o vývozu, a které nebudou financovány za výhodnějších podmínek, než jsou podmínky, za kterých bude financován vývozní úvěr, přičemž jejich výše nesmí překročit výši hotovostní platby placené dovozcem vývozci v souladu se smlouvou o vývozu,

p)

odběratelským úvěrem úvěr poskytovaný na financování smlouvy o vývozu podle smlouvy o úvěru uzavřené mezi bankou, pobočkou zahraniční banky nebo finanční institucí1b) jako věřitelem a dlužníkem,

r)

ostatními operacemi operace související se získáním finančních zdrojů k zabezpečení likvidity exportní banky, včetně zajišťovacích operací,

s)

pojistnou angažovaností souhrn hodnot pojištěných vývozních úvěrových rizik z uzavřených pojistných smluv v nominální výši, včetně úroků a smluvních poplatků, a ze zajišťovací činnosti, snížený o hodnotu rizik, která již zanikla, a hodnot smluv o příslibu pojištění ve výši 50 % jejich nominální hodnoty,

t)

projektovým financováním poskytnutí úvěru, který je splácen výnosy a příjmy z činnosti zahraniční osoby zřízené za účelem realizace projektu,

u)

přímým úvěrem úvěr poskytovaný exportní bankou výrobci, vývozci, investorovi nebo zahraniční osobě,

v)

refinančním úvěrem úvěr poskytovaný exportní bankou bance výrobce, bance vývozce nebo bance investora,

w)

smlouvou o vývozu smlouva uzavřená mezi vývozcem a dovozcem o vývozu zboží nebo služeb, nebo o vývozu zboží a služeb,

x)

teritoriálním rizikem riziko nezaplacení pohledávky z vývozního úvěru z důvodu mimořádných a nahodilých událostí v zemi, do níž je vyváženo, nebo v zemi, z níž má být úhrada pohledávky provedena, anebo ve třetí zemi, jako jsou platební nevůle veřejnoprávního dlužníka, rozhodnutí třetí země, zákaz plateb (moratorium), nemožnost nebo zdržení převodu finančních prostředků, rozhodnutí orgánů v zemi dlužníka, rozhodnutí orgánů v zemi pojistitele nebo pojištěného a okolnosti představující vyšší moc,

y)

tržně nezajistitelnými komerčními riziky komerční rizika, která nelze zajistit na trhu soukromého komerčního úvěrového zajištění za podmínek běžných na mezinárodních trzích,

z)

veřejnoprávním dlužníkem osoba pověřená výkonem státní moci nebo veřejné správy, která nemůže být právně prohlášena neschopnou plnit své závazky, ostatní osoby se považují za soukromoprávní dlužníky,

aa)

výrobcem fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku a která vyrábí zboží nebo poskytuje služby nebo vyrábí zboží a poskytuje služby určené pro následný vývoz,

bb)

vývozcem fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku a uskutečňuje vývoz,

cc)

vývozem dodání zboží nebo poskytnutí služeb nebo dodání zboží a poskytnutí služeb dovozci podle smlouvy o vývozu za účelem užití mimo území České republiky,

dd)

vývozním úvěrem dodavatelský úvěr a odběratelský úvěr,

ee)

zahraniční osobou fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky,

ff)

zahraniční úvěrovou pojišťovnou zahraniční osoba, která poskytuje pojištění úvěrů s podporou členského státu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,

gg)

zajišťovacími operacemi operace směřující k omezení zejména měnových, úrokových a jiných rizik.

 

§ 3

Podmínky pojištění vývozních úvěrových rizik,

poskytnutí podpořeného financování

a úhrady úrokových rozdílů

 

(1) Při pojišťování vývozních úvěrových rizik a při podpořeném financování se posuzuje hledisko rizika návratnosti vývozního úvěru s ohledem na platební schopnost zahraniční osoby v postavení dlužníka a země, ze které má být úhrada pohledávky provedena nebo do níž má směřovat investice; u poskytovaných úvěrů a bankovních záruk se posuzuje hledisko rizik návratnosti, zejména platební schopnosti dlužníka a schopnosti vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu.

(2) Poskytnutí podpořeného financování, s výjimkou finančních služeb souvisejících s vývozem podle § 1 odst. 3 písm. b) bodů 2 a 3, a úhrada úrokových rozdílů jsou podmíněny pojištěním vývozních úvěrových rizik pojistitelných Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., (dále jen „exportní pojišťovna“) podle § 1 odst. 2, pokud není Ministerstvem financí v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu udělen souhlas s jiným zabezpečením rizik uvedených v § 1 odst. 2.

__________

1)

Směrnice Rady 98/29/ES ze dne 7. května 1998 o harmonizaci hlavních podmínek týkajících se pojišťování vývozních úvěrů pro transakce se střednědobým a dlouhodobým pojištěním.

Rozhodnutí Rady 2001/76/ES ze dne 22. prosince 2000 nahrazující rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o používání jistých zásad v rámci státem podporovaných vývozních úvěrů – Ujednání o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry.

Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních publikovaná ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 191/1995 Sb.

2)

§ 2 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).“.

2.

V § 4 odst. 1 větě druhé se slova „ústředních orgánů státní správy2a)“ nahrazují slovem „ministerstev“ a ve větě třetí se slova „Ústřední orgány státní správy“ nahrazují slovem „Ministerstva“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2a) se včetně odkazů na tuto poznámku zrušuje.

3.

V § 4 odst. 1 větě čtvrté se slova „zvláštního zákona3)“ nahrazují slovy „zvláštního zákona upravujícího pojišťovnictví3)“.

Poznámka pod čarou č. 3) zní:

__________

3)

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.“.

4.

V § 4 odst. 1 větě poslední se slova „mimo náležitosti uvedené ve zvláštním zákoně4)“ nahrazují slovy „kromě náležitostí stanovených v obchodním zákoníku“.

Poznámka pod čarou č. 4) se včetně odkazů na tuto poznámku zrušuje.

5.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Exportní pojišťovna nesmí zakládat právnické osoby ani nabývat podíly v právnických osobách, s výjimkou

a)

exportní banky,

b)

nabytí podílu v právnické osobě, která je dlužníkem, po dobu nezbytně nutnou k zajištění vymahatelnosti pohledávek vůči dlužníkovi,

c)

právnické osoby, v níž je exportní pojišťovna většinovým společníkem, jejímž předmětem podnikání je pojišťovací a zajišťovací činnost v odvětví pojištění úvěru a činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností podle zvláštního zákona upravujícího pojišťovnictví,3) s výjimkou pojištění podle tohoto zákona; k založení takové právnické osoby je třeba předchozího souhlasu Ministerstva financí. Na tuto právnickou osobu se nevztahuje státní podpora vývozu podle tohoto zákona.“.

6.

V § 4 odst. 3 větě první se slovo „Fondy5)“ nahrazuje slovem „Fondy“ a poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.

7.

V § 4 odst. 3 větě třetí se slovo „předpisy5a)“ nahrazuje slovy „právními předpisy upravujícími tvorbu rezerv pro pojišťovny a pro účely zjištění základu daně z příjmů,5a) přičemž vyrovnávací rezervu pro pojištění vývozních úvěrových rizik podle § 1 odst. 2 tvoří exportní pojišťovna odděleně“.

Poznámka pod čarou č. 5a) zní:

__________

5a)

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).“.

8.

V § 4 odstavec 4 zní:

(4) Při pojištění vývozních úvěrových rizik exportní pojišťovna předkládá Ministerstvu financí ke schválení základní ekonomické parametry jednotlivých nově zaváděných typů pojištění vývozních úvěrových rizik, zejména jejich obchodní plán; přitom zabezpečuje hospodárné využití dotací ze státního rozpočtu a státní záruky.“.

9.

V § 4 odst. 8 písmeno a) zní:

a)

údaje o exportní pojišťovně, především o výši jejího základního kapitálu, změnách ve složení ministerstev, která vykonávají akcionářská práva státu, změnách ve složení představenstva a dozorčí rady, a dále bilanci exportní pojišťovny,“.

10.

V § 5 nadpis zní: „Náležitosti žádosti o pojištění vývozních úvěrových rizik“.

11.

V § 5 odst. 1 se za slova „předkládá vývozce“ vkládají slova „ , výrobce, investor, banka výrobce, exportní banka“.

12.

V § 5 odst. 2 úvodní větě se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „o pojištění vývozních úvěrových rizik“ a za slovy „je povinen uvést“ se doplňuje slovo „nejméně“.

13.

V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „obchodního jmění a případnou účast zahraničních osob na jeho podnikání“ nahrazují slovy „obchodního majetku a strukturu svých společníků“.

14.

V § 5 odst. 2 písm. c) se slovo „předmětu“ zrušuje a na konci textu písmene c) se doplňují slova „a rozsah bankovní záruky nebo jiných bankovních služeb poskytovaných v souvislosti s vývozem“.

15.

V § 5 se tečka za písmenem d) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

další údaje uvedené v pojistných podmínkách exportní pojišťovny.“.

16.

V § 5 odst. 3 se za slovo „žádosti“ vkládají slova „o pojištění vývozních úvěrových rizik“.

17.

V § 6 se v nadpisu slovo „Zvýhodněné“ nahrazuje slovem „Podpořené“.

18.

V § 6 odst. 1 větách první a druhé se slovo „zvýhodněného“ nahrazuje slovem „podpořeného“.

19.

V § 6 odst. 1 větě třetí se slova „ústředních orgánů státní správy2a)“ nahrazují slovem „ministerstev“ a ve větě čtvrté se slova „Ústřední orgány státní správy“ nahrazují slovem „Ministerstva“.

20.

V § 6 odst. 1 větě páté se slova „zvláštních zákonů9)“ nahrazují slovy „zvláštních zákonů upravujících bankovnictví9)“.

21.

V § 6 odst. 1 větě šesté se slova „mimo náležitosti uvedené ve zvláštním zákoně4)“ nahrazují slovy „kromě náležitostí stanovených v obchodním zákoníku“.

22.

V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

(2) Exportní banka provozuje podpořené financování podle § 1 odst. 3 a provádí související činnosti v souladu s bankovní licencí vydanou podle zvláštního zákona.1b) Exportní banka provozuje podpořené financování za podmínek běžných na mezinárodních trzích pro státem podporované vývozní úvěry a pro finanční služby související s vývozem.8a) Zdroje pro podpořené financování získává exportní banka především na finančních trzích.

__________

8a)

Například Rozhodnutí Rady 2001/77/EC ze dne 22. prosince 2000 o uplatňování zásad rámcové dohody o projektovém financování v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů.

Rozhodnutí Rady 2001/76/EC z 22. prosince 2000 nahrazující rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o používání jistých zásad v rámci státem podporovaných vývozních úvěrů – Ujednání o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry.“.

Poznámka pod čarou č. 10) se zrušuje.

23.

V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Exportní banka nesmí mít podíl v právnických osobách, s výjimkou

a)

právnických osob, jejichž předmětem činnosti je poskytování a převod mezibankovních plateb a přenos mezibankovních informací,

b)

podílů v právnických osobách, které exportní banka získá a drží nejvýše do jednoho roku od jejich nabytí v souvislosti s uplatněním zajištění sjednaného podle § 8 odst. 5,

c)

právnické osoby založené na dobu určitou za účelem zabezpečení poskytnutí podpořeného financování a získání finančních zdrojů, kde je nebo má být exportní banka v okamžiku nabytí podílu většinovým společníkem; k získání podílu v takové právnické osobě je třeba předchozího souhlasu Ministerstva financí.“.

24.

V § 6 odst. 6 úvodní větě se za slovo „žádosti“ vkládají slova „o úhradu úrokových rozdílů“.

25.

V § 6 odst. 6 písmeno b) zní:

b)

výši svého čistého obchodního majetku a strukturu svých společníků,“.

26.

V § 6 odst. 6 písm. c) se slovo „předmětu“ zrušuje.

27.

V § 6 odst. 6 písm. g) se slovo „vývozní“ zrušuje.

28.

V § 6 odst. 7 písm. c) se slovo „zvýhodněné“ nahrazuje slovem „podpořené“.

29.

V § 6 odst. 8 větě první se slova „písm. b) bodu 2“ nahrazují slovy „odst. 5“ a ve větě třetí se slovo „vývozního“ zrušuje.

30.

V § 6 odst. 10 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.

31.

V § 6 odstavec 12 zní:

(12) Na úhradu ztrát exportní banky vyplývajících z provozování podpořeného financování, na jehož poskytnutí bylo sjednáno pojištění nebo zabezpečení splácení v souladu s § 3 odst. 2, jsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Ztráty jsou tvořeny rozdíly mezi zúčtovanými úrokovými výnosy spojenými s poskytováním podpořeného financování a s dočasným využitím finančních zdrojů pro podpořené financování a zúčtovanými úrokovými náklady na získání těchto zdrojů, poplatky písemně sjednanými mezi věřitelem a exportní bankou, spojenými se získáváním těchto finančních zdrojů, náklady na tvorbu rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů upravujících tvorbu rezerv a opravných položek pro banky, rozdíly mezi výnosy z operací s finančními deriváty a náklady spojenými s těmito operacemi, rozdíly měnových kurzů a ostatními náklady, které byly exportní bankou prokazatelně vynaloženy při získávání finančních zdrojů. Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztráty předkládá exportní banka Ministerstvu financí. Způsob a postup při předkládání žádosti o poskytnutí dotace na úhradu ztráty a způsob úhrady poskytnuté dotace stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.

32.

V § 6 se odstavec 13 zrušuje.

Dosavadní odstavce 14 až 18 označují jako odstavce 13 až 17.

33.

V § 6 odstavec 13 zní:

(13) Pokud exportní banka výjimečně překročí limity úvěrové angažovanosti stanovené podle zvláštních zákonů upravujících bankovnictví9) a tuto skutečnost oznámí bezodkladně České národní bance, může Česká národní banka v odůvodněných případech poskytnout exportní bance lhůtu k tomu, aby dosáhla souladu s těmito limity.“.

Poznámka pod čarou č. 11) se zrušuje.

34.

V § 6 odst. 14 věta první zní: „Při podpořeném financování postupuje exportní banka podle všeobecných obchodních podmínek.“.

35.

V 6 odst. 14 větě druhé se slova „a úvěrů bance výrobce“ zrušují a slova „vývozců a bank výrobců“ se nahrazují slovy „ , kterým jsou refinanční úvěry poskytovány“.

36.

V § 6 odst. 15 se slova „podle odstavce 15“ nahrazují slovy „podle odstavce 14“ a slova „v dohodě s Českou národní bankou“ se zrušují.

37.

V § 6 odst. 16 úvodní větě se slovo „zvýhodněném“ nahrazuje slovem „podpořeném“.

38.

V § 6 odst. 16 písm. a) se slovo „jmění“ nahrazuje slovem „kapitálu“, slova „ústředních orgánů, které“ slovy „ministerstev, která“ a za slovo „práva“ se vkládá slovo „státu“.

39.

V § 6 odst. 16 písm. b) se slovo „zvýhodněného“ nahrazuje slovem „podpořeného“ a slovo „zvýhodněném“ slovem „podpořeném“.

40.

V § 6 odstavec 17 zní:

(17) Uplatněním výjimek podle odstavce 3 nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona o omezení bank při nabývání a držení podílů v právnických osobách.1b)“.

Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje.

41.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

Náležitosti žádosti o podpořené financování

 

(1) Žádost o podpořené financování, spojené s jednotlivým vývozem, předkládá žadatel exportní bance. Žadatelem o podpořené financování může být pouze banka vývozce, banka výrobce, banka investora, zahraniční osoba, vývozce, investor nebo výrobce.

(2) V žádosti o podpořené financování je žadatel povinen uvést

a)

náležitosti uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) až d),

b)

další údaje uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách exportní banky,

c)

identifikační údaje6) o bance vývozce, bance investora nebo o bance výrobce, nejsou-li žadateli o podpořené financování, kterým má být poskytnuto podpořené financování.

(3) Žadatel o podpořené financování, kterému má být toto financování poskytnuto, je povinen poskytnout exportní bance údaje o svém základním kapitálu, o své bilanci a další údaje rozhodné pro posouzení jeho schopnosti zabezpečit návratnost poskytnutého podpořeného financování.

(4) Na základě předložené žádosti o podpořené financování může exportní banka uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru, smlouvu o poskytnutí jiné finanční služby související s vývozem nebo smlouvu o příslibu úvěru nebo smlouvu o příslibu poskytnutí finančních služeb souvisejících s vývozem.8)

(5) Na podpořené financování není právní nárok.“.

42.

V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „odst. 2“.

43.

V § 8 odst. 4 se slova „který Ministerstvo financí uděluje v dohodě s Českou národní bankou,“ zrušují.

44.

V § 8 odstavec 5 zní:

(5) K zajištění splácení poskytnutého podpořeného financování s výjimkou refinančních úvěrů je exportní banka povinna sjednat zajištění.“.

45.

V § 8 odst. 6 se slovo „zvýhodněným“ nahrazuje slovy „s podpořeným“.

46.

Za § 8 se doplňuje § 9, který včetně poznámky pod čarou č. 14) zní:

§ 9

 

Poskytování státní podpory podle tohoto zákona musí být v souladu se zvláštním zákonem upravujícím veřejnou podporu.14)

__________

14)

Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb..

Čl. II

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (čl. 3)

Čl. III

V § 3 odst. 5 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., se slovo „zvýhodněného“ nahrazuje slovem „podpořeného“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.