Čekejte, prosím...
A A A
284/2002 Sb. znění účinné od 28. 6. 2002 do 31. 12. 2004

Čl. I body 1 až 9, 11 až 13, 15 až 22, 24 až 26, 28 až 30, 32 až 34, 36, 40, 41, 47 až 59, 61, 62 a čl. V nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Čl. I body 23 a 60 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

284

 

ZÁKON

ze dne 31. května 2002,

kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 3/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

b)

obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

c)

krajské úřady,“.

 

2.

V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova „o přijetí ke studiu ve“ vkládají slova „vyšších odborných školách,“.

 

3.

V § 3 odst. 2 se na konci písmena l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

o uznání předchozího vzdělání.“.

 

4.

§ 4 včetně nadpisu zní:

§ 4

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)

zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu podle § 8 odst. 2 pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 a předává jej krajskému úřadu,

b)

zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného ministerstvem podle § 12 odst. 5,

c)

připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem podle § 8 odst. 3 závazným postupem a podle společných pokynů ministerstva a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu,

d)

zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 6 pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí,

e)

shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 6 v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci.“.

 

5.

V § 5 se nadpis „Orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazuje nadpisem „Krajský úřad“.

 

6.

V § 5 se věta druhá zrušuje a nahrazuje se textem „Vedoucí útvaru obecního úřadu obce s rozšířenou působností odpovědného za výkon státní správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je jmenován a odvoláván se souhlasem krajského úřadu. Jmenování a odvolání podle věty první a druhé je bez předchozího souhlasu krajského úřadu neplatné.“.

 

7.

V § 6 odst. 1 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

 

8.

V § 6 odst. 1 větě první se slovo „územním“ nahrazuje slovem „správním“.

 

9.

V § 7 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

 

10.

V § 7 písmeno h) zní:

h)

uděluje souhlas se jmenováním a odvoláváním ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje obec,“.

 

11.

V § 8 odst. 1 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak,“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

 

12.

V § 8 odst. 2 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „Krajský úřad rozepisuje a“.

 

13.

V § 8 odst. 2 se slova „obcemi nebo“ zrušují.

 

14.

V § 8 odst. 2 se za slova „v samostatné působnosti,“ vkládají slova „s výjimkou školských zotavovacích zařízení,“.

 

15.

V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Krajský úřad rozepisuje a prostřednictvím rozpočtů obcí přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením jim sloužícím, které jsou zařazeny do sítě škol, zřizovaným a spravovaným obcemi, finanční prostředky na výdaje v rozsahu podle odstavce 2 a kontroluje jejich využití․ Při rozpisu vychází z návrhů předložených obecními úřady obcí s rozšířenou působností na území kraje. O rozpisu finančních prostředků podle věty první informuje krajský úřad příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.“.

 

16.

§ 9 zní:

§ 9

 

Krajský úřad

a)

zpracovává a vyhodnocuje rozbor hospodaření za školy a školská zařízení ve své působnosti podle závazné osnovy a postupem stanoveným ministerstvem,

b)

zúčtovává prostředky státního rozpočtu poskytované krajským úřadem školám, předškolním zařízením a školským zařízením podle společných pokynů stanovených Ministerstvem financí a ministerstvem a předává výsledky zúčtování ministerstvu,

c)

zajišťuje sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů škol a školských zařízení ve své působnosti podle závazných pokynů a postupem stanoveným Ministerstvem financí,

d)

shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení se sídlem v příslušném kraji, s výjimkou škol zřizovaných státem, způsobem a v termínech stanovených ministerstvem, a předává je ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci.“.

 

17.

V § 10 se odstavec 1 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce 2.

 

18.

V § 10 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak,“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

 

19.

V § 11 odst. 1 a 2 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak,“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

 

20.

V § 12 odst. 5 písm. a) se slovo „přiděluje“ nahrazuje slovy „rozepisuje a přiděluje“ a slova „církvemi nebo náboženskými společenstvími a zařazených do sítě škol a školských zařízeních.“ nahrazují slovy „registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, a zařazených do sítě škol a školských zařízení.“.

 

21.

V § 12 odst. 5 písm. l) se slova „a okresní“ zrušují.

 

22.

V § 12 odst. 5 se tečka na konci písmena l) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až r), která znějí:

m)

stanovuje závazné zásady, podle kterých provádějí návrh rozpisu rozpočtu obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

n)

stanovuje závazný postup při vyúčtování dotací poskytnutých ze státního rozpočtu podle tohoto zákona na krytí výdajů škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj nebo obec za školní rok,

o)

stanovuje závaznou osnovu, postup při vypracování a termíny předložení rozborů hospodaření škol a školských zařízení, kterým jsou ze státního rozpočtu přidělovány prostředky na krytí jejich výdajů podle tohoto zákona,

p)

společně s Ministerstvem financí stanovuje závazný postup a vydává závazné pokyny k zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením,

r)

stanovuje závazný postup a vydává závazné pokyny pro účetní závěrku a zpracování účetních a finančních výkazů škol a školských zařízení; při jejich tvorbě vychází z pokynů Ministerstva financí.“.

 

23.

V § 12 odst. 5 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s)

rozhoduje o uznání vzdělání a odborné praxe pro výkon povolání pedagogického pracovníka.“.

 

24.

V § 12 odst. 6 písmeno c) zní:

c)

závazný postup a metodiku předávání dat z dokumentace a evidencí škol a školských zařízení, formu, termíny a způsob předávání dat a nosiče dat, určených k předávání dat příslušnému orgánu vykonávajícímu státní správu ve školství a jeho prostřednictvím ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci.“.

 

25.

V § 12 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 2c) zní:

(7) Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení podle odstavců 3 a 4 jako příspěvkové organizace opatřením podle zvláštního právního předpisu.2c) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti zřizovací listiny a podmínky pro rozhodování o zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí a zrušení příspěvkové organizace.

__________

2c)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

26.

V § 13a odst. 2 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

 

27.

V § 13a odst. 4 se za slova „do sítě“ vkládají slova „a o změny podle § 13b odst. 1 písm. i) a p)“ a slova „postoupí žádost“ se nahrazují slovy „postoupí žádosti souhrnně“.

 

28.

V § 13a odst. 4 větě první se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajskému úřadu“.

 

29.

V § 13a odst. 4 větě druhé se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

 

30.

V § 13b odst. 1 písm. h) a p) se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak“ nahrazují slovy „krajského úřadu“ a slova „územní“ se zrušují.

 

31.

V § 13b odst. 9 se za slova „podle odstavce 1,“ vkládají slova „s výjimkou údajů podle odstavce 1 písm. i) a p),“.

 

32.

V § 13c odst. 5 se slova „orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak,“ nahrazují slovy „krajským úřadem“.

 

33.

V § 14 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

 

34.

V § 14 odst. 2 první větě se za slova „Obec zřizuje“ vkládají slova „jako příspěvkové organizace“.

 

35.

V § 14 odst. 2 větě první se slova „kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

 

36.

V § 14 odst. 2 větě druhé se slova „orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak,“ nahrazují slovy „krajským úřadem“.

 

37.

V § 14 odst. 2 se za druhou větu vkládá nová věta, která zní: „Náklady podle předchozí věty však obec nemusí hradit, jestliže má zřízenu školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.“.

 

38.

V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Obec obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáka.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

39.

V § 14 dosavadním odstavci 6 se za slovo „zřídit“ vkládají slova „jako příspěvkové organizace“.

 

40.

V § 14 dosavadním odstavci 6 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

 

41.

V § 14 dosavadním odstavci 6 se na konci doplňují věty, které zní: „Ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených podle tohoto odstavce jmenuje a odvolává rada obce se souhlasem krajského úřadu. Při jmenování vychází zejména z výsledků konkurzního řízení a stanoviska rady školy, pokud je zřízena. Nedojde-li opakovaně k dohodě zřizovatele s krajským úřadem, rozhodne o jmenování ministerstvo.“.

 

42.

V § 14 dosavadní odstavec 7 zní:

(7) Obec s předchozím souhlasem krajského úřadu jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Bez předchozího souhlasu krajského úřadu je jmenování a odvolání neplatné.“.

 

43.

V § 16 se za slova „Kraj v samostatné působnosti zřizuje“ vkládají slova „jako příspěvkové organizace“ a za slovo „a“ se vkládají slova „se souhlasem ministerstva“.

 

44.

V § 16 se na konci písmena p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

r)

další školy a školská zařízení v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ve svém územním obvodu.“.

 

45.

Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

§ 16a

 

Kraj v samostatné působnosti je povinen vytvářet podmínky pro zajištění vzdělávání ve speciálních předškolních zařízeních, podmínky pro plnění povinné školní docházky ve zvláštních a speciálních základních školách, podmínky pro zajištění vzdělávání v odborných učilištích, ve středních odborných učilištích, středních odborných školách, gymnáziích, konzervatořích, vyšších odborných školách a školských zařízeních jim sloužících a podmínky pro péči o děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v dětských domovech.“.

 

46.

V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Kraj s předchozím souhlasem ministerstva jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Bez předchozího souhlasu ministerstva je jmenování a odvolání neplatné.“.

 

47.

V § 17c odst. 2 se slova „Pokud se nejedná o školy zřizované ústředním orgánem státní správy, orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak, obcí nebo státem registrovanou církví nebo státem registrovanou náboženskou společností,“ nahrazují slovy „Pokud se nejedná o školy zřizované ústředním orgánem státní správy, krajem, obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností s oprávněním k výkonu zvláštních práv,“.

 

48.

V § 17e odst. 3 písmeno d) zní:

d)

kopie účetních výkazů u škol hospodařících jako příspěvkové organizace, pokud je zřizovatelem ministerstvo nebo kraj, nebo kopii vyúčtování poskytnuté dotace u škol jiných zřizovatelů.“.

 

49.

V § 17f odst. 1 větě třetí se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak“ nahrazují slovy „kraje zařazeného do krajského úřadu“.

 

50.

V § 18 odst. 2 se za slovo „poměru“ vkládají slova „kontrolní pracovníky a“.

 

51.

V § 18 odst. 3 písm. a) se za slovo „vzdělávání“ vkládají slova „a výchovy“.

 

52.

V § 18 odst. 3 písm. b) se za slovo „vzdělávací“ vkládají slova „a výchovné“.

 

53.

V § 18 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

 

54.

V § 18 odst. 4 se za slovo „kontrolu“ vkládá poznámka pod čarou č. 8), která zní:

__________

8)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

55.

V § 18 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 9) znějí: „a veřejnosprávní kontrolu finančních prostředků státního rozpočtu9) přidělených podle § 8 odst. 2 a 3, § 10 a § 12 odst. 5 písm. a) a b).

__________

9)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).“.

 

56.

V § 19 odst. 1 se za slovo „inspektory“ vkládají slova „a kontrolními pracovníky“.

 

57.

V § 19 odst. 7 větě druhé se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak“ nahrazují slovy „krajskému úřadu“.

 

58.

V § 19b odst. 2 větě druhé se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak“ nahrazují slovy „krajskému úřadu“.

 

59.

V § 19c odst. 2 se slova „orgánem kraje v přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak,“ nahrazují slovy „krajským úřadem“.

 

60.

V § 22 se za slova „§ 7 písm. b) a c),“ vkládají slova „§ 12 odst. 5 písm. s),“.

 

61.

§ 22a se zrušuje.

 

62.

Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

§ 23a

 

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje nebo obce s rozšířenou působností.“.

 

63.

V § 24 odst. 3 se na konci druhé věty slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

 

64.

V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Obec nebo kraj v samostatné působnosti, který je zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které nemá právní subjektivitu a není organizační součástí jiného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu má, zajistí změnu právní formy v souladu s § 14 odst. 2 a 6 a § 16 tohoto zákona do 1. ledna 2003.“.

 

65.

V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Církevní školy, církevní vyšší odborné školy, církevní předškolní zařízení a církevní školská zařízení zařazená do sítě podle dosavadních předpisů se považují za zařazené do sítě podle tohoto zákona.“.

Čl. II

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2 odst. 2 se slova „orgánem kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

 

2.

V § 6 odst. 3 a 5 se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

 

3.

V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

4.

V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka, pokud je prokazatelným způsobem doloženo. Částečné vzdělání žáka může ředitel uznat, pokud je prokazatelným způsobem doloženo a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let. Je-li uznáno dosažené vzdělání žáka, může ředitel školy žáka na základě písemné žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce uvolnit zčásti z účasti ve vyučování. Byl-li žák zčásti uvolněn z účasti ve vyučování, není z příslušného předmětu hodnocen.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

5.

V § 27a se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Na studium ve vyšších odborných školách se vztahuje § 20 odst. 1 až 3 obdobně.“.

 

6.

V § 27b odst. 2 větě první se slova „orgánem kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajským úřadem“.

 

7.

V § 37 odst. 1 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

 

8.

V § 37 odst. 2 se slova „ředitel orgánu kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

 

9.

Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:

§ 37a

Plnění povinné školní docházky dětí osob

se státní příslušností členského státu Evropské unie

 

(1) Pro děti, které jsou rodinnými příslušníky osoby se státní příslušností členského státu Evropské unie a které mají bydliště na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na území České republiky studuje, nebo získala právo pobytu na území České republiky z jiného důvodu, a pro něž je školní docházka povinná, zajistí krajský úřad

a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základní školy, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto dětí,

b) bezplatné vzdělávání v základní škole,

c) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu dítěte podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní škole.

(2) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 1.“.

 

10.

V § 42 odst. 2 se za slova „středních škol“ vkládají slova „a vyšších odborných škol“.

 

11.

§ 52 zní:

„§ 52

 

(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie nebo dalšího státu, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, nebo státní příslušník České republiky, který získal vzdělání nebo odbornou praxi v jiném členském státě Evropské unie nebo dalším státě, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, (dále jen „žadatel“) může být pedagogickým pracovníkem ve školách a školských zařízeních podle tohoto zákona pouze po splnění podmínky kvalifikačních předpokladů, vykonání zkoušky z českého jazyka, zdravotní způsobilosti a podmínky, že nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin. Vykonání zkoušky z českého jazyka se nevyžaduje, pokud povaha pracovního místa znalost českého jazyka nevyžaduje, nebo pokud žadatel vykonal alespoň maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

(2) O uznání vzdělání a odborné praxe žadatelů podle odstavce 1 rozhoduje ministerstvo na základě žádosti žadatele. Podání žádosti je zpoplatněno částkou 500 Kč, která je příjmem státního rozpočtu. Ministerstvo o žádosti rozhodne nejpozději do 120 dnů po obdržení všech dokumentů vztahujících se k žadateli nebo jejich úředně ověřených kopií. Jde-li o dokumenty sepsané v jiném než českém nebo anglickém jazyce, může ministerstvo požadovat též jejich úřední překlad.

(3) Ministerstvo stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou bližší podrobnosti uznávání vzdělání a odborné praxe žadatelů pro účely výkonu práce pedagogického pracovníka.“.

 

12.

V § 57b odst. 1 se za slova „církevní střední školy,“ vkládají slova „církevní vyšší odborné školy,“.

 

13.

V § 57b odst. 1 se za slova za středníkem „církevní školy“ vkládají slova „se pro účely tohoto zákona považují za církevní právnické osoby a“.

 

14.

Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

§ 60a

 

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje.“.

 

15.

§ 64d se zrušuje.

Čl. III

Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 109/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 3 odst. 1 větě čtvrté se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

 

2.

V § 16 odst. 3 se slova „Kraje v samostatné působnosti mohou zřizovat a spravovat“ nahrazují slovy „Kraje mohou zřizovat a spravovat“.

 

3.

§ 46 zní:

§ 46

 

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje.“.

Čl. IV

Čl. II zákona č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, ve znění zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se zrušuje.

Čl. V

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 255/2001 Sb. a zákona č. 16/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 4 odst. 2 se slova „škole nebo“ nahrazují slovy „předškolnímu nebo školskému“.

 

2.

V § 6 odst. 1 se za slova „prvního měsíce“ vkládají slova „prvního, druhého a třetího čtvrtletí a poslední den druhého měsíce čtvrtého“.

Čl. VI

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Čl. I body 1 až 9, 11 až 13, 15 až 22, 24 až 26, 28 až 30, 32 až 34, 36, 40, 41, 47 až 59, 61, 62 a čl. V nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003. Čl. I body 23 a 60 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.