Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

289/2002 Sb. znění účinné od 1. 10. 2004 do 30. 6. 2015
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 514/2004 Sb.

1.10.2004

289

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. května 2002,

kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů

do Informačního systému o platech

 

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. i) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Toto nařízení stanoví rozsah údajů a způsob jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.

(2)

Okruh zaměstnavatelů, kteří postupují podle tohoto nařízení, a okruh zaměstnanců, za které tito zaměstnavatelé poskytují údaje do Informačního systému o platech, stanoví zákon.1

§ 2

Rozsah poskytovaných údajů

(1)

Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2)

Zaměstnavatel, který plní úkoly zpravodajských služeb,2 poskytuje údaje o zaměstnanci, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu,3 v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Způsob poskytování údajů

(1)

Zaměstnavatel, s výjimkou územního samosprávného celku,4 příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, organizační složky územního samosprávného celku a státního fondu,5 poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období“) vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období

a)

údaje podle § 2 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu6 (dále jen „správce kapitoly“),

b)

údaje podle § 2 odst. 2 Ministerstvu financí v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení stanoveném zvláštním právním předpisem.7

(2)

Zaměstnavatel, kterým je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem a organizační složka územního samosprávného celku, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období zřizovateli8 vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(3)

Státní fond poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(4)

Správce kapitoly a územní samosprávný celek poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období za všechny zaměstnavatele a zaměstnance ve své působnosti Ministerstvu financí vždy do 5. kalendářního dne druhého měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(5)

Připadne-li poslední den lhůty stanovené v odstavcích 1 až 4 na sobotu, neděli nebo svátek, který je dnem pracovního klidu,9 považuje se lhůta za dodrženou, jsou-li údaje poskytnuty v nejbližší následující pracovní den.

(6)

Údaje předává zaměstnavatel v elektronické podobě podle zvláštního zákona.10

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

(1)

Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje, je povinen údaje opravit a opravené údaje poskytnout neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů.

(2)

Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté podle § 3 odst. 1 písm. b) v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení.7

(3)

Funkci správce11 Informačního systému o platech plní Ministerstvo financí.

§ 5

Do Informačního systému o platech poskytne správce kapitoly údaje za zaměstnance zařazené k výkonu práce v úřadu správce kapitoly poprvé za celý rok 2002. Ostatní zaměstnavatelé poskytnou údaje do Informačního systému o platech poprvé za celý rok 2003.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

 

Ministr financí:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1

Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1

Číslo

Název ukazatele

Identifikátor1)

a) identifikační údaje

1.

Sledované období

AA0226

2.

Identifikační číslo zaměstnavatele (IČ)

AA0017

3.

Fyzická osoba - kód

AA0126

4.

Rok - ročník (rok narození)

AA0231

5.

Pohlaví osoby - kód

AA0211

6.

Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kód

AA0223

7.

Kód státu

AA0033

8.

Kód zařízení bez vlastního IČ

AA0113

b) údaje o právním vztahu

9.

Zaměstnání

AA0013

10.

Zaměstnanec ve státní správě

AA0125

11.

Druh právního vztahu - kód

AA0130

12.

Týdenní pracovní doba

AA0131

13.

Doba zaměstnání

AA0225

14.

Doba dlouhodobé nepřítomnosti v zaměstnání

AA0216

c) údaje o pracovní době

15.

Odpracovaná doba včetně přesčasové práce

AA0132

16.

Práce přesčas

AA0133

17.

Neodpracovaná doba s náhradou platu celkem

AA0134

18.

Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolená

AA0135

19.

Koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance přepočtený

AA0136

20.

Kód evidenčního stavu zaměstnance k poslednímu dni sledovaného období

AA0137

d) údaje o přiznaných složkách platu

21.

Platová třída zaměstnance

AA0127

22.

Platový stupeň zaměstnance

AA0128

23.

Druh platového tarifu - kód

AA0129

24.

Platový tarif přiznaný

AA0138

25.

Příplatek osobní přiznaný

AA0139

26.

Příplatek za vedení přiznaný

AA0140

27.

Příplatek za zastupování přiznaný

AA0141

28.

Příplatky zvláštní přiznané celkem

AA0142

29.

Příplatek hodnostní přiznaný

AA0143

e) údaje o placených prostředcích

30.

Celkový plat zúčtovaný k výplatě

AA0144

31.

Platový tarif zúčtovaný k výplatě

AA0145

32.

Plat za práci ve svátek zúčtovaný k výplatě

AA0146

33.

Plat za práci přesčas zúčtovaný k výplatě

AA0147

34.

Plat při výkonu jiné práce zúčtovaný k výplatě

AA0148

35.

Další platy zúčtované k výplatě

AA0160

36.

Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatě

AA0162

37.

Příplatky celkem zúčtované k výplatě

AA0150

38.

Příplatek za práci přesčas zúčtovaný k výplatě

AA0239

39.

Příplatek za práci v sobotu a v neděli zúčtovaný k výplatě

AA0240

40.

Příplatek ze vedení zúčtovaný k výplatě

AA0151

41.

Příplatek za zastupování zúčtovaný k výplatě

AA0152

42.

Příplatek osobní zúčtovaný k výplatě

AA0153

43.

Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě

AA0154

44.

Příplatky hodnostní zúčtované k výplatě

AA0155

45.

Příplatky ostatní zúčtované k výplatě

AA0156

46.

Odměny zúčtované k výplatě

AA0157

47.

Ostatní složky platu jinde nespecifikované zúčtované k výplatě

AA0163

48․

Odměna za pracovní pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě celkem

AA0161

49.

Odměna za pracovní pohotovost na pracovišti zúčtovaná k

výplatě

AA0237

50.

Odměna za pracovní pohotovost mimo pracoviště zúčtovaná k výplatě

AA0238

51.

Náhrady platu celkem zúčtované k výplatě

AA0158

52.

Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatě

AA0159

53.

Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní účely

AA0165

54.

Nezdanitelná částka základu daně celkem

AA0166

55.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - odvedené

AA0167

56.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - odvedené

AA0168

57.

Datum (sběru dat)

AA0110

f) ostatní údaje

58.

Kód postavení v zaměstnání

AA0091

59.

Počet dnů nemoci

AA0210

60.

Evidenční dny v zaměstnání

AA0218

61.

Doba absence

AA0219

62.

Místo pracoviště

AA0690

 

1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Příloha č. 2

Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1

Číslo

Název ukazatele

Identifikátor1)

a) identifikační údaje

1.

Identifikační číslo (IČ)

AA0017

2.

Sledované období

AA0226

3.

Kód zařízení bez vlastního IČ

AA0113

4.

Právní forma ekonomického subjektu

AA0019

5.

Kód NUTS okresu

AA0179

6.

Datum (sběru dat)

AA0110

b) údaje stanovené

7.

Počet zaměstnanců rozpočtovaný

AA0116

8.

Objem prostředků na platy zaměstnanců

AA0123

c) údaje o počtu zaměstnanců

10.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

AA0114

11.

Evidenční počet zaměstnanců fyzických osob

AA0115

d) údaje o vyplacených prostředcích

12.

Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů

AA0118

13.

Mimorozpočtové zdroje na platy celkem

AA0119

Příloha č. 3

Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2

Číslo

Název ukazatele

Identifikátor1)

a) údaj stanovený

1.

Objem prostředků na platy zaměstnanců

AA0123

b) údaj o počtu zaměstnanců

2.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

AA0114

c) údaje o vyplacených prostředcích

3.

Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů

AA0118

4.

Mimorozpočtové zdroje celkem

AA0119Poznámky pod čarou:

§ 12 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb.

Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., zákona č. 88/1995 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb.

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

§ 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

§ 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb. a nařízení vlády č. 403/2001 Sb.

§ 23 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb. a nařízení vlády č. 403/2001 Sb.

Například zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 12 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb.

2

Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., zákona č. 88/1995 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb.

3

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.

4

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

5

§ 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

6

§ 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.

7

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb. a nařízení vlády č. 403/2001 Sb.

8

§ 23 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

9

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

10

§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

11

Například zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb.