Čekejte, prosím...
A A A
326/2002 Sb. znění účinné od 1. 10. 2002 do 19. 4. 2016

Ustanovení § 2 odst. 4 a § 4 odst. 1 až 4 nabývají účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější. Ustanovení § 4 odst. 5 a těch částí ustanovení příloh k tomuto nařízení, jež se týkají zplnomocněného zástupce nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost

P(30.4.2004): Dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 3 platnosti

326

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. června 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona:

§ 1

(1)

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1 stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

(2)

Pro účely tohoto nařízení se za váhy s neautomatickou činností považují měřicí přístroje, které slouží k určení hmotnosti tělesa využitím působení gravitace na toto těleso a které vyžadují zásah operátora během vážicího procesu (dále jen „váhy“). Váhy smějí být také použity k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností.

§ 2

Ustanovení § 2 odst. 4 nabývá účinnosti až dnem 1. května 2004.

(1)

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou váhy používané pro

a)

určování hmotnosti pro účely obchodního styku,

b)

určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,

c)

určování hmotnosti za účelem uplatňování zákonů nebo předpisů, dobrozdání expertů při soudních sporech,

d)

určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení,

e)

určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,

f)

určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků.

(2)

Váhy určené k účelům uvedeným v odstavci 1 musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Pokud se na váhy vztahují jiná nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky, a tato nařízení vlády stanoví další požadavky nestanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí váhy splňovat i tyto požadavky.

(3)

V případech, kdy váhy obsahují zařízení nebo jsou spojeny se zařízeními, která nejsou určena pro účely uvedené v odstavci 1, se základní požadavky na taková zařízení nevztahují.

(4)

Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu se považuje za splnění technických požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5)

Váhy určené k jiným účelům, než jsou stanoveny v odstavci 1, nejsou stanovenými výrobky a neposuzuje se u nich shoda, avšak musí být označeny podle bodu 2 přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Tyto nápisy musí být připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy značky, které by mohly být zaměněny se značkou shody.

§ 3

Ustanovení § 3 pozbývají platnost uplynutím dne 30. dubna 2004.

(1)

U vah uvedených v § 2 odst. 1 zajišťuje výrobce nebo dovozce před jejich uvedením na trh posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a)

ES přezkoušením typu podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a dále zajistí buď

1.

ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) podle bodu 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

2.

ES ověřování podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, anebo

b)

ES ověřováním každého jednotlivého výrobku podle bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2)

ES přezkoušení typu není povinné pro váhy, u nichž nejsou použita elektronická zařízení a v jejichž měřicí jednotce není použita pružina k vyvážení zátěže.

(3)

Výrobce nebo dovozce umísťuje na váhy, které splňují požadavky tohoto nařízení, českou značku shody2 podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a označení podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(4)

Prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona) se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a)

identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b)

identifikační údaje o vahách (například název, typ, značka, provedení), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci,

c)

popis a funkce vah (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití),

d)

seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných technických norem použitých při posouzení shody,

e)

údaje o použitém postupu posuzování shody,

f)

údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu,

g)

potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti vah splňují základní požadavky,

h)

datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 4

Ustanovení § 4 nabývají účinnosti až dnem 1. května 2004.

(1)

Výrobce zajišťuje před uvedením vah na trh posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a)

ES přezkoušením typu podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a dále zajistí buď

1.

ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) podle bodu 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

2.

ES ověřování podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

b)

ES ověřováním každého jednotlivého výrobku podle bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2)

ES přezkoušení typu není povinné pro váhy, u nichž nejsou použita elektronická zařízení a v jejichž měřicí jednotce není použita pružina k vyvážení zátěže.

(3)

Výrobce umísťuje na váhy uvedené v § 2 odst. 1, které splňují požadavky tohoto nařízení, označení CE.3 Označení CE a požadované údaje podle bodu 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení musí být na vahách, u nichž byla stanovena shoda, připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy značky, které by mohly být zaměněny s označením CE.

(4)

Pokud váhy uvedené v § 2 odst. 1 obsahují nebo jsou připojeny na zařízení, které není předmětem posuzování shody, každé z těchto zařízení musí být označeno symbolem omezeného používání podle bodu 3 přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Symbol omezeného používání připevněný na zařízení musí být jasně viditelný a neodstranitelný.

(5)

Činnosti výrobce podle odstavců 1 a 4, a pokud je tak dále stanoveno v přílohách k tomuto nařízení, může zajistit jím zplnomocněný zástupce.

§ 5

Obsah technické dokumentace, kterou výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 6

Pro posuzování shody vah může být udělena autorizace (§ 11 zákona) pouze právnickým osobám, které splňují minimální podmínky uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 7

Certifikáty, popřípadě jiné dokumenty vydané podle dosavadních právních předpisů a technická dokumentace zůstávají v platnosti po dobu, na jakou byly vydány, ledaže by byly změněny nebo zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

§ 8

Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností, se zrušuje.

§ 9

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2002, s výjimkou

a)

ustanovení § 2 odst. 4 a § 4 odst. 1 až 4, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější, a

b)

ustanovení § 4 odst. 5 a těch částí ustanovení příloh k tomuto nařízení, jež se týkají zplnomocněného zástupce, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2)

Dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 3 platnosti.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Místopředseda vlády

a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Rady 90/384/EHS z 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů týkajících se vah s neautomatickou činností, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

Nařízení vlády č. 179/1997 Sb․, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 90/384/EHS z 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů týkajících se vah s neautomatickou činností, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2

Nařízení vlády č. 179/1997 Sb․, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

3

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.