Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

329/2002 Sb. znění účinné od 1. 12. 2002

P(30.4.2004, 173/1997 Sb.): V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění tohoto nařízení, položka uvedená pod pořadovým číslem 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

329

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky

k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb. a nařízení vlády č. 323/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se slova „zákona a technických“ nahrazují slovem „právních“.

 

2.

Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

 

Poř. č.

Název položky

1

lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí )

2

zásahové požární automobily velitelské a vyšetřovací s celkovou hmotností do 2 000 kg1).

__________

1)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy č. 2, 10 a 11 vyhlášky č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.“.

 

 

3.

Příloha č. 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

 

Poř. č.

Název položky

1

zemědělské a lesnické traktory – motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla, a které jsou konstruovány k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu přídavného nářadí, zařízení, strojů a přípojných vozidel určených pro použití v zemědělství nebo lesnictví a lze je použít k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2)

2

hasicí přístroje

3

hasiva (kromě vody bez přísad)

4

požární hadice

5

požární proudnice a požární armatury

6

výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to:

a)

žebříky,

b)

hydraulická vyprošťovací zařízení,

c)

zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s celkovou hmotností do 2 000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích) a kontejnery,

d)

požární čerpadla,

e)

záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a záchranné tunely),

f)

zvedací vaky

7

prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)

8

stavební výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů․

__________

2)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve zněni zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb.

Vyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.“.

Čl. II

1.

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem pátého měsíce po dni jeho vyhlášení.

2.

V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění tohoto nařízení, položka uvedená pod pořadovým číslem 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Místopředseda vlády

a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.