Čekejte, prosím...
A A A
42/2002 Sb. znění účinné od 1. 2. 2002

42

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. ledna 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.,

o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 35b odst. 9 a § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 317/2001 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, se mění takto:

 

1.

Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST SEDMÁ

NÁHRADA ZA VEDENÍ,

PROVOZ A SPRÁVU REJSTŘÍKU ZÁSTAV

 

§ 24a

 

(1) Notářské komoře České republiky (dále jen „Komora“) náleží náhrada hotových výdajů spojených s provozem, vedením a správou Rejstříku zástav v těchto paušálních částkách:

a)

náhrada hotových výdajů v souvislosti se zápisem zástavního práva do Rejstříku zástav ... 700 Kč,

b)

náhrada hotových výdajů v souvislosti s výmazem zástavního práva z Rejstříku zástav ... 700 Kč,

c)

náhrada hotových výdajů v souvislosti se změnou v evidovaných údajích v Rejstříku zástav ... 500 Kč,

d)

náhrada hotových výdajů v souvislosti s vydáním opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo s vydáním potvrzení ... 200 Kč.

(2) Náhradu hotových výdajů hradí notář, který:

a)

zapíše zástavní právo nebo změnu údajů do Rejstříku zástav,

b)

provede výmaz zástavního práva z Rejstříku zástav, nebo

c)

vydá opis, výpis nebo potvrzení.“.

Dosavadní část sedmá se označuje jako část osmá.

 

2.

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

§ 26a

 

Na náhradu hotových výdajů, které Komoře vzniknou za roky 2002 a 2003 v souvislosti se záznamem zástavního práva v Rejstříku zástav na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, které bylo Komoře soudem nebo správním úřadem zasláno, nebo v souvislosti se změnou údajů v Rejstříku zástav, uhradí Ministerstvo financí Komoře částku 1 500 000 Kč․“.

 

3.

V příloze se dosavadní text položky A označuje jako bod 1.

 

4.

V první větě položky A bodu 1 se slova „nebo notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti“ zrušují.

 

5.

Čtvrtá věta položky A bodu 1 zní:

Za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě tři čtvrtiny z částky vypočtené podle věty první, popřípadě z částky stanovené ve větě druhé a za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první, popřípadě z částky stanovené ve větě druhé, vždy nejméně 800 Kč.“.

 

6.

Za položku A bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:

2. Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, vzniká-li zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu,

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty

1,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ...

0,5 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ...

0,3 %,

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty ...

0,1 %,

z přebývající částky až do 40 000 000 Kč tarifní hodnoty ...

0,05 %,

 

nejméně 800 Kč.

Částka nad 40 000 000 Kč se do základní tarifní hodnoty nezapočítává.“.

 

7.

Na konci přílohy se doplňují položky M až P, které znějí:

Položka M

Za zápis do Rejstříku zástav ...

200 Kč.

 

 

Položka N

Za úhrn úkonů potřebných k výmazu z Rejstříku zástav,

a)

provádí-li výmaz notář, který zástavní smlouvu sepsal ...

500 Kč,

b)

provádí-li výmaz jiný notář ...

800 Kč.

 

 

Položka O

Za úhrn úkonů potřebných k provedení změny údajů v Rejstříku zástav ...

200 Kč.

 

 

Položka P

Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení ...

150 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Bureš v. r.