Čekejte, prosím...
A A A
420/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009

Čl. I a II nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

420

 

ZÁKON

ze dne 18. září 2002,

kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů,

soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce,

a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči)

a v důchodovém pojištění

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech

spojených s výkonem funkce představitelů státní

moci a některých státních orgánů a soudců (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 34 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 9) a 10) zní:

(3) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním předpisem a zákoníkem práce,9) a soudci nenáleží, pokud se dále nestanoví jinak, plat za dobu, po kterou dočasně nevykonává funkci z důvodů, pro které se podle zákoníku práce zaměstnancům neposkytuje náhrada mzdy,10) pokud se dále nestanoví jinak.

__________

9) Například zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 127128 zákoníku práce.“.

 

2.

V § 34 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním předpisem a zákoníkem práce,9) a soudci, který byl uznán dočasně neschopným k výkonu funkce, přísluší plat nejdéle po dobu 20 pracovních dnů při téže dočasné neschopnosti k výkonu funkce nebo při více dočasných neschopnostech k výkonu funkce vzniklých v jednom kalendářním roce po tutéž dobu․ Ostatním představitelům náleží z důvodů a za podmínek stanovených ve větě první plat nejdéle po dobu 30 kalendářních dnů. Při posuzování dočasné neschopnosti k výkonu funkce se postupuje obdobně podle předpisů o posuzování dočasné pracovní neschopnosti.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o platu a některých dalších

náležitostech státních zástupců (čl. 2)

Čl. II

V § 9a větě první zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 279/2002 Sb., se slova „60 pracovních dnů“ nahrazují slovy „20 pracovních dnů“.

ČÁST TŘETÍ

OPATŘENÍ V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ (PÉČI) (čl. 3)

Čl. III

zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

OPATŘENÍ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ (čl. 4)

Čl. IV

Výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 pro účely důchodového pojištění stanoví vláda nařízením do 30. listopadu 2002. Ustanovení § 17 odst. 4 věty druhé zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se pro stanovení koeficientu uvedeného ve větě první nepoužije.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I a II, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zaorálek v. r.

Havel v. r.

Špidla v. r.