Čekejte, prosím...
A A A
478/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2006

478

 

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2002,

kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 45, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb․, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, se mění takto:

1.

V § 15 odst. 2 se slova „hygienické stanice“ nahrazují slovy „zdravotního ústavu“.

 

2.

V § 15 odst. 3 větě třetí se slova „a zařízeních ochrany veřejného zdraví“ zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministryně:

MUDr. Součková v. r.