Čekejte, prosím...
A A A
49/2002 Sb. znění účinné od 8. 2. 2002

49

 

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2002,

kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně

České republiky (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 4 se slova „Poslanecká sněmovna Parlamentu po vyjádření vlády“ nahrazují slovy „po vyjádření vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu“.

 

2.

V § 24 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou, která včetně poznámky pod čarou č. 8) zní: „Používat údaje z informačního systému Pojišťovny pro jiné účely lze jen způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.8)

__________

8)

Například zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 24 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 8b) zní:

(3) Pojišťovna je povinna ze svého informačního systému podávat na základě písemné žádosti praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost8b) informace o zdravotní péči, která byla poskytnuta jejím pojištěncům, kteří jsou u něho registrováni, jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků․ Tyto údaje poskytne Pojišťovna registrujícímu lékaři bezplatně.

__________

8b)

§ 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o resortních, oborových,

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 2 se na konci věty první doplňují tato slova: „v návaznosti na termíny projednání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu“.

 

2.

V § 15 se na konci odstavce 3 doplňují tato slova: „v návaznosti na termíny projednání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu“.

 

3.

V § 21 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou, která včetně poznámky pod čarou č. 20) zní: „Používat údaje z informačního systému zaměstnanecké pojišťovny pro jiné účely lze jen způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.20)

__________

20)

Například zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 21 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:

(3) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna ze svého informačního systému podávat na základě písemné žádosti praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost21) informace o zdravotní péči, která byla poskytnuta jejím pojištěncům, kteří jsou u něho registrováni, jinými zdravotnickými zařízeními, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Tyto údaje poskytne zaměstnanecká pojišťovna registrujícímu lékaři bezplatně.

__________

21)

§ 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.“.

 

5.

V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Takovým jednáním není postup zaměstnanecké pojišťovny ve vztahu k soudům a orgánům činným v trestním řízení při uplatňování nároků zaměstnanecké pojišťovny vyplývajících ze zákona.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pojistném na všeobecné

zdravotní pojištění (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 138/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 25c) zní:

(2) Údaje týkající se jednotlivých fyzických nebo právnických osob, které se osoby uvedené v odstavci 1 při své činnosti dozvědí, mohou sdělit jiným subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpis.25c)

__________

25c)

Například zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

 

2.

V § 23 odst. 7 se ve větě druhé slova „podle odstavce 5“ nahrazují slovy „podle odstavce 6“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.