Čekejte, prosím...
A A A
492/2002 Sb. znění účinné od 29. 11. 2002 do 31. 12. 2006

492

 

VYHLÁŠKA

ze dne 14. listopadu 2002,

kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 132/1998 Sb․, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, se mění takto:

1.

V § 1 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

 

2.

§ 49 se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Němec v. r.