Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

50/2002 Sb. znění účinné od 10. 3. 2002 do 27. 5. 2004

50

 

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2002,

kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících

právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1 větě první se slova „stanovené pro vinařskou oblast prováděcím právním předpisem,“ zrušují.

 

2.

V § 9a odstavec 7 zní:

(7) Druh pěstitelský sekt smí být vyráběn a takto označen, jen pokud jsou splněny požadavky podle odstavce 5 písm. a), d) a e) a tyto podmínky:

a)

vlastní výroba se uskuteční u pěstitele révy vinné, jejíž hrozny byly použity k výrobě pěstitelského sektu,

b)

druhotné alkoholové kvašení proběhne v lahvi,

c)

kupáž pro výrobu pěstitelského sektu zůstane bez přerušení v kontaktu s kvasnicemi alespoň po dobu 9 měsíců v lahvích u pěstitele od doby, kdy byla vytvořena,

d)

kaly jsou odděleny prostřednictvím ručního odkalení (degorgáže),

e)

pěstitelský sekt je uváděn na trh pěstitelem podle písmene a) a je označen obchodním jménem výrobce vína, odrůdou a ročníkem sklizně hroznů.“.

 

3.

§ 9e zní:

§ 9e

Víno a výrobky z hroznů révy vinné z dovozu

 

(1) Víno nebo výrobky z hroznů révy vinné z dovozu lze dovážet do České republiky a uvádět je do oběhu, jestliže

a)

odpovídají požadavkům na zdravotní nezávadnost stanoveným zvláštními právními předpisy5b) a nevykazují vady nebo nemoci zhoršující jakost vína,

b)

dodávku vína provází osvědčení obsahující výsledky rozborů, vystavené příslušným inspekčním orgánem v zemi původu nebo příslušnou akreditovanou laboratoří, prokazující, že dodávka splňuje požadavky na jakost stanovené předpisy platnými v zemi původu. V případě, že dodávka pochází z jiné země, ale je přitom expedována ze skladů nacházejících se v členské zemi Evropské unie, osvědčení může potvrdit inspekční orgán této země. Pokud dovozce nezajistí předložení uvedeného osvědčení, dodávka nebude propuštěna do volného oběhu.5c)

(2) Výrobce může použít k výrobě vína rmut nebo mošt z dovozu jen v době od 1․ září do 31. října téhož roku, a to pouze v případě, že použití dovezených rmutů a moštů bude v daném roce stanoveno ministerstvem na základě vyhodnocení celkové bilance výroby a spotřeby vína vyhláškou.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na použití zahuštěného moštu z dovozu k doslazování stolních a jakostních vín podle § 11 písm. b).

(4) Příslušný orgán dozoru je oprávněn ověřovat správnost údajů uváděných v osvědčení podle odstavce 1 písm. b) a při zjištění nedostatku ukládat pokuty podle § 23.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor osvědčení podle odstavce 1 písm. b) a podmínky, popřípadě maximální množství vína v dodávce, na kterou se osvědčení nevyžaduje.

(6) Víno z dovozu nebo víno vyrobené z hroznů révy vinné, rmutu nebo moštu z dovozu lze smísit s vínem vyrobeným z hroznů sklizených na území České republiky tak, aby každá z použitých složek byla zastoupena ve vyrobené směsi vína nejméně 15 %; takto vyrobená směs vína musí být označena jako směs vína z dovozu s vínem domácího původu.“.

 

4.

V § 11 písm. b) se za slova „stolní víno“ vkládají slova „a jakostní víno“.

 

5.

V § 11 písm. i) se na konci bodu 2 doplňují tato slova: „a víno vykazuje vady nebo nemoci zhoršující jakost nebo zdravotní nezávadnost vína“.

 

6.

V § 13 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

označením šarže.9c)“.

 

7.

V § 13 odst. 7 se slova „a d)“ zrušují.

 

8.

V § 13 odst. 8 se slova „a označení šarže“ zrušují.

 

9.

V § 14 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují tato slova: „a víno vyrobené z dovezených hroznů a dále z dovezeného moštu nebo rmutu, pokud byla tato výroba povolena podle § 9e odst. 2“.

 

10.

V § 14 odst. 3 část věty za středníkem zní: „v kladném případě ministerstvo rozhodne o zatřídění tuzemského vína podle § 6 a o uvolnění vína z dovozu do oběhu“.

 

11.

Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18h, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11a) znějí:

Vinařský fond

 

§ 18a

 

(1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen „Fond“) se sídlem v Brně.

(2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod podle tohoto zákona nebo o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu má Fond postavení orgánu veřejné moci.

 

§ 18b

Orgány Fondu

 

(1) Orgány Fondu jsou Rada Fondu, ředitel Fondu a Dozorčí rada Fondu.

(2) Členům Rady Fondu a Dozorčí rady Fondu přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům.11a)

 

§ 18c

Rada Fondu

 

(1) Rada Fondu (dále jen „Rada“) je nejvyšším orgánem Fondu. Rada se skládá ze 12 členů. Funkční období členů Rady je tříleté.

(2) Členy Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství (dále jen „ministr“) na návrh

a)

sdružení zastupujících pěstitele,

b)

sdružení zastupujících výrobce vína,

c)

sdružení zastupujících dovozce vína,

d)

zastupitelstva Jihomoravského kraje a

e)

sdružení zastupujícího vinařské obce moravského regionu.

Navrhovatelé uvedení v písmenech a) a b) předkládají návrhy nejméně 6 kandidátů, navrhovatelé uvedení v písmenech c) a e) předkládají návrhy nejméně 3 kandidátů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje navrhuje 1 kandidáta. Ministr jmenuje z navržených kandidátů členy Rady, z nichž 4 jsou zástupci pěstitelů, 4 zástupci výrobců vína, 2 zástupci dovozců vína, 1 zástupce Jihomoravského kraje a 1 zástupce zastupující vinařské obce moravského regionu.

(3) Členy Rady může ministr odvolat rovněž na návrh Dozorčí rady Fondu v případě zjištění závažného porušení povinností vyplývajících z funkce člena Rady.

(4) Předsedu a místopředsedu Rady volí a odvolává z řad svých členů Rada.

(5) Do působnosti Rady patří

a)

předkládat návrh finančního plánu Fondu a účetní závěrku Fondu ke schválení Dozorčí radě Fondu,

b)

rozhodovat o poskytování podpor z prostředků Fondu (§ 18h),

c)

jmenovat a odvolávat ředitele Fondu (dále jen „ředitel“) a stanovovat výši jeho mzdy,

d)

vypracovat statut Fondu a předložit ho ke schválení Dozorčí radě Fondu a schvalovat jednací řád Rady,

e)

vypracovávat roční výroční zprávu a předkládat ji Dozorčí radě Fondu a Poslanecké sněmovně.

(6) Jednání Rady řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady. K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady zastupujících pěstitele a nadpoloviční většiny všech členů Rady zastupujících výrobce vína. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Rady, a není-li přítomen, hlas místopředsedy Rady.

(7) Jednání Rady se může účastnit ředitel a předseda Dozorčí rady Fondu; požádají-li o slovo, bude jim uděleno.

 

§ 18d

Ředitel

 

(1) Ředitel provádí rozhodnutí Rady, zastupuje Fond navenek a řídí výkon činností Fondu. Ze své činnosti je odpovědný Radě.

(2) Ředitel je zaměstnancem Fondu.

 

§ 18e

Dozorčí rada Fondu

 

(1) Dozorčí rada Fondu (dále jen „Dozorčí rada“) je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje hospodaření s majetkem Fondu a poskytování podpor Fondem.

(2) Dozorčí rada dále

a)

kontroluje činnost Fondu,

b)

kontroluje činnost Rady,

c)

schvaluje statut Fondu, účetní závěrku Fondu a finanční plán Fondu,

d)

posuzuje roční výroční zprávu Fondu,

e)

informuje Radu o výsledcích provedených kontrol,

f)

předkládá ministru návrh na odvolání člena Rady v případě zjištění závažných nedostatků ve výkonu jeho funkce.

(3) Členy Dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Dozorčí rada má 7 členů. Funkční období členů Dozorčí rady je čtyřleté.

(4) Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu Dozorčí rady.

(5) Jednání Dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda.

(6) Dozorčí rada předkládá schválený statut Fondu ministrovi k podpisu.

 

§ 18f

 

(1) Příjmy Fondu tvoří

a)

odvody ve výši 1 Kč z každého litru všech druhů vín uvedených poprvé do oběhu; odvod je výrobce nebo dovozce vína povinen odvést na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na výrobce nebo dovozce vína, pokud v kalendářním roce uvedou do oběhu víno v množství menším než 1 000 litrů,

b)

odvody ve výši 350 Kč z každého i započatého hektaru vinice, který je pěstitel povinen odvést nejpozději do konce každého kalendářního roku na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na pěstitele, který pěstuje révu vinnou na ploše menší než 1 hektar,

c)

návratná finanční podpora státu (dále jen „podpora státu“); výše této podpory státu pro rok 2002 činí 100 mil. Kč a bude převedena na účet Fondu nejpozději do 10. ledna 2003. Podpora státu na rok 2003 a další bude vždy ve výši rovnající se součtu příjmů ze všech ostatních zdrojů Fondu. Částka podpory státu na příslušný rok bude převedena nejpozději do 10. ledna následujícího roku,

d)

penále za neplacení nebo za opožděné placení odvodů stanovené ve výši 0,1 % denně z dlužné částky od posledního data splatnosti odvodu, nejvýše však do výše dvojnásobku odvodu; penále je pěstitel, výrobce nebo dovozce vína povinen odvést na účet Fondu,

e)

dary od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,

f)

úroky z vkladů.

(2) U odvodů podle odstavce 1 písm. a) a b) je den splatnosti shodný s dnem splatnosti daně z přidané hodnoty pro pěstitele, výrobce nebo dovozce vína plátce daně z přidané hodnoty. Pro neplátce daně z přidané hodnoty je dnem splatnosti odvodu za víno uvedené do oběhu v prvním pololetí 30. červen a za víno uvedené do oběhu ve druhém pololetí 10. leden následujícího kalendářního roku.

(3) Pěstitel, výrobce nebo dovozce vína je povinen poukázat příslušný odvod Fondu ve lhůtách podle odstavců 1 a 2. Plátce odvodu je rovněž povinen na vyžádání Fondu předložit Fondu vyúčtování plateb odvodů za uplynulý kalendářní rok.

(4) Pěstitel, výrobce nebo dovozce vína je povinen na tiskopise uvést údaje rozhodné pro výši odvodu podle odstavce 1 písm. a) a b) a tento odvod vypočítat. Řádně vyplněný a podepsaný tiskopis je povinen zaslat Fondu do 1 měsíce ode dne splatnosti odvodu.

(5) Vzor tiskopisu stanoví ministerstvo vyhláškou.

(6) Ústav je povinen předávat Fondu v elektronické podobě údaje o evidenci vinic podle § 17 a 18 tohoto zákona.

(7) Pro účely kontroly placení odvodů je Fond oprávněn vyžadovat od ministerstva, Ministerstva financí – Generálního ředitelství cel a České zemědělské a potravinářské inspekce údaje o výrobě a množství vína uvedeného do oběhu každým jednotlivým výrobcem vína. Fond je rovněž oprávněn pro tyto účely vyžadovat od ústavu údaje o plochách osázených vinic jednotlivými pěstiteli.

(8) Fond při správě odvodů podle odstavce 1 postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.

 

§ 18g

 

(1) Prostředky Fondu se smí použít pouze na

a)

podporu výsadby vinic a obnovy vinic,

b)

podporu výroby a propagaci odbytu vín,

c)

pokrytí provozních nákladů Fondu, nejvýše však do výše 3 % součtu všech zdrojů příjmů podle § 18f.

(2) Podpora žadateli podle odstavce 1 písm. a) se skládá z části nenávratné podpory, nejvýše však ve výši 50 %, a z části návratné podpory formou bezúročné půjčky; způsob a podmínky pro poskytnutí návratné podpory formou bezúročné půjčky stanoví nařízení vlády.

(3) Fond vede ve svém účetnictví podpory podle odstavce 1 na samostatných účtech.

(4) Zůstatek vykázaný Fondem ke konci kalendářního roku se použije ke krytí podpor podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce.

 

§ 18h

 

(1) Podpory podle § 18g odst. 1 písm. a) a b) poskytne Fond na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby (dále jen „žadatel“) způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem a nařízením vlády.

(2) Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí podpory, zejména

a)

jméno a trvalý pobyt, včetně uvedení rodného čísla nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, a obchodní jméno a sídlo, včetně uvedení identifikačního čísla organizace (IČO), jde-li o právnickou osobu,

b)

předmět činnosti nebo předmět podnikání žadatele,

c)

účel, na který je podpora požadována,

d)

prohlášení žadatele, že mu nebyla na uvedený účel poskytnuta podpora,

e)

prohlášení žadatele, ve kterém roce mu naposledy byla poskytnuta podpora.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, Fond ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a podpora se neposkytne.

(4) Podpora se poskytne, jestliže

a)

žádost splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a nařízením vlády,

b)

žadatel má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu.

(5) Fond i příjemce podpory jsou povinni po dobu 4 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití podpory.

(6) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu správnosti údajů příjemce podpory uvedených v žádosti a plnění účelu podpory. Na základě toho jsou pověření zaměstnanci Fondu oprávněni

a)

vstupovat na pozemky a do provozních objektů příjemce podpory,

b)

požadovat na příjemci podpory pravdivé a úplné informace a doklady o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

c)

seznamovat se s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství příjemce podpory souvisejícími s požadovanou podporou; tyto údaje nesmí být Fondem poskytnuty třetím osobám a Fond zaváže písemně zaměstnance pověřené kontrolou k mlčenlivosti o získaných údajích a zákazem jejich použití v hospodářské soutěži.

(7) Jestliže příjemce podpory dosáhl poskytnutí podpory na základě nepravdivých údajů jím uvedených, je povinen poskytnutou podporu v plné výši Fondu vrátit.

(8) Jestliže příjemce podpory v průběhu období, na které je poskytována podpora, nesplnil některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, je povinen Fondu poskytnuté finanční prostředky vrátit. Jestliže nesplnil v průběhu období, na které je poskytována podpora, pouze některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, může Fond, požádá-li o to příjemce podpory a prokáže-li důvody hodné zvláštního zřetele, částečně prominout vrácení finančních prostředků.

(9) Nesplní-li příjemce podpory povinnost odpovídající oprávněním podle odstavce 7 nebo povinnost podle odstavce 8 do 15 dnů ode dne, v němž byly zjištěny skutečnosti zakládající povinnost poskytnuté finanční prostředky vrátit, Fond uloží příjemci podpory vrátit tyto prostředky; postupuje přitom podle správního řádu.

(10) Podpory z prostředků Fondu musí být poskytovány v souladu se zákonem o veřejné podpoře.

__________

11a)

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

12.

V § 22 odst. 3 písm. b) se za slova „zdravotní závadnosti“ vkládají slova „ , vady nebo nemoci“ a slova „o zdravotní závadnosti“ se nahrazují slovy „o tomto podezření“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Odvody za rok 2002 uhradí pěstitel, výrobce nebo dovozce vína nejpozději do 10. ledna 2003.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb., se mění takto:

V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zb), které včetně poznámky pod čarou č. 57a) zní:

zb)

příjmy Vinařského fondu stanovené zvláštním právním předpisem.57a)

__________

57a)

§ 18f odst. 1 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.